17 Ekim 1930 Tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 1

17 Ekim 1930 tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

17 TEŞİ CUMA RİNİEVVEL 1930 5 inci sene, No 1683 NUSFASI S5 KURUŞTUR balkan kon Yugoslavya Sırp unsurunun hâkim bu- duğu Yugoslavya kırallığı- İn Balkan siyaseti nedir? Ve iplar Balkan ittihadı tasavvu- inu ne suretle karşılamakta- star? İşte Balkan konferansı- Bilim dedikoduları arasında en 2i- i dikkati celbeden lardan biri de budur. Ma- ki Balkan konferansı, lerini € İl değildir. Burada her söyle- in sözü, mutlaka söyleyenin p olduğu millet veya hü- izafe doğru olamaz. Bu- beraber politika oyunla” g İda hiç değeri kalmiyan Bal- Kanlıların, hususi mahiyette ol- “İM bile, izhar ettikleri fikirleri, Memleketlerinin umumi tema- Yilü haricinde olabileceğine ih- İnal vermek te kabil değildir. uni için muhtelif memleket- HİS delkelerinin komisyonlarda e bahusus mükâlemelerde 1Z- ettikleri kanaatları, şabısla- #ndan ziyade az çok memleket- ie mal etmekte bir hata yok ir, Konferans muhitinde uzlaş- a ve yaklaşma havasını az çok dıran delegasyonlardan bi- "ide Yugoslavya hey'eti murah tasıdır. Maziden biraz fazla is eden ve tarihi kendi nok- Yı nâzarlarına göre tefsir et- Mek istiyen bazı Yugoslavyalı **lkeler, buraya niçin geldikle- inin farkında değilmiş gibi gö- tünüyorlar. Ancak kendilerine Muhtelif taraflardan bir ihtar, tavsiye vâki olunca; i Bünü de derhal tarziye ve iza- vermekten çekinmiyorlar. i asabiyetin ve hissi hareketin Mebepleri nedir? Bunuda gene hir Sırp delkesi açıkça söylemek *en kendini alamıyor. Bulgarla- ortaya attıkları ekalliyetler Meselesi, ayni delkenin Balkan nı nammı verdiği Selânik mı, Arnavutluğun İtalya ile Man srkr münasebeti gibi mev- Yular Sırpların ihtirasını tahrik iyor. Balkanlar, Balkanlılarındır, Ülkanlar haricin nüfuzundan gtiyyen kurtulmalıdır, deyen eplar, kendi harici politikala- Nu ihmal ederek bilfarz Arna- "atluğa söz atıyorlar. Yugoslav İa muhtemel bir Balkan ittiha- Minda bile bir nevi hegemonya ihdaf ediyor gibi görünerek iyetin ancak kendi lehine in işafını arzu ediyor. Şüphesiz bu digerlesin gözünden kaç or, ve tabii olarak konferan- «0 gayesini muhafaza © edecek Ürette bazı kuvvetlerin birleş- ile muvazene temin olunu- ki Sırp - Bulgar mücadelesi, bu | tan konferansında da kendi- göstermiştir. Bunun sebebi N iren ekalliyetler © meselesi, akikatta ise Makedonya mese- Sidir, Bulgarların söylediğine fire Sırplar kendi hudutları da- İlindeki Bulgarların Sırp oldu- wi iddia ediyorlarmış. Binae- ileyh Yugoslavya için Bulga- istan muvacehesinde bir ekal- yer meselesi mevcut değil- İş Biri var, öbiri yok diyor... ialar arasında bu kadar bü- bir fark olunca mesele ko- kolay hallolunabilir mi?Yu- wyayı, nisbet muhafaza e- mek şartile yeni bir Avustur- 4, Macaristan deynler var... Ni e » Yugoslavyanm Mek siyasetine de teşmil et- tar me dereceye kadar doğru- ke iy ti, » bilmem. Fakat bunu yapan & Koferans muhitinde bile na- * değildir. ZEKİ MESUT Millet mektepleri faaliyette kara, 16 ( Telefonla ) — et mekteplerinin 1 teşrini hide fanliyete geçmeleri için br vekâleti valilire tamim)| hn İstanbul intihabatı dün şehrimizde devam etmiştir, Dünkü intihabat en hararetli olmuş ve Serbesçiler yeni - den propagandalarına başlamışlar - dır. Rey sandıkları dün akşama ka - dar oldukça kesif bir kalahalık tara fmdan ihata edilmiş bulunyordu. Di- ğer günlere nazaran #“ha çok rey a- tılmış bazı kazalard dü bulmuş - tur. Serbesçiler dün başlıyan beledi- ye hudutlar: için reyi âm meselesini İsrsat ittihaz etmişler ve halkı iğfale kalmışlardır. Şehir meclisi intihap sandığı ile reyi âm sandığı yan yana bulunduğu için Serbesçiler : — Bugün de bu sandık çıktı. Ora ya gene.Halik fırkası için ayrı rey top Byorlar, diye bağırışmıya başlamış - Yardır Böyle kanunsuz ve. halkı al * datan yaygaracılar dışarı atılmıştır. S. Fıfkadan ayrılıyorlar Fakat intihabın gittikçe ©. Halk fırkası lehine inkişaf etmesi kargı fr ka mensuplarını düşünceye sevket - miştir. Bir çok aza Serbes Firkadan her gün ayrılmaktadır. Duyduğumuza göre 8. Fırkanın 'Eyip nahiyesi azasından 100 kişi ve idare ehyetinden bazıları İstifa et - Keza vilâyet ocağr reisi müderrisi İsmail Hakkı Beyin de fırkadan çe- kildiği söylenmektedir. Mumaileyh dün intihap yerlerini gezmemiştir. İsmail Hakkı B. bu hususu öğren- mek istiyen gazetecilere müsbet ve ya menfi bir.cevap vermemektedir. Beyazıtta intihap çok hararetli oldu. Eminönü intihabatı dün gene Ba- yazıtta kaymakamlık dairesinde de - vam etmiştir. Dün en hararetli inti-| hap Bayazıtta olmuştur. Burada Ser- besçiler faaliyetlerini artırmışlar ve bazı cüretkârane haraketlerde bulun- muşlardır. bugün intih rülüzade Fuat B.i Maamafih Hukuk namze Yeni Darülfünun emini intihabatı bugün saat on dörtte Darülfünun konferans salonunda yapılacaktır. biyat ve İlâhiyat fakülteleri meclisleri dün müştereken toplana - rak eminlik için gösterilecek nam zet meselesini görüşmüşlerdir. Geç vakte kadar devam eden bu iç timada Hukukfakültesinin gösterdiği mamzetler mevzwubahs olmuş ve bil- hassa tarihi hukuk müderrisi Yusuf Ziya Beyin namzetliği şiddetli itiraz ları mucip olmuştur Bunun sebebi geçen sene Edebi- yat fakültesi reisi ile Yusuf Ziya Bey ler arasında cereyan eden lisan mü- nakaşaları dolayısile iki fakülte ara sında husule gelen açıktır. Puat Beyin noktayı nazarına taraf tar olanı müderrisler Yusuf Ziya Be - ye karşı bir hareket olmak üzere Fu at Beyin namzet gösterilmesini tek hif etmişler, gi Neticede Fuat Beyin eminliğe nam zet iraesi kararlaştırılmıştır. İçtimaa iştirak eden İlâhiyat mü - derrisleri müttefikan edebiyatçılar 3 müstenkife karşı ekeseriyetle Fuat Beye rey vermişlerdir İştimada Serbes Fırka İstanbul ©- cağı reisiliğile politika hayatına atı- lan terbiye müderrisi İsmail Hakkı B. de bulunmuştur. Fuat B. içtima müteakip demiştir ki | Edebiyat ve edebiyat fakültele-| sip itibarile emin olacak zatın) inna hasrı hayat eden vi ve ya resmi hiç bi rrislerden seçilme: vafık görerek beni namzet ğ vedmişlerdir. Fa l #nadığı içi olunmuştur. Zaten bu intihap emin olmak de-| mek değildir dece bir namzet intih; kazanacağı muhal | derrislerinin ekserisi A 2 İN SN Gİ ZE GN Barmaharriri; Siirt NMohunum NE AHEMET -g Defterleri (o aşırmağa te- şebbüs etmişler Enelimeni odasmda bulunmakta ©- Jan intihap defterlerini çalmak için teşebbilsatta bulunan Serbes Fırka - dan iki adam hakkında tahkikat ya - Pilme tadır. Bu adamlar, hem suçlu hem, sğelli kabilinden, odadan dışarı çıli Ületememişler ve orada bulu - man encümen azası ile Halk-Fırkası erkânı tehdit etmişlerdir. İşe gürül tü karışmış ve bağırıp çağırmağa baş lanmca derhal celbedilen zabıta kuv- veti tarafından dışarı çıkartılmıştır . O esnada kapının önündeki $. Fırka gığırtkanları: — Bizi kapı dışarı atıyorlar, rey at turmıyorlar, silâh kullanıyorlar. di - ye bağırmağa başlamışlardır ap edilecek Edebiyat ve ilâhiyat fakülteleri Köp- namzet gösterdiler di Muammer Raşit B. ir kkak görülüyor TE) Köprülüzade Fuat bey Darülfünun konferans salonunda bütün müderrislerin iştirakile yapıla- cak intihabata ekseriyeti kazanacak iki müderris namzet olarak vekâlete İ bildirilecektir İsmali Hakkı B. in vaziyeti içtima mızda hiç mevzuu bahs olmamıştır , Bizce fakültemizin meşgul olacağı Diğer taraftan tahkikatımıza göre, Edebiyat ve İlâhiyat fakülteleri mü - ikinci namzet olarak hukuk fakültesi uamzetlerin - İ oldukları için aralarından yalnız bir namzet seçmekle iktifa etmişlerdir Bu vasiyet dolayısile bugünkü in- Devamı ücüncü sahifede 5S. Fırka propağandacıları dünde halkı igfale çok çalıştılar İntihap encümeni âzalarına, tehdit mektupları gönder- diler; Beyazıt intihap defterlerini aşırmağa kalkıştılar Fakat yine maksatlarına muvaffak olamadılar, intihapla beraber belediye hududunun tesbiti için reyiâmede müra- caat olundu, dün rey verenleri hanımlar teşkil ediyordu Eminönü kaymakamı Halük B. dlin bir muharririmize o demiştir ki: — Biz elimizden geldiği kadar serbesti temine çalışıyoruz. Hiç bir süretle zabırfa işe vaziyet etmemekte- dir. Serbesçiler her şeyi fırsat bile - rek bağırıyorlar.. Dün Bayazıtta 300 rey verilmiş - tir. Bunların 20'si S-Fırkanındır. Tehdit mektupları Dün intihap sırası Küçükpazar ve civarı mahalleler olduğu için bilhassa kadınlar çok gelmiştir. Kadınların he men hepsi H .Fırkasma rey vermek- tedir Haber aldığımıza göre 8. Fırkanın para ile tuttuğu ahvali meşkük bazı (Devamı 6 cı sahifede) Yeni Darülfünun emini | Antalya hadisesi Serbestçilerden 30 kişi tevkif edildi Antalyada serbestçilerin teş- rikile vuku bulan arbedelerde e- haliden 8 kişinin söpa ve taşla yaralandığını Antalya Serbest fırka ocağı reisi Burhaneddin B. de dahil olduğu halde 30 kişi- nın tevkif edildiğini dün yazmış “tık, Bu hâdiseler hakkında dahi- liye müsteşarı Hilmi B. âtideki malümatı vermiştir: “— Antalyada bazı kimsele- rin tahrikâtile bir kısım halk tecemmü kanununa muhalif o- larak Antalya belediyesi önün- de nümayiş yapmağa kalkmış- lardır. Zabıta kuvveti bunu me- n'e kâfi gelememiş, bunun üze- rine askeri kuvvetler halkı dağıt mışlardır. , — Bu esnada sekiz kişi hafif su İrette yaralanmıştır. Nümayi haneddin Beyle beraber 30 kişi tevkif edilmiştir. Bunlar istic- vap edilmektedirler. Tahkikat devam ediyor. Diğer muharrik- ler de peyderpey meydana çıka- rılmaktadır.” Alınan mütemmim malümata göreAntalya zabıtasıbeleğiyedai resine hücuma kalkışan nüma- çilere dağılmalarını ihtar et- miş fakat bunlar dnlemiyerek İtecavüze devam edince bunları dağıtmağa teşebbüs etmiş mu- vaffak olamayınca kuvvei aske- İriyenin yardımile nümayişçileri dağıtmış ve sükünu huzuru i- İade etmiştir. Tevkif edilen 30 İkişinin isticvabına başlanmıştır tertip eden S. F. ocâğı reisi Bür | İzmirde C. Halk fırkası kazanıyor İZMİR, 16 (Milliyet) — İntihabat müddetinin temdi- dinden sonra halk vaziyeti anlamış, reylerini kâmilen Halk fırkasına vermeğe baş- lamıştır. Bunu gören ve inti- habatı gaybedeceğini anla yan Serbestçi gazeteler san- dıklara açıktan rey atılıyor atılan reyler Hak ve zafer bi İZMİR, 16 A.A. — Saray' köy, Çivril, Hunaz, Seydiköy belediye o intihabatı o bitti Cümhuriyet H. fırkası nam zetleri kahir bir ekseriyetle intihap edilmişlerdir. Çatalcada da Halk fırkası kazandı Çatalca belediye intihabatın da, esas defterler Serbest fırka- nın adamları tarafndan çaldı- rılmıştı. Vilâyet idare hey'eti- nin kararı ile, evrakı tahkikiye, Devlet Şurasına gönderilmek üz re, sandık açılmıştır. Tasnif neticesinde 652 rey €C. Halk fırkası namzetefine, 350 rey S. fırka namzetlerine verildiği ve 50 reyin de muallel olduğu tesbit edilmiştir. Serbestçiler intihabata fesat karıştırdıklarımdan evrak Şura- yı devlete gönderilecektir. İ Samsunda Serbes fırka kazandı Samsun, 16 ( Milliyet ) Samsun intihabı ikmal edilmiş tir. Reylerin tasnifi neticesinde S. Fırkanın kazandığı anlaşıl - İmıştır. (Milliyet: Serbes Fırka, hü- kümet kuvvetlerinin, — intihap heyetlerini Halk fırkasma yar- dım ettiği intihabata müda- hale edildiğini, binaenaleyh bi tarafane olmadığını iddia edip “durmuyordu. Samsunda intihabatın Serbes Fırka. lehine ( neticelenmesi de gösteriyor ki intihabata hiç müdahale edilmemiş ve edilme mekte bulunmuştur, İzmirde, A danada, Trabuzonda ve bütlindi ğer vilâyetlerde, H. Fırkasının kahir bir ekseriyetle intihabatı kazanmakta bulunması, bir mü- dahele neticesi değil, fakat halk tarafından serbesçe izhar edilen rey ve itimadın bir teza- hürüdür. | Memduh Şevket Bey Ankara, 16 ( Telefonla ) — Sabık Tahran sefiri Memduh Şevket Bey, bugün fırka kâtibi umumisi ile bir Sâattan fazla görüştü Yeni polis müdürleri Ankara, 16 ( Telefonla ) — Üsküdar berkez memuru Os- man Zeki Bey Zonguldak, Zonguldak polis müdiri Nured- İdin Bay Sıvas polis müdirliğine | tayin edilmişlerdir. Kıymetli viyolonist Cezmi Rıfkı B. Beş senedenberi Berlin ve Paris'te keman tahsil etmekte olan Cezmi Rıf kı B, ahiren memlekete avde etmiş ve Anki İra musiki mual İlim mektebin keman muallim tayin edilmişti İKıymetli bir İmusikişinas olar Cezmi Rıfkı Beye muvaffa- kıyet temenni ederiz. Cezmi Refk: B. İiçin bir hazırlık bulduk gerek şanı 4 Ai ürücai meclisi yana $ ' üşat ediliyor k komisyonu dün da toplandı 3 sh 1 Sim Tahir bey Sabribey Zeki ... .. ıgı mü emsalsiz hüsnü Atinadaki Balkan konfcansı- na iştirak eden heyeti murahha- samızdan Vasfı Raşit, (Sabri, Tahir, Zeki Mesut ve Reşit Saf- fet Beyler dün Selânik tarikile ve trenle şehrimize gelmişlerdir. Gazi Hz. nin evini ziyaret | Murahhaslarımız Selânikter | iken Gazi Hz. nin İslâhiye cad- desinde pembe boyalı hanelerini ziyaret etmişlerdir. İçine Sam- sun muhacirleri oturtulmuş bu tarihi ev harapça bir haldedir. Hey'eti murahhasamız reisi Hasan Beyle Hamdullah Suphi ve Rüşen Eşref Beyler Atinada kalmışlardır. Bir kaç gün sonra geleceklerdir. Reşit & Saffet B. dün bir muharririmize beyanati atiyede bulunmuştur: — Atinada ümidimizin ve he- sabımızın fevkinde bir hüsnü ka bul ve ayni zamanda konferans Türk hey'eti murahhasamızın, gerek atletlerimizin Yunanistan da ikametleri esnasında gayet Cemal Ef. yi öldüren Biçan ve Süleyman Ef. ler fincüi sahifede. Felek, £ Haftalık Tem 1 , Tiyatro hayatı İnci sahifede ema emi Mesut bey Vasfi Raşlt bey Balkan konferansınınver- him kararlar Hey'etimiz ve atletlerimiz Atinada kabul gördüler Murahhaslarımızın bir kısmı daha dün trenle ve Selânik tarikil e geldiler Köngrenin kabul ettiği Balhan bayrağı iyi bir tesir bıraktığımı (o bilö- mum-Yunan gazetelerinde oku- yarak muftehir olduk. Konferar sın esas gayesi bazı gazetelerin yazdığı veçhile bir kaç maddi ve ya tüccari meseleye inhisar et- meyip altı Balkan millet ve dev letleri bilâmum faaliyetlerini bir ittihat fikri etrafında topla" mağa matuf idi. Bu fikrin birdenbire, yahut pek kısa bir zamanda husulpe- zir olması ümidi yok ise de her halde bu gayeye müteveccih bir (Devamı altıncı sahifede) muhakeme edilirken Maznunlar cürmü birbi şahitlerin celbi Kadıköyünde, Acıbademde| jandarma namile maruf Cemal'i | Cemal Ef. yi öldüren iki muavinin muhakemesi Süleyman ve Bican Ef. lerin taammüden, katil filinden muhakemeleri istendi rine atfediyorlar, dava için talik edildi nunlar isticvap edildikten son ra, evrak okundu. Bu evraktar öldürmekle maznun Acıbadem Bican Ef, nin şahsi husümeti İve Yeldeğirmeni polis merkez- |olduğu Cemal Ef. nin kaptan İleri komiser muavinlerinden Bi- | Jeve arkadaşı Süleyman ve polis can ve Süleyman Ef.lerle, fer'an medhali olmakla maznun polis) Kâzım Efnin dün Ağırcezada muhakemelerine başlandı, Evve lâ Süleyman E£. isticvap edildi. Süleyman E£. Kurbağalı mevkii komiser muavini Bican Ef. de Acıbadem mevkii komiser mua- .vinidir. Kâzım El. ise o zaman Kadıköy polis merkezi polis me murlarından bulunuyordu. Maz paşa mahallesinde bulunduğu Kâzım Et. lerle birlikte başka bir meseleden yedi seneye mah küm Cemal Ef. yi-tevkif için e linde hiç bir salâhiyeti olmadığı halde ve bir emre müstenit ol maksızın gece yarısı serhoş bir halde Cemal'in evine girdikler ve yatakta yatan Cemal Ef, taammüt suretile öldürdi Devamı üçüncü se"

Bu sayıdan diğer sayfalar: