15 Ekim 1930 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 8

15 Ekim 1930 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 8
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

. Oo SON :POSTA m Yeni Mevsim ri Bu münasebetle Galatada Karaköy börekçi fırını ittisalinde büyük Büvü üstünde EKSELSİOR ,i- En mükemmel kumaşlardan en son modaya muvafık ve kusursuz biçimde olarak imal &dilmiş zengın ve mütenevvi çeşitlerde müntehap elbiseler muhterem müşterilerinin enzarı istifadelerine arzetmektedir. ERKEKLERE MAHSUS ERKEKLERE MAHSUS -|ÇOCUKLARA MAHSUS İngilis muşambalari a 17'e 4' Kabilitebdil muşambalar İ|4'/ 0 İyi cins yünlü paltolar 1375 y, | Bivertin muşambalar Tİ, gi in 14'/, Yl 17/2 ö 18'/, ,, | Trençkotlar muflon 4e13'/, ,, 25'/, ,İ HANIMLARA MAHSUS ea Maşhur Mamlelberg marka empermenbiline Deri taklidi muh- ı Gabardin pardesüler 29'/, ml Muşambalar 13'/ 2 » Ayi iöülündn Greiklürü “malikiğ' gayet çi Beril Mandelberg p pardesüler 37! İş ii Sx. tad Ke Muşambalar İ4'/ 2» Pürdesiler 20'/, | iza Trençkotlar 17/32, ZARAFET VE İSTİFADEYİ MEZCEDİNİZ (Cihanşümul bir şöhreti haiz MANDELBERG marka müflonlu veya müflonsuz (yün astarlı) en mükemmel EMPERMEABİLİZE PARDESÜLER — ile kadın ve çocuklara mahsus PALTO MUŞAMBA ve KOSTÜMLERİN en müntehap' çeşitleri ve Hanımlara mahsus muhtelif renklerde deri taklidi ve Po'dö peş TRENÇKOTLAR ve MUŞAMBALARIN en müntehap çeşitleri dahi vardır. Mahsus Her Renkte İpekli Liradan 2. iibaren Trençkotlar Kauçuk: muşambalar İngiliz. biçim spor ve saire Trençkotlar Biverlin artarlı Muşambalar Kostümler Lacivert siyah ve İngiliz biçimi sair renklerde Muşambalar fesli imi Gabardin Pardestiler Muflon ile Yünlü paltolar süler, paltolar; kostümler ve muşambalarn mün- tehap çeşitleri ve hanımlara mahsus mantolar ve ipekli muşambaların mütenevvi çeşitleri mevcuttur. Hanımlara Muşambalar HASAN KUVVET ŞURUBU Terkibinde külliyetli miktarda, iyot tanen ve fosfat mevcut olup ensicci | uzviyeye sür'ati temessülü sayesin- de, kansızlığa vereme istidadı olan- lar ve bilhassa emfazı asabiye ve zafiyeti umumiyeye tesiratı şifaiyesi, vardır. Genç kızlarla, çocuklarda tesifatı nafiası pek seri olup renksiz, has- talıklı, zayıf, sıraca veya kemik hastalıklarına o müptelâ çocuklar az zaman zarfında diş çıkarırlar. Ça- buk yürürler. Tombul tombul olur- lar. Gini Fuat ve Şarlı Zabitana, Muallimlere, Devlet memurlarına ve Banka ““““ TAKSİTİLE Satış muamelesine başlanmıştır. Tafsilâtım müessese- nin o Sultanhamam'daki (manifatura (mağazasından öğreniniz. Mliriyeki Tel m 192 Bahriyuna İlin. Tahlisiye Umum Müdürlüğünden: Mukaddema tamir için havuza alınan Karadeniz boğazı . , ” 0 . ” haricinde 41, 24, 3 ve 20, 09, 30 tulü şarkide kâin fener işaret gemisinin tamiri bitmiş olduğun- Sui itiyatla sabavetini ve genç- liğini sui istimal eyliyenlere, ademi | iktidara pek müessirdir. Kanı tezyit ve tasfiye, teshil, arzı şimali hazmı renğe dan 10 teşrini evvel tarihinden itibaren mezkür geminin eski yörinde konulmuş olduğu babriyuna ilân olunur. Bez, evram, cedir, çocakların yüz ve başlarındaki çıbanlar, ergehlik Şi E » Gri er —— | ve ekzemada pek müessirdir. Kız ve erkek - Leyli ve nehari Hasan kuvvet şurubu Avrupa'da İl s ti k l â I L i s e Ss 1 birinciliği ihraz eylediği gibi bütün âlemi tababette takdir tevlit eyle- . « miş, ecnebi ve memleketimizin etibbasının larını o kazat t 60 büyük 100 İlk, Orta ve Lise kısımlarını mubtevidir 7 ela m aşa Din Bütün sınıfları mevcuttur kuruştur. Deposu: Hasan ecza Hapoşğarı: Eczacılara ve toptancılara büyük tenzilât. Kiz ve erkek talebe ayrı kısımlarda ve ayrı teşkilât | hükeii yoktur. dahilinde idare edilmektedir 'ALEBE KAYDINA devan OLUNMAKTADI! Talep vukuunda tarifname gönderilir. hzadebaşı OFoliş merkezi arkasında Tölekon : İstanbul 2534 ZAYİ — Tasdiknamemi zayi eltim Erenköy kıt Hisesi 125 kuruş 112 Atifet yü ie Kuştüyü yastık Galatasaray sergisinde birçok takdirlere mazhar olan İstanbulda | © ZAYI — 75197 numaralı maaş kupo- Çakmakçılarda Çeşme sokağındaki kuştüyü fabrikasında kilosu 125 | mumu ve tatbik mübrülmü sayi eitim. ii kı üylerinin kil h teke gil . Yenisini alacağımdan eskisinin hükmü aşlar kuştüylerinin kilosü hazir yastık şilte yorgan kuştüyle- | yoktur. © Kadıköyünde Mısırlı oğlunda rine mahsus kumaşların cnvaı cürülesi çok ucuz flatla satılmaktadır. Mütekait Mustafa Fozal DOKTOR LARA (Kase Vi gikolatl) VE ÖPOTHERAPIOUE uğra ve granüle ( Granüle ) KABIZLIK HAZİMSİZLİK "sysiğ e MAZON MEYVA TOZU ek pk mehdi. Maysan Kolay bir hazim, rahat bir uyku temin eder, İğ ayapeın ami ve Zaman ecza öm İzmirde Moreno Margunato ecza deposu Umumi deposu: Bahçekapı İş bankas arkasında Kazon Botton ecza deposu. kuru<tan yorgunluk, hamile ve süt veren ka- dınlar, çocukların neşvüncmalarına karşı en müessir mukavvidir iş Gelmiştir TOPTAN FİATINA PERAKENDE SATIŞ — dar TEDİYATTA BÜYÜK TESHİAT > Herkesin tercih ettiği BEYNELMİLEL BÜYÜK KASAPAN $. NALBANDİS Beyoğlu Tünel mevkii 527 En mükemmel cinsten sığır eti VE filetosu, kuzu eti ve semis ts” vullar. Muhterem. müşterilerini memnun etmek emelile intihap edilir ve kusursuz hizmet “€ nezafet, Telefon Beyoğlu 2163 Dr. A. KUTİEL Cil ve etrenci hâstalıklar tadavibi mesi: Karaköy Topçular Cad. No m ÜNAKA Ss A Haliçte Karaağaç'ta Zi zade Şakir ve şürekâsi fabrikiz sına. 50:70 ton kadar er kok,, döktüm kömürü ile 80* Bilmem hurda maden ğe ( ine aksamı hurdaları, nacağından taliplerin ei münakasayı - anlamak Ma idare müdüriyetine müri “ZAYİ — 36301 numaralı mast in mıı zayi ettim. Yenisini alaca hükmi yoktur.f ABI Şeref sokağı 36:97 Telefon: İstanbul « 203 Posta kutusu : İt verilmez. Gelen evrik geri İlsnlarden mesuliyet ahsns”” Mes'ul Müdür: maa

Bu sayıdan diğer sayfalar: