January 13, 1933 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 3

January 13, 1933 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

k Aka Gündüz gltbuldan çok eski vo çok bir dostum geldi, bana, bir acıyı acı, acı söy- © Galata tarafında şunu işite A*lrııdı asfalt yollar yapı- ama, köylülere bu yok- _"Sllnlı yasak edilmiş!.. dî. çok sevdiğim gaye dedim ki : xD-'l.l', derler ya, — kulak Onun adı üstünde: Galata! a 'dan iyi koku, iyi hava, mek katmerli ena- &, Fatih'e, Şark Roma- temmuz'a, Aksaraya, hiyanet oden bu Ve #lbette Ankara Türki- Mh.. dy:ı #öyliyecektir, hi 'da asfalt belki Galata ü c"l'lııı.hr; Fakat muhak- k Wı.'k denen için ve köylü iliyor. Çünkü yeni Tür- köylü ve arnavut değil, Şarbotenburglu, Pırıtırli. Sondon — Sti'li İt ârarını vermiştir, p.ı* mız köylü içindir. & Matımız köylü içindir. k Yeni Şgehirlerimiz köylü içindir. h':::ll köylü içindir. Çünl , Miz köylü devletidir. 44 bütün Türkiye köylüdür. N, izim adımıza Türkiye b hlı||pçılın derler. © kadar tolerana sahibiyiz H qu mız asfaltlardan köylü- ,Galata'yı, Beyoğlu'nu İtçiririz. Yeni Türkiyenin Yolu . kalbimize — girmek 'ıhıkou açıktır. dareli İktısat ğ Dr. Toulous Teti önünde — iktısadi :— kuvvetle hükümran oldu- ç Rda etler vardır. Halbuki buğday istihsalAtı artnış ünetle “idare , ü tine rı::ı'ıı istihsal, ida- cta VZu ettikleri iıŞkımı:ı ç hunmuştur. Vakıâ bu h.uıimîyın mahzursuz ola- 'i edilmezse de daima olmaktadırlar. Müdahaleler olduğu gi« N vardır. Vakıa ikter | l.:tı"lt kuvvetlerini — ser- ü Mayı tercih ederler ve alıklara karşı tatbik 1 çları — kendilerinden 8e kardıklarını — iddia ey- ş:'ııı manası hiyanettir. l Yi %':r:;'ubi_ nazariye hâdi- “Sayırdır. İktısadı, her a'“!:“—lki olan iş kanunları, !q.'*d eler vermiştir. Geçen )g"' y C8 İngiliz dokumacıla- ıu_ sında uykudan va Pa bitap düşen çocuk- q'“!ıı ll::" menedildiği zaman .—M ye edilmiş ve istib- 'ı.._“ dolayısile sunayicile- İ 'q,qt derhal artmıştır. — g ':('onler'ınsı Ve Biz ı_ı—_ i!? — Düuya İktısat _'h .u'mı hazırlıklarda bu- F Ta ÇETe teşekkül eden ko- _“i:dn Tevfik Rüştü Ba- oe' içtimalarına baş- MİsSyon azaları şu m'"clyıdm müsteşar Sa '_'- Mudimnr'mı Talât, d Yietler müdürü Ziya Mllnmi M y St ÂAli, '=ı. Avf, Müşavir '-r“bı liyeden Varidat mi Beyler. Üfettişi Sami, | | İ | | 1 — Baz kimseler bir iki saat konuştuktan sonra söyliyecek «öz bulamaz, yahut artık ayni şeyleri tekrar eder dururlar. Boş bir tene- ke gibi mütemadiyen ayaı sesl ç- karırlar. SON POSTA on Postanın Resimli Makalesi C Si ( /L a TTT AMCWX 2 — Bunlar, — kafalarının — içini doldurmuyanlardır. Boş — kafa, boş teneke gibidir. Aynı yeknesak sesl çıkarır ve İşldeni rahatsız eder. W Boş Tenekeler ıî runuz, SON TELGRAF HABERLERİ İstikraz Nasıl Yapılacak ? ——— ortarman Mecliste Kabul Olunan Kanunun Esaslarını Neşrediyoruz Ankara, 13 (Hususi) — Millet Meclisinde kabul bildirdiğim dahilt istikraz kanunu şu edildiğini esasları ihtiva ediyor: Senelik faiz ve İkramiye yekünu yüzde yedi olmak ve itibari kıymeti 12,000,000 lirayı geçmemek ve yirmi senede itfa edilmek - şartile azami Üç ter- tipte hamiline muharrer tahvil ihracı suretile dahilt lstikraxz aktine Maliye Vekili mezmundur. Bu istikraza ait bütün masraflar istikrar yekü- nunun yüzde sekizini geçmiyecektir. İstikrazın ihraç şartları, tediye servizleri, ikramiye ve itfa plânları Maliye Vekâleti ve Merkez Bankası arasında ak- tolunacak bir mukavele ile tayin olunur. İstikraz tahvilleri ve ikramiyeleri kur'a ile itfa ve tevzi edilecektir. Tahviller ihraç tarihinden itibaren ancak İ0 sene sonra itibar! kıymetleri başbaşa tediye edilmek suretile tedavlilden kaldırılabilir. larda teminat olarak kabul hazine tarafından satılmış ve satılacak milli emlâk bedellerinin tediyesinde dahi kabul olunur, | Bu istikrazın hâsılatı münhasıran Fevzi Puşa- Diyarbekir demir yolunun (Şefkatli) İstasyonundan sonra olan kısmının İnşasına tahsis edilecektir. Bu münasebetle dün Mecliste yapılan müzakere çok hararetli olmuş, meb'uslardan Şevket ve Sırcı Beyler söz alrrak hükümete bu tarzda hareketinden dolayı teşekkür etmişlerdir. İstikraz tahvilleri resmi müzayede ve münakasa- edilir. Bu tahviller Emin, Refik | 3$— Enterezan, zeki, sevilen, mu- habbatinden — koşlanılan bir. adam olmak İstiyorsanız, kafanızı — doldu- | Harput'ta Bir Yangın Çıktı 100 Dükkân Kül Oldu | Elaziz, 13 (Hususi) — Düngece buraya 45 dar kika mesafede bulunan Harput kasabasında müdhiş n bir yangın oldu. Neticede 100 dükkân, iki mescit |rılamamıştır. Zarar ve ziyanın mühim bir miktara baliğ yandı. Tahkikatıma nazaran yazgın çece santli de |Jolduğu anlaşılmaktadır. Yanan yerler kasabanın kasap | lar, Aktarlar ve İplihan çarşılarıdır. Yangının hakiki kasap Ahmedin dükkânından dikkatsizlik netice- sebebi meydana çıkarılmak üzere tahkikat yapılıyor. sinde çıkmış, çabuk — genişliyerek alevler Vapur Rekabeti E Yunanistaıîıî; Yolcular Be- dava Seyahat Ediyor Atina, 12 ( Husust ) — Pire Kmanında bummalı bir nakliye faaliyeti son günlerde nazarı dik-« kati celbedecok derecededir. Va- purlar yekdiğerile rekabet sure- tile Yunan limanları arasında meccanen yolcu naklediyorlar. Ölüm Cezası Dumlupınar vapurunda kama- rot Feyzi Efendiyi denize atıp öldürmekle maznun komanyacı Süleyman dün ağır cezada idam cezasına mahküm olmuş, fakat hâdisenin bir alacak meselesinden olduğu anlaşıldığından cera 24 ene ağır hapse tahvil edilmi İSTER 1 Sönelerdenberi işitirir: Hükâmet dalreleri kortu- siyecilir İçinde boğulmuştur. Bunu azaltmak, işlere biraz sürat vermek Iâzımdır, Aradan geçen uzün senelar zarfında bu maksa'la kaç emir, kaç tamim, kaç ta'lınat çıktı, İNAN. : İSTER İSTER. miştir. civar —e Ankara, 13 (Hususi ) — Gazl Hz. nin pazar günü — memleket dahilinde — seyahate — çıkmaları tekarrür etmiştir. Umumi Mufettışlık Ankara, 12 — Birinci umumt müfetlişliğe gösterilen namzetler arasında Edirne meb'usu Şakir Beyden mâda Dahiliye Vekâleti üstoşarı — Hilmi Beyin ismi de dir. kaç komisyon Bağdat'ta Bu Maksatla Bir toplandı, birçok vakitler kaybedildi, birçok paralar sarfedildi. Fakat kırtasiyecilik yine yaşıyor. Şimdi yine İşitiyorur. karar verilmiş. B.r komlsyon teşkil edilmiş. hükümet İşlerinin tedvir tarıı tetkik edisiyormuş, INANMA! dükkânları da istilâ etmiştir. Yanan dükkânlardan birçoğunda oşyalar kurta- Afag_f_sjâii Kongre Aktedilecek Berut, 13 (Hususi) — Vatan- perver Arap cemiyetlerinin işti- rakile —önümüzdeki — ilkbaharda Bağdatta bir kongre aktedile- cektir. Bu kangrede Arap vahdet ve istiklâlini temin maksadile | kararlar ittihaz edilecektir. Peynircilere Prim Ankara 13 (Hususi) — Peynir ve tuzlu balık ihraç edenlere kilo başına beş kuruş tuz primi ve- | rilecektir. Kırtzsiyesilik azaltılmıya Avrupa Sözün Kısası Münderecatımızın çoklu- gundan dercedilememiş- ü e -- tir. we Halk Fırkası Kongresi Halk Fırkası İstanbul vilâyeti koöngresi bugün öğleden sonra toplanacak, —muhtelif meseleler hakkında karar verecektir, Kon- gre bir hafta devam edecektir. M. Çaldaris Yunan Kabinesi Sukut Tehlikesi Geçiriyor Atina, 13 (Hususl) — Meb'u- san Meclisinde kabinenin itimat reyi istemesi Üzerin hararetli münakaşalar olmaktadır. Kabine sukut edecek gibi görünüyor. Bu takdirde yeni kabineyi M. Kafan. daris teşkil edecektir. Tayyareler Dün Posta Tayyarelerinin Tecrübeleri Yapıldı Memleket dahilinde hava pos- talarına tahsis edilmek — üzere Amerikadan getirilen tayyarelerin dün Yeşilköyde tecrübeleri ya- pılmıştır. Ankaradan gelen haberlere göre Millet Meclisine bu hususta bir lâyiha verilmiştir. Hava hat- tının küşadı. bu hafta içinde ya- pilacktır. Bahtiyarlar Büyük İkramiye İki Muallime Çıktı Dün çekilen Tayyare piyan- gösunun — 200 bin liralık büyük ikramiyesi ortaklaşa bilet alan iki muallime çıkmıştır. Bunlardan biri 55 inel (ilk- mektep — başmuallimi Sait Edip, diğerl ikinci mektep baş muallimi Cemal Beylerdir. Bu iki bahtiyar onar bin lira alacaklardır. Şoförler Benzine İspirto Karıştırıl- masından Memnun Oldular Ziraat Vekâleti tarafından ve bu ay içinde Meclise hazırlanan verilecek olan benzin ve İspirto lâyihası şoförler tarafından alâ- ka ile karşılanmıştır. Bu İlâyihaya göre istihlâk edilecek benzine yüzde kırk nisbetinde ispirte karıştırılması muvafık görülmüştür. İspirto is- tihsalâtının azlığı dolayısile şin- dilik bezine yüzde on nisbetinde ispirto karıştırılacaktır, Bu hususta şoförler lar ki: Benzinin yüzde on ispirto diyor- | ile karıştırılması bizce daha ucuza mal olur. Bu suretle hem tasarruf etmiş, hem de memleket malının revacını temin etmiş oluruz. Benzino ispirto karıştırılması kat'iyyen mahzurlu sayılmaz. Bazı benzin satıcları bundan bir ay kadar evvel arkadaşlara, benrine İspirto karıştırılmasile makinelerin bozulacağını — töylemişlerdi. O zaman biz buna inanmıştık. Fakat Şoförler Cemiyeti bu meseleyi tetkik etti, biçbir. mahzuru ol- | madığını bildirdi. Efganistan Sefirüği Ankara, 13 ( Hususl ) — E& ganistan Sefirliğine Memduli Şev- ket Beşin tayini muhtemeidir. —

Bu sayıdan diğer sayfalar: