18 Kasım 1930 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 1

18 Kasım 1930 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

14 üncü Yıl No. 4690 —— —ğ— — Gazi Hz. Dün Akşa Dağılan Fırka Siyaset hayatımızda tam 100 gün yaşamış ve bu müddet zarfında memlekette için için yâşayan gizli maksatları yanıltıp meydana vurdurmak suretile vatana cidden hizmet etmiştir Mazhar Osman Beye Darülfünun müderrisleri ateş püskürüyor Elektrik Şirketi! Boğnmriçi Ove Erenköy me- deni o ziyaya Z g— kavuşmak is- tiyor. 4, — Ri Gul dayi / /1N ii 18 Teşrinisani (930 SALI S. C. Fırkasının son sözleri e Yazan: Hakkı Tarık fethi b. in dahiliye vekilinden istizahı halk fırkasında ve hükü metinde bir sarsınlı yapacak ve ya bir müddettir kızıştırılan gay- ti memnunlar tabakasını daha kaynar, daha coşkun bir kıvam- da tutabilecek sananlar, fethi b. in millet meclisinden salıver- | diği meydan okumaların akisleri daha sönmemişken serbes fırka- nın kendi elile feshini imza ve ilân ettiği haberinden, kim bilir, nasıl hayrete düşmüşlerdir. bu hayrette fethi b. taraftar- ları yalnız değillerdir; sebepleri birbirinden farklı olarak, az çok herkes, hepimiz hayret içindeyiz. ilkin, benim hayretim, şundan- we: bir teşekkül bir kişinin teşeb- 'Üs ve tertibi eseri olabilir; fa- fakat bu tesis hakkı, siyasetle- ribin bakikaten müminlerinden toplanmış bir mevcudiyet oldu- Sunu daha bir gece evvel haykırdık- bir teşekküle, hürriyete tim- sali olmak daiyesile kükreyen © teşekkülün hiç bir cüzüne söz vermeden, “dağılın!,, kumandası- Di tevcih etmek salâhiyetini de azandırır mı? ne olursa olsun üzün serbest fırka ve şubele- ti bu isimle çalışmaktan ferağat etmişler ve fethi beyin liderliğine istinattan mabrum kalmışlar de- | mektir. serbest fırka Ağustos gazeteleri yazmışlardı; tam yüz günlük bir didişmeden nkan netice, liderin dün neşret- tiği tamim bötün fırkanın kana- #ti hulâsası olduğuna göre, si- teşekkülünü 8 m Fethi Beyin beyannamesi Mülga Serbest Cümhuriyet fırkası lideri Ali Fethi Bey fırkasının olâgvı sebeplerini göstermek maksadile şu be- yannameyi neşretmiştir: Hz. nin teşvik ve tasvibile Serbest Cümhuriyet fırkasını tesis etmiştim. Kanaatimce bu teşvik ve tasvip tabiatile teş- kil edeceğim fırkanın Gazi cadeleye girmek ibtimalini | bertaraf ediyordu. siyasi bir teşekküle vücut ver- mek mes'uliyetini almayı ha- tırıma getirmemiştim. Halbuki tahakkuk eden şek- le göre fırkamızm atiyen Gazi şıya gelmek vaziyetinde kala- | bileceği anlaşılmıştır. Bu vazi- yette kalacak siyasi bir teşek- külün mevcudiyetini fırka mü- essisi sıfatile muhafaza ve ida- | meyi muhal buluyorum. huriyet fırkasının feshine ka- rar verdim. Bu kararın teşki- | lâtımıza tebliğini rica eder | ken bana itimat eden ve be- nimle teşriki mesai eden Cüm- huriyetçi arkadaşlarıma derin minnettarlığımi arzederim. ,, Serbest Cümhuriyet Fırkası Lideri A. Fethi ya gelmek vaziyetinde kalacak bir o teşekkülün mevcudiyetini (Alt tarafı 4 üncü sayfada) Dün Kuleli lisesinde “ Büyük Gazimiz M. Kemal | Hazreilerine karşı siyasi mü- | Esasen bu karar haricinde | | Hz. le siyasi sahada karşı kar- | Bu sebeple Serbest Cüm- | yasi sahada gazi ile karşı karşı- m Ankaradan Müfarekat Buyurdular Reısicümhur Hazretleri Bugün Kayseride tevakkuf edecekler Dahiliye vekil ide bazı meb'uslar kendilerine refakat etmektedir İnfisahtan sonra Ne yapacaklar? Aralarında tekrar H. F.na dönmek istiyenler var Ankara, 17 (Telefon) — Ser- best fırkanın feshi hakkındaki tereddütler e tamamen kalkmış, bugü infisah tamamile kat'iyet kesbetmiştir, Fethi Bey fırkanın infisah et- tiğine dair bütün taşra ocakla- rına bir tamim göndermiştir. Fırkanın meclis grupu azası dün giceki içtimamda fırkanın infi- sah ettiğine dair bir mazbata hazırlamışlar, bunda infisah se- beplerini izah etmişler, altına hapsi imza koyarak bu akşam hükümete Vörmişlerdir. Hükümet te bu mazbatayı vilâyetlere t- | Gazimizin seyahatinde ilk merhalesi olacak olan Kayseri istasyona Ankara, 17 (Telefon) — Rei- si cümhur Hz. bu m saat dokuzda Kayseriye hareket bu- yurdular. İstasyonda çok kalabalık bir teşyici ktülesi vardı.Başvekil Hz. ile vekiller, askeri ömera, meb'- uslar, müsteşarlar ve diğer hü- bümet erkânı teşyi edei ara- sında idiler. arada başta Fethi B. olduğu halde sabık Ser- best fırka meb'uslarıda istasyo- na gelmişlerdir. Gazi Hr. 8.50 de istasyona geldiler, kerkesin elini #iktılar ye ki tımanla irdiler, ee ğer ie gri 150 likler Yunanistandan kovul- maları teeyyüt ediyor Atina 17 (Apo) — Yözelli- liklerden olup Garbi Trakyada bulunan 101. kişinin hudut hari- cine çıkarılacağı haberi teeyyüt Yanan hükümeti buna ahden mecbur olmamakla beraber iki hükümet arasında dostane müns- sebatın tesisinden sonra Garbi Trakyadaki Türk akalliye win mim etmiştir. ve Kâzım Paşalarla Fethi Beyi | huzurunu ihlâl eden bu adamların Serbestçilerin vaziyetleri de alarak trenin hareketine ka- | orada kalmaları caiz olmadığı Sabık Serbest fırkaya mensup | dar müdavelede bulundular. mülâhazasile bunlar budut hâ- meb'usların bundan sonra ihtiyar Mei ie e >ep VE | ricine Sıkarılacaktır. edecekleri vaziyetler hakkındaki yi cisi çok samimi te- —— —— rivayetler mühteliftir, v5 MA ölüler. temsem- H. Fırkasında Ankara meb'usu Talât Beyin a ie ii tekrar Halk fırkasına müracaat emer aşmmeiki e ba ydi Bugün grup içtima! s ı ktedir. Bir ri hatlerinde maiyetlerinde Dahiliye apılacak edeceği söylenmektedir. Bir ri- vekili Şökrü Kaya beyle meb'- yapı Ankara, 17 (Telefo) — H. fırkası meclis grupu yarın sabah toplanacak, içtimada meb'uslara karşı fırkanın infisahı hakkında malümat verilecek ve bu mesele etrafında müzakerede bulunula- caktır. Öğleden sonra teşkilât * beyeti encümenleri müşterek bir Kâmi, Halk fırkası başkâtibi | balde toplanarak raporlar tetkik Ziya beyler bulunmaktadır. olunacaktır. Ağaoğlu Ahmet Bey kendisine ihtiyar diyen Fazıl Ahmet Beyi tokatlamağa kalktı. — Gszestlerden — vayete göre de bunlar ayrı ayrı müstakil veya bir grup halinde çalışacaklardır. Bir sey söylemiyorlar Fesih kararı hakkında müta- lenlarını öğrenmak zere Ser- bestçi meb'uslara müracaat et- tim. Bunlar hiç bir şey söyle- memektedirler. Sadece: — Mesele naziktir. Bir söyliyemeyiz, demektedirler. Ocakların vaziyeti Münfesih Serbest fırkanın taşra ocaklarının Fethi beyin beyan- namesini aynen kabul ederek fesih kararı vermeleri beklen- mekle beraber bundan sonraki vaziyetlerini mülâhaza etmeleri ihtimalinden de bahsolunuyor. (AH tarafı 5 İnci sayfada) uslarımızdan Recep, Salih, Cevat Abbas, Falih Rıfkı, Kılıç Ali, ; Recep Zühtü, Reşit Galip, en Eşek, sabık Tahran elçisi pm duh Şevket beyler, (o Sıhhiye müsteşarı Hüsamettin bey ve her vekâletten birer müfettiş Ana- Ajansı namına Kemalettin şey Halk fırkası © reislerinden (Afyon) meb'usu Ali Beyin mühim mütaleasını dercediyo- ruz. 2 inci savıfaamızda 3 üncü tertip hediye kuponu : No. 37 Dün yapılan müsabakalardan bir intiba : Güreş — Yazısı 3 üncü sayıfanızda — | Oğul — Baba, artık sen de adam akıllı »htiyarladın! Baba — Sus çapkın! Şimdi sana bir tokat atarsam genç miyim, İhtiya miyım anlarsım.

Bu sayıdan diğer sayfalar: