15 Ekim 1930 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 3

15 Ekim 1930 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

İS TefİNİSASI —— & Hergün Hükümet Halktan Niçin Uzaklaştı?. M. ZEKERİYA Türkiyede dahili ve harici erleri veren bir Anadolu Yansı vardır. Bu Ajansın ba- #ında yüzlerce maaş alan bir Meclisi —idare, yine — dolğun Maaş alan birkaç müdür bu- iyor, Fakat bu Ajans memleketle tlâkadar — değildir. İntihabat Münasebesile memleketin Her |. hnda müthiş bir kaynaşma, heyecanlı bir hareket — var. Fakat Anadolu Ajansı bütün hareketlere karşi lâkayttır. h“lla!ııl etrafında — cereyan q_"l görültüler, hasıl olan Niceler hakkında gazetelere hiçbir haber vermez. Gazeteler '“lllbul. İzmir, Adana, Konya, m"l. Samsun gibi büyük Derkezlerdeki intihabat cere- Jat ve neticelerini bile kendi kususi istihbar vesaitile temine oluyorlar. Anadolu Ajansı sanki bu Bemlekette — ecnebi devletler *arafından tesis edilmiş bir '"’Mıııdı vasıtasıdır. O, sadece bize hergün ::li:' kanalından — gelmiş t haberleri,! Furansız kana- Bi gelmiş Almanya haber- & verir. Ve biz burada en 'Yati meselelerle meşgul iken, bundan bahsetmez de Çindeki neticesini bildirir. x “Ankarada çıkan bir Haki- Miyeti Milliye gazetesi (vardır. Bu gazete, memleketin harici Ve dahilt siyasetini idare eden organıdır. Fakat bu in sekiz sayifesinde Hemlekete ait haberler iki sü- Köu geçmez. Geri kalan kıs- Bu sanki Türkiyede değil- * memlekete karşı o kadar u.Y“ır. e Türk ocakları H. fırkasının , Müesseseleri olarak b, » Yalnız — Ankara hüyet (merkeziyesinin - senelik yöüz — bin — liradan » Bu — müesseseler etin ve Halk fırkasının e yaşar. ğ t bu müessesenin Ana- SON: POSTA 1 — Medeni insan her sabah | | 2 — Medeni insan lâakal haf- tada bir banyo yapar. 3 — Medeni insan temiz ve muntaram giyinir. 4—P. n an bir İT v eg B a F aai Tunamaz. İmperatorluk | Acaba Mali İşlerle Alâkadar Mı? Brezilya Konferansında.. Londra, 13 (A. A.) — İn- peratorluk konfaransındaki murahhas heyetler reisleri sa- bahleyin toplanmışlar ve impe- ratorluk — eczası — arasındaki ticari münasebatın ıslahı hak- kındaki tekliflere dair müza- keratta bulunmuşlardır. BALKAN KONFERANSI DÜN MESAİSİNİ — BİTİRDİ Atina, 15 — Dün Delfi'de Bal- kan konferansının son celsesi ak- tedilmiştir. Bu celsede Balkan milletleri arasında ubuvvet ve müsalemetin — tesis ve tarsinini istihdaf eden konferansın muvaf- fakiyeti için çalışmış olan Balkan milletlerine selâm — gönderildikten verilmiştir. GaziayintaptaFırkaİşleri Gaziayintap, 14 (H.M.) — Halk fırkasından istifalar de- vam etmektedir. Yeni fırkaya yazılanların miktarı ziyadeleş- mektedir. Bir Vapur Karaya Oturdu Bu sabah saat 4 sularında Kradenizden kömür yükü e gelmekte olan Yunan bandı- rahı - “Demokratiya,, vapuru Kırzkulesi önünde karaya otur- muştur. Kurtarmak için uğra- şılmaktadır. Birbirlerini Yaraladılar Unkapanında oturan Rama- Fransa Ticaret Nazırı Ankara'ya Gidiyor Ankara, 14 (H. M) — Fransa Ticaret nazırı Mösyö Flan- den refakatinde refikası, kerimesi ve hükümet İ krediler ve ticaret müdürü Mösyö Charmiel olduğu halde ge- lecek hafta 21 teşrinievvel salı sünü Şark sürat katarile İstan- | "4 bududunda mağlüp ederek müşaviri, bula gelecekler ve ertesi güü Fransa sefiri Mösyö Kont Dö Şam- brön ile birlikte hükümetimizi resmen ziyaret etmek Üüzere Ankaraya gideceklerdir. da Son Vaziyet Rio de Janero, 13 (A.A) — Dahiliye nezaretinin bir tebli- #i, gerek Rio de Janero'da ve gerek eyaletlerde tam bir sü- kün hüküm sürmekte olduğunu Federal kıtaat, asileri Para- sadık — kuvvetlerle RUŞEN'EŞREF BEYİN NUTKU Ankarada da şereflerine resini ziyafetler verilecektir. Haber Türk murahhaslarından Ruşen Eşref aldığıma göre bir Fransız nazırının Ankarayı resmen ziyareti | Ber , pek — beyecanlı bir. nutuük irat mühim görülmektedir. İstanbulda İntihap Mücadelesi Son - Derece Yavaşladı (Baş tarafı —1 inci sayfada| Bu arada hüviyet cüzdanımı kaybeden bir zatın reyini isti- mal edebilmesi için muhtar efendi tarafından adi bir kâ- ğıt üzerine yazılmış, resmi mü- hürle mühürlenmiş bir kâğıt bulundu. Muharrimize getirildi. — İşte bu nevi kâğitlarla rey kullanan yüzlerce - kişi vardır, denildi ve kâğıt ta mat- baamıza teydi edildi. Papas Efendiler Vaaz Ediyorlar Fatih dairesinin önünde bu hadiseler cereyan — ederken Beyoğlu daha sakindi. Bu mıntakada hıristiyanlar- namzet gösterdiği — için Rum, Ermeni ue Musevilerin S. fırkaya rey vermeleri beklene- bilirdi. Fakat hadise tamamen |. aksi oldu. İntihap yerine 150, 200 güyri müslim geldi ve azim aa İster İnan, İster İnanma! Hamdüllah, Saphi Bey Türkiyenin em vatanperver Harf inkılâbı olur ol- maz Hamdullah |B. (Dağ ederek eski Yunan medeniyetini medıl ve takdir etmiş ve uhüvvet fikrizin bütür milletler nexdinde cereyan ve kuvvet alması temennisini irhar eyle- mlştir. Ruşen Eşrel Beyin mutku heraretle alkışlanmıştır. İkinci Balkan komfran- gnn İstanbulda toplanması hakkında Türk heyetinin son celsede yaptığı teklif müttefikan kabul edilmiştir. Beyoğlundaki Kalaba- hk- Nasıl Azaltılacak İstiklâl caddesindeki izdihamı azaltmak maksadile genişletil- mesi kararlaştırılan Tarlabaşı caddesinde istimlâklere baş- lanmıştır. verdi. Niçin? Neden?. — Gece papas efendiler mahalleleri — dolaştılar, Halk fırkasına rey verilmesi lüzu- mundan bahsettiler, deniliyor- du. Bu doğru mu idi ve o halde niçin yapılmıştı ? Acaba papas efendiler, meşhur ihti- yatkârlıkları ile Serbest fırka .- .. Sözün Kısası Milli Harsa Hizmet — 4 Biz, geçenlerde, Son Posta- da müthiş bir gaf yapmışız; Ankara Türk ocağı merkezin- den maaş alan bazı murahhas- ların filân, ayda 800, 500, 300 lira çektiklerini yazmışız. Bir hükümet “gazetesi bu'. rakani: ları tekzip etti ve yerine 400, 300, 200 rakamlarını koydu. Bu tekzibi okuyunca - ütan- cımdan kıpkırmızı kesildim. Ayda üç, dört yüz liradan a maaş almıyan bu fakir, fuka- ranın bir lokma ekmeğini niçin çok gördük? Zavallı murahhas- çık, zavallı muhasipçik, meğer ayda dört yüz İiradan fazla almıyormuş. Adeta gözlerim yaşardı. — Görüyor musunuz memleketteki açlığı, sefaleli? Bir ocak memuru ayda dört yüz Hradan fazla para almiıyor; kıt- ik, yoksuzluk içinde inim inim 'nliyor; hasta çocuğuna süt Hile alamıyor; günde bir öğün- den fazla yemek yiyemior. Yü- rekler acısı. Dört yüz lira nedir- 143? Hem de haftada değil de ayda. Zavallı reis, zavallı mu- rahhas, zavallı muhasip... Gerçi bunların içinde mub- Lelif yerlerden maaş ve tahsi- pat alan ve ayda bin İiradan fazla kıvıran da var, Fakat bu da para değil. Biz ne diye hars' müesseselerinden ayda bir ira bile çekilmiyeceğini iddia ettik? Ben, Son Postanın bir vmuharriri sıfatile bu yarı aç, yarı tok yaşıyan bedbaht, fe- lekzede mefküreciler aleyhine akan yazıdan : azap duydum. Ah, şu Amerikalılar, misyo- nerler, filânlar, yani 'Türk harsının hamileri, üç beş yüz bin dolür daha verseler de, bu zavallıların tahsisatına, maaş- larına azacık zam yapılsa... Meselâ reis Beye ayda hiç de- gilse dört bin liracık verilse... Bu olmadığı takdirde ocak aidatını arttırmalı, hükümetten yeniden bir takım al- malı, yeniden konserler, balolar piyangolar tertip etmeli, millet dişinden, tırnağından artırmalı ve bu zavallı, boynu bükük Ocak erkânını sefaletten kur- tarmalı. Milli harsa ancak böyle bizmet edilir. zan ile Şaban kavga etmişler. Şaban bıçakla Ramazanı ya- ralamış, Ramazan da taşla Şa- banım başını yarmıştır. Şoförler Belediye Reisile Görüştüler... Tek taksi meselesi için şo- förler cemiyetinin heyeti dün belediye reisi Muhittin beyi ziyaret etmiş, fikirlerini bil- dirmiştir. M. Hansenis Elektirik Şirkatİ müdürü M. Hansenis dün Avrupadau gel- miştir. ve irtibatı azaldı. Nihayet Halk hükümetin icraatma ve faali- yetine karşı yabancı kaldı. Bu suretle hükümet halkın fevkinde tamamen mütecerrit bir vaziyet aldı. Demokrasi ile idare edilen hiç bir memlekette halk ile hükümet arasında, bizde oldu- ğu kadar, bariz bir ayrılık görülemez. taraftarı olmakta bir tehlike mi görüyorlardı, bu- bilinemez. Üntihap haberlerinin mabedı 4 üncü sayfadadır.) Halk- Fırkasının Kazandığı Yerler Zonguldak, Artvin, Şavşat; Çeşme, İpsala, Hopa, Burçka Balya, Sürmene, Havran inti- haplarında Halk fırkası kazan- mıştir. Devlet Lâboratuvarı Ticaret mektebinde — tesis edilen Devlet lâboratuvarı on beş güne kadar çalışmıya baş- lıyacaktır. ve en milliyetperver ada- mıdır. Bu —zat — ötedenberi meşrettiği muhtelif yazılar- la, muhtelif — hitabelerini yolu) mu derhal yeni harf- lerle on bin tane daha bastırttı. Fakat bu kitap- ları kime satabilirdi?. Ge- ne ayni yola müracaat bir araya getirerek (Dağ | Stti. Maarif vekâleti 3000 Yolü) isminde bir kitap vü lira vererek 3000 kitap cüde getirdi. Bunu har£ in- | daha aldı. Ocak merke- kalkkan'laa birküç'üy övvel zi de tekrar eski aldığp Sökt'harflerle-19 bin vüshü miktarda satın aidı. Bu bi h suretle birkaç ay içinde On bin kitabın kitapçıl (MDağ yolu'nun ikinci tabı vasıtasile ve meşru yollırlı. d h.-. Ka Hamdidlah satılmasına imkân yokt:.-Jğ': B bir. sene - içinde O halde ne yapmalı? Hi ”. Ararlmmand Tn dullah Saphi B. bunun çar | | Hamdullah Suphi. bey resini M.vaaiw*: thhmlkc l dostu idi. Kitaplarının b"ıoıırı ötede beride kal- şubeleri — tamamen * Ne cümhuriyet mefkü- ne de inkılâp mefhum- neşrile meşgul olan bir bilmiyorum. heyeti merkeziyesi bt (Törk yurduğnu neşreder, üzerine şehrimize seyyah akını e da kendileri yazar kendi- tekrar başlamiştır. Dün 100 kişi- lik bir rahip kafilesi gelmiştir, burada iki gün lıılıuHırdırı_ Vatandaşlar Rey sandığı — başındakiler sizden hangi fırkaya rey vereceğinizi sorarlar- #a Billele ki bu sualde hülenli " miyet yoktur. Saliyetlinizden ietilade ederek “defterde isminiz yoktur. diye lati- kap hakkınıtı Tptal etmek İstiyenler vardır. Aldanmayınız isminizi defterde Tahlil ücretleri için İktısat buldurup imda eftikten sonra elinizi vicdanımıza koyunuz ve reyinizi öyle Vekâleti bir tarife yapmaktadır. Haai veriniz... Knnkçes : Berıldu. — Ki sr— —ei — Yunkesin büyük tayyaresi n dün uçmuş, fakat on dakikalık bir müteakip mötörle- VERA r'ıde:wî:iııi—iı arıza — çıkmış, İfeyamı Öu/unm Son 4| Romanı yere inmiye mecbur - olmuştur. Birkaç Güne Kadar İ Arıza burada tamir edilirse ı SON POSTA Sütunlarında , Mi lâar, Pa Utantan — ve muhteşem sa- ' yüzbinlerce liralık mukabil bu mem- &h; Aalâkalarını gösteren bir “&ü* Var mıdır? Onunu ihımal kısınını oraya satti, m. mış yazılarını tekrar- top- ladı. Bir iki küçük kitap daha vücuda getirdi ve maarife sattı. Kira aldı. Hamdullah — Suphi B. geri kalan kitaplarının bir kısmını da Türk ocağı| —Bu suretle Hamdullah merkezine satarak bir kaç | bey bir senede Maarif Ve- bin Hra da oradan aldı. Bu ' kâletinden 10,000 liradar. sayede on bin kitap bir | fazla para almış bulunu- kaç ay içinde eridi. yer; Ister İnan, İster İnanma! tayyare bugün gidecek, aksi halde Almanyadan bir müte- | hassıs getirlilecektir.

Bu sayıdan diğer sayfalar: