13 Ocak 1933 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 12

13 Ocak 1933 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 12
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

—a z zi K — EK v SON OPSTA GA Hasan zeytinyağile ve Hasan kolonyasile HASAN Oı' v Gı. e n S b ı Krem ve gliserinle istihzar edilmiş ı V e lS rın a un H i İstimal ediniz. Dünyada bundan mükemmel ve nefis bir sabun olamaz. Hasan kolonyasının limon çiçeklerini, yasemin ve gül bahçelerini ihtiva eden bu sabunlar Türkil'r edeceği müstahzaratırıdandır. Çocoklar ve nazik ciltli kadınlar yalnz Hasan sabunları kullanırlar, Cildi yumuşatır ve renge letafet ve tazelik bahşeder. HSAN ECZA P ._ n , iEiŞ... Bütün Dünyayı Sardı ! ş Bayram geliyor, ne yapalım Si indir! ne alalım diye düşünmeniz€ sebep kalmadı... Erep Döşin Krep Birman 195 Krep Saten 325 İpekiş'in emsalsiz kumaşları göz önüne getirilince bü fiatlar akıllara durgunluk vermektedir. | İstanbul Sultanhamamında ve İzmirde yeni mağazalar açıldı LONDRA Birahanesinde Ramazan münasebetile Karadeniz seyahatinden henü: evdet eden HAMİT B. idaresinde 10 kişilik hakiki AZERBAYGAN MUSİKİ HEYETİ MugnnniyıîıLEYL_A_ ). ve MEHMET Beyin iştirakile BUYUK KONSER Kadın Şapka h.evazim atı Deposu En güzel ve en mühielif çeşitler Merinos, Tavşan, kapelin, derilerinden en son modalar Tope, İpekli k Toptan ve perakende satış â 7 Tavşan tüy Beyoğlunda cuma;, cumartesi ve pazar günleri saat (7 den 21 e kadar te dansant Düğünler ve düğün taamları için hususl salon. Telefon: 44705 - 6 1 Ticaretli Bir İş için 1500 den — 3000 liraya kadar bir sermüyedar şerike ihtiyaç azami vardır. İstanbal Balıkpazar Helvacı | | sokak Zonguldak Karadeniz nakliyat | komisyoncusu Faik Beye müracaat. | Telefon 22770 Taelgraf: Kara Elmas Sultanahmet birinci sulh hu- kuk mahkemesinden : — Mnddei Niko Efendinin mikldslaleyh Sirkecide Dördüncü Vakı nında birinol katta SB2 No. mil Alekgşan Lasi- yor Elendi zimmetinde la mukim alacağı olan 16 adet Pırlanta taşları hakkındaki sühkak davası üzerine müddelaleyhe taslir ve irsal - kılıman - Gelpnamedo müddelaleyhin ikametgübından — çıkıp semti mechule gittiği mübaşir taratın- dan verilen meşruhatı havi mahalle höy'eti İihtiyariyesi torafından dahi tasdik kılınmış olmakla ilâaen tebliğat icrasına karar verilmiş ve yevmi p hakomo olarak tayla — kılınan 11 tarihine müsadif cumartosi günü saat on buçukta mahkemede hazır bulün- madığı takdirde —hakkında giyaben mahkume lora — kılınacağını milbeyyin ilândır, ——— Böyoğlunda Tünol yolda 35 numaralı tada — yeni- dükkünda mukim iken slyovrm İkamsti meçul — balunan terzi Nikola Kaçiz Efendiye, İstanbul Üçüncü icra memur- tuğundan : Mıgırdıç Yavruyan efeadinin 27 tem- muz 1340 tarihli mükavelönamoye ir ünaden — zimmetinizde — ilacağı 1172 lica 88 kuruşun — temini — iştifası için tebliğat ve merasim olan kanun!yesi usülen ila - oluoar, acağın — teminl için Şahkuli mahallesinin bostan sokas ğinda 17 numaralı sirf mülk bostan gediğinden — münkalip bostanın 120 hisse itibazile 10 hisaesi haczedilmiş ve k 9ti haczin tarafınıza ibbarını | bavi on adreste bu- lünın ebliğ — olunmadığı mübaşirinin moşruhatından anlaşılmış olmakla köyfiyet mozkür İhbarın teb- liği mekamına kaim olmak Üzore ilâa olu Noşriyat Müdürü : Halil Lütfi GÜNEŞ İŞ Paranızı yüzde 20 varidatla kapatır. Antika, müceyherat, her türlü bono emlâk alım satımı: Her iş ve düşünceniz için mutlaka GÜNEŞ İŞ'e Geliniz. Fabrika ve ticarotlanelerin iş ve adroslerini bokleriz; İstanbul, Balıkpazar Maksudiya Han No, 18 Tel. 20670 - Telgraf GÜNEŞİŞ « - İNTERNATIONAL I7 * incolikte traş bıçakları tecrübe bunlar yüzünüzde ancak pamuk eder. Adodi T 1/2 kuruştur. ve hf satılır. Et. de, toptan ketencilerd? 14. cü tertip başlıyor 1.ci keşide 11 şub& eseraeLeraLAAERAA SAA LALEMAAREALESENLERARA SA SAbELEL AAA TESETEn AA LA SA OBARESELAEEEEELALEKEANEAEKENAAN 200.000 Lira kazanan 697 numaralı biletin üç parçası İstaf' satılmış bir parçası Edirneden satılamayarak iade © mütebakı parçaları satılmıştır. Lira kazanan 39392 numaralı biletin üç parçası bul'da birer parçası Bursa, İzmir ve Iğdırda $4 mütebaki parçaları satılmamıştır. 30.000 Lira kazanan 6311 numaralı biletin 12 lik parçası tadan satılamıyarak iade edilmiş mütebaki part satılmamıştır. Lira kazanan 38543 numaralı 50.,000 biletin üç parçasi bulda birer parçası İzmirde satılmış 15 lik bir ' Manisa'da satılamıyarak iade edilmiş ve mütebaki çaları satılmamıştır. Lira kazanan 23152 numaralı biletin Üç parçası bulda birer parçası Ankara, İzmir ve Tarsus'ta sö mütebaki parçaları satılmamıştır. Üksürenlere: KATRAN HAKKİI EKR 1933 YENİ MODEL SUPE' | £ İNTERNATİONAL 0,Üğ4 Başlıca Bahçekapımındâ "j eöza deposunda ve Gözlükçü 1” |

Bu sayıdan diğer sayfalar: