November 18, 1930 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 8

November 18, 1930 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 8
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

——8— Galata'da köyde Börekçi fı- rını ittisalinde bü- yük muhallebici- nin üstünde Kara- Birinci sınıf kumaşlardan YEGÂNE Müessesedir. Muşambalar irsi: 9. Muşambalar emi o 14'/, Muşambalar Asır 19'/, Pardesüler iie 25'/: Pardesüler miki enpemeibir 29'): Pardesüler va mile ie “37'İ: Pardesüler "ür 227, Trençkotlar 17): Paltolar Yünlü 1215“ Kostümler Oo 14'/. Kostümler Hix 18'/, Palto münakasası Nafıa fen mektebi mubayaat komsiyonundan: Talebe için yaptırılması icabeden 150 ilâ 200 adet paltonun 30 Teşrinisani 930 tarihine müsadif Pazar günü saat 14 te kapalı zarf usulile münakasaları yapılacağından taliplerin şartnamesini görmek üzere eyyamı tatiliyeden mada her gün ve münakasaya iştirak edeceklerin de mezkür gün ve saatte teminat akçaları mak- Puzlariyle mektepte toplanan komsiyonumuza gelmeleri. Huhtelit orzak Gaz ve Benzin münakasası Istanbul Ziraat mektebi müdirli- ginden: 931 Mayıs gayesine kadar mektebe muktazi (22) kalem muh- telif erzak Gaz ve Benzin ve saire 3 Kânunuevvel 930 tarihine müsadif Çarşamba günü saat 14 de ihaleleri icra kılınmak üzere kapalı zarf usulile ayrı, ayrı münakasaya konulmuştur. Taliplerin şeraiti münakâsayı anlamak için her gün ve münakasaya iştirak için dabi yevmi ihalede Defterdarlık binasında müessesatı iktı- sadiye mübayıat komisyonuna müracaatları. Darülfünun mübayaat ko- misyonundan: Tıp fakültesi için ; Emaye tabak ve saire.Listesinde muharrer olduğu üzere, patiska, tülbent, makara, | düğme ve saire. Mevcut ve memhur nümüneleri veçhile . Fen fakültesi ve iaboratuvarlar için: Eczayi kimyeviye. Musaddak listelerinde muharrer olduğu üzere: Tıp ve Fen fakülteleri için lüzumu olan balada gösterilen le- Yazım ve eczayi kimyeviye kapalı zarf usulile mübayaa edilecektir. Münakasası 10-12-930 tarihine müsadif Çarşamba günü saat 15 te yapılacaktır. Taliplerin şartname ve memhur nümune ve listelerini görmek üzere her gün öğleden sonra Darülfununda mübâyan ko- misyonu kitabetine müracaatları ve teminat akçelerini münakasa gününden evvel Darülfünun muhasebe veznesine tevdi etmeleri ilân olunur. mamul | Nazik Çamaşırlarınız için bu nazik temizle- 9 yici maddeyi kuilanınız | GİRE sarf ve vefa pal halinde imei edilmeşrir. ul | Erkeklere mahsus gayet müntahap PAR. ve kusursuz biçimde gayet şık | DESüler,PALTOlar veMUŞAMBAların elbiseler her yerden ucuz satan müntahap çeşitler: ve hanımlara mah- | o susmantolarla ipekli muşambalar Bu gelir okadar «mez dir kı Bir Hhlede arr safa b ve ela Kamaşimi GMİS günlü yıkama sehlkemden ezuhataza tüm *6 3 Faizli 1911 tarihli Cerbit Fongir egyetien tabvilatının | kânunevvel 1930 tarihinde icra kılınacak keşidesinde başa baş tediyesi tehlikesins karşı osman- lu bankası Galata merkezi ida- resi ile Yenicami ve Beyoğlu şubeleri tarafından pek eyi şe- raitle singorta edilecegi mezkür tahvilat bamillerinin malâmı ol üzere ilân olunur. | Doğum ve xadın astalıkları İ mütehassısı Doktor Hüseyin Naşit Türbe, eski Hilâliahmer binası | No. 10 Tel.lstefon: 2622 İ on üç buçuktan on beş buçuğa kadar inuhaba devam edileceğinden düviY" Büyük Elbise Fabrikası Hanımlar için Muşambalar Pimi 13 / içen a Muşambalar Gemivir — 14'/, © Trençkotlar “wo 17'/, ,, Muşambalar rrwr, 14'/, ,, i Muşambalar ew 18'/; 5», 4'h Si Muşambalar Bern o 7'/; |, E Trençkotlar Dize Paltolar Yünlü Nİ: ; Defterdarlık ilanları ) Kazanç vergisi mükelleflerinin nazarı dikkatine Kazanç vergisi mükelleflerinin itiraznamelezini, ka” nunun #4 ine: maddesi mucibince doğrudan doğruyf mensup oldukları maliye şuhesi kazanç tahakkuk me” murluklarına ve kazalarda Malmüdürlüklerine vermeleri lâzımdır. Defterdarlığa verd kleri taktirde itiraznamelerinin W hakkuk memurluğuna sevkine kadar itiraz müddeli geçerse bundan dolayı bir hak talep ve iddia edemiy& ceklerdir. Keyfiyet ilân olunur. Çorlu malmüdürlüğünden: Çorlu kazası wülhakatından İnanlı çifliği hissedar” rndân Raif beyin mutasarrıf olduğu 4 hisseden bir bi” sesini 300 senesindenberi Atina dorasa tarafından bild senet mutosarrıf ettiğinden hazine namına senede fr“ olunacağından 98v senesi Kânunuevvelin 5 'nci ci günu badezzeval saat iki aaddelerinde ve tapu kuy” datında muharrer miktar dönüm ve hudut ve. evi sâiresine wuharrer olan işbu çifilik hakkında mahıle” tahkikat icra edileceğinden mezkür hisseye ait güna hak ve alâkası olanları» vesaik mutasarrıfiyesi” ibraz ve itirazlarını dermeyan etmek için mumaileY Rsif B. bizzat ve vefat emiş ise vereseleri vera vekille rinin yevm. ve mahalli mezkürede ispatı vücut el“ leri ilân olunur. İstanbul ticaret müdürlüğünden Ekseriyet olmadığı için tehir edilen (İsu Manifaturacı, Tuhafiyeci ve m demini) cemiyetinin idare heyeti intihibı 20- 11 -30 Perşembe günü c Beyoğlu kaza merkezi binası dahilindeki cemiyet merkezinde yapılacağı V€ sz iş” er cü” Panlanmnı bamilen reye iştirakleri lüzumu cemiyet azasına ilân olunur. Mes'ul müdür: Refik ape

Bu sayıdan diğer sayfalar: