13 Ocak 1933 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 1

13 Ocak 1933 tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Hayat Ansiklopedisi 23 üncü cüzü çıktı Cum İSTANBUL — CAĞALOĞI umburiyet İsanbal — Fasta kutum: İstanbul No 26 üfelerimiz berkese açıktır— Cumhuriyet'le meşrettirilecek Hânlar için doğrudan Goğraya İdarehanemite dahi müracaat olunabilir. Dokuzuncu sene: No. 3122 tönre mödürü: Hayat Ansiklopedisi Büyük bir kütüphaneyi bir arada evinize getiren en | faydalı eserdir. Her evde bir | lane bulunmak Tâzımdır. Cuma 13 Kânunusani 933 Dahili Isîıkraz Kanunu Dün Mecliste Kabul Edildi Osmanlı borçları Mes'elesi Fırkada Ankara: 11 1 n (Başmı harririmizden) — Osmanlı borçları mensillerinin önüne geldi. Bu mes Jenin Fırka Grupundaki izah ve mü- zakerelerine nit intibalarımızı evvek etine ait mütalen” Tarımızın tafrilini biraz daha sonra gelecek elam merhun vektine bura- kiyoruz. Şömdi barçlu Türk ile başlı. Bi alacaklı . Franmz'ım ” mütekabii Jaki fikirlerimizi velenamesine dair bör iki “nek istiyoruz. Ve bugün ilk kasm ele alıyoruz. Demek ki Lozan'da bu mer'eler Tından bahtolundukça ve bunların Türkiye'ye nit kısmımın aynen ve tar Sürüldükçe bu işin bizim tediye mizi fersah forsah / geçen | Bir iş olduğunu bütün ciddiyet ve beram cderdk bilkesen hemen kaf'i bir Ja ile mukabele etmekten usan- h ( myeeanli yayicila Fran ” Siz frangının tediye parası - olması Bila bizlm havanlamıza sğmamakta idiHalbuki alacaklı taraf böyle bir iye dahi gelmemekte idi. İ bu mes'ele ilk bir inlı- inci defa ise Beticelendirmeğe imkân bulunmuştu. Bu mautavasant çareye nazaran borç- Tar mes'eletini Türkiye Cumhuriyeti Lozan'dan sonra ilk iş olarak eskei | Ormanlı borçlarının Osmanlı İmpa- Cumhoriyeti bi gea miktar da 1O7 mülyer Gan fazla idi. Alacaklılara göre Türkiye bu Bor- u behemebal, temamen ve altın 9 bissinden ae olduğu halde '#caba onan uhdesinden gelebilecek borem - ödemek hissi t ediyordu. 1 : Bu herç Cumhuriyetten evvel. ki zamanlara nit olmakla - beraber mihayet kendisinin tevarür ettiği top- İa mes'elede bizim için yüksek Haysiyet mev'eleri yek değildi 2 * Türkiye casen kendi tal uymıyan borç inkânı yolile f kredisini kendi elile yıkmak- kan vzak kalmanın lüzum ve ehem Aniyetini de pek iyi takdir ediyordu. 260 milron &£ ir tediye e öde l&f 30 sene zarfını | Üa gittikçe yükselen ve ikinci bir 30 sene zarfında ise tenezzlil ederek giden paliörlerle aldatıcı zavahir- Gen terekküp ediyordu. İlk tediye- Çaliyerkes bu yülün ezileceğimizi bütün ağırlığı tü dehşetile derhal anlamıştık. Ni hayet iki tarafın da hümü niyetleri kadar emellerine ve yanmaş olan Paris itilâfı herkese bir tek hakikat öğretti: Bu boretm edasına imkân 'yallerine de ilün etmekten başka bir şey yapa - andılar. Bunun Üzerine yeni esaslar bulmak ihtiyacile yeni mürakere- lere girişilmesine intizaren tedi * |Seçme müsabakamız bayramın| | Mecliste hararetli bir celse İstikraz kararı umumi memnuniyetle karşılandı Muhtelif hatipler söz söyledi ve neticede kanun ittifakla kabul edildi Dehilt istikraz Kanuna münnebetile sör “Tahsin ve Büyük Millet Mecfsi buzün Rels ve- söyliyen meb'unlardan — Refk Şevkii” Emin Beyler K dabili betikraz söz elaa Refk Şi tilmesi hakkındaki Başvekklet tezkeresi okunmuş ve 1932 keneri muvazenci - memiyesine dahi bütçelerin mubtelif fasıl ve maddeleri aranında 128 bin küsur liralık müvakale yapılmasına xit et Bey (Manisa) teklif edilen kantı « mun devletin mille'e ve miletin devle: de karpı zalen mevcat olam karalıklı itimadının teyidine yanyacağı cihetle gok yayamı dikkat olduğumu içaret eder Tek demiştir kir kanan kabal edleniyt Hudut ve Sahiler Sihhat Un Mü- zarfında yapacalı istikrara Maliye Ve kâletince kefalette bulumulmasma dair İkanunum ikinci mülenkeresi yapılarak ka- Bal edilmiş ve bunu mütcakı ikramiyer febadi Binet salfeder 933 Türkiye Kraliçeliği " |İlk seçme müsabakası bayramin ikinci Bünü verilecek danslı cayda yanılacakür Foto Süreyyü') 348 — Güler Hanim Bayün Güzellik müsabakamiza iştirek esdenlerden Güler Hanımmm (müstenr — “im) retmini dercediyoruz. ikinci günü Seçme müsabakamız, bayraman ikin- ci günü verilecek bir danahı çayda ira Sölecektir. O gün, danı çaya işlirek e- den zevat, mühdabakaya giren banımlara tey vereceklerdir. Ba seçmede va fizle — rey alanl bakem heşeti karşasına, çıkarlacaklar ödemekte devam karfederek ancak Sönbilecektir. Bu netice ile ayni zamanda istih- sal elunan Türk - Fransız dostlağır nun pörüzlerden temizlenmesi ne- ticesi de başlıbaşına büyük diğer bir neticedir. İki tarafın daha kıymetli olan bu asıl büyük neticeyi lâyık ve Tüzım olduğu veçhile inkişaf ettir - meğe çahşacakların ümit etmek Tüsmardır, İarın güya çok ziyan görmüş ol- dukları iddiasile çok yerinmelerine YUNUS NADİ. Üçle bire tenzil suretile tadil edil - Reisicumhur Hz. Ankaradan, hareket ediyorlar Ankara 12 (Telefonla) — Re- Pa: Kol (Tei İanenı keri (Tek milt N Londra'da top - Tanacak ikimat konfe - yapılmağa baş - — Dünya Be » dmadi. buhra - | İmacak tedbir. Geçenlerde ve Süsböneleltmi muharrir. Aka Gündüz. Beyin Bkümteti 'ia karrür etmiştir. Zar gi Cihan İktisat mferansına İştirak ediyoruz İDün Hariciye Vekâletin- e bir komişyon toplandı Ankara lefonl cihan için bu - Bazıtlıklar uştır. gı müzaker | Gecek alan ha — Tarfik üpü Bey konferaneta bükümetimizin de kuv ( Mabadi 8 me sahilede Y di uyandırılması ir ei lefonla) — 'edon Ali Anakıra anları “ile edebiya; adat aurlu ve en kendi strada müemir fasliyet ümek edilmekte * ça Ankara meb'usu oluyor öti n güzellerini veren, makale ve fik- #elerile Türk Hokdkbem e0 canli, mmillet vekilliği tevei- Hismaetlerimin mükkfatlanıdıni * 697 numaraya 200,000 Tira çıkti || Pivenco numaratarı 3 üncü sahifede İstanbul'a ayrılan İKontenjan listesi A üncü sahifemizde kelinde telâkki edilmiş ve her l -| ları | ur. Kongrede; ocaklardan itibaren tesbit edilerek kazı İstanbul'un su mes'ele: Terkos şirketi ile yeni idarenin farkı nedir? Yeni idare kendisini halka sözle değil, yapacağı işle göstermek istiyor DSN Teger V ü bE sirket zamanında merker binası e yae Belerin kapılarında asıh duran levbaları imıp. Kaldırmışlar. Yenileri yapılıyor « u, Memurlarla hademelerin yakaları daki pirinç rozetler bile sökülmüş. Der tre “Hava seferleri başlıyor Dün tecrübe uçuşları yapıldı Bir Hava Yolları idaresi ihdas olunacak Hdlediye terkar suyu İatanbul kalki » — Maresi müdür e rabima zini Ihsan B Bittiği için dün Yeyilköy'de ba ” ) Dü terrüde uçuşlari yapan tüyyürelerden birt köy'den havalanmış ve şehir üzerin: I '(radadit 8 meı sahifede) Halk Fohanı İstanbul Vüüyet merkerinde — Köngre için Nenrlanan velın v Piiyet idare heyet retet Cevdet Kerim Bey Halk Fırkası Vilâyet kongresi bugün fırka merkezinde toplanacak: ra ve nihayet vilâyet kongresine kadar gelen dilekler etrafında müzakere cereyan edecek ve icap eden kararlar verilecektir.

Bu sayıdan diğer sayfalar: