18 Kasım 1930 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 1

18 Kasım 1930 tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

YEDÎNC! SFNE N ?347 başmuhorrlrl YUNUS NADİ "^ n 'NMllllİjMHMlMIIMIUIMIIIIIIHMMHMtlHI İDAREHANEsl : Dfiyanunmajniye karşısında dairei mahsusı lelgraf: tstanbul Cumhuriyet Posta kutnsu: N° 2 4 6 : 2366 T o l o f A n Başmuharrlr 3 C İ C l O n • Tahrlr müdüru : 3236 Tahrlr müdUr müdürü 2^65. Kltap kısmı: 4 7 3 Gazi Hz. Dün Akşam Hareket Ettiler fliuımıııııiMMiHiuuıııiHimHiMimıuınıiHmmıınııııııııımıııınııııımııııııiHiHHmMMnıınım mhuri SALI 18 TEŞRİNIS'NI 4BONE ŞERAfTİ MÖDDET: İTÖRKİYE İÇİN Seneliği 1400 Kr. 6 Aylığı 3 Ayhğı 750 400 Kr. Kr. HARİÇ İÇİN 2700 Kr. 1450 Kr. 800 Kr. Nttshası her yerde 5 Kuruştıır Gazi Hz. Fesîh kararını nasıl karşıladılar? lııııııııııııııııııııiNiıııııııiMiiHiııııııııııiHiııııiHiiHiııııiH»ıııııııııınııııınıııııııııııııııııııııııniHiııııııııııınnnHianııaıiMiiHiıııiHiııuımıiMiıııım Reısicumhur Hz. nin seyahatleri .„.„ Gazi Hz. ileri sürülen esbabı mucibenin asla varit olmadığım sarahatle işaret etmekle beraber fırkalarını terketmekte ısrar Nasıl fnffisah Etti?,. Gazi Hz. nin H. Fırkasımn Reisi iken memlekette başka bir fırka teşkil olunamıyacağı fikrinin, hakikatle hiç bir alâkasi yoktur. S. Fırka, kendi erkântntn beceriksizlikleri yüzunden idare edemeyip kendi ellerile feshettikleri ftrkadtrf J Serbest Fırka kendi erkânının beceriksizliğine kurban gitti! 1 .mımıımılllliaillnilllllBIIMIIIIIIIIIlmHi eden arkadaşların serbestii harekâtını takyide luzum ve mahal gormediklerini beyan Gazİ Hz. dün gece An buyurmuşlardır. karadan hareket ve Günun mes^elesi; Muhalif fırka nasıl dağıldı ? samimî merasim le teşyi edilmişlerdir Gazi Hz. bu sabah Kaysef ri ye vâsıl olacaklarıdr Fethi Bey, atiyen Gazi Hz. ile siyasî sahada karşı karşıya gelmemek maksadile fırkayı feshettiğini söylüyor hayretle karşılanır mı? Ben, dün Ankara 17 (Telefnla) S. Fırkanm kü makalemde keramet sayılma fesih kararı vermesi uzerine Meclis korr>ak lâzım gelen bir istidlâl ile ar ridorlarında bir çok meb'uslara tesadüf tık vuzuhu gecikmiyecek olan böy ederek görüştüm. Bazılan fesih hakkınle bir hâdiseden karilerin müte da gösterilen esbabı mncibeyi varit görhayyir olmamasa hazırlanmaları müyorlar, bazılan lse Fethi Beyin aciz Dün Ankara'dan trenle hareket eden şekiinde kaldığından fırkasuıı feshettiği nı arzetmiştim. Hâdise, benim tah miitaleasında bnlunuyorlar. Bir kısmı ise kalaskânmui. ( Aşağnda Gazi Hz. nin bu mînimi de gecen bir sür'atle ta mütalea dermeyanından imtina edi sabah dahil olarak tevakkkuf edecekieri ük sehir: Kayserfden bir manzara... ) hakkuk etti. O makalem telefon yorlar. Ankara 17 (Telefonla) Reisi zi Hz. oradan Sivas, Ama*ya, To edildikten sonra ' S. C. Fırkasımn İzmir meb'nsu Osmanzade Hamdi Bey: cumhur Hz. dokuzu sekiz geçe kat ve Samsnn'a hareket edecek • zaten mukaddemesi Mecliste söy Bu acizden mötevellit bir haâisee hareket etmişlerdir. Ga lerdir. ( Mabadi Ş ind sahifede ) lenmis olan esbabı mucibeye isti dîr. Kendjlerini mazur ve pağdur vaziyetine sokmak istivorlar. Yaptıkları ha»*ı cderek Infisah kararını vermis reketin bütün iç yüzüne Tâkıfu. DedL o'dn«hı baber alındı. Bu karar hakkmda slman haberler dahi muha Diğer taraftan H. Fırkasımn ileri gelen azası Fethi Beyin bnndan evvel de bîrîmiz tarafından gazeteye bildi bir defa S. C. Fırkasmı feshetmek arznrildi. strnn ızhar ettiğinden haberdar idiler. Bu Kendi kendilerini fesheden muhalefet fırkastnm iki bas rüknü: Reis Kendi kendini lâğiv kararını ver sebeple fırkanm feshi kararı bonları asla Fethi B. le Kâtibi umumi Nuri B. konusurlarken d'kten sonra S. C. Fırkası lideri havrete düşürmemlştir. kaya mensup meb'usların meclisteki haFethi B"v bu netîceyi Gazi Hz. ne Bir meb'ns: reketleri mevzuu bahsolmaktadır. Söyejrzetîtiek üzere Cankaya'ya gitti. S. Fırka memlekette bir ikilik havalendiüne göre Fethi Bey mecliste ya Buffün ögrendiirimize Röre Gazi sı yaratmıştı. Göçüp gitmesi iyi olda. kendi başına muhalefet yapacak ve yahnt meb'usluktan istifa edecektir. Hz. fpçîh karartna ittilâ hasıl edip Demiştir. Diğer bir kısım meb'oslar da: Mehmet Emin, Rasim, İbrahim ve Naileri s'.irülen esbabı mucibenin asla Fethi Bey fırkasmı vficude getirdiği ki Beylerin tekrar H. Fırkasma girecekvarit olmadığına sarahatle işaret leri söylenmektedir. Nuri ve Tahsin Beyetmajkle beraber fırkalarını terket zaman vilâyetlerde teşkilât yapmıyacaklerin vaziyeti için kat'î bir şey söylenetı. Yalnız mecliste çalışacaktı. Bu suretle rnekta musır olan arUadaslann ser mohalefete ve tenkide alışılmasına meymemektedir. bestii harekâtını takyide lüzum ve dan bırakacaktı. Fethi B. böyle yapacak Infisah kararı nasıl verildi? mahal «örmediklerini beyan bu • yerde acele etti. Her tarafta şüphe ve S. C. Fırkasmm kendi kendini feshetyurmuslardır. korku oyandırdı. Neticede kavvetli bir meğe karar verdiğine dair bir kaç gündenberi Ankara'da B. M. M. mehafilinYeni fırka erkânı, bu fırkanm de bazı şayialar deveran ediyordu. Ağa Gazj Hz. nin emirlerile vücut bul oğlu Ahmet Beyden çıktığı söylenen ba mus clduçunu itiraf sadedinde £Ûşayia kimseyi mütehayyir etmemekle benagun pro^agandalarında o kadar raber mukadder akıbet olarak telâkki ileri gitmişlerdi ki,son lâgiv ka ediliyorda. Fırkaya mensup meb'oslarm FIRKA TEŞKtLÂTINA bn haberl tekzip etmelerine rağmen feranna k"rs; Gazi Hz. ne böyle bir 8 Zuhal Hantm (nami müstear) sih haberinin doğru olduğunda ısrar edihareketjn munasio olmadığı ve olIiyordn. Fethi Beyin istizah münasebe Bugün Güzellik müsabakamıza is (nami müstear) resmini dercedi mıvacagı yolunda vuku bulabile ( Mabadi 2 ind sahifede ) tirak edenlerden Zühal Hanımm yoruz. ( Mabadi 2 ind sahifede ) cek îfadelerini dahi propaganda Hiıııııııııııımmııııııııııııııtııııı vesijesi ittihaz etmelerinden mu «Biiyük Gazi'miz Mustafa KeA Fethi B. S. F. yı teşkil etmeden «Ne kendi eyledi rahat, ne hatka verdi hnzur hakkak hazer edilmrsine mahal pnal Hz. nin tesvlk ve tasvibilej evvel Parisften geldiği gan... «Ythtldı gitti cihandan davansın ehli kubur!.. vardı. i. C. Fırkasını tesis etmistim.] «Bu defa da biz fırkamızı lâğ Kanaatimce bu teşvik ve tasvip] ve karar verdiğimiz halde Gazi tabiatiU teşkil edeceğim ftrka Hz. nin musırrane emrü iradelerile nin Gazi Hz. ne karsj siyasî müI vazife ifasırtda devam ediyoruz.» cadeleye girmek ihtimalini ber1 Diyebilirlerdi. Ve belki bu da içinden çıkılmaz yeni bir kargaşahk Esasen La karar haricinde sivesilesi olurdu. Yeni fırka kendi yasi bir teşekkale rs'2~"it^vern kendini lâğiv kararındaki esbabı mes'uliyetini almağt hatınma, mucibesinin garabeti ile şimdiye getirmemiştim. kadar mantıksız bir cereyan için Halbuki tahakkuk eden şekle de yüzmüs olan mevcudiyetine ye göre fırkamtz i atiyen Gazi Hz. ni Jbir ucube daha ilâve etmUtir. le siyasî sahada kavi karşıy< Sinıdize kadarki mantıkşızlıkları gelmek vaziyetinde kalabilece muhtelif vesilelerle ve defalarla i ği anlastlmıshr. Bu vaziyette zah etmistik. Tekrar tafsil etmeğe kalacak siyasî bir teşekkülur lfizum sormijroruz. Yalnız <u ka mevcudivetini fırka möcsstV dar hatırlatabiliriz ki S. Fırkanm tJatile muhafaza ve idameyi ' bîr fırkava esas olabileÇek hiç bir mahal buluyoram. , • jeroffraım yoktur. Onu teski! eden Bu sehmnle S. C. Firkasiniri ' kim*?Jer C. H. Fırkasma danil Lshine karar verdin? Ba kara Fethi B. in S. F. Reisi sıfatile son ' HiinScu «rkad&ftlarımızdı. Yeni fır İaı teskilâtımıza tebliğini rica resmi (Evvelki gün Mecliste istizah ksnijiilk teâokkül jrönlerinde belki bana itimat edjsa ve benutkunu söylerken) etraflı Drpsrami tanzim ve nesroluteşriki messd ed*n Cum set karşısında kaldı.» Demişlerdir. hsn* nmlâhaaa»ile onu hüsnu telâk jtrhmtci arkadaslangta derin Muhalif meb'uslarm vaziyeti W euiktu sânnettarlıgınt arzederioLJ* ne olacak? Bize mnhalif olacaSî rneydanda AU FETHİ S. Fırka dağıldıktan sonra mezkur fır( Mabadi 2 ind sahifede ) Fethi B. in ve diğer Ankara, 17, telefonla muhalif meb'usların Bas muharririmizden: vaziyeti neolacak? Yeni fırkanm infisahı bilmem ki 931 Türkiye güzellJk Kraliçeliği müsabakası Fethi Beyin Beyannamesi Bir varmış.;.;. • ... Bir yokmuş!. 4 üncii sahifede: İstizah miizakeratının meclis zabıtlarından aldığımız metinleri

Bu sayıdan diğer sayfalar: