18 Kasım 1930 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 6

18 Kasım 1930 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 6
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

— 6 — VAKIT 18 Teşrinsani 1930 İzmirde “ra çıkmağa hazırlanan bir çete yakalandı İzmirde Arap Mustafa isminde | bir haydudun idaresinde (12) kişilik bir eşkiya çetesi meydana çıkarılmıştır. Arap Mustafa harbi umumide Arabistanda hecin süvari bölü- günde bulunmuştur. Mustafanın idaresindeki çete aylardanberi gizli, gizli çalışıyordu. Çetenin gayesi Pınarbaşında oturan İsmail Ef, ve Ali çavuş mamlarındaki şahısları öldürerek intikam almak ve ondan sonra dağlara çıkarak eşkiyalık yap- maktı, Çeteyi teşkil edenlerden biri bu mel'un teşebbüsün feci ne- ticesini kavrıyarak keyfiyetten zabıtayı haberdar etmiş ve bö- Tük kumandanı Osman bey Mus- “tafanın evinde taharriyat yap- mıştır. Evde mavzer, Gra tüfenği, ta- banca, biçak, bomba, cephane © bulunmuştur. Çetenin diğer ef- adının evlerinde de silâh ve bomba bulunmuştur. e Mustafa ik başında arkadaşlarile lanmıştır. Şerirler suçlarını mişlerdir. TRAMVAY ŞİRKETİ .STANBUL TRAMVAY Çorumda feci bir kaza Çorumda Musalla civarında tesis edilerek iki senedir işliyen ateş değirmeninin taşlarından bis risi geçen hafta birden parçala- narak etrafa dağılmış, un öğüt- mekle uğraşan İsmail zevcesi Şakire H. yağcı Ali EF. aldıkları yaranın tesirile ölmüşlerdir. Bun- dan başka üç kişi de yaralan- mıştır. Adanada bir otomobil faciası Adanada da çok feci bir kaza olmuştur. Simbeyli kaymakamı İ Nurettin, maarif memuru Hakki B. lerle refikaları bir otomobille Adanaya (giderken otomobil Göksu köprüsünde devrilmiş Nu- | rettin B. le refikası ağır surette yaralanmışlar, Hakkı B.in refi- kası ile şöforlerden birisi suya kapılarak boğulmuşlardır. Izmir şehir meclisi ve seylâp İzmir şehir meclisi iki gün ev- vel gece yarısına kadâr süren bir toplanmayı müteakıp, seylâp dolayısile tahribatın giderilmesi için (150) bin liralık hususi bir bütçe yapmıştır. Menemende bir ihtilâs İzmir gazetelerinde okuduğu” muza göre Menemen mahkemesi başkâtibi Hakkı B.in iki bin lira açığı çıkmış ve kendisi fi- rarı ihtimaline karşı tevkif edil- miştir. ŞİRKETİ EVKAT TARİFESİ 1980 senesi 'Teşrinisaninin 25 inci gününden itibaren ILÂNI AHİRE KADAR MUTEBERDİR Nc... Hutut 10 Şişli - Tünel (| Şile ti Kurtuluş-Tünel 12 Harbiye- Fatih 14 Maçka-Tünel Şişli Şebekesi faksim 15 Taksirm-Sirkeci 16 Maçka-Beyazıt 18 Taksim-Fatit 19 Kurtuluş-Beyazıti Şi Tene | Kartta üne | Bariyer | Maçtan | Sans | ağ Janti | Kurutarnearj 22 Bebek -Eminönül 3 Oraköy-Aksırıy 34 Beşiktaş-Fatih Li 32 TopkapıSirkeci Hareket Tünelden - Şişliye Kurtuluştan - Tünele Tünelden - Kurtuluşa Harbiyeden - Fatihe Fatihten. Harbiveve Maçkadan-Tünele 'Tünelden-Maçkava Sirkeciden - Taksime Maçkadan-Beyazıla Beyazıttao-Maçkaya Tâksimden-Fatihe Fatihten - Taksime Kurtuluşlar-Beyazıta Beyazıttan-Kurtuluşa Beşiktaştan -Bebeğe Beşiktaştan-Eminönüne Bebektem-Eminönüne 8,16 0,39 Eminönünden- Bebeğe , Bebekten - Karaköye Karaköyden - Bebeğe Bebekten-B.Taşa Ortaköyden-Aksaraya 10,16 6,03 Aksaraydan-Ortaköye 20 Beşiktaştan- Fatihe Fatihten- Beşiktaşa Aksaraydan-Topkapıya Topkapıdan-Sirkeciye Sirkecidet-Topkapıya Topkapıdın Beyazıta Birinci Son Fasla Hiarekel Hareket 21,10 423,30 “21,80 24,00 60 1,02 6,21 1,00 20,30 23,0 21,00 24,00 TO 2005 7,35 2030 6,40 22,20 6,33 21,30 7140 18,30 8,16 19,16 6,49 2100 7.30 21,50 «Tünele 5,11 30 en-Sirkeciye 4,55 7 6,8 14 (5 » öl! 2 0,01 6,26 6,45 45 2235 2310 045 7 7.00 15 7,46 6,12 6,10 6,33 7,09 20 2400 Şimendifer hatları Devlet demiryolları umum! müdürü Haşim bey şimendiler inşasu hakkında şu beyanatta bulunmuştur asına mukabil sabık şirkete se- nevi dört taksitte ve her üç ayda bir tediyatta bulunuyoruz. Bu se- Benin 4 üncü taksiti olan 1,300,000 Isvicre frangının şirket emrine Döyçe Banka yatırılmasını Ziraat bankasına yazdım. Binaenaleyh tediyatımızı muntazaman yapı- yoruz. Istanbul - Kayseri (o hattındaki tenzilli hayvan nakliyesi tarifesi ay başından itibaren Sivasa ka- dar temdit edilecektir. Jülyüs Berger şirketile muka- velemiz mucibince Kütahya- Ba- hkesir - Ulukışla - Burgazköyü hatlarını 65 milyon Rayşmarkla yapacaktı. Fakat bu para miktarı tahminidir. | Mukavelemizin bir maddesine € şayet bu inşaat esnasında 65 milyon Rayşmarkın kâfi gelmiyeceği anlaşılırsa Üst tarafını hükümet vabidi kiyasi cetvelleri üzerinden tediye ede- cekti, İnşaat esnasında fazla masraf tahakkuk etti. Şirketi çağırdık. 10 buçuk milyon Rayşmark kıy- metinde eşya ve malzeme bedeli olarak Avrupada sarfedilmişti. Mütebaki ik mi mark rabaisızlığına hazımsızlığa tanınmış bir kende satış yeri: “— Anadolu hattının mübaya- | Yol ve menfez ilânı 1 “A . i Aksaray vilâyetinden: 1 — Aksaray - Konya yolunun Eşme kaya civarında 47 ile 50,000 kilometrelerarasında yapılacak tesviyei türabiye Sandık kü» şadı, Blokaj ihzar ve ferşi yol kenarında mevcut kırma taşın ma- halli ameliyata nakli ve ferşi ocaktan ihraciyle ameliyat mahalline nakil olunacak kırılıp serilecek şosa blokajm silindiraji şosanın silindiraji maddei imtizaca ihzar ve ferşi ameliyesi bedeli keşfi 10, 854 lira 26 kuruş ve 2050 metre tul dahilinde 80 metre açıklı- ğında beton arme kapaklı 3 adet menfez inşaatı 1013 lira 28 ku- ruş ki ceman 11867 lira Sâ kuruştan ibaret bedeli keşifli yol ve menfez inşaatı 8-11-930 tarihinden başlıyarak 29-11-930 tarihinde saat 13 te ihale edilmek üzere 20 gün müddetle kapalı zarfla mü- nakasaya vazedilmiştir. 2 — münakasaya iştirak edenler müzayede kanunu mucibince teminatı muvakkatesini ya nakten veya muteber bir banka mektubu İ ile temin eyleyecekleri gibi yevmi ihaleden sekiz gün evvel ehliyeti fehniye vesikalarını vilâyetn nafiasına ibraz edeceklerdir. 3 — İlan ücreti ve bilumum mesarif müteahhide ait olup isbu inşaata ait şerait ve mukaveieyi görmek ve izahat almak isteyen- lerin vilâyet encümeni daimisine ve mühendisliğine müracaatları Yeni Postane karşısındaki sok ütahya hattını, para kalırsa Ulukışla hattını yapın, dedik, Şirket Kütahya hattı ya- pıldıktan sonra Ulukışla battına KARAHISA ADEN, ERER RM YONE Borek kaririferyyide karş sudur! BULUNUR Hilâliahmer Karahisar maden suyu toptan ve pera- AH iğeeŞ ak içinde No: nın yapılmasını söyledik. Şirket bu battı kânunusani iptidasında bitirecektir. 179 kilometre tutan | Ulukışla - Boğazköy hattının 105 kilometresi yapılmıştır. Mütebaki kısmını hükümet ikmal edecek» tir. 20 ——— LA Beyazıttan-Topkapıya 60 2430 Topkapıdan-Aksaraya Aksaraydan-Yediku! Yedikuleden-Si: ye 6,116,33 Sirkeciden-Ve iikuleye |, 713 Yedikuleden-Beyazıta 20 24,00 Beyazıttan-Vediküleye 60 24,30 Vediktileden-Aksaraya - eye 6,8 33 Yedikule-Sirkeci Anafaktater töddesi | Ankara Belediyesinden : Tahtakale yangın sahası dahilinde ve Anafartalar caddesi üzerinde olup krokisind? gösterildiği üzere 8 parça arsa kapalı zar! usulile ve bir öy müddetle müzayedeye Şi” karılmıştır. Talip olanların teklif edecekleri mebaliğin yüzde yedi buçuk nisbetinde teminatları «le birlikle 6-42-93y cumartesi günü saat Llde encümene müracaatları. Aksaraydan-Edırnekapıya Edirnekapıdan-Sirkeciye 7,14 6,30 37 Edimekapı-Sirkeci İsirkeciden-Edirnekanıya o 24 7,03 7 Edirne apıdan-Beyazıta 60 24,00 Beyazıttan-Edirnekapıya o 24,30 Edirnekapıdan-Aksarave . — |

Bu sayıdan diğer sayfalar: