17 Kasım 1930 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 1

17 Kasım 1930 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

1 Künunusanide Ankarada topla. nacak olan Spor kongresi ihtilâfjarı halledecek — Sayenizde Ankara muhabirimiz Zamir B. Büyük Millet Meclisinde isti- #ah celsesi çok şayanı dikkat arzetmiştir. Bunu, cel- senin bidayetinden, sonuna kadar örmek mümkündü. Mecliste, azi Hz. localarında münakaşa- ları dinleyordu. Gazi Hz,, iki uçuktan gece yarıma kadar larında kaldılar. Hükümet muhelefetin istiza- bine cevap vermek için emin 'r halde idi. Ismet Pp. hitabet Ürsüsünün karşısında hükümete Casusluk mu? Bir ermeni papası Polise celbolundu Feriköy Ermeni Piskaposu acat Efendi evvelki gün Polis Müdüriyeti tarafından davet edilerek bazı mesai akkında malümatına müra- “aat edilmiştir. Yaptığımız tahkikata göre | u davet Ove isticvabın | sebebi oldukça mühimdir. Bir zaman ecnebi bir | hükümetin casusluk o şebe- €sini idare oetmiş olan Ağabekof isminde birisi ariste çkan Maten gaze- “sinde hatıratını nejret- € ve bu meyanda bir m ar ifşaatta o bulunmak- ye yazılar arasında bazı Meni papaslarının ecnebi baş eslarile olan omünase- da mevzubahis ol Muştur, ate Polisin Dacat Ef. yi öy edip (o malümatına 5 Acaata lüzum görmesi Maçta yat üzerine ol | 14 üncü Yıl No. 469 | Serbest Cümhuriyet Meclisteki Hadise “Biz sizin tenkitlerinizden çekin- seydik sizi Halk fırkasından meb'us yapmazdık a Beyim!,, oldum ! mahsus koltuklardan birinde o- turmuştu. Şükrü Kaya B. elin- deki büyük çanta ile cevap ver- mek için bekliyordu. Iki buçuk olunca zil çaldı, ve Kâzım Pş. riyaset mevkiine geçti. İstizah takriri kabul edil miş olduğu için derhal istizah başladı. Fethi B. kürsiye geldi. Nut- kunn okudu. Fethi B. solgundu; sararmıştı. Fethi B. sözlerini söyledikçe etraftan itirazlar yağıyor, birer kelime ile, yarım bir cümle ile cevap verenler çoğalıyordu. Ba- zan da sıralar üzerinde tıkırdıyan kurşun kalem sesleri çoğalıyor, söz istiyen meb'uslar parmak kaldırıyorlardı, Ali B. Fethi beyin nutkunu dinleyen- lerin haleti ruhiyesi çok garipti. Fethi Beyin gafları Bir defa Fethi beyin nutkunda vesika diye zikrettiği şeyler ek- seriya bir mektuptan ibaretti. Bu vesikaların vesika olabilmek kıymeti heman heman mevcut değildi. Halbuki Fethi Bey bun- ları bir silâh olarak kullanıyordu. Bu vesikaların etrafında gözüken haleti ruhiye şu iki nokta etra- fında toplanıyordu. 1— Ya Fethi bey bu vesikala- rın ciddiyetine inanmış, srkadaş- ları tarafından aldatılmıştır. 2 — Yahut ta Fethi B. bum ların uydurma bir kâğıttan ibaret olduğuna kanidir, Fakat her fırsattan istifade ederek hücum vesilesi elde et- mek istiyor. Kendisinin Dahiliye vekilliğinde (filân bulunduğuna göre ber halde aklı basında bir adamdır. (Al tarafı 6 ıncı sayılada) 17 Teşrinisani (930 Pazartesi |—(| — Estağfurullah bir mektupla bildiriyor ; Belediyede Barem ne zaman ? Numerotaj meselesinde kabahat kimin ? — O'uyucularımızın mektuplor: Sınet sayıfada — Sayısı /ç Kuruş Fırkası Kendi Kendini Lağvetti İ Uzun müzakerelerden sonra... | i Karşı fırka meb'usları bu kararı ittihaz ettiler Fesih kararı dün gece Gazi Hz. ne arzedildi Ankara, 16 ( telefon ) — Serbest fırkanın, teşkilâtım feshedeceğine dair bir iki gündür dönen şayia, dünkü istizah münakaşalarından sonra daha ziyade kuvvet buldu ve nihayet dün gece daha geniş şekilde tahak- kuk etti, Bugün Serbest fırkaya mensup meb'uslar meclisteki dairelerinde toplandılar, gece geç vakte kadar müza- kerede bulundular. Neticede Serbest fırkayı tamamen feshe karar verdiler. Fırkanın umumi kâtibi Nuri Beyin bu kararı Gazi Hz.ne arzettiği gibi ayrıca hükümetede bildirilmiştir . Fesih kararı verildikten sonra içtimadan çıkan Fethi Beyi görerek bunu sordum, sualime sadece : — Ya « öyle mi, bilmeyorum. Cevabını verdi. Dün gece Gazi Hz.nin nezdinde bir içtima yapıldı Ankra, 16, gece saat 2,30 ; Reisicümhur Hr. inin nezams (telefon) — Gâzi Hazretlerinin | kabul edilmiş bulunmaktadırlar. Serbest fırkanın kendi kendini Karşı fırka meb'usları gece i feshi kararma muvafakat buyur- | onbirde £U yaptıkları © içtimada duklarına kuvvetle ibtimal veril. | taşra ocaklarına gönderilecek Hakkı Tarık B. mektedir. beyanname metnini hazırlamış- Fethi, Nari, Ali, (Afiyon) Beylerle| lardır. Fethi B. in evvelki günkü nut: Dahiliye Vekili Şükrü Kaya B. ; Ni ILâtfen sayfayı çeviriniz) ve daha bazi zevat şu dekikada Edebiyat Fakültesi Talebesi Dün toplanarak bir cemiyet teşkiline karar verdiler Tl Seyahate bu ak- şam çıkıyorlar Kl Büyük Reisimız merasim yapılmamasını arzu ve emir buyurdular Ankara, 16 (A.A) — Resmi teblig Reisicümhur Hz. memleket dahilinde bir tetkik seyahati yapmak arzusile Ankaradan 17 teşrinisani 1930 akşamı! hareket buyurucaklardır. Seyahat bu- yurucakları mmtakalar mümkün oldu- ğu kadar geniş bir saha olacaktır. İş ve vazife mülâhazası Ankaraya avdet lerini istilzam ederse mütebaki seyaha- ti ikinci devreye bırakmaları muhte- meldir. Az zaman âzami mesai me tayici elde etmek “ava takip buyura” cakları programlarını tadile mecbur! olmamak için seyahatlerinin tadilini isj * tihdaf eden her hangi bir talebin der- meyan edilmemesini umumdan rica edi- yorlar. Bilhassa ehemmiyet verdikleri nokta hiçbir yerde resmi veya hususi merasim ve herhangi bir tezahürat ya- pılmamasıdır. Reisicümhur Hz. nin se- yahatleri esnasında tetkik buyuracak- ları vatan aksamında umumi ve tabii (hayatı olduğu gibi bir daha görmek İnn maksatları olduğundan merasim) talebeleri dün saat on beşte İve tezahürat içinde tabii hayatın değiş. |” TENE eri İmesine iy pa isimiz oradan Sivası şereflendi- kıt kaybetmemek için bu ciheti kat'iyet| recekler, ve o tarik ile seyahat- le kaydeylemişlerdir. lerini Sarhşuna ve sair Karadeniz Gazi Hz. nereleri teşrif memleketlerine kadar uzatacak- buyuracaklar ? lardır. Ankara, 16 (Telefon)— Gaği Büyük Gazinin sahilde, dahilde Hz nin bu akşam 15te başlıya- | hangi vilâyetlere uğrayacağı he- cak olan seyahatlerinin ilk merha-| NÜZ belli değildir. Fakat bu se- lesi Kayseri olacak ve Büyük Re- | yabat nihayetinde Istanbulu teş- rif etmeleri kuvvetle tahmin olu- DE serce e İ V-A-K-I-T N Dün toplanan Edebiyat talebesi Darülfünun edebiyat fakültesi | Türk ocağında toplanmışlar ve hararetli bir içtimadan sonra bir cemiyet tesisine kara vere- rek idare heyeti azasını seçmiş- lerdir. Hararetli münakaşalara baş- larlar geçen üç buçuk saatlik bir içtimadan sonra nızamname maddeleri tasbit edildi ve idare heyeti intihabı yapılarak Ethem, Niyazi" Ziya, Macit, Rıza, Ekrem, Kâmil B. lerle Selmin H. seçildi. ve 19 da içtimaa nihayet verildi, Mamafi bir kısım talebe inti- hap edilen idare heyetinin ka» nuni surette seçilmediklerini içtimada O ekseriyet olmadığım iddia ederek intihabı feshi İa- zım geldiğini söylemektedirler, Reisicümhur Hz. ne matbuat namına Ruşen Eşref ve Falih Rıfkı beyler, Anadolu ajansı na- mına Kemalettin Kâmi Bey ve her vekâletten birer müfettiş re- İ fakat edecektir. nuyor. ' 3 üncü tertip hediye kuponu : No. 36 EŞ ip # Rİ ae EE Mülki Yk ÜLEEİ e ğeğemi ir

Bu sayıdan diğer sayfalar: