13 Ocak 1933 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 11

13 Ocak 1933 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 11
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

€ransı kong, ” Haftada 40 saat çar Düt “mesakine devasi ğ , Konferanala — hükümet l l’:'*-ı ibaret olan hatip- İştir, İıpııyı murahhası “Bameyi kabul etmiştir. Ahhası bu — teşebbüsün faydalı bir tedbir oldu. ir. İngiltere ve Danl- aaları bu mukavelena- B ulmamaşlardır. aAhbası, bu mukavelenin tatbik edilmesi şartile Seğini bildirmiştir. mreci Bossitro Fekorunu kırmak üzere Bi Amerikaya hareket da Bazı Tadilât Yapıldı İktısat Vekâleti Yangın sigor- tası hakkında yeni bazı kararlar almış ve yangın sigortası tarife- sinin umum! şartlarında ehemmi- yetli tadilât yapmıştır. Tadilât alâkadarlara bildirilmiştir. Sigor- ta Ücretleri tediye edilmediği takdirde sigorta mukavelesi fer- hedilebilecektir. Hakem meselesi de değişmiş- tr. Her iki taraf zarar ve <- yanın tayini için hakem tayin edebileceklerdir. Yeni Bir Şirket Şehrimizdeki yumurta tacirle- rinden ekserisi tarafından bir yumurta ihracat şirketi tesisi için hükümete müracaat edilmiştir. Şirket Türk yumurtalarına yeni mahreçler bulacak ve yumurta | ihracatımızı artlıracaktır. Yumurta saltışlarına mukabil Avrupadan mal getirtilecektir. Şirket limited şeklinde teşkil olunacaktır. “Ktlâk Ve Eytam Bankası Istanbul €sinin Kiralık Daire Bostan Ve Tarlalar Ve Voli Mevkü ve nev'i tasaray Avrupa Pasajı 8 No. lu dükkân T vutköy Yahudiçeşme sokak 12 No.lu Hane #vikiyede Hamamcı Emin Ef. " D veyt e L Ç"Pltıdı iki dönüm tarla, *nikapıda Kâtip Kasım mahallesi Sandıkburnu Maralı hane, ü'küdar Altınizade H çe ve hane. K"ruçeşme volisi aköy Çayır sokağı 14 No. h 4 dönüm tarla mahallesinde arabacı cıbaşı Küçük Çamlıca 5- 17 No, li bağ Teminat 20 10 30 sokağında Teşvikiye Partımanında 3 ve 7 No. lu daireler. Büyükada Rıhtım caddesinde 32-34 No, lu dükkânlar. 10 5 i2 me 10 20 20 10 Hacı Ömer Fistıklı veRasim ağa sokaklarında tarlalar Kad köy Hasanpaşa mahallesi Uzunçayır sokak 50 nu- ğ Teralı bostan i kldıkby İbrahim Ağa mahallesi Saraçlar çeşmesinde 2-1 Ve 2.2 Nu.lu tarla Pe & “iınndı bostan sokağında 6 Nu.lu bostan K'ldi.l—lı' Küçüksu caddesi 3-21 Nu.lu tarla mlu caddesi 8-21Nu.lu Gazino d k"'ll—ı:ık Dere sokak 27-25 Nu.lu ma dükkân oda ü k"'l'mcuktı Dere aralık #okak 3-5 numaralı dükkân 10 10 10 10 t0 10 10 HYA G, B e OŞ SON POSTA Yeni Tesisat Yapılınca.. | ( Baştaariz | inci sayfada ) Malatya, Eelâziz, Urfa ve Mardin- Diyribekir — havalisinin — iskelesi olmuştur. 935 senesindeErgani — hattının işlemiye başlaması bakır gibi kıymetli bir ihraç maddesinin de buraya akmasına vesile olacak ve Niğde, Aksaray, Kayseri vilâyet- lerile, Sıvas vilâyetinin bir kıs- mının methal ve mahrecini de burası teşkil edecektir, Bu kısa izahatla ehemmiyetini tebarüz ettirmiye çalıştığım Mer- sin'de ise bugün İiman tesisatı yoktur. Limanın —inşasını — müteakip Cenubi İranm akdenizle iktısadi münakalesinin Mersine celbi de müstakbel daha artar. ehemmiyeti bir temin edecek hiçbir tesisat mev- cut olmamasına, rıhtımsızlığa, ihra- cat iskelesindeki vasıta noksanına, antrepo ve ardiye cephesinden fakirliğine rağmen; istatistikler | burada son senelerde deniz faali- yetinin muntazaman arttığını gös- termektedir. alınması lâzımgelen tedbirler şöyle hulâsa edilmektedir: t — Bir an evvel limanın inşasına başlanarak hiç olmazsa halin ihtiyacına tekabül edecek ve istikbalde tevsi ve inkişafa müsait olacak veçhile bir dalga- kıranla — mücehhez — bir rıhtım sahası vücude getirmek; 2 — Belediye elinde bulunan iskelelerin tamiratmın İcrası ve ihtiyaca göre temdit ve techizi; | 3 — Liman hizmetlerinin em- | niyet ve intizam dahilinde seri ve ucuz. bir şekilde ifasının temini; 4 — Antrepo ve ardiye nok- sanına nihayet verilmesi; 5 — Gümrük vesaitinin ik- mali; 6 — Bahri #selâmetin temini ve hava vaziyetlerine zamanında ıttıla olunabilmesi için icap eden tertibatın alınması. Yani Mersin- de ve diğer limanlarımızda teb- | sizle mücehhez rasat istasyonla- rının ihdası ve bu İstasyonların | Bahrisefit Himanlarında — mevcut | *“meteorolojik,, merkezlerle mü- | nasebet ve irtibatlarının temini. *kk derpiş edilirse, Mersin limanının | kat | Mersinde liman mahfuziyetini | Bu vaziyet karşısında Mersin'de | 7 — Belediyeye ait iskele ve | gazhane resimleri ile Liman Şir- B ketinin tahliye ücretlerinin tenzili. Bütün mütehassıs diş tabip eri RADYOLİN diş macununu tavsiye ediyorlar 7 Çü ıkllı RADYOLİN Kuvvetlendirir. Dişlerin çürümesine mani Olur. Ağız kokularım deffeder. Muhteüt diploma, sergilercen 42 altın madalya kazanmıştır. RADYOLİNİ “ünfe 2 Aaf> kullanınız. * MEZMESİ* EM $ £ CEVİZLİ Ve NAAAYZ » Z7 at HRİ ZADE ** * ABDÜLVAHİT X | « İMZASINI BULANA w İRRAMİYE VERİLİR Valata Komank öş Kölemen sokağı AANANANAZ NUNUNDBLİ YEAANI ()TOOYAY SiJEY GA SYN | KARADENİZ - POSTASI | SULH (5temin PAZAR | günü akşamı Sirkeciden hareketle Zonguldak, İnebolu, Ayancık, Gerze Samsun, Kireson, Vakfıkebir, Trab- zon, Sürmene ve Rize iske elerine | arzimet ve avdette ayni İiskelelerle Görele, Fatsa ve Ünyeye uğrayarak avdet edecektir. Farla tafsilât için Eminönü Ribtim han <2 numaraya — müracast. — Tel, Nk.'.kh Şemsi Bey sokak 2 mumaralı tarla & muharrer emlakten tarlalar üçer sene ve diğerleri birer 20475 —— & —ddlüe bilmüzayede kiraya verileceğinden taliplerin 23 - | - Tartesi saat 18 da şubemize müracaatleri. * 4 kera Memurluğundan: âk ve Eytam Bankasna içotekli olup tamamına dört bin 'Met takdir edilen Kandilli - Vaniköy caddesinde 12 No. h i k.h arsasın n tamamı açık arttırmaya vazedilmiş olup 22-1-933 i M“n itibaren şartnamesinin herkes tarafından dairemizde gö- " '7,. €Zİ ve 26-2-033 tarihine müsadif pazar günü saat 14 ten j İt kadar da yine dairemizde açık arttırma ile satılacaktır. J N Emlâk ve Eytam Bankasının husust 844 No. h kanununun "ı* b'hlddeıino tevfikan bir defa olup en ziyade arttıranın “ze- ky. trakılacaktır. Arttırmaya iştirak için yüzde yedi buçuk nis- ı.“.t Pey akçesi veya bu miktar üÜzerinden Milli bir bankanın .İ'.'i ""%hılııı alınır. Müterakim vergi, Belediye, Vakıf icaresi ::'hnbul Dördüncü h ) li kıy Ş“îı:q No, h İcra ve iflas kanununun 126 mcı maddesinin Dör- k“kll .l.':'llınn tevfikan hakları Tapu sicillerile sabit olmıyan ipc- K rîklx!ır ile diğer alâkadaranın ve irtifak hakkı sahiplerinin '—ı.::'&'nden itibaran yirmi gün içinde evrakı müspitelerile bildir- "ıı].r .:"ıdır» Aksi takdirde hakları tapu sicillerile sabit olme Au:;.bedeünin paylaşmasından hariç kalırlar. b.ı u rların işbu maddei kanuniye alıkâmına göre hareket tile M daha fazla malümat almak istiyenlerin 932/1527 dosya üriyetimize müracaatları ilân olunur. Mü ve hususile faiz ve masarife dair olan iddialarm: Yeni Nışr_l'y“: sayıda Başveki'lin Esalşehir'de tay- yareciler arasında Şeçirdiği günü | tespit eden tar.ki resimler il4 hava şehitlerimizden Yüzbaşı Galip Bey | için Başvekilimizin yazdıkları bir mektubur kılişesi, (Büyük hava tet- likesi » Bir. mucize - Kuvvelli tay- yareciliğe doğru- Fra meclisinde münakaşalar - Havada neler oluyor?) yazı'arı verdir. “Kooperatli. *Kooperatf mecmuasının 8 loci sayısı çıkmıştır. Türkiys ziraat kred #i ve kredi koo- perat fieri ve “Devletçilik nedir?,, yanları, dünya İktısadı havadialeri va * ÜF a N Durkhard Gantendela ve Şsr Güğrte Semabdul Havacılık ve SPOr — Bu mec- | muamıa (8ö) 1nci sayısı çıkmıştır. Bu. | | aat 10 da İera o'unacaklır. İştirak | edeceklerin yöster len saatte mezkür Eyüp İcra Memurluğundan: | Cinsi, nev'i, kiymetleri aşağıda yanılı mallar br borçtan dolayı açık arttırma ile lacağından art'ırma Fatih Atpazarında 18 - | - 933 günü mabalde bulunma'arı ilân olunur. 4 adet müceddet yük arabası tekerleği TTTT VEM KARADENİZ POSTASI SAMSUN yaporu » Pazertesi 16 kânunusani günü akşam Sirkeci'den hare- ketle ( Zouguldak, — İnebolu, Samsun, Ordu, Giresun, Trab- zon, Rize ve Hope ) ye azimet ve avdet edecektir. Fazla tafsilât için Sirkeci Yelkenci Hanındaki acentalığı- na müracaat, Tel: 21515 D.ş muayenehanesi “Y.HAYON Beyoğ'u İstik'â! eaddesi Apartı » an Santa Mariya No, 431 kuvu Süri Karsusi kiymet (10) lira. | çift gök renginde maakoşum bayvyan ve yük arabası kiymeti Ö0) lira, ca

Bu sayıdan diğer sayfalar: