8 Eylül 1933 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 4

8 Eylül 1933 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 4
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Cumhuriyet Bir şoför hapse TürkYunan ticarî Sekiz aylık haricî mahkum oldu münasebetleri ticaretimiz Vazifesini yapmıyan doktor da ceza Bomonti caddesinde tramvay te vakkuf mahalli civarmda Darphane sabık «nüdürü ÎJısan Beve kamyonla carparak ölümüne sebebiyet vermekten suçlu soför Mehmet Sükrü Efendi ile thsan Beye ilk tedaviyi yapmadıtn iddiasile maznun Etfal hastanesi nöbetçi doktoru ZiyaeHİn Mrfhat Bey aleyhindeki dava dün asliye birinci ceza mahkemesinde neticelenmiştir. Mahkeme kararına göre, maznun şoförün kazayı tedbirsizlik ve dik katsizlik yüzünden yaptiğı sahit • lerîn ifadeleri, ehli vukuf raporu ve k?ndisinrn kacamaklı ikrarile sabit olmuş, bir sene müddetle hapsine, »tTica 30 lîra ağır para cezasına ve bir sene de şoförlvkten menedilme ıme karar verilmiştir. Zabıta tarafından, ölmeden evvel resmen hastaneye getirilen thsan Beye ilk tedaviyi yapmamak suretile vazifesinde ihmal ve terahi gösteren maznun doktor Ziyaettin Mithat Beyin de bir ay müddetle doktorluk tan menediltnesine ve 30 lira ağır para cezası vermesine karar ve rîlmiş ve hâdisenin mahiyeti nazan itibara alınarak tecil talebi de reddolunmuştur. Vapur tarifeleri paYelken birinciliği halı mı, değil mi? Demir Turgut Bey neti Müf it Necdet Bey bÜâkis ucuz buluyor ceye itiraz ediyoı Son defa, deniz hatları için De tzmiırde yapılan Türkiye yelken niz ve Hava Müsteşarı Sadullah Bebirincilik müsabakalarınm netice yin riyasetinde çalışan bir komisyon sini dün yazmıstık. Birinciliği doktarafından tanzim olunan yeni yük tor Dem'r Turgut Bey kazandığı navlun tarifelerinin pahalılığı üze • halde, ikinci günü sanvanrfıraya rinde münakaşalar devam ediyor. çarptığı için diskalifye edildiğinden dolayı ikinciHği kazanan Şeref Bey Tüccar ve esnafm ekserisi yeni tabir'nci olmuşrtu. rifelerin yüksek olduğu fikrindedir. Demir Turgut Bey şamandıraya Bunlarısı iddiasma göre bu tarife kay^yyen çarpmadığını ve bunu sahem daha evvelki tarifelerimizden, hitlerle isbat ed'ebileceğini söyle • hem de diğer memleketlerin tarifemişse de hakem heyeti bu itirazı lerinden daha yiiksektîr. Tarife ni«nazari dikkate almamıs, bunun ü zerine Demir Turgut Bey hakem he betinin mesafeve göre tesbît olun yetini protesto etmiş, kararın tem • ması da hatalıdır. Cünkü bu suretle yakin yerlerin mallan uzak yerlerin yizini istemistir. Demir Turgut Beyin ifadesine na mallarmdan daha ucuz olacaktır. Bu zaran, birinciliği kazanan arkadası vaziyet te biıttabi maliyet fiatlan üŞeref Bey de tam bir sporcu cen zerinde bir nisbesizlik doğuracaktır. tilmenliği ve cfvanmertliği gö*t« Tarif eyi yapanlar ise tamamen akrerek, kendi önünde giden Demir si fikirdedir. Yeni tarifeler en maTurgut Beyin şamandıraya çarp kul hatlar dahilinde halkın ihtiyacı, madığmı söylemistir. esnafm ve tüccann vaziyeti, mem Demir Turgut Bey, birinciliği arleketin bugünkü ikhsadî bünyesi kadasından almak için değil, fakat göz önünde bulundurularak yapıl bir yanlıslığın tamiri için hakkını arayacağmi söylemektedLr. ımstır. VaDurcularla mülga Seyrisefain arasındaki zararlı rekabet zamanlaruia ait anortnal fiatlarla bu resmî tstanbul mıntakası kürek şam nisbetleri mukayese doğru olamaz. piyonası bugün Salac&k önlerinde Maamafih bu tarife altı ay içm yayapılacaktır. Müsabakalara saat pılmıştır. Tatbikatta kusurlu göru10 da baslan&caktır. Kürek şampi • Ien taraflar ileride düzeltilecektir. yonasımn, teşvik müsabakalarrada alınan neticelere göre çok heyecanDeniz ticareti müdürü Müfit Nech olacağı anlasılmaktadır. det Bey de dün bir muharririmize bu mesele etrafında şunlan söyle • miştir: Bugün Veliefendi çayınnda at « Tarifenin yüksekliği hakkın yarışlarının sonuncusu yapılacaktır. daki münakaşalan gazetelerde o • if.vıııro r Ba akşamld program j İSFANBUL: 12,30 alaturka plâk neşriyafa . 1 3 gramofon . 1 9 stüdyo saz heyeti 2 0 Osman pehlivan • 20,30 hanımlar he yeti . 21,30 gramofon • 2 2 Anadolu ajansı, borsa haberleri, saat ayan. VİYANA : 20,05 orkestra konseri 22,05 masikili piyes . 23,50 dans havalan. PARİS : 20,35 konser 21,10 gramofon 21,35 Viyana musikisi. STRASBURG t 20^,20 gramofon 21,35 gala kon seri: Visi kazinosundan naklen. TULUZ : 20,35 armonflf, operakontSc parea. ları, sesli filimlerden parçalar . 21,20 operet parçalan, Viyana orkestrası, operakomik parçalan 22,05 senfonik konser: Biyariç kazinosundan naklen, şarkılar 24,05 dans havalan, operet parçalan 1,10 Havayyen gitar, as « kerî bando. LAYPZIG : 20,05 opera: Könmgsbergten nak > len 21,05 konser. BÜKREŞ: 20,25 ders 20,45 «Madam But . terfly» operası: gramofonla. BELGRAT : 17,35 konser.. 23,15 çingene orkes~ trası. PRAG : 20,35 millî tîyatrodan naklen piyes ve opera 23,05 haberler. BÜDAPEŞTE : 21,05 tiyatro . 23,10 radyo orkestrası tarafından konser • 23,45 çingene musikisi. 8fiy u! T Vazivet düzelmiş, normal bir sekle ^irmiştir Türk Yunan mübadelesinde yeni itilâf ile umulan faaliyetfn başlamadığı Atinadan Bulgar gazete lerine büdieilmekte ve bunun se bebi olarak ta Yunanistandan Tür kiyeye giren eşyanın miktan tesbit edİImediğinden Yunan bonolan sürülememekte, kıymetleri bu yüzden düşen bonolan pratik Türk ihracat tacirleri nazari d'kkate almıyarak Yunanistana sattıklan mallara, ona göre, yüksek fiat koyduklan gösterilmektedir. Halbuki, son zamanlarda vaziyet düzelmiştir. Fiatlan mukaddema çok düsen Yunan emtia bonolan bugün yüzde on bes üzerinden hatta daha müsait şartlarla talip buJ • maktadır. Yeni kontenjan tevzia tmda bilhassa M listesinde ve ayrı bir kararname ile Yunanistana Türkiyeye ithal edebileceği emtia için ihtiyaca göre kontenjan ver'.lmiş olduğundan önümüzdeki aylarda vaziyetin daba tabiî bir devreye gir mesi muhakkaktır. Bugün ttfa edilmemiş Yunan bonosu miktan ancak 4,5 milyon drahmi (45 50 b:n lira) kadardır. tki memleket münasebatının normal bir devreye şrirdiğini bu rakamlar da gösterebilir. Bilânçoda iki milyona yakın açık var Başvekâlet lsta>ti*tik Umum müdürlüğü bu senenin 8 ayltk ithalât ve ihracat vaziyetlerini tesbit et miştir. Ağustos nihayet'ne kadar itha lâtımız 48,358,274, ihracatımız 46,443,165 lira olarak, bu sene 8 aylrk ticaret bilânçomuz 1,915,109 lira bir açık vermiştir. Geçen senenin 8 ayı ile vaziyet şöyle mukayese edilebilir: Ihracatımız Ithalâtmuz 1933 46,443,165 48,358,274 1932 52.402,746 57,931,281 Geçen senenin 8 ayında ithalâ tımız ihracatımızdan 5,528,535 lira daha fazla olmustur. Bu senenin 8 ayındaki ihracatırrtız geçen seneye nazaran 5,959,581 lira yani 11,4 daha azdur. Ithalâtımız ise, geçen seneye niıbetle 9,573,007 lira azalmış, % 1 6 , 5 düşmüştür. 1933 ağustosu son 15 gün zar finda 3,013,250 liralık ithalâtimıza mukabil 1,884,594 liralık ihracat yapılmıştır. Şu hesaba nazaran, ihracatımız ithalâtımızdan 1 128,652 lira nok • san olmuştur. Bu müddet zarfındaki ithalât ve ihracatımız su maddelerdir: İthalât Eşyanın cinsi Her nevı yun ve kıl Yün mensucat Pıamuk iplikleri Kasarsız P. mensucat Boyalı P. > Ağır maden yağlan Sair eçya Yekun ihracat Eşyanın cinsı Yumurta Baraak Ham deriler Yün Ttftik Kuşyeml, dan Tütün Pamuk Ma'denkömtmt Sair eşya Yekun Körek şampiyonası Geyveye ş;ddetli bir dolu yağdı Geyvenin Akhisar nabiyesine bağlı dağ köylerme on beş dakika devam eden yumurta büyüklüğünde dolu yağ mıştır. Dolu köyün bütün mahsulât ve mezruatmı tamamen harap etmiştir. Dolu o kadar şiddetli yağmışhr, ki halk korkudan evlerini terketmiş ve geceyi hariçte geçirmistir. Pomba dolu bir kuyu Mert>!nde bir bağın içindeki kuyuda 100 bomba bulunmu»tur. Ev • velce bu bağda Kaluş îsminde biri oturmakta imıs. Bombalar çürümiiş bir haldedir. 112,064 ' 59,797 211,002 148,843 . 126,734 181,727 2,173,083 3,013,250 Lira 49,427 50,149 128,352 210,782 75,742 105.094 At yarışları Yalovada at koşuları yapılacak 15 eylul 933 cuma günü Yalova stadyomunda at yanşları, futbol ve alafranga pehlivan güresleri tertip edilmiştir. Kosuya iftirak edecek at sahiplerinin 14 eylul aksamına kadar Yalova Halk Fırkası binasmda koşu heyeti tertlbiyesine müraca atleri lâzım gelmektedir. kuyorum. Fakat henüz bana bîr şîkâ^et vaki olmamıştır. Tarifeyi yapan komisyonda ben dahil değildim. Fakat bitaraf bir müşahit ve müdakkik vaziyet ile tarifeler hakkındaki fikrim, bunla • rın yüksek olmadığı neticesindedir. Mülga Seyrisefain idaresinin bir tarifesi vardı. Bu tarife, tüccar vapurlan arasındaki rekabetler yü zünden ta+bik edilemiyordu. Herkes aklına gelen fiatla yolcu ve eşya tasiyordu. O zamankaî Seyrisefain tarifesi buçünkü tarif eden daha yüksektir. Hatta 1924 ten itibaren yapılan bütün tarifeler bugünkü tarifeden daha yüksektirler. Ecnebi memleketlerin tarifelerile, ecnebi vapurlann navlunlarile bizim tarifetnizi mukayese etmeyi de doğru buhnuyorum. Çünkü bu, bir masraf ve hesap meselesidir. Bilfarz mazutla işliyen son sistem bir silebin yirmi dört saatlik masrafi 35 liradır. Ayni tonajda kömürîe işliyen diğer bir silebin masvafı 160 lirayı bu'.ur. Bunlan mukaysjp ederek iki mem leketin ticarî ve ikhsadî hayatiyetini, nakliyelerin iş ve masraflannı da düşünmek lâzımdır.» Gazi Hz. Ankaraya gittiler Birinci aahifeden mabat şanm Sofyayı ziyareti meseleleri mevzuu bahsedilecektir. . Reisicumhur Hazretlerinin bir iki gün sonra tekrar tstanbula avdeÜeri muhtenoeldir. Dün açılan biçlp ve dikis ^ergisi 286 585 128,533 289.024 559.906 Donanmamız Izmirde Birinci »ahifeden mabat Harp Akademisi kumandanı Ali Fuat Pasalar ve Akademi talebesi de bulunmaktadır. Donanma İzmirde dokuz tayya reden mürekkep bir hava filomuz tarafından karşılanmıstır. Tayyarelerimiz gemileri limana kadar ta kip etmişlerdir. Limanda Vali Kâzıtn Pasa ile Belediye ve Fırka erkânından mü • rekkep bir heyet gemilere girerek beyanı hosamedî eylemislerdir. Bahriyelilerimiz Gazi heykelinî ziyarst ederek heykele çelenk koy muşlardır. Merasime Yavuz'in mı • zıkası da iştirak etmiştir. Vali Kâzım Paşa 9 eylul pana yırını acmalarını, Fevzi Pasa Haz retlermden rica eylemiş, müşarüni leyh te bu ricayı kabul etmiştir. isme! Paşa Hz. Ankara 7 Başvekil tsmet Paşa Hazretleri buraya vâsd olduktan sonra Çankayadaki köşklerine gitmjşler, Heyeti Vekfle köşkte t î r içtitna aktet miştir. Erkânı Harbiye ikinci. reisi Asım ve Jandarma Kumandanı Kâzım Pasalar da bir aralık köske gitmişler • dir. İçtimada birikmiş olan meseler tetkik edilmiştir. İ 884,594 Vaourcuların itirazları İtiraznameler Ticaret mahkemesine veriliyor Takdirî kıymet komisyonunun vapurlan hakkında verdıği kıymet kararlanm az bulan vapurcular dünden ifibaren birinci ticaret mahkemesine müracaate başlannş • lardYr. Kararlara itiraz eden va • purculardan bir kısmı kanunda sarahat olduğunu ileri sürerek doğ rudan doğruya birinci ticaret mahkemesi reisine müracaat etmekte dir. Bir kısmı da Deniz Ticaret müdürlüğüne itiraznamelerini vermektedhIer. Bu itiraznameler, mezkur makam tarafmdan icap eden ve saikle birlikte hakeme tevdi edilmekted'ir. Dün ilk olarak Bartm vapurunun hissedarlan müracaat et mişlerdir. Kanundaki sarahale göre, birinci ticaret mahkemesi refisi itirazlar hakkındaki hakem kararlannı a ym 22 sine kadar vermek mecbu riyetindedir. Hakem, itirazları tet • kik etmek üzere bir ehli vükuf he • yeti teşkil edecektir. Bu ehli vü • kufa da itiraz eden armatörlerin mühimce bir hakkı huzur vermeleri icap etmektedir. Bu mecburiyet alâkadarlan yeni bir müşkül kar şısımfa bulundurmaktadnr. Çünkü takdiri kıymet komisyonu azalannın hakkı huzurlarımn şirketin tesekkülünden dolayı ilk elde edile • cek varidattan verilmesi prensip itibarile halledildiği halde, mahkemenin tayin edeceği ehli vükufun ücretleri pesin verilmek lâzun gelmektedir. Bu da takriben 20 • 25 bin lira tutmaktadır. Vapurculıik Anonim sârketinin teskiline gelince, alâkadarlar fa aliyete geçmek için tktısat Vekâ • letinin haznrlanan esas mukavele yi tasd'ik etmesini beklemekted;r ler. Mukavelenin önümüzdeki hafta içinde tasdik ve tebliğ edileceğt ümtt edilmektedir. Bundan sonra armatörler heyeti unıumiyesi top lanarak idare mecfisini seçecektir. Başvekilimlzin Sofya seyahati Sofya 7 (Husuî) Türkiye Başvekili tsmet Pş. Hz. ile Hariciye Vekili Tevfik Rüştü Bev eylulün 2 1 , 22, 2 3 üncü gönlerinde Bulgar hükumetine misafir olacak!ardır. Ismet Pş. H7. ile birlikte gelecek olan Hariciye Veküi T c v£!ı Rüştü Bey, Cemiyeti Akvamm 25 eylul tarihıno: başlıyacak olan müzakerelerine iştirak etmek üzere Cenevreye gidecektir. Sergiden bir koşe, maaîlimler ve mezan hanımlar Çemberlitaştaki Tesviki Sanayi rlanımlar Biçki ve Dikis mektebmm senelik sergisi dün merasimle açıl mış ve bu sene mezun olan hanım • larm şehadetnameleri tevzi edlimiştir. Sergide gsnç Türk kızlan tarafından dikilmiş kadın ve, erkek el biseleri, roplar, ipekli ve yünlü bir çok zarif şeyler teşhir edilmektedir. Bu sene mektepten 32 hanım tne zun olmuştur. Mezun hanımlar şunlardır: Samiye, Zehra, Emine, Meliha, Mesrure, Muhibe, Sabiha, Vedia, Sacide, Afet, Atiye, Seniye, Nahide, Halide, Sabiha, Salime, Nedime, Cevriye, Nezahet, Hacer, Meliha, Nemide, Adalet, Zahide, Mahmu • re, Muzaffer, Kadriye, Mukaddes, Naciye, Hikmet, Pakize ve Neri tnan Hanımlar. S A R A Y (Eski eiorya) S i n e m a s ı Pek muhte.etn bir surette açılmış ve memleketimizin kibar halkının mevidi mülakatı olmuştur. Yeni tezvinat ve teşkilâtıle cidden bir sinema saray şeklıni alan bu fevkaiâde rahat ve lük> salonun muhterem lstanbul halkının sevimli sineması olacaktır. Bu akşam r ASKERL1K tŞLERl N Terfi edemîyen ihtiyatzabitlerinf I. Fırka Askerlik dairesi reisliğinden: Büyük Harpte ve İstiklâl Harbinde kurulmıış lhtiyat zabit namzetlerl ta limgîLhlarına veya üe^azım mektebine glrmlş ve talim devresini bitirerek neş'et etaüş lhtiyat zabit, hesap memur ve kâtlp namzedi olmuş olanlardan muhtelif sebeplerle terfi edemiyeırek namzetlik haklan baki kalmak suretile terMte edilenlerdten şimdiye kadar staja gitmıyenler İstiklâl Harbinden sonra kısa hiz metll (maksure) olarak askere alınan lardan Harbiye mektebinde dokuz aylık fnhsilden sonra mektebi muvaffakiyetle bitirip rütbe almadan (zabit vekili ol mıyarak) terhis edilenlerle 341 »enesi haziranmda altı ay Harbiye mektebinde üç ay Atış Tatbikat mektebinde tehsil ve tatbikat görüp muvaffakiyetle çıkanlardan şimdiye kadar staja gitmiyen lerin derhal bulunduklan mıntaka As kerlik şubelerine müracaat etmeleri. L Bmlâk Ve Eytam Bankası ilânları Galatasarayda Avrupa Pasajında Ehven Fiatla Kiralık Dtikkânlar Galatasarayda Avrupa pasajında 14 18 20 15 ve 19 numaralı di'kkânlar pazarlıkla kiraya verileceğinden taliplerin şubemize mü racaatleri. *': «4686» J Bekâr Baba Fransızca sözlü lilminin kahramanlan LiLi D A M i T A veA N D R E L U G U E T Seyircilerin takdir alkışlarile karşılanmıştır. llâveten : Küçjjk Beyaz karvolalann balosu "MİSTENGUETT^ tarafından (7174) 5 NEMASI ' (eski Opera) Yüzlerce filmin arasından seçilen 5İNENASI Temyiz Hahkemesi inşaat miinakasası Ankara Millî Emlâk Müdürlüğüden: Ankarada Yenişehirde yapılacak Temyiz Mahkemesi binası inşaatı kapalı zarfla münakasaya konulmuştur. İhaiesi 28 eylul perşembe günü yapılacaktır. Umumî şartname, proje ve sair evrak Maliye Fen heyetinden elli lira mukabilinde alınır. Münakasaya girmek istiyenler en az «300,000» liralık mümasil inşaatı muvaffakiyetle yapmış ol dnklanna dair muteber vesika ve tekliflerinin % 7,5 nisbetinde ka nunî teminatlarile teklif mektuplannı ihale günü saat on beşe kadar Vekâlet Millî Emlâk idaresindeki komisyona makbuz mukabilinde tevdi etmeleri lâzımdır. Fazla izahat fen heyetinden alınabilir. «4687» BUGÜN HANRi Kahkahalarla gülmek, eğlenceli, zevkli, neşeli şarkılar dinlemek istiyenler VALNIZ EN BÜYÜK FıLMLER EN RAHAT YENi KOLTUKLAR 1933 modeli son sistem Vestern elektrik sesli makine'eri en şık tezyinat. ve YALNIZ AÇ1LAC ĞI GÜNÜ İLÂN EDECEĞİMİZ EN BÜYÜK ve görülmemiş, ışitılroemis 6ARAT Nihayet lstanbul halkı 7 büyük yıldız tarafından bir sureti fevka'âdede temsil ve MEG LEMONNiER ve VİCKY BAUM tstanbul İthalât Gümrüğü Müdürlüğündem Adet Kap Marka No. K. Gr. Cin*i ş 1 Fıçı Bilâ Bilâ 73 00 Japon havyarı Yukanda yazılı bir kalem mal 13/9/933 T. çarşamba günü arttır ma ile satılacağmdan isteklilerin saat 15 te Istanbul İthalât Gümrü gü 6 numaralı satış ambarmda Kazır bulunmalan ilân olunur. «4698» Dr. KEMAL OSMAN Idrar yollan hast. mütehassısi Karaköy Pngçaa fınn sırası No. 3 4 Ürolog PERŞEMBE AÇILIYOR (7158) YENiLiKLERiMiZLE 16 EYLÛL Tersine Diinya Ayrıca: T A Y Y A R E BAYRAMI (7159) Tarafından temsil edilen Grand Otel Muhteşem ve muazzatn filmi pek yakında görmek bahtiyarlığına nail olacaktır. Mümessilleri • tarafından vaz'ı sahne edilen Büyük filmi görmelidirler. Tel: 41235 •*> 7171 <* . 6RETA 6ARB0 JOAN KRAVFORT JOHN BARİMOR LiONEL BARİMOR VALACE BERRY LEViS S T O N E JEAN HERSHOLT

Aynı gün çıkan diğer gazeteler