13 Ocak 1933 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 7

13 Ocak 1933 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 7
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

“idanları Nasıl Dikmeli? Bize ziraat bususundak! Müşküllerinizi sorunuz. Son Poşsta'nın *Çiftçi> si sizi güçlükten kurtaracaktır. iKöyünda P. Beyo: Mutedil olan yerlerde dikilme Mmevsimi son ki ise de şiddetli donlardan $ soğuk memleketlerde ' k baharda yapılır. Bizde İ kasımdan bir ay sonra başlanması adet olmuştur. fidanların tutmaması esbaptan ileri gelir. Siz , gösterilen şartlara riayet & fidanlarınızım tutacağına 1 Olabilirsiniz: M: Tedarik ettiğiniz meyva e yarasız, beresiz ve iyi R etmiş saçak köklere ::'_Hmm.ı., üzerindeki göz- olmalıdır. Fidan dikeceğiniz yerler İşlenmiş ve toprağı İâyi- ğ — gübrelenmiş danları dikmezden ev- ezik ve çürüklerini taze yerlerine kadar bir çakı ile kesmelidir. Fidanın — tepesinden de ” Böre bir karış kadarını Böylece traş ettiğiniz 1 köklerini inek tersinin H_.—.ılnuilı basıl olan bir k batırmalı, tepeden yere de katran sürme- R’knulımıcı batırılmış fidan- 'k."üğıx çukurun içine diker- “Ühıa kabaca toprak gelme- bi t etmelidir. Köklerinin f“ı Sönmemesi için evvelâ yan. K, , YOnra lmak n y ortasına olmak şar- İ.,:k.l toprakla doldurunca &'—uninsl ayakla güzelce d h.h!hnlınılıdır. Bu eşma- w:k seviyesinin — fidanın w olmasına - yani kökün N noktanın - ne çok bat- , —'—— de dışarıda kalmasına Yermemelidir. 6 b Y N— Nihayet dikilen fidanın bir de herek sokularak Ki müteessir. olmaması tan Ptravra ile beraber bağ- ğ ıx — en İyl tarzda Ğ. Bittabi ilkbaharda P eden yaz mevsi- “İyice ganlanımcaya kadar esirgememek İâzımadır. — YYanlardaki Kenelere ğ Çare: ak Ali Efendiye: '“'Y'lıluı musallat olan Sok muzir tufeylilerdir. geçinen bu mahlük- Bir kaşıntı tevlit ettile Şok aoldukları takdirde et — ve besiden de araç” Kenelerin asıl mühim %;q Piroplazmts de- hayvan sıtmasını s km" geçirmeleridir. Mih pi lerden kurtulmak için akdirge M doğru değildir. ya kenenin başı * Yahutta hayvanın n e kısım kopar ki bu ktada gözle görük a "'.i-.dîıw" En iyisi Ml ilâçlardan biri- kendi ken- SÖON POSTA -— Dünyada Olup Bitenler — Çinliler, Kızartılmış Yılan Yemeğini Çok Seviyorlar Yüzden Bir Facia Fakat Bu İngilterenin en büyük düşman- larından biri de, geçenlerde, garip — şartlar altında ö- © lüp gitmiştir. Bu adam, cenubi Çin hükümetlerinden Kanton Hariciye Nezareti umum! müfettişlerinden- di. İşmi Şu- Şao- Hsin di Ame- rikamın Kolumbi- ya Darülfünunun da tahsil eden, sonra ÂAvrupada, muhtelif yüksek vazifelerde bulu- nan bu adam, 1927 senesinde Cemi- yeti Akvam içti- maimda mühim bir nutuk söyle- miş ve şu sözleri herkesin kanını dondurmuştu : “— Eğer Çinde, İngiltereyi seven tek bir adama tesadüf ederseniz, bilesiniz ki bu adam hakiki bir Çinli değildir.., M. Şu » Şao » Hsin'in ölümü şöyle olmuştur: Kanton Hariciye Nazırı, Çin sularındaki İngiliz Amiralı Sir Hovard Kelliy şerefine Kantön bahriye kulübünde bir ziyafet tertip etmişti. Bu ziyafetin nefis Çinillerin kızartma büyük yılanlar yaplıklerı E İ yemekleri — başında — kızartılmış büyük bir yılan vardı, Çinliler ve Hintliler bu yemeğe bayılırlar. Son zamanda yılan yemek âde- tine Amerikalılar da kendilerini kaptırmışlardır. Bu havali yılanları her ne ka- dar zehirli olurlarsa da, hayvanın zehir taşıyan güddeleri ile başı temizlendikten sonra zarar vermerz. İngiliz amiralı, bu mütbiş ye- mek önüne konulunca, Çinlileri mütecessir etmemek için tabağına konan ve yılanın en nefis parçası Oldu addedilen kuyruk kısmını mükevi- melen yemiş. Ayni ziyafette bazır — bulunan Umumt — Müfet- tişe orta taraftan bir parça tesadüf etmiş. O da, hissesini yemiş. Bir müddet sonra veşi muayene doktorlar, Çinli müfettişin zehirli bir kemik par- çasını yediği için 8 düğünü .o:- lemişlerdir. Fakat bu işte, Çinli- ler, yine İngikli'ı mağı görmekte ve İngilizleri ıep:ı;ıyu M. Şu- Şao - Fisinla İngiliz entrikasına kurban gittiğini iddin etmekte- dirler. Çinliler Şu-Şaa - Hsi'nin cese- dini büyük takdis merasimi yap- mak suretile gömmüşlerdir. Fakat bu hâdise Üzerine Çindeki can sıkıntısı ve nefret çok büyüktür. Herkes meselede bir suikast eseri olduğunu tevebhüm etmektedir. Bu sebepledir ki umuml nefretin yeni bir hâdisye meydan vereceği tahmin olunmaktadır. İngiltere'yi Kızdıran Yeni Bir. Mesele Çıktı Eski Bir Polis Memuru, İrlanda Fedai- leri Tarafından Yakıldı İngiltere ile İrlandanın arası kâfi derecede şekerrenktir. Çün- kü İrlanda, Kendisini İngiltereye bağlıyan bağları tanımıyor. — Ya- kında yapılacak olan umumt İnti- habat, İrlandanın bu yolda ne derece yürüyeceğini gösterecek- tir. Bu neticeyi beklerkea Lom- drada vukua gelen bir hadise, İngiliz efkârı umumiyesini bazı İrlandalilar aleyhine şiddetli he- yecana getirmiştir. Vak'a bir yan- gindan ibarettir ve Fürnas ismim- de otuzluk bir ressamın evinden çıkmıştır. — Ateşin — görünmesile hayvanın kanımı em- | —e disine düşmesini temin etmektir. V — 4 litre petrol, 100 gram sabun 1 teneke sudan — ibaret banyo mahlülünü kenelerin yapış- :dl:ı olduğu nahiyeye püskürme- 2 — “Kloral,, denilen beyaz tozu eczaneden tedarik ederek bunu suda koyuca erittikten sonra kenelerin üstüne damlat- malıdır. Bu maksatla benzin de kullanılabilir. Kulaklardaki kene- lere bu usul iyi gelir. 3 — Zeytinyağ ile gazyağını yarıya- karıştırarak sık sık eneli yerlere sürmek te fayda- hdır. Çittçi — | kasten - M Fürnas beraber — vak'a — mahalline ko- şan halk ve — itfaiye — yangını sür'atle —söndürmeye — muvaffak olmuşlarsa da M. Fürnas'ın da yangında yandığını hayretle gör- müşlerdir. Fakat ceset muayene edilmek üzere morga götürüldüğü zaman vücudunun — mühtelif — yerlerinde ve bilhassa sırtında üç kurşun yarasına tesadüf edilmiştir. Ay- ea ceset, benzin ve petrol kok- makta idi. Bundan da yangının sara ei H çıkarıldığı, ev sahibinin |Berlin'de Türk Müzesi Çok Zenfîn Eserlerle Yeniden İhya Olundu Berlin, 13 (Hususi) — Berlin- deki Alman müzesine mülhak olmak Üzere bir “İslâmiyat,, şu- besi ilâve edilmiştir. Daba doğ> rusu, bu şube, şimdiye kadar çok küçükken şimdi büyültük müştür. Bu şubenin 17 büyük salonu vardır ve çok zeügindir. Muhammedin Medineye gelişin- devir gayet muntazam bir surat- te tespit edilmiştir. Ayrıca Türk- lerin Selçuki devrinden itibaren on yedinci asra kadar olan de- wirdeki san'at eserleri çok mü- a öldürüldükten —sonra vücuduna petrol dökülerek — yakıldığı anla- gılmıştır. Vaziyet bu noktadan tetkik edildiği zaman, bundan kua gelen İsyanda, M. Fürnas'ın polis muavini olarak çalıştığı ve © zaman İrlanda'lıların çok şikâ- yet ettikleri (Siyah kuvvet) lere mensup olduğu anlaşılmıştır. Bu noktadan, cinayetin İrlanda mil- liyetperverleri tarafından yapıldı- ğında şüphe kalmıyor. TÜ x at l LA Bilmecemiz Geçen Bilmece- mizi Doğru Halledenler Birer Kitap Alacaklar. oi mektep talebesinden Rezan Adnan, Çankırı kurtulüş mektebi 2 İnel sınıf talebosinden Orhan, Yedikule kuyulu- bakkal sokak No, 89 Mustafa. — Balı» kesir ikinci ilkmestep birinci sınıf talebesinden &8 Sabahat, İstanbul on bitineci İlkmektep *4d1 Rıdvan, Adana erkek liseşi birluci sımıftan 488 Hilsa- mettin, — İstanbul yedinel ilkmektep beşinci sınıftan 628 Vehbi, İstanbal 4d #ncü İlkmoktep 983 Süleyman, Adanm İnönü moktebi birinci maıftan 620 Muş tafa SadıkAdanalisesi talebes!nden 991 Tahsin, Cshangrde Münire Kaplan, İstaai bul kız orta mektebi 2 iİnel sınıf tale- büsindev Emine, Samsna Gazi ilkmek- tebi 8 üçüncü sımıf talobesinden 72 Semiha, Şisli Enveryaşa mektobi taler besinden Noedrot, Kabataş lisesinde T Konan, Uzunküptü Sakarya ilkmektebi 8 üncü sınıfından B3 Cahide, Ankara kızlişesl 586 Tayyibe Hanım ve Baylar, Birer Muhtara Defteri Ala- caklar. Divanyolub Biçki yarda — talöbesin- den Müfide, Trabzon Cudi B. ilkmek« tebi 4 üncü smifinda Sefa — Necati, Fatih Yeniyol Birincisisan maballesin- de Çeşme sokak 35 numarıda Sakibe, Hatköy Keçeci mahallesi 17 numarada Zahra Noş'et, Bursa — lisesinde 166 Cahide, T.şköprü ilkmektep talebesine den 75 İbrahim, Ankara kızlisesi 810 Edibe, Beyoğlu 88 ünçü iİlkmektep 18 Arif, Adana ticsret mektebi 8 ünçü sınıfından 246 Bodriye, İstanbul kız ortamektabi 183 Neriman — Necmettin Bey ve Hamım'ar. Birer Kar! Alacakları Gedikpaşa Yavrular yurdu 1 inol sınıfından Müzeyyen, Beyuzit allıncı moöktep 8 Üçlüncü sınıfından £51 For- hande Nuri, İstanbul 12 İnel ilkmekse tep talebesinden 208 Naci, İstanbul Yönineslii mektebi 9 üncü mmif talebe: sinden 43 Mürit, İstanbul 48 meı ilke mektep talebesinden 49 Mehmet, le- tanbul 54 ünecü Ükmektep 4 üÜncü sını- fında Cemile, Tatasbul kız örtamektebi 8 üneü eınıfindan 56) Muzafler Adil, İzmit Yenituran mektebi 8 üncü mm- findan 140 Fikret, Kasımpaşa 9 unou İlk mektep talebasindea 7 Bodla İhsan, Adapazarı Büyükgazi mektebi 499 Yık maz, Söke Faik Âli Rıza Böy moktobl 5 inci sınıfından (10) Suha, Keskin ilkmektep 8 İnci sınıfından 16 Ratip, Çankırı Cümhuriyet mektebl talehe- sindoa 138 8. Korkmaz, — Menemon Kublây mektebi —4 üncü mnifta 159 Şeref, Beypazar birinci ilkmoktep 199 Mustafa, Tekirdağı Süleymanpaşa meke tebi ikinci sımıttan 416 Muzaffor, Dak vutpaşa 85 İaci ilkm ktep 366 Şinasi, Adana inkılâp mektebi 3 üncü sını$ tan 493 Salim, Kasınmpaşa 9 uncü ilkmektep 4 üncü aınıftar 161 Sabit Nadir, Adana Seyhan İlkmoktebl be- ginci amıf talecesiuden 288 Zeki, Kâe gimpaşâ onumcua - mektep dördüncü ıını? talebesinden — Mustafa, Hasköy müsevi — moktebinde 4 üccli — simifta Altandari Jak. — İstanbul erkok — mual- lim amnektebi İ inci enıtan B uncu şubedan — Nihat, Çankaya ilkmektep Y üncü sınıf — talebesinden — Semlha pi Haşim' Ankara İsmetpişa İlkmektebi - 4 üncü sınıftan 837 Perihan, İstanbul 49 uncü Hkmektep birincl sınıltan 288 Osmaa, Ankara Gazi ilkmektebi & inel #ınıftan 189 Hasan, Kadıköy altıncı Hkmektep 3 İncl sımftan 260 Turgüt, İzmit Akçakoca mektobi Ginci sınıf taleboşinden — 190 Sadettin, İstanbul erkek muallim — mektebi 24 Mürgşit, İzmit yenituran İlkmektebi & İnci sı- miftan Ömer Farak, Pertevniyal lisssl 822 Cemal Avai, Balıkosir kız Orta: mektobinden 198 Cemlile, Eyüp Orta. mektep 274 Ali Suat, İstanbul kız Ör tamoktebi 184 Waazzexz Muntafa, Ban- dırına üçüncü ilkmektep 83 Sait, Ane kara erkek İisesi talobesinde 278 Mur zaffer, İstanbül kiz. Ortamektebi tale- besloden 182 Sababat Emrullab, Av- kara Gazl! İilkmektep birinci sımıftaa 218 Orhan, Adapazar Ortamektepteb £5 Güzin, Bostaacı İlkmaktepten 187 Subhi, Kadıköy — İsmetpaşa mektobi ftalebosinden Nezahat ÜÖmor. İstanbul Kız OÖrtamektebi 241 Fabire, Hopyat £4 üncü İlkmekten 180 Sabahat Piran, İstanbul erkek lisesi talobesinden 976 Muhiddin Bey ve Hanımlar.

Bu sayıdan diğer sayfalar: