13 Ocak 1933 Tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 1

13 Ocak 1933 tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

CUMA 15 KÂNUNUSANİ 1933 7 inci sene No. 2489 NUSHASI 5 KURUŞTUR Türkiyenin Borçları Cümhuriyet o Türkiyesinin borçları için bir hususiyet zetmiyoruz, Yemivrejimin borç katlanmakta tereddüt etmiyo” ruz, Bu yolda terdiğimiz misaller çoktur, ü zuubahsolan borçlar, impara torluktan miras kalanlardır. | Eski idarenin daha bir sek | fena mirasları gibi, Osmanlı borçlarını da ödemeyi, yeni idare üstüne almış bulunuy. bile © düşünmemiştik. Fakat| hüsnüniyetimizden daha kuv- | vetli, o daha â ler karşısında duraklamağa mecbur olduk. Bir taraf- tan umumi dünya buhranı, diğer taraftan umumi buhra Mn memleketimize olan tesir- leri yüzünden 1928 itilâfname- sinde derpis edilen ödeme ka- biliyetini kaybettik. o Hangi hadde kadar imkânsızlıkla mü- «adele edebilirdik? En nihayet alikadarlarla görüşmeğe, ye ni bir tesviye şekli aramağa mecbur olduk. İşte üç senedir ki, hükümetimiz ve murahha- tımız bu iş üzerinde yüksek bir dikkat ve kiyasetle çalıştır lar. Alınan neticeyi, itilâfın tinat ettiği prensipleri burada Yeniden izah etmiyeceğiz. Bu etmek kâfidir. Bugü- ve yarmın Türkiyesini Şok ağır yüklerden kurta: | Yeni borçlar itilafı; Anka- ye fırka muhitle mecliy le çok iyi karşılandı. Umur Pa, Waat; bu neticenin İsmet hş Mükümeti için belli baş” » Muvaffakıyet olduğu mer lir, f ğ bir biraz durmak faideli olur. rindeyiz, | Diyorlar ki: memleket, vermemek için tür- Mü türlü vesileler arârken, en büyük devletler borçlarını ver Mekten kaçınırken, Türkiye in kendi ihtiyarile mutlaka rcunu vermek istemesi doğ” Yu mudur?” Yanlış malümata, çürük te- mellere istinat eden bu gibi iküm ve kıyaslardan daima Zarar gelir, Dünyada: “Borcu Mu vermiyeceğim?” diyen bir Memleket yoktur. Beynelmilel borçlar meselesi, hiç ödenme Mek esasma göre mütalea edil Miyor, Borçluların en büyük ga Yesi; alacaklılarla yeni bir mü- #ekere açmak, borçlarının mik te ve tediye şekilleri hak- kil Yeni ve daha kolay şe- aramaktır, Bütün bu iş- le aranan şey tediye kabili- wi mieselesidir. Bugün böyle- çak ei da başka türlü ola- Amerikaya borçli teliyiken Dae ei Ee sanm; bizim yaptığımız itilaf name esasları dahilinde bir tes- viye şeklini mümkün gördüğü gün; onu elde etmeğe can ata- muhakkak nazarile ba- kabiliriz. Her halde bugün bükmü cari olan ve imzamızı | taşıyan © 1928 iitilâ i malüm esaları bir 1933 itilâfnamesile kar $ı, Karşıya kalmaktaki faide ve emmiyeti görmemek olmaz. Siirt Meb'usu MAHMUT N Alacaklıların huzuriledün yapılan hararetli içtima.a..| Dahili istikraz kanunu kabul edildi Dahili istikraz teklifi hararetle kabul edildi Iktısadi kemal dönümü Meb'uslar hükümete bu hareke! tinden dolayı teşekkür ettiler yihasının müzakeresinde söz a İan hatipler Refik Şevket (Ma | nisa), Sırrı (Kocaeli). Emin (Eskişehir), Ahmet İhsan (Or | tu), Tahsin (Aydın) Beyler! © Bilhassa Refik Şevket” ve Emin Beylerin bu mesele etra- fımda millet kürsütünde serdet © tikleri mütalealar ve güzel gö rüşler dikkate şayan idi. Emin B. in beyanâtı | Emin Bey beyanatının 80- nunda ezcümle dedi ki: Altından kiymetli — Türkiyenin tasarruf et- | tiği para 50, 60 milyon kadar dır. Bu para ile yapılan her iş (Devamı 4 üncü sahifede) Emin ve Refik Şevket B.ler ANKARA, 12 (Telefonla) — Millet Meclisinin bugünkü inikatında ikramiyeli dahili istikraz hakkındaki kanun lâ Ticaret ve sanayi bankası nasıl tasfiye ediliyor? Dün alacaklılarla hararetli bir içtima yapıldı EE AMİ Vi fer Konkordato şartları dün tespit edildi. Tasfiye halinde bulunan Türk | Bankası bi i Ticaret ve Sanayi Bankası “Ano. bir içtim İgermmderi Alacak nim Şirketi tasfiye heyetinin kon- | ların vesikaları ile ve vekillerinin kordato talebinin müzakeresi için | noterce musaddak vekâletname” dün mahkemece tayin edilen ko- | lerle iştirak ettikleri bu içtima, sa- miser huzurile alacaklılar, Ziraat | — (Devamı 6 ner sahifede) C. H. Fırkası vilâyet kongresi bugün saat ide top- lanacaktır. Kongre murahhasları için yukarıya resmini dercettiğimiz salon hazırlanmıştır. Kongre bir hafta devam edecektir. Yazısı iç sahifemizdedir. | Kubilây Gazi Hz. Pazar günü seya- hata çıkıyorlar ANKARA, 12. (Telefonla)— Gazi Hz. Anadoluda tetkik s0- yabatlarına pazar günü başlı yacaklardır. ANKARA, 12.— Gazi Hz. yakında yapacakları tetkik se yahatı esnasında Balikesire gi- decekler, oradaki “Kultur” iş- mini taşıyan köyü ziyaret ede- ceklerdir. Gazi Hz, Kultur kö- yünde bazı tetkikatin buluna- caklardır. BALIKESİR; 12, — Gazi Hz. nin Balikesire şeref vere- cekleri tarih yaklaştığından is- tikbal hazırlıkları başlamıştır. Halk candan bir alâka ile Ulu Gaziyi bekdiyor. İzmirde İZMİR, 12. (Milliyet) — Gazi heyekelinin küşat yesmine sit film ilkdefa olarak Gazi Hiz. nin İzmiri teşriflerinde gös- terilecektir. Abidesi Güzel san'atlar akademisi müdürü ne diyor? C. H. F. grapunun, gelecek s6- neye yetiştirilmek üzere Menemen de şehit Kubilây âbidesini inşa et- tirmiye ve bunun Türk san'alkâr- larma yaptırılmasına karar verdi- ği yazılmıştı. Abidenin ne suretle inşa ettirilmesi ve nasıl olması mu vafık olacağını o Güzel San'atlar Akademisi müdürü ressam Namık İsmail B. den sorduk. Namık B. idenin şekli o hakkında öz söyliyecek olanlar heykeltraş- lar olmak gerektir. Sureti inşası- na gelince, en doğru Yol, her Türk | (Devamı 4 üncü sahifede) ! Namık İsmal! Bey ——— Umumi Büyük | Talihliler 200,000 lira iki baş muallime çıktı Diğer büyük ikramiyeler Rimlere çıktı? 13 üncü tertip Tayyare piyan- desi dün ikmal | gosunun son keşidesi dün Büyük talihlilerden Cevdet Ef. zananlar ortaklaşa bir iki baş nar bin lira alacak olan bu babti- yar ortaklardan biri 56 inci mektep baş munllimi Sait diğeri de ikinci mektep baş maal. (Devamı ö ver sahtede) Zekât ve Fitre Dün Tayyare cemi- yetinde umumi da sörüsülmek re Cemiyeti İstan bul Vilâyet şube- sinde müdür Ha san Fehmi Beyin reisliği altımda ke za ve nahiyı bir içtima aktedil. miştir. İttihaz e dilen mukarrera- ta göre, Tayyare Cemiyeti tarafın- dan bastırılmış 6- H. rehmi B. lan zekât ve fitre zarfları, T: yare Cemiyeti teşkilâtı vasıta; şirndiden evlere ğıtılacak Ramazanın son günlerine doi tekrar toplanacaktır. Bu zarflara evlerde zekât ve fitre konacak ve (Devamı 6 ncı sahifede) .. . ys Müfettişlik ANKARA, 12 (Telefonla) — Birinci umumi müfettişliğe göste- rilen namzetler arasında Edirne meb'usu Şakir B. den mâda Dahi- liye Vekâleti müsteşarı Hilmi B. in ismi de zikredilmektedir. Bir izdivacın Dürrüşehvar nasıl ve kiminle evlendi? Şimdi nerede ve ne yapıyor? Yarınki Milliyet'te okumaya başlıyacaksınız.. a seri neşre başlıya- Saka Makedonya! ve en heyecanlı romanı! Makedonya! 1933 ün ilk büyük edebi iddiasıdır! Bir kaç gün sonra (Milliyet) sütunlarında e bilet alan- ruallimdir. Her. biri 0- ilk Edip, Sahip ve Başmuharriri Siirt Meb'usu MAHMUT Umumi Neştiyat ve Yazı Müdürü ETEM İZZET ANKARA, 12 (Telefonla) Türkiye havayolları idaresi teşkili kanun lâyihası tevdi lâyihanın esaslarına İ ye'de ları tesis etmek ve İ bu yollar üzerinde nakliyat yap- maaş | Vilâyet hususi idarelerinden ma- | aş alan memur ve muallimlerin & yetim ve dullarma verile- ekaüt, ; cek maaşlar hakkımdaki o kanun lâyihası, cumartesi günü Mecliste müzakere edilecektir. i Lâyihanın maddelerini bildiri- yorum: 1 — Vilâyet hususi idarelerin- de tekaüt sandığı namile bir san- dık teşkil edilmiştir. 2 — Her sene de mevzu tahsisatın si nisbetin- de tahsisat vı (Hasusi İdareler Tekaüt Sandığı) na gön derilir, i 3 — Sandığın vezmedarlık va: feleri, Ziraat Bankaları tarafın. dan ifa olunur. 4 — Husysi idarelerden maaş, alan muallim ve memurlar askeri mrların teka ve mülkü mı ri hakkınd: Size bugün kafanızın içini acı- tacak ve sizi zehirli bir gülüşle güldürecek bir şey o yazacağım. Daha doğrusu kopye edeceğim. İşte: Ya bin dokuz yüz otuz... üç! Bu yılın ba ayın başında bu yıl için bir cep takvimi çıkıyor. Önce kapağını kopye ediyorum: (Resmi (1) 1933, ve hicri (1351 — 1352 senesinde İstanbul (arzına mahsus şeri vaki “Milli gün- leri değil”? Takvimi bilmem ne, Eser €....2.... Müdür muavini ve (baş muvakkit. Şöyle bir yaprak açtım oku- dum. Harfi harfine baraya geçiri. | yorum, siz de okuyunuz: (Ekli caiz ve caiz olmıyan hay- (oanlar, (Caiz olmuyanlar: ası diş sahi: | (i ŞE Posta tayyarelerinin tecrübeleri yapıldı ! Türkiye havacılık lâyihası Meclise verildi | ANKARA, 12 (Telefonla) — | Hattın küşat resmi bu haftağıı içinde Ankarada yap.lacak faa Vekilliği iyeti hali ne merbut ve hükmi şahşiyeti fan Vekilliği il il (Devamı 6 ncı sahifede) Hususi idarelerden! ların tekaüdiyeleri ! Muallimler terfih edilecek. Lâyiha mecliste görüşülüyor Ze. Maarif Vekilimiz Reşii Galip Bey rma da bu kanuna göre maaş tab sis olunur. 5 — Hususi idarelerden alan muallim ve memurların kaüt, yetim ve dul maaşları melesi, mensup oldukları Vil (Devamı 6 ncı sahitedeği m NN HAYVAN FETVASI... Aka GÜNDÜZ! (Sırtlan, tilki, kurt; (Evdeki eşek haramdır. — İğİ (Vahşi eşeğin ekli caizdir. 1 (Etekten, kuraktan değmağ (tırlar haramdır. (İnekten doğma katırın (helaldır. | (Fil, keler haramdır. (Gelincik haramdır. ; (Koçtan olma kelp yavrusut (başı kelp, vücuda koyun gibi (sa; vücudu helâl, başı hara; (Eğer ot yerse helal, et yersel (ramdır. (Örümcek haramdır. ; (Fare, kertenkele, kaplı (ğanın berri ve bahri cinsleri (ramdır. (Yılan, kurbağa haramdır. (Saksağan, büyük karga (ramdır. (Löşe ve ciyfe ekleden kuğ haramdır. (Akbaba, devakuşu i (Devamı 6 ncı sahifedejii

Bu sayıdan diğer sayfalar: