13 Ocak 1933 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 4

13 Ocak 1933 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 4
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Memleket Manzaraları Malatyanın Su İşi Malatya (Husust)— Şehrimizin su derdi halledilmek üzeredir. Mebzul miktarda su almak ve istihlak etmek kabil iken Malat- yanın susuz kalması bilhassa na- zar.dikkati celbetmiş ve bu işle yakından alâkadar olunmuya baş- İanılmıştır. Malatyanın gayet zen- gin 16 su membar vardır. Bun- Tardan bir kısmı nebir, bir kısmı da içme membaıdır. Fakat içme suları şehre fenni vesaitle gel- mediği için birçok hastalık mik- roplarına yuva olmaktadır. Nafıa Vekâleti Malatya bhalkı- ni ve zürramı susuzluklan kurtar- mak için harekete geçmiştir. Ve- kâlet sular idaresi fen heyeti reisi Necip Bey buraya gelmiş, bir müddet kalarak sular Üzerin- de tetkikat yapmış ve Ankaraya dönmüştür. Yapılan tetkikat neticesinde bundan evvel Belediyenin Macar mütehassıslarından M. Sit'e yap- tırdığı projenin fenni hiçbir kıy- mell haiz olmadığı anlaşılmış, iptaline karar verilmiştir. Susuzluk derdi gün geçtikçe artmaktadır. Yağmur — ve kar yağması yüzünden sular azalmış ve hatta içime sularını bile buk- mak müşkülleşmiştir. Yağmur- suzluktan ekinler de büyük bir tehlike geçirmektedirler. Nafıa Vekâleti su meselesini hallettiği ve mevcut 16 sudan istifade oderek şehre su isalesine başladığı takdirde bugün kurak bir vaziyette kalan Malatya züm- rüt bir ova haline gelecek ve zaten çok bereketli olan toprak- Tarımızın — yetiştirme kudret ve kuvveti birkaç misli artacaktır. Diyarbekir'de Garip Bir Seyyah Yakalandı Diyarbekir (Hususi) — Aslen Bulgaristanın Ruscuk kazasından olan 326 tevellütlü Murtaza oğlu İzzet Elendi isminde birisi bura- da hüviyeti şüpheli görülerek yakalanmıştır. Bu adam memleke- tinde yalnız kalmış ve Türkiyeye bir yaya seyahati tertip etmiştir. lııaty 'İ!mkîy:yc gelinc ıl)ıiı' ıı:ek— tebe yerleşmek İstemiş, muvaffak olamamış, nihayet belediyelerin yardımile Eskişehir, Adana, Gazi- antep, Birecik, Urfa tarikile Di- yarbekire gelmiştir. İzzet Efendi Üç senedenberi devam eden bu seyyahatinde birçok felâketlere düçar olmuş, Kütahyada da üç ay hapse mahküm edilmişti. Zabıta İzzet Efendi hakkında tahkikat yapmaktadır. Havza'da İntihap Havza ( Hesusl ) — Azalar n İstifasile inbilâl ettiğini bildirdi- Eı'm Havza Belediye İntihabına afta içinde başlanacaktır. Zekât Ve Fitrenizi Tayyare Cemiyetine Veriniz Çünkü vereceğiniz paralar o vasıta ile memlekete en büyük hizmetleri yapan Hilâliahmer ve Himayei Etfal Cemiyetlerine de gidecektir. Dünya ve ahreltinizi yapmak için bu yol, en doğru yoldür. 'SON POSTA Adana'da Pamuk Sarfiyatımızı Artıran Güzel Bir Türk Eseri Adana Ziraat Bankası mensucat labrikasının — Adana Ziraat Bankası maensucat fabrikasının pa- umuml bir görünüşü mukları çekirdeklerinden ayıran Çırçır şubosi Adana (Hususi) — Son iki senedir. Adana'da pamuk sana- yiüne çok ehemmiyet verilmekte- dir. Milit Mensucat fabrikasile Ziraat Bankası Mensucat fabri- kası bu hususta biribirlerile ade- ta koşar adım rekabet yapmak- tadırlar. Sırf Adanamızın pamu- gunu kullanan ve tam manasile yerli mabsalünden Türk eli ile yerli malı imal eden bu fabrika- lardan Ziraat Bankası Mensucat fabrikası Adananın en ileri gelen fabrikalarından birisidir. Ziraat Bankası, yedi senedenberi işlet- tiği bu fabrika ile her memle- ket pamukçuluğunun ıslahına ve pamuk sanayiinin inkişafına hiz- met etmeyi gaye ittihaz edinmiş- tir. Hem de bu uğurda altı sene- denberi esaslı ıslahat yapmıştlır. Bu fabrikada esaslı olarak Uç imalât şubesi vardır: 1 — Çırçır fabrikası; tarladan gelen pamuk kozalarının kabuk ve — çekirdeklerini temizlemiye mahsustur. Bu kısımda yevmiye 8 ilâ 10 bin kilo saft pamuk te- mizlenir. Pamuk mevsimi olan eylülden marta kadar çalışır. Gece gündüz kullandığı amelenin mik- tarı 150 ilâ 200 dür. . 2 — İplik fabrikası; bu fab- rika Adananın en yüksek cins pamuğunu iİşlediği gibi en adi fabrika müdürü G. Süküti B. Bu iplikler, son sene <a fındaki ıslahat sayesinde mem- leketin her tarafında büyük bir rağbet kazanmıştır. Fabrikanın iplik istihsalâtı senevi yedi yüz bin kilodur. 3 — Dokuma fabrikası: Doğ- rudan doğruya kendi iplik fabri- kasının imal ettiği ipliklerle bez dokumaktadır. Bu bezler düz bezler ve yazlık elbiseler de do- kumaktadır. Fabrikanın elbiselik bezleri bu sene cenup mıntaka- sında halkımızın büyük bir kısmı tarafından —memnuniyetle giyil- miştir. Bütün kumaş ve işçiliği ile beraber bir takım elbise dört buçuk - beş lira arasında satılmış- tır, Tasarruf vae iktısat mefhumuna uygun olan bu elbiseler günden güne çoğalmaktadır. Fabrikanın hergün yeni bir ulahat ile —piyasaya çıkardığı yeni çeşitler ve bilhassa renkli işler Özerinde cenup mıntakasın daki fabrikalar arasında önayak olması şayanı takdirdir. Fabrika- nın mevsimine göre 400 - 500 amelesi bulunmaktadır. Haliha- zırda fabrika gece ve gündüz çalışmaktadır. Fabrikada ameleye ve âmelenin sıhhatine müteallik bazı teşkilât ta vardır ki bu teşkilât, sıhhiye müfettişleri tara- fından teftiş ve görülen mükem- meliyetten dolayı beyanı takdi- rat edilmiştir. Yakın zamanda — fabrikanın daha yeni çeşitlerle halkın ihti- yacına uygun mallar arzedeceğini Ümit ediyoruz. Adana pamuğunu işliyen bu fabrikanın bu sene, geçen senele- re nisbeten faaliyetini yüzde otuz beş arttırması dolayısile memle- Tarsus ( Hususi ) — Maclisi Umumi intihabatı bugün yapıldı. 140 müntebhibisaniden! 12 kişi reye iştirak etmişti. Reylerin tasnifin- den sonra Mustafa Efendi zade Kademi 98, Hacı Gafur Efendi zade Mahmut Saip 9i, Kara Mehmet zade Mustafa 91 ve Ha- lim Bey zade Salih 78 reyle azalığa intihap edilmişlerdir. Yo- dek azalıklara da 14 reyle Hacı Talip zade Abdullah, 9 reyle Avukat Abdüllâtif Hikmet Bey- ler intihap edilmişlerdir. Zonguldak'ta Yılbaşıîıi;î’erilen Balo | Pek Muhteşemdi Zonguldak, 1 ( Telefonla) — Halk Evinin tertip etmiş olduğu yılbaşı balosu, dün gece hükü- | met konağının Üst katında veril- miştir. Balo çok muhteşem olmuş, davetliler nezih bir bava içitde sabah n saat G sına kadar eğlen- | mişlerdir. Sanayi odasmın Üzüm ve incirleri mizin ticari vaziyeti ve ihracatına dair tanzim eylediği bir rapora nazaran mevsim iptidasından 7-1-33 tarihine kadar İzmir Borsasından 14 milyon 827 bin 846 kilo incir ve 44 milyon 841 bin968 kilo Ozüm satılm ştır. Aymı rapora göre mevsim — İçtidasından 3- | - 933 tarihine-kadar İzmir limanından yabancısfmemleketlere 23 milyon 645 bin 739 kilo incir ve 46 mi- yon 88 bin 683 kilo Üzüm sevko- lunmuştur. Şehrimiz Ticaret ve sanayi odasının muhtelif mahsullarımızın ihracatına dair tanzim ettiği bir rapora göre ihracat mevsimi baş- langıcı olan 1 temmuz tarihinden 7-1-933 tarihine kadar İzmir limanından yabanci memleketlere vaki ihracat şudur: 12 milyon 588 bin 830 kilo tütün, 53 bin 872 kilo afyon, 14 milyon 428 bin 156 kilo pala- mut, 2 milyon 384 bin 365 kile palamut bülâüsası, ” 3 milyon - 682 bin 921 kilo zeytinyağı, 4 milyon 690 bin 607 kilo bakladır. (e GKL FEE YN EERE LA döTK REYNE İ < 7 SS ÜN S DAĞ A EEEE Koi D FÜ NN 5h MAD O AA pamuğunu da işliyebilir. Düz iplik | renkte ince ve kalın kaput ve | ketteki pamuk — sarfiyatı da yapar. Kıvrak, tire, halı iplikleri | astarlıktır. Bundan maada muh- | artmıştır. dahi Imal olünmaktadır. ) telif desenlerde ve renkte çizgili Bake Salakattin , 7 .. * n , Tal'SllS ta IUzum Ve İnc"- Edlme de Meclisi Umumi İntihabatı | 7 , Mual'im Mektebi Talebe- Yapıldı lhr_acatım'ış leri Seyahatten Döndüler n aai İzmir, V1 — Şehrimiz Ticaret ve Edirne (Hususi) — muallimleri refakatleride olduğu halde K rk- lareliye kadar seyahat eden erkek muallim mektebi talebeleri grupu döndüler. Gençler gittikleri köyler- de hasbuhaller yapmış ve Kiırk- larelinde Halk Evi menfaatine parlak bir müsamere verilmiştir. Mapavride Yeni Ölçuler! Mapavri ( Hususli ) — Nahiye- mizde sene başında yeni ölçüler tatbik edilmiştir. Seve başı na- biyenin pazarına tesadüf ettiği için bu yüzden çok garip vak'a- larda olmuştur. , K El'aziz'de Yılbaşı Çok Neş'eli Geçti El'aziz (Husul) — Yılbaşı mü- nasebetile Belediyede ve askeri mahfelinde parlak bir balo veril- miştir. Ayni gece Muallimler Bir- liğinde de umum muallimlere bir eğlenti tertip edilmiş ve bütün muallimler pek eğlenceli bir gece geçirmişlerdir. / — hat [ Hiddetlenmey Mağiüp Olursunuz ! Huyatta — muvaffak istiyenlerin haiz olacaklari tan biri de sükünettir. Haz, keder, biddet vt gibi heyecanlara maruz mız vakit yorucu ve g) hâdise derhal fiziyolojik bif ve harekâta inkılâp eder. sürur, aşk, hiddet gibi tarafndan gayrişwuri ketlerle ifade edilir. jestleri meselâ korku j | kolaylıkla tefrik edilebilir.. bütün — ihtisasatın — keudi! mahsus hareket va 4 vardır. Kuvvetli bir instfl, gayrişaur! hareketlerinin © efendisi olmalıdır. Dr. To' *“Bütün kuvvetini - vel için kendi kendinin efe: malı ve heyecan namı #" enerjisinden mümkün olduğ' dar az aarfetr elidir, diy8 'or. Filhakika enerjinin ilk © Nefsa tahakküm — olduğu bütün hissiyat hüküm altın mış olmak gerektir. Aksi, Ü hiddetli « kendisini eden yüksekliklere nazaran bir mahlüktur. Onda hük fisâptır ve kendisi beyecan ndan mütevellit hatal” hakir bir esiridir. B adaf, taraftan gelirse gelsin bütün * kinata itaat etmiye j berhangi bir işte maddi daima hizmetçidir. Bir insana ve hassaten ©| gııine iki cinst heyecan k issettirir. Sık:cı ve neş'elend”) Korku, makhuriyet, kin ve © vet gibi sıkıcı heyecanlar yri iradi tesir ettikleri si.iırleri bize verdikleri ku' ayri iradinin fevkına çık iler bizi marazi baleti hiyenin şikârı yaptıkları ikinciler bamimiz ve hal mızdırlar. Sıkıcı ve elemâver birincilere şuuri bir muka' ile karşı gelinmek icap © kadar ikinciler de onları eden ve nihayet irade için ve muhyt bir ilâç haline aklın kontrolundan kurtulam? lıdırlar. Meselâ: Herhangi bir bir tesadüf veya bir söz "i korku, muhalefet veya kedef ( lerinden - birisini — tevlit derhal bu bissin infilâk ve işti” moni olunuz. Fikir ve rubu bütün kuvvetile bunun eh yetsiz, sizi rahnedar etmek ğ Şok basit, çok bayağı, 44 geçici ve GSükünetinizi ihlâl, ııık!eâ çok uzak bir hâdise unu düşününüz. B — Bunlar bir daha zubu' mezler, iştigalâtım, itiyadatır! revişlerini takip etmekte € edecekler ve bana gayri haraketler — ihtiyar ettirecek ani bulanıklık zail olıcaktır: ? mevcudiyetime — terki nef$ hissiyatımın — zulüm vo iti itaat etmiyeceğim.., Diyeceksiniz. Bundan iki saatlik çalışma bu sergüzeşli unulturur. Kendinizde cesaretsizlik duğunuz — vakit derhal olan bissi, iradenizi tahrik ©? ğ Bütün başka fikirleri dimâğ | dan çıkarınır. ve bu. W" safhaları tahlil ediniz: ; İrade — nasıl doğuyor, ği inkişaf ve kuvvete tılıı"u / yor?. Ona malik issana ":, f dımları dokunuyor? Hayati ei sana ns büyük rol of. f vadediyor. Bu yeni d“iu?c_ manı içinde cnııreniııiği“_".' ediniz. O sizin metanelin dar edemeden mevkiini t67 cektir. — C T — gEFTESAF Gt R .- —-. .rerrarr rHar

Bu sayıdan diğer sayfalar: