13 Ocak 1933 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 9

13 Ocak 1933 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 9
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

81 n__l_ —Ü — u:ılklır öğlüden evvel birkaç b. daha taarruza teşebbüs etti- *BII. de buna imkân olmadı. fam, Yakti Türklerin — taarruzu Te le akim kaldı ve kendile- '."k çok zayiata mal oldu. Nhe giliz batları önündeki Türk Ti dasının miktarından, Türkle- çok Büradık kağe ağır bir mağlübiyete ları anlaşılıyor ve 28 hazi- beri verdikleri zayiat on NW olarak tabmin ediliyordu. T_:Nıi bundas çok fazla idi. & hbliği reşmileri Türklerin w%"lndın 5 temmuza kadar bin erl zayiaatın mıktarım 16 q olarak göstermektedirki Di 14 bini yalnız Zığındere- ı.'.n': tarafında verilmişti. Zığın %:luhınhuî ©o zamana kadar Lh U yarım adasında Türk- € N ağır verdikleri Nbsrebe (di Ürkler —k etmek için yeni bir teşeb- bulunmadılar. Zaten kendi FPaporlar: da 5 temmuzdaki *tin gayet tehlikeli olduğunu etmekte — ve — “ Şimdi &mdârhı sağ cenahmızı çevir- zayiat kaybettikleri araziyi ELLFE, Ti kuvvelle muhtemeldir. ._c"“ln eephesindeki kıtaatımız 'kgemco yorğundu, kıt'alar bir Ş karışnaştı. Vaki olabilecek hlgi hücuma mukabele ede- b ' Yegâne taze kuvvetimiz 4 öncü | ibaretti.,, Demekte idi. b Fakat İngiliz ve Fransız kıtaa- We *0n dereca yorğun düşmüştü j—;:llrııdı bu vaziyetinden e- t edebilecek vesaiti, yani ih- leri ve cephanesi yok- Sinci kolordunun sağ cenah- Erkası için evvelce kararlaş- harekâtı 12 temmuzdan ..thmık imkânı yoktu. Bu —. &t zarfında ise Türkler Bevzij fazla kuvvet , 'erini düzelttiler. dm Çmüz sababı Türk kuman- N:_lkmm gömmek için kısa bir te € talep etti. İnsaniyet *:L'İ noktai nazarından Je- ıî..:.:llıllıiltı:ıı bu mütarekeye TE ” A ZT Âf celbederek at etmek Üzere idi. Fa- k—, İnci fırka kumandanı türk- bi ölüleri üzerinden atlıyarak 1"% ttmiyecekleri için ölülerini * .'l“[lunılı bir S Tötteriyor. İrgiltere HPükümetl arlafından Gaz FPz.ne bediye edilen eserin terefimes CANAKKALE Yazan: Ceneral Oglander Türkler 5 Temmuzda K Taanugğüler sürerek bu mütarekeye — mani oldu. Hakikatte türklerin iddia edildiği gibi böyle bir anane veya adetleri kat'iyen yoktur. Ahibaba Deresinde 12-13 Temmuz Muharebeleri .« Jeneral Gouraud ile Jeneral Munter-Weston, Ahibaba s rtla- rına yol açmak için haziranda hazırladıkları pilânda, Zışındere harekâtından sonra 8 inci kol- ordunun — sağ cenahını — teşkil eden fiırkanın — Fransız. topçü: su —himayesinde —taarruz et- mesi ve bu suretle hatlın mer- kezinla bizaya getirilmesini ka- rarlaştırmışlardı. Jeneral Gouraul yaralanmazdan evvel bu üçüncü taarruzda kendi kolordusunun, topçusunun — yarısı — ile — İngiliz harekâtını himaye etmekle bera- ber ayni zamanda Kerevizdere- nin sağ yamacına da hücum etmesini teklif etmişti. Jeneral Gouraud'ya — istiblâf eden Jeneral Baillend da bu teklifi tekrar etti ve 3 temmuz günü, karargâhı umumide muva- fakat ettiği takdirde bu yeni taarruza 7 temmuzda başlanması kararlaştırıldı.. — Ferdası — gün Helles'te aktedilen içtimada bu plân Jeneral Hamilton tarafından da tasvip edildi. Fakat 5 tem- muz sabahı, yani Türklerin taar- roz — ettikleri gün — Jeneral Bailloud — karargâha haber göndererek — Fransz — topçusu- nun 7 temmuza kadar hazır olamıyacağını bildirdi. İngilizlerin zaten kendi hücumlarına yardım adecek kadar topçusu ve mühim- matı yoktu. Binaenaleyh karar- laştırılan taarruzu tebir etmek zaruri İdi. Sonradan öğrenildi ki Fransız topçusu 7 temmuzda hazır olmuş olsaydı bile, taarruru yapacak olan bahriye fırkası hazır buluna- mıyacaktı, en sağlam yürekli kime selerin bile bir tahammül haddi vardı ve bu had çoktan aşılmıştı. Doktorların verdiği bir raporda 9 haftalık mütemadi siper muha- rebeleri ve sarl bir halde olan dizanteri hastalığı yüzünden efra- dın büyük bir kısmının vücutçe ve dimgçoe hasta bir halde olduğu leç Bekla bunl: ta ğ l K.* B antaa ea | tte e ti Cüzüümicür ) İ _Mühendis Mektebi Talebeleri k. - — S . Ç - AT 0 a / S e e ee Brka Bendir. Mektebi. Talebe Cemiyeli” Üü Beyoğlunda Halk N toplantı yapımışlar, Hmüşler, bazı kararlar vermişlerdir. Resmimiz içtimaa muhtelif — meseleleri SON POSTA SÖON POSTA lstanbul BORSASI P- 1- 1933 Paralar (»atış) kuruş kuruş V teterlin Tiğ — | 20 kuron H22 ! do'ar 2(4,00| | gilin Avus - Jüm 20 fr. Franatz — 100,00)| —1 vezata V- 20 liret 2i8— | 1 Mark * ,00 M fr. Belçika — MiT,— | — | zloti 2500 20 drabmi 2350)| 1 Pengb Süçe 20 #r. İeviçre — 6dü— | 20 tey Z3 20 leva 26,— | 20 dinar Sö— 1 florin 8— | 1 Çervoneç —— Çektear Losdra — * Tİ00 | Prag 15,8850 Nev > yörk — 0,670820| Viyana sozız Parla * 1208 Madrit 5,7550 Milano 0,1885 | Berlin 18821 | Brüxesl SARK | Varşova 4, 1980 Atina 8135 Peşta 354 Conevre 24450 Bükreş 70 7715 Sofya 645650 | Belgrat 84,7925 Amsterdam 1,170850 | Moskova 10,9275 Hisax seneatleri Lira Lira İşBank.(Nama) T ÖS | Anado'u'ı 160V. KEel # lesa 6) Gö,— Osranali Bank, 23 | Mt Tramvay — 3üde | Seânik , 505 Ürküdar su Hişha Şirkeli Hayriye 1500 | Terkos 3225 Hali, ü Havr N— Anadolu *00V. *23/80 ı,'.',;.':" K— « 460 P. 22415 | Bomonti 23,65 Esham ve Tahvilât il Lra Lira 'kramı Dahilt $)— | Reji ae Düyunu Mu, * 61.50 | ı-.:...., 497 Gümrük Rihtin 1870 Saydi ma'ı! 680 | Üzeüdar sa — Vüçe Bağdat tertip | 8,75 | Terkes 410 - » H 5209 | Elektrik — BORSA HAR!Cİ Tahvilât- Meskükat Lira Ltra Türk Altını 9423 | (Reşat) # 50 İng * 1007 | (Vahit) 4625 F. » 825 | fnce beşibirlik al'ma Ros , 1080 ——— — a — Mecidiye 280 | (Cümhüriyet ) # — Banknot (Ös. B.) 40 ::ı-—n)) armulı :f:ı: j eşal , aneedni vrekikeeer | Y A TI (Gümhuriyet) 4605 | Masır Ke.Fo, 1496 16400 (Aziz) 4425 | . —» » -9ü3 90,50| (Hamlt) 4625 | , we İ0 8890 () Maamele — yapmılanıştu. n —— RADYO — 13 Kânunusani Cuma İstanbul — (1200 — metre) — 18 Kemal Niyazi Bey — ve arkaoaşları, 10 Orkestra, 20 Bölkıs H., 20,30 Ha: mumlar sazg heyeti, 21,90 Orkestra, ajans ve borsa — haberi, asat ayarı, x2,30 Dardrtalim heyeti. Tor.'no — (£78 metro) Bütün merkezlerin nakleleceği neşriyat :2,05 Riççardo Zendesal'na” Ülreladü o, Hat san'atkarlardan — mürokkep Viyo- lonsel, Flüt ve Orkestra ile — tenor muganni alfredo Serulcali'nin İştira- kile büyük —senfonik — konser. 1 — Rossini, Rolims'e soyahat, 8 — Pro- pora: şarsı. 8 — Cherubini: —Şerzo G-mol 4 — Zandonsi Ballata erolca b) Hüt fantazisi c) Tuskana halk daa- s. B— ekavalieri di Ekebu> Opera- sının dördüncü Pper esi. (zandonai'nin #serlerinden ). Bükreş (394 Vaguer'la — eserlerinden konser. (agannili) metre) 21,05 filharmonik Varşova — ÇI411 metre ) 18,15 gramofon, 16,55 keza, 18,05 Örkest a konseri, 19 hafif musiki, 1953 muh- tolif, 21,20 Artur Rubinstela tarafından piyano yonseri, 22,5 umumt avrupa kongeri Torimo'dan). 24,5 cazband. Peşte — (530 metre) — 18,35 Balet anusiklsi. 20,20 - karışık beğri- yat, 22,5 Torino'dan umumi konser, 23,85 musahabe — Mütcakiben Sigan musikisi, Viyana — 'SI7 motra ) 1801 T- gannlli musiki (Dİyano keman), 19,15 musahabe, ZÜy50 balk koro heyoti tarafından — balk yarkıları, 21,30 Ber- Hinden aaklen! — Bothoven'in « Drei acğuale » iıhnll' filharmonik bando | fantesi kompos'syonu, X2,05 "Torina- dan umümi konser, 20(15 robert hü- gel takımı (hafif — musiki ). | | | — — TAKVİM —— Gün GUMA Kasım | ği 12-İkinci KANUN 933 — 67 — Arabt ari 16 » Raoazan D —— Vakit !'.ıııl_ K Güneş |4 B |2 25 Öğle |E 21 |2 22 ildadi | 2 46 J4 AT Vakit |Ezanl ivasa G Alışama | 12— | 17 00 Yatar |1 38 | 1837 hasak | 12 39 | 5 39 | Kahada’da Rastgeldiğim aei Bir Türk Genci Amerika Muhabirimiz, Karşılaştığı Vatandaşının Macerasını Anlatıyor Vankuver, (Kanada) (Hususi Muhabirimizden ) — — Senebaşı tatilinden biraz evvel Holivut'a gitmek için bir seyahat yapmak | mecburiyetinde kaldım, bu mü- nasebetle Kanadaya da uğradım. Çünkü yol östü idi. Seyahatimin ilk merbalelerin- den birini Vankuver şehri teşkil etti. Meslek icabı, bu şehirde çıkan “Sun - Güneş, gazetesine uğradım, muharririle görüştüm ve bu arada, akıl vo hayalimden geçmiyen bir hâdise ile karşılaş- tm, sütüne su karışmamış bir Türk vatandaşı buldum. Bu Türk, İstanbulludur, ismi Mehmdt Sa- bahattindir. Ailesi elyevm İstan- bulda ve Yedikulededir. Kendisi de, “Sun,, gazetosi idaresinde ve milessesenin muamelât kısmında çalışmaktadır, Gazetenin muha- bere evrakı, mektuplar hep onun elinden geçer. Ayda, 100 dolar alır, p Amerikanın — şimalinde — ve aziz Türk vatanından binlerce kilometre uzak bir memleketto bir vatandaşa tesadüf etmenin ne demek olduğunu uzak mem- ketler dolaşmış kimseler pekâlâ bilirler. Mehmet — Sabahattin — Bey, İstanbul — Ticaret — Mektebinde okumuştur. Boş vakitlerinde ise, Mektepte öğrendiği İngilizcesini ilerletmek ve hayatınmı kazanmak için seyyah tercümanlığı yapmış- tır. Amerikaya gelişinin ve bu- raya yerleşişinin sebeplerini şöy- le anlattı: 1918 ilkbaharında, İstanbula büyük bir seyyah vapuru gel- mişti. Tercüman sıfatile vapura girdim ve uzun boyla bir Ame- rikalı ile karşılaştım. Bu zat ka- raya çıkınak icin dalâletimi istedi. Derhal arzusunu yerine getirdim. Bu zat çok zengin olmalıydı ki mütemadiyen öteberi alıyordu. Öğle yemeğini Perapalas'ta yedik ve o sırada Ööğrendim ki, kendisini İstanbulda gezdirdiğim zat, Kanada'da “Sun,, gazetesinin sahibidir. Kanada ve Amerika hakkında bazı sualler — sordum. Bir aca, bu zat Şöyle bir teklifte bulundu: — Benimle Amerika'ya gelir- misiniz? Şarşırdım. Evvelâ bir cevap veremedim, Sonra da söyliyecek bir şey bulamadım, birkaç teşekklir kelimesi kekeledim. O ısrar etti, hatta gazetesin- de 1C0 dolar aylıkla çalıştıraca- ğını söyledi. Gördümki Amerikalı şaka etmiğor. Cevap verdim: — Yes. İki ay sonra biriktirdiğim pa- ra ile yola çıktım. Fransaya geç- tim, oradan Amerikaya yollan- dım. Kanadaya gittiğim zaman istediğimi yapmanın mümkün ol- madığ nı gördüm. Çünkü Kanada muhaceret kanunu mucibince bir sene çiftliklerde çalışmam lâzım- geliyordu. Bir sene müdüetle Britiş Kolombiya — Kasabasının Hop köyünde inek sağlım, çft sürdüm. Sonra beni Kanadaya çağıran zatı duldüm. İki buçuk senedenberi gazetesinde — çalış- yorum.,, Mehmet Sabahattin, — adeta KUF a Mehmet Sabahattin B. memleket bastalığına — tutulmuş. “Ah vatanim,, derdemez gözle- rinden yaşlar boşandı. Fakat hos şuma gitmiyen şey, bu gencin ismini — değiştirmesi — olmuştur. Şimdi onu Micky Dean diye çağırıyorlar. Çünkü Türk ismini burada telâffur edemiyorlarmış. Burada kaldığım bir ay zarfında halini tetkik ettim: Namuslu, — çalışkan, terbiyeli bir insan olduğuna kanaat getir- dim. Yakında, İstanbulda kalan nişanlısımı da buraya aldıracak- mış. Ben, kendi hesabıma, bir Türkün böyle bir memlekette namuskârane kazanıp yaşamasına memnut oldum. Fakat kulakları- mı hâlâ Micky Dean ismi tırma- layor. — Turan Aziz Tango İlk Arjantin Filmi İkmal Edildi — Bir müddet evvel Ajantinde çevrilmesine başlanan Arjantince ilk sesli filim olan “Tango, ismindeki filim ikmal olunarak sinemalarda gösterilmiye başlan- mıştır. Arman Bernar Fransız yıldızlarından Arman Bernar kendi hesabına filimley çevirmiye karar vermiş ve bu maksatla bir stüdyo vücude ge- tirmiştir. Arman Bernar demiş- tir ki: *— Artık başkaları hesabına çalışmaktan bıktım. — Biraz da kendi hesabıma çalışacağım.,, REzm — — aat SON POSTA ATTEMIY SN A. Yevmi, Siyasi, Havadis ve Halk gazetsel ç İstanbulr Eaki Zaptiyey ld.re' Çatalçeşme & kağı 25 Telefont İstanbul - 20203 Posta kutasut İstanbul - 741 Telgrafı lştanbul SONPOSTA ABOÖNE FiATİ -ronKI_Y_E_. ECNERBİ 1400 Kr. t Sene ' 1001 Kr 750 » GAy 1400 , 400 , 3 » 800 | | 106: ŞA 300 , l Gelan evrak gezi verilmez İânlardan — mes'üliyot almınaz cevap İçin mektup! ara (6 / suruştuk Gül ilâvani lâyım Adrest değiştirilmes (Z0 | vuruştar. Gazetemisde çıkar vesbe bütlle hakları

Bu sayıdan diğer sayfalar: