12 Ocak 1933 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 1

12 Ocak 1933 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

GARKIN GÖZO HALKIN OKULAĞI HALRIN-DİLİ 3 —No 888 Fiatl S kurüş Memlekette Hastalık Mücadelesi Vereme Karşı Müthiş Bir Mücadele Açılacak Yepyeni Bir Mesele ı'şabrikaların Fena Reka- bete DüşmemesiLâzımdır Halbuki Bunun Aksi Yapılıyor l Yerli tabrikalarda yapılan çiviler “'—lnkeno sanayi hayatının h Mft için çareler düşünüldüğü _.d'."llırdı yerli Ffabrikalar ara- . * fena ve zararlı rekabetlere Yeşildiğini kaber alıyoruz. Yop- N bir mesele olarak ortaya çı« h bu fena rekabete ait haberi Yatırlarda okuyabilirsiniz: qellekelimüdn elyevm B bulda, birisi de İzmirde olmak k' üç çivi fabrikası vardır. lara ilâveten yeniden ikisi Mak' bulda, ikisi de Mersinde ob ba Üzere dört çivi Fabrikası da- mak Üzeredir. Bize femin . İ !&ını 'göre, eski fabiikaların Y ri, yeni fabrikalara karşı Nı'den rekabet vaziyetine gi- Ü itler ve çivi fiyatlarını kiloda Pa klırıu düşürerek fiatı on üç t A tesbit etmişlerdir. Bu su- N___Yîni açılacak olan fabrika- Stanbul'da Bir Milyon Li-| ikisi | | lar daha doğuş devrelerinde ye- nilmesi müşkül bir rekabete uğ- ettik. Eski fabrikala7ın şaat mevsimi geçtiği için böyle- bir vaziyet hâsıl olduğunu #söyli- rikalar namına söylenen sözler, | şeklisdedir. miye fena sını istemiye karar vermişlerdir. ralık Tavuk Ölmüş Tavuklara Musallat Olan Müthiş Has- Ki bir müd- ç *vvel şehri- Küşle / vo civar kış tde tahrip- ir — tavuk çıktı. Zamanlarda Hı lltln' q’:: Çok ehem- 5&“ Yerilen ta- ktluk , bu yüz- u'dhlvli zarar kn. Hastalık tahri,,kâr KylBiyet ar a © içindir ki Yatip, fedbirler, bütün ehemmi- Tağmen tesirini geç göz G, b akat heber aldığımıza 'ŞI.;İ U hastalık yüzünden bay- aş bazı ta ular arasında ç Baytarlar ik kolerası ,, ardır. Fukat bu tavukçular olmadığını, bay- olan ık:.— bir ha .'u'“'“.vu...u talık olduğunu a Diğer taraftan Kakinşkların haber venliğina göce ciyarında bu hastalık y zarfında ölen dedi iki milyon gibi doldurmuştar. Her teşhis edilemi- | talık Teşhis Edilemiyor Mu ? Jenl! yetiştirilen cines tavuklar tavuk için vasatl olarak yarım lira hesap edildiğine göre, bu yüzden zarara uğrıyan servet bir milyon İira demektir. Bununla beraber mütalealarını — sorduğur muz vilâyet ve belediye baytar- | ları bu miktarın mübalâğalı oldu- ğunu ileri sürmektedirler. Bunların haricinde olarak ha- | ber verelim ki alınan sıkı ted- birler, geç olmakla beraber te- | sirini göstermiş ve | önüne geçilmiştir. Ancak baytar- | lar, hastalık mücadelesinin daha | semereli olması için tavuğu bas- I talanan kimselerin derhal bay- tarlara haber vermesi lâzumgek diğini! söylemektedirler. | ramış olüyorlar. Sanayiin inkişafı aleybinde gördüğümüz bu vaziyet dolayisile biz alâkadarlarla temas selâhiyettar idarecileri, Hat düşmesinde kem dilerinin kabahati olmadığını, im yorlar. Fakat yeni açılacak fab- bu vaziyetin sun'1 olduğu ve fona bir rekabet düşüncesile yapıldığı Bu düşüncede olan yeni fab- rika müteşebbisleri bu vaziyetten alâkadar makamları haberdar et- vekabetlere meydan verilmemesi için tedbirler alınma- Salâhiyettar makamlara akseden yeni haber- lere göre, hükümet, #:bhi mücadele işlerini bugünkü — vaziyetinden daha — ehemmiyetli bir şekilde takip etmek kararındaç'ır. Memlekette frengi ve sıtmaya karşı girişilen muntazam devamlı mücadelenin müsbet neticeleri, bu hu- susta sarfedilen para ve gâyrelin tam yerinde olduğunu meydana çıkarmıştır. Fakat, bu saha- daki - faydalı şeklinde tebarüz etmesi için yeni mücadele esasları hazırlanmakta olduğu baber alınmaktadır. Diğer taraftan öğrenmdiğimize göre, memleketin bir kısmında münteşir bir halde bulunan verem bastalığına karşı da çok esaslı ve çok şiddetli neticenit daha dolgua bir eser | | mücadele neticesinde | bir müddet rarfında bir mücadele açılacaktır. Hususi ve resml teşel- büslerin iştira! yapılacağı haber verilen bu verem — tahribatının mühim nisbette şimdiden tahmin edilmektedir. fennin en yeni ve faydalı derecede istifade suretile - olacak, elyovm — faaliyet halinde bulunan — teşekküller tevhit edilmek suretile harekele çeçilecektir. Bu #sayede verem derdinin asgari indirileceği salâhiyet sahibi kimseler tarafından ileri sürülmektedir. Esasen Sıhhat Vekâletinin bu sahada elyevm göstermekte olduğu faaliyetin de ciddi tesirleri tesbit edilmiştir. kısa nzalacağı Mücadele şekli, keşiflerinden azaml! bu «ahada dereceye hastalığın | Bugün Sayfa emac ae Karlakı; Burada Da Yüzünü Gösterdi İstanbulda ikl gündenberi kı- şın kari kendini göstermiş bulun- maktadır.(Evvelki gün sabahleyin yağan kardan sonra akşama doğ- ru havanın açıldığını görenler, kar vaziyetinin devamsız olacağı zehabına düştüler, Fakat dün sabah ortalığın donmuş vaziyeti karşısında kara kışın bastırdığını anlamakta — güçlük — çekmedik, Nitekim dün öğleden sonra ya- ğan kar bunu ispat etti. Artık kar yağışına şu günlerde sıksık intizar etmemiz İâzımgoldiği ha- ber verilmektedir. Cürmümeşhut Hâlinde Eşref isminde bir hamal T- | mur isminde başka bir hamalın yeni yaptırdığı arkalığı çalarken cürmümeşhut hâlinde yakalar- mıştır. Vilhelmshafen Limanında Bir Gece Soygunculuğu Gi ahi Yazan: — Berndorf Vi helmshafen şehrinin zügürt X' döndükleri görülür. Buna, müte- olan güzelliği, — bıfanı andıran yağmurların düşmesila büsbütün silinip kayboluyordu. Harptan evvel burası Alman- yanın asker! bir limanı idi. Ona, bütün ehemmiyetini verdiren de bu sıfatı idi. Gece olduğu <za- man, zaten fena bir surette aydınlatan sokaklarında nadiren insanlara tesadüf — edilir, yahut evinden dönen bir, iki bahriye neferinin acele, acele gemilerine saarrma | madiyen yagan yağmuru kasaba üzerine çökerttiği hüznü ilâve ederseniz, insanın, bu şehirde İsteye isteye uzunca bir. müddet hayat geçirebileceğine zor ihti- mal verilir. Netekim, 1910 senesinin böy- ağmurlu bir yaz gecesinde, kenar bir semtinde ve ki- çük bir köşkün parmaklığı Gnüe- de duraklayan bir adam da böyle düşünüyordu. Bu kösk, geniş bir ( Devamı 12inel sayfada ) Ticaret Odasında Yeni İntihap istanbul Ticaret Odası Meclisi dün toplanmış, yeni riyaset divamı ile yeni Idare heyetini seçmiştir. İzzet ve Hulki Beyler seçilmi Riyaset Divanı Relsliğine Nemli sade Mithat, İkinci Relaliğe Habip zade Ziya, Sadettin, Müfettişliklere Hüseyin Sabri ve Hasan Vâli, ir. İdare H Rels vekliiliklerine Ahmet ve Murahhaslıklara de Necip, Gani, Hacı " yi Recep, Hamdi, Suat Beylerden teşekkül etmiştir. Resmimlz dünkü içtimat gösteriyor.

Bu sayıdan diğer sayfalar: