19 Kasım 1930 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 1

19 Kasım 1930 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

14 üncü Yıl No. 4621. $. C. Fırkası niçin yaşıyamadı? Yazan, Hakkı Tarık Bir tek kelimeyle : doğuşundaki kusur- dan,suiteşekkülden.. Türi de hiçbir fırka ser- rkanın dan mü- sait havayı bulamıyacaktır, diye iddin edebiliriz 8.c, fırkası niçin yaşıyamadı? bir kelimeyle: doğuşundaki ku- m, sui teşekkülünden... büyük reisin teşvik ve tasvi- i ip eden umumi hüsnü kabule, umumi esirgenişe rağ- meh yüzüncü günde kendine kıyarak dünya dağdağasını terk edip gidişi bu sui teşekkülden- ir. ben “bir fırkaile cümhuriyet olmaz!,, «fırkaların çokluğu cüm- huriyetin tekâmülünü gösterir» erden değilim. ıyan in- sanları ak e ver “düşün. meye sevk veya ayrı ayrı düşü- DÜr tasavvur etmenin nazari bir meti yoktur. muayyen bir dev- memleketin idare siyasc- tinde bir ittifak manzarası gös- bütün bu fikir birliğin- den, dil birliğinden cumhuriyet böyledir diye vaz mı geçsinler, pa- Tam parça mı alsunlar? bununla beraber, türkiyenin kü halinede baksak gö- ri, düşünüşleri birbirine ben- iven o kadar vatandaş bu- eni teşekkül eden mıntakanın reisi İ Aptülkadir B. Sporcularımız arasındaki ikilik ; devam edip gidiyor. Bu hal yalınız sporcıları yalınız sporla 19 Teşrinisani 1930 Çarşamba istanbulumuzun siporcularına muntakanın bazı rükünlerile fede- rasyon teşekkülü arasındaki ihtildfın kongreye kadar intikalini spor haya- tımız için faydalı, istanbul teşkilâtı maz için şerefli bulmuyorum. ihtilâf nızı bir bitaraf dost olarak dinlemek ve uygun bir hal şekli bulup kardeş ellerinizi birleştirerek türk sporu için sizi daha mücehhez bir istikbale sev- ketmekte bir hizmetimiz olabileceğini söylediler. size hizmet arzediyorum. yarından sonra, matbuat eemiyetinde, salâhi- yetli arkadaşlarınızla görüşmek be. nim için zevk olacaktır. hakkı tanık alâkadarları degil, her kesi mü- | teessir etmektedir. Her kes Tür- kiyenin en kuvvetli spor merkezi $. C. Fırkası İnfisahını resmen Dahi- Maruz i bunların her sınıfının Vie ki kendilerine «ore birer teşekkül “da yetirmesi, nihsyet, Kâçr . . » . | liye vekâletine bildirdi Dahiliye vekâleti tasrada fırka .melsuplanının tecemmüat kanununa muhalif tezabürlerine olamıy ün bir zaruret telâkki ve yalnız memleket men- faati cephesinde çalışan samimi ve selim akılların te- Mayüllerine tercuman olan ka- içinlar, buna bir zaruret olduğu müsamaha gösterirler. tek fırka aleyhdarlarının han- Bisini İsterseniz, söyletiniz, size hiç biri cümburiyet ve Jâyiklik de bir teşekküle hüküme- müsaade etmesini müdafaa *tmiyeceklerdir. insaf ile söyleyiniz, siz mem- te lâyik olmıyan kimse bu- buy adığına inanıyor musunuz? ğ lara serbest bir münakaşa, — açık bir propaganda hakkı Baş orak, bile bile bir tahak- Yap, /aPmış olmuyor ve böyle vakayı da bir vatanperverlik ©si saymıyor miyiz? (Al tarafı altıncı sahifede) Ikinci tertip kupon'arımız kâleti Serbest fırkanın infisahı hakkın. da vilâyetlere gönderdiği tebliğde di-| yor ki; “Ali Fethi imzasile bugün vilâyete jverilen bir istidada S, C, fırkasının fes- hine karar verdiğini ve bu kararı fırka teşkilâtma tebliğ ettiğini bildirmiştir. Buna göre taşrada fırka mensuplarının! tecemmuat kanununa muhalif her tür- lü nümayişkârane tezahüratına mey- dan bırakılmaması ve muhilli asayiş bir hâdiseye meydan vermiyecek tedabiri lâzime ittihazı tamimen tebliğ olunur.,,| SERBESTÇİLER YOLDA. Ankara, 18 (VAKIT) — Fethi, Nuri, Ağnoğlu Ahmet Beyler İstanbula hare. ket ettiler, Fethi Beyi muhtelif sefa- retlere mensup zevat teşyi etti. FIRKA KAPANDIKTAN SONRA... Ankara, 18 (YAKIT) — Serbest Fır- kanın kapandıktan sonra taşra ocakla- rının da kat'iyetle kapanacağı anlaşıl- mıştır. Merkezi umuminin feshinden sonra ocakların kanunen mevcudiyeti yoktur. Vilâyetlerdeki ocaklar tasfiye edil mektedir. Serbest fırka nizamnamesi- nin muvakkat maddesinde cemiyetin feshi salâhiyeti merkez ocağma veril. miştir, Cemiyetin teşekkülü kongreye müstenit olmadığından fesihte umumi! kongreye ihtiyaç yoktur. : H. FIRKASINA DÖNECEKLERMİŞ Ankara, 18 (VAKIT) — Serbest fır.| ka azasından Talât (Ankara), Mehmet : Ikinci tertip kuponlarımıza eden karilerimiz önü- Müzdelçi cuma, cümartesi ve Pazar günleri saat öğleden bana, birden beşe kadar mat- Hil gelerek kur'ayı elle- Haş ek ecek ve kendilerine eden hediyeyi alacak- Yerdir, meydan verilmemesini tamiminde tebliğ etti Ankara, 18 (VAKIT) — Dahiliye ves| dü yet ocaklarına fesih kararını bil- dirmiştir. Me eye a Son şube Teşkil edilmemiş, teşekkül eimiş! p şubesi Vanda açılmıştır. Fakat bu açılış gayet garip olmuştur. Serbest fırka teşkilâtım Şarka kadar tevsi etmemek kararını verdiği halde bu şube orada kendiliğinden açılıvermiştir. Serbest fırka dağılmasından üç gün evvel, bu teşekkülü ta- nimamış ve kendilerine bunu bil- dirdiği gibi Van valisine de ma- lâmat vermiştir. Buradakiler ne diyor Serbest o Cümhuriyet firkası Istanbul ocağı erkânından Orhan Mitat Bey, fırkanm kendi ken- | dini ilga etmesine sinirlenmiş ve: — Olamaz, ©fendim, Fethi Bey kendi kendine fırkayı nasıl feshedebilir? demiştir, Ziya Molla Bey ise şu sözleri söylemiştir: — Fethi Bey fırkasını Gazinin işareti ile teşkil etti, Bu mevkie bir intihap neticesinde geçmedi, feshetmekte serbesttir, Emin, Rasıh, Naki .:Ter Halk fırkası. na geçiyorlar. Fethi B. ve arkadaşları mecliste murakabelerine devam edecek lerdir. o aya iştirak edeceklerin d, , “okuz kuponu neztlerin- dei, örmeleri ve evelce kay- tacaaş oldukları adresle mü- Tica, etmeleri ehemmiyetle olunur, ... Fethi bey istifa ihtimalındende demvuruyor! Ankara, 18 — Fethi bey ken- | disi ile görüşenlere: Teşrinisani :Cuma Yeşi, enin ilk günüdür, Ad- a ydettirmiyenler bugün mesini müracantta ibmal Mw — Mecliste müstakil çalışaca- ğım.. Halk fırkasına girmem mevzuubahis değildir. Icap eder- se istifa ederim..,, Demektedir. Fethi bey Serbest fırkanın vilâ- Ismail Hakkı beye gelince: O, konferans vermiye başlamıştı: — Bekliyelim, diyordu. Gazi- nin seyahatinden mutlaka iyi neticeler çıkacaktır, | a V-.A-K-I-.T 3 üncü tertip hediye kuponu : No. 38 Mülga Serbest fırkanın son ! İdarei Barem Belediye kadar Hususiyeye geldi daha ne beklesin ? VAKİT hayırlı bir teşebbüste bulunuyor porcular, sizi barışmağa çağırıyoruz ialesadanilğ, aradaki ihtilâfı yine dost olarak dinlemektir! e” 5 Eski mıntakann reisi Yusuf Ziya B. olan Istanbulun bu ikiye bölü- nüşle neler kaybettiğini şu geçen bir aylık zaman zarfında acı acı gördü ve anladı ki spor hayatı felce uğramıstır. Iki ayrı partiye ayrılan iki ayrı teşekkül vöcuda getiren İstanbul kulüpleri biri diğerinin o yaptıklarını Obozmak üzere menfi bir faaliyet göste- riyor, Bu sporun ileri yörütül- mesinden ziyade karşı tarafa bir gösteriş mahiyetini o göçiimdök tedir. Halbuki arada bu iki parti o- luşu icap ettiren sebep, şabsi bir anlaşamamazlıktan ileri geçe- miyor. Vakıt bunu bu sütunlara hiç bir tarafı tutmyarak olduğu gibi aks ettirmiş ve diğer. refikleri- miz maaleaef Şu ve bu tarafın lehinde ve aleyhinde yazarken garelemiz her yazısında bu anlaşamamazlığın bertaraf olması için sütunlarile elinden geldiği kadar çalışmıştır. Vakıt sporun ileri gitmesi için peşinde çalıştığı bü tarzı hare- keti şimdi filen de göstermek arzusundadır, (Al tarafı 5 inci sayıfada) İzmirde zelzele Izmir 18 (A.A) — Bu sabah saat dokuzu on iki geçe bafif ve seri bir zelzele olmuştur. Ha- sarat yoktur. Sayısı © Kuruş GAZİ HZ. Kayseriye vardılar Sıvasa hareket ediyorlar Cümhuriyet halk fır- kasının inkılâpçı ol- duğundan bahsettiler Büyük Gazinin teşrifinden mütehassis olan Kayseri halkı bir bayram gününü idrak etmişcesine mes'uttur Kayseri, 18 (A. A.) — Reisicümhur Hazretleri refakatlerindeki zevat ile sa at 13 ü çeyrek geçe Kayseriye muvas» lat buyurmuşlardır. Gazi Hazretleri Kayseri yakınlarında Beydeğirmeni is- tasyonunda kendilerini karşılıyan vali, belediye reisi kolordu kumandanından mürekkep Kayseri heyetini kabul buyu rarak Kayseri hakkında bazı malümat ve izahat almışlar, emir ve arzularına binaen istikbal merasimi yapılmamakla beraber Kayseri istasyonunda büyük re islerini görmek için toplanan kalabalık bir halk tarafından hararetle alkışlan» mış ve selâmlanmışlardır. Reisicümhur Hazretleri trenden in& rek, otomobillerile hükümet dairesini teşrif buyurmuşlardır. Kayseri, 18 (A, A.) — Relsicümhur Hazretleri hükümet dairesinde dahili ye Vekili Şükrü Kaya Bey, Kütahya meb'usu Recep B., ve vali beyle yalnız kalarak uzun müddet görüştüler. Bilâ- hare kolordu dairesini ve belediyeyi sis yaret ettiler. Liseye giderek dersaneler de talebe ve müallimlerle yakından te- mas ettiler. Talebeye sualler sordular, Ezcümle edebiyat şubesinde mantık” derslerini dinledikten sonra muallime ıstılahları türkçeleştirmek ve talebe İ- çin daha kolay anlaşılır bir hale gelir meğe çalışmak tavsiyesinde bulundur tar, Liseden az göcük ve genç tekmik talebenin büyük reisi candan al kışlıyarak ve yollarında koşuşarak gös terdikleri samimi tezahür mektebi bir (bşyram yerine çevirdi. Gençlik mekte- İbin bahçesinde beraber resim çektirmek için etrafında bir heyecan çerçevesi teş kil etti, Alkış ve yaşa sesleri arasında liseden ayrıldılar. Cümhuriyet Halk fırkası merkezini teşrif buyurdular. Re isicümhur Hazretleri burada fırka he- yeti ve sabık Serbest fırka azası, bele- diye azası ve halk ile temas ederek mem ileketin hal ve istikbali hakkında hasbü halde bulundular. Cümhuriyet Halk fır İkasının inkılâpçı bir fırka olduğunu ve Iyaptığı inkılâpların ehemmiyetini hatır lattılar. Cümhuriyet halk fırkasmın on dört milyonluk türk milletinin terakki ve tekâmülü hususunda tam bir fera- gatle yapması lâzımgelen vazifelerden bahsettiler. Halkın alkışları arasında oradan ayrılarak trenlerine avdet bu- yurdular, Akşam yemeklerini trende ye "diler. Vali ve kolordu kumandanı bera- İber idiler. Tren yarm sabah Sivasa ha- reket edecektir. Tutyacı yahudi hikâyesi Gazi Hz. evelki gün Ankara» dan hareket ederlerken Kompar- sazanmmamane nana ta anana ŞAİRDİR ARA AA ER İREERERİ Terkos Belediyeye geçerse ... Muhittin B. — Hanım teyze saat bozuldu diye şikâyet etmişsin, aç kapıyıda düzeltelim,

Bu sayıdan diğer sayfalar: