9 Nisan 1931 Tarihli Cumhuriyet Dergisi Sayfa 7

9 Nisan 1931 Tarihli Cumhuriyet Dergisi Sayfa 7
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

= = = = • Cumhurıyet Intihabı meb'usan hey'eti teftîşiye riyaseitnden: 1 Müntehibi sani intîhabı 8 nisan 931 çarşamba saat yedide başlıyacak 10 nisan 931 cuma saat on sekiz buçukta bitecektir, aradaki günlerde bu saatler dahilinde rey atılacaktır. 2 Sandık mevkilerile hangi mahalle müntehiplerinin hangi sandığa rey atacakları aşağıdaki cetvelde gösterilmiştîr. Bakırköy kazası Sandığın yeri Bakıköy Istasyon karşısında ma halli mahsus Istasyonda mahalli mahsus Istasyonda mahalli mahsus lstasyon mevkii mahsus 1 Osmaniye, Mecidiye heyeti ih tiyariye odası Zühtüpaşa heyeti ihtiyariye o • dası Osmaniye, Mecidiye Zühtüpaşa, Tuğlacı Beykoz kazası Sandığm yeri Anadoluhisarı'nda Kanlıca'da Paşabahçe'de Rey verecek mahalleler Hisar, Göksu Kanhca, Çubuklu Paşabahçe, încirköy Anadolukavağı, Mihrişah, Poyraz, Fener, Riva, Akbaba, Dereseki, Polenez, Alibahadir, Paşamandıra, Muratlı, Esenceli, ömerli, Koçullu, Sırapınar, Hüseyinli, Bozhane, Kılıçlı, İshaklı, Cumhu riyet Mahmut Şevketpaşa Beykoz, Yalıköy Eminönü kazası Sandığın yeri Yenicami muvakkithanesi Hocapaşa camiinde Hobyar camiinde Rüstempaşa camiinde Ahıçelebi camiinde Kumkapı'da karakol civarında Kumkapı meydanında Nişancı camiinde Yenikapı karakol civarında Simkeşhane veya Hasanpaşa karakolu Esirkemal camiinde veya jan • darma deposunda Şehzade muvakkithanesinde Eminönü kaymakamlığı sında Mercanağa camiinde bina Rey verecek mahalleler Şeymehmetkeylânî, Çelebiolğu Alâettin Hocapaşa Hobyar Tahtakale, Rüstempaşa Ahiçelebi Şehsuvar, Çadırcı Bayramçavuş, Mihnehatun Kazganisadi, Nişanca Tülbentçi ve Kâtipkasımyalı Meshipaşa, Mimarkemal Mimarhayrettin, Saraçishak. Tavşantaşı Kalenderhane, Mollahüsrev, Balabanağa, Kemalpaşa Camcıali ve Beyazıt Mercanağa, Dayehatun ve Bü yük çarsı Süleymaniye, Elmaruf Servi mahallesinde Mahmutpaşa Eminsinan Sultanahmet, Cankurtaran Binbirdirek Alemdar Mollafenarı Küçük Ayasofya, lshakpaşa Zindan^apı ve Demirtaş Hacıkadın, Hoca Kiyasettin Yavuzsinan, Sarıdsmir Sandıklar dolaşacaktır Fatih kazası Sandığm yeri Eyüp camii kebh avlusu Eyüp Kasımçavuş camii Rami'de ocak ittisalindeki kahvede Otakçılar'da karakol ittisali ocak binası Alibeyköyü ocak binası karşı sında Defterdar iskelesinde Halk ga • zinosunda Gezrî Kasımpaşa camii odası Karagümrük tramvay caddesi Mustafa Ef. kahvesinde Fethiye Kâtipmuslâhattin ma hallesinde ihtiyar heyeti odası Salmatomruk'ta ilk mektep bi nasında Tahtaminare camii odası Ayvansaray Hoca Ali kahvesinde Fener Abdisubaşı ocağı önü Küçükmustafapaşa Gül camii Demirhun'da Elvanzade camii Yedikule tramvay caddesinde durak yeri bahçeli kahve Kocamustafapaşa'da Çiçek pa zarında Mustafa Efendi kah vesinde Mevlevihanekapı Hacıevliya mahallesi Ahmet Efendi kahve sinde Topkapı mahfelinde Şehremini tramvay meydanı bahçeli kahve Aydınkethuda mahallesinde o dabaşı Ibrahim Ağa kahvesinde Edirnekapı camii Mimarsinan ihtiyar heyeti Saraçhane Mimar ayas camii Sofular tekkesi Atpazarı'nda kahvehanede Aksaray Valde camii Çakırağa camii Cerrahpaşa kahvehanesinde Davutpaşa'da yirmi altıncı ilk mektep binasında Samatya tramvay caddesinde Abdülhalik Efendi kahvesinde Rey verecek mahalleler Eyüp, llhambey, Dökmeciler Uçşehitler, Gümüşsuyu Rami, Cuma, Yenimahalle Fethiçelebi, Nişancı Mustafapaşa Alibey köy Abdülvedut Cezri Kasımpaşa Muhtesipiskender, Kocadede, Beyceğiz, Dervişali Hatip Muslâhattin, Kâtip Muslâ hattin Kasımgunani, Mollaaşkı, Ayvan saray Tevfikicafer, Tahtaminare, Hızırçavuş, Hacımuhittin Atikmustafapaşa, Avcıbey, Balatkarabaş Abdisubaşı Kücükmustafapaşaş, Müftiali Elvanzade Kazlıçeşme, Imrahor, Hacıevhat, Hacıhamza Kocamusatafapaşa, Arabacı Beyazıt, Aliefendi, Cambaziye Melekhaton, Merkezefendi, Vele • dikarabaş Beyazıtağa, Fatmasultan, Arpacı ördekkasap, Ereğli, Denizaptal Nevbahar, Mollaşeref Ibrahimçavuş, Saitömer, Uzun . yusuf Kahriyeiatik, Hatçesultan, Nesilşah Mimarsinan, Keçecikarabaş HüsamLey, Kırkçeşme îskenderpaşa, Muratpaşa, Sofular. Hasanhalife, Hocaavis Sinanağa, Kirmasti, Şeyh resmi Mahmut Babahasanali, Guraba Hüseyîna • ga Eminbey, Keçihaton, Çakırağa Davutpaşa, Hobyar Kürkçübaşı, Kasapilyas Sancaktarhayrettin, Hacıhüseyin ağa, Hacıkadın Rey verecek mahalleler Kartalteoe, Osmaniye Zeytinlik, Cevizlik Yenimahaîle, sakızağacı Yeşilköy'de Safra, Kalitarya, halkalı, Çek mece, Ambarlı, Amindos, Firuz, Ayapa, Nifos, Mahmutbey, Yeni bosna Çift burgaz. Vidos, Litros, Avas Şamlar, iki telli, Ayayorgi Süleymaniye camii civarında Servi camiinde Mahmutpaşa mahallesinde Gedikpaşa camiinde Akbıyık camiinde Binbirdirek meydanı Ferüzağa camiinde Atikaüpaşa camiinde Küçük Ayasofya camiinde Hocahamza camiirde Hacıkadm camiinde Uçmihraplı camiinde Sandık dolaşacak Sanyer kazası Sandığın yeri Rumelikavağı heyeti ihtiyariye odasında Sarıyer camiinin son camaat mahallinde Büyükdere çarşısında Karabet'in kahvesinde Kireçburnu'nda camide Rumelifeneri'nde heyeti ihtiya riye odasında Zekeriyya köyünde Soğuksu gazinousnda Kilyols'ta muhtar Ismail Efendi gazinosunda Tarabya'da çarşıda kahvede Yeniköy'de iskele başında ga zinoda îstinye'de ltfaiye garajı karşı • sındaki gazinoda Uluköy'de iskele yakinindeki mesdut gazino Rumelihisarı'nda heyeti ihtiya riye odası Ayasağa'da camide Kemerburgaz'da camide Beyoğlu kazası Sandığm yeri Hasköy İskele gazinosu Halıcıoğlu meydanı 'Camiikebir avlusunda Sahaf Muhittin camii yenında Zincirlikuyu camii avlusunda Yahya kâhya camii avlusunda Ârapcamii avlusunda İiîSnü Altınbakkal muhtarhk binasında Kıhçalipaşa camii Nusratîye camii Mollaçelebi camii Firüzaga camii Kemankeş camii Kuledibi Kalyoncu Belediye mevkii Ağa camii Kamerhatun camii Dolapdere Belediye hekimi mevkii Ayaspaşa camii Kasımpaşa caddesi Hilâl gazi nosu Oıraanbey ve eczane civarı Şifli karakolu Rey verecek mahalleler Rumelikavağı Sanyer, Yenimahalle, Maden Büyükdere'de Bahçeköy Kireçburnu Rumelifeneri ve Karipçe Zekeriya ve Uskumru Kilyos ve Demirci köyleri Tarabya Yeniköy tstinye Uluköy Rumelihisarî Aayzağa Kemerburgaz, Petnahur, Pîvinççi, Cebeci Oda yeri, Kısırmandıra, îhsaniye Ağaçlı, Akpınar. Çiftalan Gümüşdere ve Kısırkaya Rey verecek mahalleler Keçecipiri Sütlüce Piripaşa Camiikebir Bedrettin Hacıhüsrev, Hacıahmet Küçükpiyale, Kaptankadımeh met Yahyakâhya. Süruri Arapcamii, Emekyemez Pangaltı, İnönil Hacımimî, Tumfum Pürtelâş, Kıhcaaliaf» ' • ' ' • ömeravni Firuzağa, Cihangir Kemankeş, Yenicami Bereketzade, Şahkulu, Müeyyit Asmahmesçit. Kalyocuçukur Kuloğlu, Kâtipmustafa çelebi, Hüseyinağa, Şehit Muhtarbey Kamerhatun, Bostan Kocatepe, Btilbül, Yenişehiı Güroüşsuyu Boskurt, Duatepe, Eskişehir,MeşruMyet, Helâskârgâzi, Harbiye, Oda yerinde Şişli, Cumhuriyet, Muradiye, Kâ AŞaçlı'da kahvede ğıtane, Mecidiye Gümüşdere'de camide Beşiktaş kazası Sandı&ın yeri Teşvikiye camii methalinde hu susî mahal Muhtarhk dairesi önündeki mahal Sinanpaşa camiinde hususf mahal Beşiktaş değirmen yanında hu susî mahal Abbasağa camii yanında hususî mahal Anberağa camii yanında hususî mahal Ortaköy camii methalinde hususî mahal Arnavutköy camiinde hususî mahal Bebek camii methalinde hususî mahal Adalar kazası Sandığrın yeri Büyükada iskelesi Heybeliada Belediye mevkii Burgazada iskele gazinosu Kınalıada iskele gazinosu Rey verecek m^haîleler Teşvikiye ve Muradiye Vişnezadc Sinanpaşa Türkali, Dikilitaş Abbasağa Cihannüma ve Yıldız Mecidiye, Hacımahmut Arnavutköy, Kuruçeşme Büyükbebek, Küçükbebek Rey verecek mahaHeler Büyükada Heybeli Burgaz Kınalı Istanbul Sıhhî Müessese!er Mubayaat Komısyonu Riyasetinden: Tıp talebe yurdu için lüzumu olan 810 metro yerli ma!ı lâcivert elbiselik kumaş tanzim edilen şartnamesindeki evsafta ve nümunesi veçhile ve 21 nisan 931 salı günü saat 15 te alenî münakasa suretile ihale edilmek üzere münakasaya konulmuştur. Bu baptaki şartnameyi ve nümuneyi görmek ve fazla izahat almak istiyenlfcrin mezkur komisyona müracaatleri ilân olunur. Üsküdar kazası Sandığın yeri Çinili polis karakolu önünde Bulgurlu mescit camii önünde Yenicami avlusunda İnadiye meydanında îhsaniye heyet odası Selimiye heyet odası Doğancılar meydanında Umraniye camiinde Dutluk kahvesinde Pazarbaşı Muratresi mahalle leri Arakiyeci Hacı Mehmet Valdei atik Kadiasker Ahmet Efendi aşçıbaşı Arakiyeci Cafer Çengelköy Beylerbeyi Bürhaniye Kuzguncuk lcadiye Kandilli, Vaniköy Dudullu camii Kısıklı camii Bulgurlu, Umraniy* Rey verecek mahalleler Selâmialiefendi, Dürbali, Solaksinan, Toygarhamza Tembeîhacımehmet, Bulgurlu mesçit, Karadavut, Evliyahoca Gülfemhatun, Selmanağa, Rumimehmetpaşa, Hacıhasnahatun Tavaşihasanağa, Tabağlar thsaniye Selimiye Çakıcısinanpaşa, Ahmetçelebi Salacak, lmrahur, Ayazma, Hamzafıkıh Kepçedede, Harettinçavuş Pazarbaşı, Muratreis Arakiyecihacımehmet, Validei atik Kadıasker Ahmetefendi, Ahçı başı, Arakiyeci Vafer Çengeîköy Beylerbeyi Bürhaniye Kuzguncuk lcadiye Kandilli, Vaniköy Dudullu camii Kısıklı, Altunîzade Bulgurlu, Umraniye Düzce Belediye Riyasetinden: Düzce Belediyesine ait iki katta otuz iki adet loca ve üçüncü katta iki tarafı yüzer kişilik salon ve zemin katta yedişer kişilik yirmi kanape ve bir adet büfeyi havi bir bap sinema hanenin 1 mayıs 931 tarihinden itibaren yirmi gün müddetle mevkii müzayedeye vazedileceğinden talip olanların şeraiti müzayedeyi anlamak üzere Düzce Belediyesine müracaat eylemeleri şimdiden üân olunur. Kadıköy kazası Sandığın yeri Göztepe heyeti ihtiyariye odası Erenköy dördüncü ilk mektep dahilinde Merdiven heyeti ihtiyariye odası Suadiye camiinde Kozyatağı heyeti ihtiyariye odası Bostancı heyeti ihtiyariye odası İçerenköy heyeti ihtiyariye odası Caferağa heyeti ihtiyariye odası Osmanağa heyeti ihtiyariye o dası Hasanapaş heyeti ihtiyariye odası lkbaliye heyeti ihtiyariye odası Yeldeğirmenî Rasimpaşa heye ti ihtiyariye odası Ibrahimağa heyeti ihtiyariye o dası Diyarbekir Vilâyetindedn: Vilâyet Muhasebei Hususiyesihe ait madraphayıamit karaveri hatunu vefik, yalangoz, kisanı, başmadrap, farkin, bayik barkuş, hazro, çermigin malönü madraplarınm 931, 932, 933 senelerine ati üç seneîık icarları 30 gün müddetle müzayedeye vazedilerek 20 nisan 931 tarihine müsadif pazartesi günü saat 12 de kapalı zarf usulile ihaleleri yapılacağından şartnameîerini görmek ve daha ziyade malumat almak istiyenlerin Diyarbekir Vilâyeti Daimî Encümenine müracaat eylemeleri ilân olunur. Rey verecek mahalleler Göztepe Erenköy, Sahrayicedit Merdivenköy Suadiye Kozyatağı Bostancı İçerenköy Caferağa Osmanağa Hasanpaşa lkbaliye Yeîdeğirmeni tbrahimağa Eskişehir Belediyesinden: Altmış sene müddetle imtiyazı Eskişehir Belediyesinin uhdesinde olup dört senedir komandit şirketi halinde işletilmekte olan Eskişehir Elektrik tesisatı ve imtiyazı dairede mevcut şeraiti mucibince devredilecektir. Talip olanların ve daha fazla malumat istiyenlerin 18 mart 931 tarihinden itibaren bir ay zarfmda Belediye Riyasetine müracaatleri ilân olunur.

Aynı gün çıkan diğer gazeteler