13 Ocak 1933 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 1

13 Ocak 1933 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

_'lMl.ıcıN GÖZ0 HALKINDKULAĞI YALEmoDiLi . E S —— r.,... Hz. nin mlllt kıya- e— ee eee n e e— G le 3 —No 889 Yaz işleri telefonur İstanbul — 2CZO3 13 Küuııı:ııi Şehitlerimizin Aziz Hatırası Suriye'de Türk Şehitleri l in Bır Abıde Dıkılecek Şını. 13 (Husust ) — Buraya gelen hâaberlere göre Türkiye hükümeti büyük muharebe esna- sinda — Arabistan — cephelerinde şehit olan Türk askerlerinin hatr ralarını taziz için Suriye toprak- larında bir abide rekzetmiye karar vermiştir. Son haberlere ! göre, Türkiye hükümeti bu kara- | rını çok yakın bir İstikbalde tat- bik etmiye karar vermiş ve bu maksatla harakete de geçimiştir. Bu bususta yaptığım tahkikata nazaren, muazzez Türk uhitlr Büyük harpte Arabistan harekâtına iştirak eden bir süvari müfrezemiz W TFeyazl Hünn Bd rimizdeki Emlâki 20 Bin Lira Vergi İsteniyor Ü. İak Kıralı Foysal Hz. nin b Mtanistanda ve memleketimizde —:“"l mikdara baliğ olan em- 'ı'l;dır. Kıral Hz. nin umum! * Aziz Mahmut Bey geçet- r' Yunanistana gitmiş, Feysal, Y..'îll oradaki emlâkine mükabil *.'a hükümetinden 15 milyon İ.’ mi :ı.lıııışhr. Aziz Mahmut Hz. nin şehrimizdeki _ukllun tasfiyesi için de Def- "İlâı müracaat etmiştir. Tet- H Deticesinde bu emlâkin Kıral Hi):. pederi Şerif Hüseyinden ettiği, bu sebeple veraset verilmesi lâzım geldiği _':î"*'mıınr Vergi mikdarı 20 bin lirayı bulmaktadır. Esasen bu emlâkin Jdiger vergileri de verilmediği için bir kısmı evvelce haczedilmiştir. Defterdarlık 20 bin lira tutan veraset vergisini de istemektedir. Halbuki Kıral Hz.nin vekili buna itiraz etmiştir. Yapılan tetkikat neticesinde Kıral Feysa- lın şehrimizde Büyükdere'de altı tane köşkü, Galata'da dört dük- kânı, Çatalca, İstinye ve Malte- pe'de bazı çiftlik ve tarlaları bulunduğu — anlaşılmıştır. Fakat bu emlâkten bir kısmı vergi bor- cuna mukabil Defterdarlık tara- fından evvelce baczedilip satık mıştır. a —a Yeni Tesisat Yapılmca.. Mersın Limanı Mühim Bir M Ça? Yolunun inşasına tovet- :L—.î.'klı Mersin limanı mes'- Nta Ortaya çıktı. Çok zengin Tar; .*K. M iskelesi bulunan :*hn h"'":-uî bugünkü iptidat “Ftir, H üş günü yaklaş- .' & ıka"“ merkezinde tak- I.;—.k':lı "':Ğ!î bu kanaati SZAĞA Tz vatan parçası- İhraç Kapısı Olacak nn İktısadi faaliyeti böyle bir Himant kâfidir. Zira Toros ve Amanos tünel- lerinin açılmasından, Fevzipaşa- Malatya hattının inşasından son- ra Mersin iktisadi — mıntakası genişlemiştir. Bu suretle Mersin limanı Mersin - Haydarpaşa hattile Konyaya kadar olan #ahanin başlıbaşına — yaşatmıya rinin namını ebedileştirecek olan bu abide Şam civarında dikile- cektir. Bu maksatla Türk hükü- meti Şanı civarındaki Mexze mevki- inde bir mikdar arazi satın almıştır. ı | Abide bu arazide vücuda getirile- c€ek meydanın ortasına dikilecek, etrafı tezyin edilecektir. Abidenin levhasıma muazzez Türk - şehitle- rinden isimleri malüm olanların künyeleri de yazılacaktır. Abi- denin kısa bir müddet sonra ikmal edilerek Şama getirileceği öğrenilmektedir. h Zekât Ve Fitre İçin Bir İçtima Cemiyetinde, kaza ve nabiye reislerinin iştira- kile müdür Hasan Fehmi Beyin riyaseti altında bir toplantı ya- pılmış, zekât ve fitre paralarının Dün Tayyare Tayyare Cemiyeti suretle toplanacağı tesbit edik miştir. Verilen karara — göre, Tayyare cemiyeti tarafından her eve şimdiden xarflar dağıtılacak, bu zarflar ramazanın şon gün- lerinde kapalı olarak — toplatıla- cıktıı' Halk zekât ve fitresini u zarflara knyıuğ. için teber- fn şekli — kolaylaşmış — demektir. Müteakiben zarflardaki paralar Ankarada Tayyare, Himayei Et- fal ve Hilâliahmer Cemiyetleri arasında taksim edilecektir. Res- mimiz dünkü İçtimadan bir kö- şeyi göstermektedir. namına ne Lübnanda Nümayişler Berat, 13 (Hususi) — Lübnan mıntakasının muhtelif yerlerinde diktatörlük aleyhinde nümayişler tertip edilmiştir. İstikraz Kanunu Kabul Edildi Ankara, 13 (Husust) — Millet Meclisi dünkü içtimaımnda Ergani demirgyolunun inşasına tahsis olun- mak üzere yaptlacak dahili istikrar kanununu kabul etmiştir. imizin bu hususta gön- 1 inkişafa nam | Mersin- Nusaybin ve Mersin - Ma- latya hatlarile — Maraş, Antep, ( Devamı Çi iasi — sayfada ) derdiği ta ti 3 Üncü sayfamızda bulacaksınız. ) ım ldare işleri telefomu: hııbı! İstanbul halkına hayli pahalıya mal oalan otomatik telefon ' Halk, 400, 0,000 Liranın Hesabını Soruyor Telefon Şirketi Buna Ne Diyecek? Telefon şirketinin yepyeni bir haksızlığını daha öğrendik. Fi- hakika yanlış hesap Bağdattan dönermiş. Telefon şiketinin yan- lış hesapları da böyle oldu. Şir- uzun bir müddet zarfında İstan- buldaki otuz bin abonesinden yüz binlerce lira fazla para aldı. Fakat günün birinde “Son Posta, bu meseleyi ortaya atınca iş değişti. Hükümet ve İstanbul belediyesi ciddi bir alâka gösterdi, şirke- tin besapları karıştırıldı ve anla- şildiki şirket |hakikaten eldeki mukavelenameye muhalif olarak ve tam manasile haksız yere ike! mukaveleye muhalif olarak İstabul halkından bir (hayli Fazla para almıştır.. Diğer taraftan Devlet Şürasının verdiği kararı biliyorsunuz: Şüra, telefon şirke- tinin mukaveleye muhalif olarak fazla para aldığını tesbit etti, Ücretlerin mukaveledeki sarahat mücibince — indirilmesine — kârar verdi. Hiç şüphe yok ki bu ka- rarın tatbik sahasına geçirilmesi işile hükümet meşgul olmakta- dır. Fakat biz bugün şu sütun- larda Telefon Şirketinin başka bir haksızlığını daha ortaya at- mak vaziyetinde bulunuyoruz. Bu haksızlık, İstanbul halkımı doğ- (Devamı 6 1nci sayfada eee BK Almanya da lnglız Casusları Vilhelmshafen Limanında Bir Hırsızlık Vak'ası Yazan: chdorf Genç kadın pencereden atladıktan #onra... — Hulâsa — Yağımurlu bir gece, meçhul bir adaw, bir evden İçeri girmiştir. Maksadı evi soymaktır. Fakat başına — yediği bir — darbenin tesiri lle derhal bayılmıştır. Karanlık köşkün küçük pen- ceresinden bir cambaz mahare- tile evin içine atlıyan adam, kafasına yediği darbenin tesirile bayılıp sonra kendisine geldiği zaman bir yatak odasında bulun- duğunu gördü. Döşeme Üzerine boylu boyunca uzanmış, yatıyor- du. Gözlerini açtı, bir koltuğa gömülerek sigara içen ve ken- disini tarassut eden iri — vücutlu bir kadınla karşı karşıya bulun- duğunu gördü, aklından, kadının yatak odasında bulunduğu ihti- malini geçirdi. Yara, beresi olup olmadığını muayene etmek için. şöyle bir toplanmıya — teşebbüs etti. Bayı- dığı vakit el ve ayaklarının sım sıkı bağlanmış olduklarını gördü, kıpırdanamadı, bile, İçine doğan garip bir korku kadına — baktı, bu — korku ( Devamı B iaci sayfada ) ile

Bu sayıdan diğer sayfalar: