14 Ocak 1933 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 1

14 Ocak 1933 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

“LKIN Goz0 AUK KÜULAĞI KOLKIN “Biti B Yi ÜşYeti tefafoa'a TrkabUr “Son Posta kl-.').'_"_l'ıluı- Stadyomunun çamur yığınları arasında fütbol lik maç- "ııldı çln eneler Arasında Nurto- İstanbul Vılayetı Geçen edildi. Maçların bir kısmı da b Tafsllât apor sayfamızdadır. Resi anki gibi Kadıkö- tadyomun bataklık — CUMARTESİ — N Kânunusı ııııl ım la.n ııı.a lllı'.ııu İ ea İstanbul —2(303 Fiati 5 kıruv Suriye'de Kıtlık Faciaları Açlar Kafilesi Bir Kasa- bayı Yğma Ettiler Berat, 14 (Hasusi) — Son günlerde Hulepten buraya çok heyecanlı haberler aksetmektedir, Bu haberlere nazaran kıtlığın tevlit ettiği açlık va- ziyeti Suryenin şimal kısmında müthiş facla ve hâdiselere sebep olmaktadır. Açlığın köylerdeki tesiri çok büyüktür. Son günlerde birkaç yüz köylünün teşkil ettiği açlar kafilesi Corablus ka- sabasına birdenbire hücum etmişlerdir, Kasabanın ani bir baskına oğradığını haber a'an zabıta kuvvetl herbangi bir faciana önünü almak maksadile harekete geçmişler ve arayerde müsademeler olmuştur. Fakat zabıta geç davran- erzak mağazalarına, bakkal dükânlarına, fırınlara ve lokantalara hücum ederek ciülmlesini yagma ve tahrip etmişlerdir. Kafileyi teşkil edenlerden bir kısmı hâdiseyi mütocakip savuşarak kaçmış!lar, bir- kaçı zabıta kuvvetleri tarafından tevEkif edilmiştir. Bu arada vakabulun müsademe neticesinde açlar kafilesinden birkaç kişi ölmüş, birkaçı da kaçar- ken Aatılan kurşunlardan yaralanmıştır. -Kutlık yüzünden Suriye'de endişeli bir hava esmektedir. bu vaziyet karşısında hükümet köylülere para dağıtmaktadır. Bu maksatla hükümet Suriye Ban- dığı için açlar kafilesi caddelere — dağılmışlar, pu Gibi Güzel Bir Çocuk '—-qı. bul, nur topu gibi gü- k Muk Ana ve babasının N'liuııdı hiç kimsenin şüp- üınayın bu güzel yavru dn yaşındadır. ve .'"Nk Bir Macera îş!':lklüık çocuğu şu da- triköy bharicindeki —çin '* kul lubeleriaden birinde sım Püustur. Çingeneler bu :Hıy büyük bir kıskançlıkla Röni lar, civar halktan kimse- ' *h.."' viyorlar. Güzel Zeki, kulubelerine nasıl düştü, ismi bu yavruyu nereden Uıı'"“. * bunu niçin herkesten *? bir muharririmiz çine ıhı Arasında gizlice dolaşarak 'S.. tü rk çocuğunun mace- İt etmeğe çalıştı ve u“Yİer öğrendi. Sindi y eki,, kimdir? N “lli "P bıııber muharri- Bu Sarışın Çocuk Kimindir? Barı saçlı, penbe ya- | * ea Güzel Yavru Burada Resmini Gördüğünüz Feriköy Haricindeki Kuluboelerin Birinde Mahpustur Feriköyünde çifte cevizlerde “ir “sansar , sokağı var. Çinğe- 1e kulübeleri bu sokağın nihaye- Anden itibaren başlıyor. Bu ke- Gbelerde sefaletin tam kendisini Gençlıgı Ve Milli Haysıyet Gehçlık BuDavaÖnün A ""N_': (Hususi) — Ecnebi NN"İ:&. devam ıdıı türk "*bj_ Yatan ve hars cere- Uzak kaldıkları etra- Nm.. iddia, buradan bilhassa W'heplen arasında ve H â' vesile oldu. Türk *vam eden talebeler '&::ıh(ıe'“de tevakkuf ede- Mekteplerine devam Yıplzyorlır kşd’kl::r.b' amerikaa mek- talebeleri bu iddi- luğ ııu & , İzmir ame- N;bl"d' türk harsını ko- . Bu isminde bir teşek- tayi! Mekt Semiyet, mektep lıîp idaresinin elini İç * teşekküldür. üde, talebelerin Protogya” dokunan hare- etmesi, hatta Ha S A A aK Ok Hassas Davranıyor '.', arasında, — şirketin bütün koyuluğu ve bütün derine liğile görmek mümkündür. Bura- ya düşen bir insan için safalet- ten ve pislikten bunalmamak ( Demamncu 9 uncu sayfada ) M. Çaldaris Sukut Etti 14 ( Hasasi ) — M. Meclisinde ekalliyette kalarak - istifa etti. (Bu hususta Slnci sayfamızda mufassal malümat vardır. | Atina, Çaldaris — Meb'asan Terkos Mume;sılı Salâ- hiyetname Bekliyor Şirketile — Belediye Belediyeye Terkos V | devri hakkında yapılan itilâfname İzmir Amerikan Kollejinde Türk Harsını Koruma Hey'eti icabında bütün talebenin mektebi terk etmesi bu cemiyetin verece- ği bir karara bağlıdır. En ufak vak'acıklar, bu tale- ' | ihzal r eğilmişlir. Şirket mümessili Paris merkezinden'imza salâhiyeti istemiştir. Salâhiyetname — gelir gelinezi ıdlhfnıını imza edilecektir. milli etimize yakı- beı"g: ,.klldo hareket etmele- rini icap ettiriyor. Hatta bundan iki hafta evvel Göztepe amerikan kollejindeki hadise| bunun ufak bir misalidir. — Adnan kasından tokrar avans alarak kıtlık çeken köy- Hilere zahire tadarik edecektir. Sene Neler Kazandı? Fırka Kongresinde Cevdet Kerim Beyin Sarih İzahatını Dinledik Cümhuriyet Halk Fırkası İs- tanbul Vilâyet kongresi dün öğ- loden sonra Fırka merkezinde ha- zırlanan salonda ilk klüşat celse- sini akdetti. Kongrede Fırkanın vilâyetimiz teşkilâtını temsil eden bütün murahhasları hazır bulunu- yorlardı. Celse açıldıktan sonra idare heyeti reisi Cevdet Kerim Bey söz alarak, Halk Fırkasının geçen bir sene zarfına İstanbul vilâyeti dahilinde vücude getirdi- ği eserlerle yeni sene içinde ya- pilmast tasavvur olunan işler hak- kında uzun beyanatta bulundu. Cevdet Kerim Bey evvelâ yol inşaatı faaliyetinden bahsederek geçen bir sene içinde — Yalova, Çatalca — yollarının yapıldığını, ayrıca İstanbul mülhakati dahilin- de yol inşaatına ehemmiyet verik- diğini, müspet veticeler alındığını söyledi. Cevdet Kerim Bey maarif işlerine detomas ederek Çatalca- da güzel bir mektep ve bir de Kongreden Bir Köşe talebe pansiyonu vücude getirik diğini, geçen sene İstanbul Orta mekteplerinden 201 talebe mezan olduğu halde bu mekteklere ye- niden giren talebe adedinin iki (Daovamı 10 uncu sayfada ) Almanya'da İngiliz Casusları Esrarengiz Köşkte Geçen Pazarlık e üöRüz — Hulâsa — Almanyanın Vilhelmehafen — şehb- rinde, küçük bir köşk, geceleyin bir hırsız tarafından ziyaret edilir. Bü adam bir Alman polis memu- rudur. Adı Glave'tir. Arkadaşı Sahnesı Bwndor/ Jenike İle beraber sıkıntıli bir ete düşmüş, soygunculukla lerini temin etmktedirler. Ölürün soymak İçin girdiği ev serarengiz bir yerdir. ve yakayı ele verir. Ev sahibi Petersen (Devamı 8 incl sayfada )

Bu sayıdan diğer sayfalar: