18 Kasım 1930 Tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 1

18 Kasım 1930 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Ge MÜ mi a — EE — No. 3358: On birinci sene. SALI 18 TEŞRİNİSANİ 1930 2 Her yerde $ kuruş. m | Gazi Hz. Bugün Seyahate Çıkıyor. Politika. FESİH. Gündelik, İSTİZAH MÜNASEBETİYLE. Son Belediye intihabatında iddia YENİ RUSYA: 6 Reisicümhur Hz. Bu Akşam Kayseriye Hareket Ediyor. GAZİMİZ, TABİİ HAYATI - OLDUĞU GİBİ GÖRMEK EDİĞİNDEN MERASİM VE TEZAHÜR İSTEMİYORLAR. let bir hesap vesile teşkil mış olduğu terbiye bir oyun perdesi bir ehemmiyeti olmakla LARI, #âberi DALGASI mun etrafında vaki olan neşriyat, eliz ve propagandalar efkârı ziyade işgal etti. İşte Meclisin günkü tarihi hesapları görüldü. verilerek efkârı umumiye tenvir me oldu. intihabattan e ile lan e Halk Fırkası katin tezahürünü kabul etmiş idi. Hesaplaşma bu arzusunun tahakkuk etti habattaki tarzı hareketinin Kil almadığının Ie müftahirdir. Her ve vatandaşlar tarafından âdisi mesi sebebi — nihayet zabıta lr ketin kanunları Da Asıl fırkalarca ilini ili mumi hareket tarzıdır ki onların terbiye ve akidelerini gösterir. Jodosunun batta iki muhafazasına yet ve si ahlak sıtalara müracaat eder: yini mez a mene için da görmemekte, menfantlri fevkinde de vatanın olmıyan mü, bu akşam mı, Hesap ve tahminlerini. daraltmış ve kısaltmış adımlamak lâzım görüncö bitginli! husumet bedeline hükümi öy > rkaların şiarı mz k Fırkası ancal ke saray iradesi ile kademe millete hizmetlerin ve tanıtılan çıkılır. Kendi sabırsızlıklarını yet ve asayişini intihabat imtihanma (girmiştir. hürriyetsizliği mantıkı ile alkışır da lâyık olduğu dereceyi vermiştir. arsa ci h h Miiğek Fethi B. ve Arkadaşları yi a henüz yeni : . Serbest Cümhuriyet Fırka: için de bu — Fırkalarını Feshettiler. i idi? intihabat birkaç noktai (nazardan için Ti mütecanis bir kalabalık demek dığı ve her şeyden evel fırkalar için ideal ve disiplin lâzım SEBEP. BÜTÜN 4 — İMZALAMIŞLA Fethi Bey ve arkadaşları koz Fire FIRKA KAR. a DÜN cisi 2 zihiiş Gazi İstanbulda oturduğu VE azı otel ve siri yayılırdı: ” leket hesabma bir fayda olarak debiliriz. Vatandaşların reyi lan mücadele ve imzalamış» ya selmesi içindir. nihayet vatanın Boş kiclelar dolar, otel kas. sı biraz tafa Kemal-Haz- lerimizi bu düşünce Eğ ps Reisicünihur Gazi Hazretleri bu lokuzda hareket edeceklerdir. Her Reşit Galip; Tahran Tı, hesaplaşmaları li ve mokrasinin icabından sayar, ket için faydalı İk görürüz. z eki MESUT, ANA KUCAĞINDA. AMERİKA BÜYÜK 7: LE kendilerile birlikte İstaribul Liman Şirketi Fırkası Başkâtibi ramlarını tadile mecbur olmamak şe tadilini istihdaf in im lida rica ediyor. erdikleri eli hiç Esasen bu kanaat (haricinde Ajansı, tahrir Seryavör Rusuhi j müdürü Gazi Hazretlerine refakat amız ati- Muhafız - kıtaatı kumandanı Gazi Hazretlerile siyasi sahnede karşıya vaziyette kalabileceği an- Bu vaziyötte kalacak siyasi RESMİ TEBLİĞ: Reisicümhur dahilinde bir tetkik rzusile Ankaradan 17 Seyahate Dahiliye Vekili Şükrü Dahiliye Kalemi Mahsus e e İm: leri esnasında tetkik sıfatile muhafaza ve idameyi merika Sefiri M. Grow Ke e “Ana K eniş bir 'ucağI,, beş müfettiş iştirak gibi bir daha mer şam merasim ve atın değişmesine Fırkasının feshine karar sİşve vazife mülahazasile istilzam ederse ikinci devreye bırakmaları sislgösiiy Hazretlerine ahya Mebusu ime evat Abbas vi Mebusu Recep üni ri Me- bana itimat eden çora; etmiştir. p ve M. Grow Ana kalmır: bu ciheti katiyetle j Az zamanda azami mesai netayici el- efendim

Bu sayıdan diğer sayfalar: