5 Haziran 1934 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 2

5 Haziran 1934 tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

"ftrmhrrrivet Casuslar Arasında 40 Nakîli: A. DAVER ( Şehir ve Memleket Haberleri j Siyasî icmal Yeni Belçika Kralıj Meğer hastanede Bir heyet, cülusu, Gazî ameliyat olmus f Galatasaraylılara Reisicumhur Hz. nin ve büyüklerimizin iltifatları Uzak şarkta yeni hâdiseler Hz. ne resmen büdirecek Kaybolduğu zannedilen Belçika Kralı üçüncü LeoDold genç meydana çıktı Hazretlerinin tahta çıkmasını Ro manya Kralı Carol Hazretlerine resmen tebliğ etmek üzere Bükrese giden heyet Belcikaya avdet etmek üzere dün «ehrimize gelmistir. Bu heyet Belçika kral haneda nın<dan Prens Leopold de Crovenin riyasetinde Comte de Limbuiz S*îrum ile ref ikası Prenses De Ligne Comte de Lonnoydan mürekkeptir. Belçika heyeti azaları romanyad'a sekiz gün kadar kalmıs ve Ro manya Kralı tarafından izaz ve ikram olunmus, sereflerine ziyafet ler verilmistir. Romanya Kralı Hz. yeni Belçika Krahna götürülmek üzere bir kus kolleksiyonu hediye etmistir. Heyet, Romanvada bulundugu günler zarfmda Tuna delta • sında güzel seyahatlec, tenezzüh • ler yapmii, Romanyadan güzel in • tıbalarla donmüstür. Saltanat tebeddUllerini ecnebi hükümdar ve hükumet reislerine tebliğ edecek olan heyetlerin vazi fesi yamız bh hükumet nezdine münhasır bulunduğundan ve her devlet hükümdar ve devlet reisine ayn ayn heyetler gönderilmesi mutad olduğundan bu heyetin vazifesi Romanyada hitam bulmustur. Memleketimize gelmesinin resmî bir mahiyeti yoktur. Heyet bu akşam Belçikaya hareket edecektir. Belçika Kralı Hazretlerinin tahta çıkmasını Türkiye Reisicumhunı Hazretlerine tebliğ edecek olan heyetin haziranm yirmisine doğru şehrimize gelmesi beklenmektedir. Bu heyet âyandan M. Bodumin riyaseti altmda buhmmaktadır. Ayni vazifeyi ifa etmek üzere Bulgar Kralı Bori» Hazretlerinin nezdine gönderilmis olan Belçika heyeti de Sofyada vazifesini bitirmtftir. Bu heyet te çarşamba günü Sofyadan şehriraize gelecek ve ertesigun Belçikaya hareket etmek G • zere Pireye gidecektir. Romanyadan sehrfanize gelen Belçika heyeti dün sehrimizde do • la^mıs, camilerimizi, müzelerimizi ziyaret etmistir. oskovada intişar eden PraV da gazetesinin Şangbay muhabiri gazetesine Japonya « nm halibazırda Mogolistandaki Çahar Galatasaraylılar gününde, birkaç eyaletile Şimalî Çin ve Fukieni istflâ saatlik mektep hayatmı hep bir araetmek istediğini ve bühassa Çahann d a yaşıyan Galatasaraylılar, bu gü* Birkaç gün evzaph için bütün gayretüe hazvlan zel ve mes'ut toplantı vesilesile Revel polise yapı • makta olduğunu haber vermiştir. Şang isicumhur Hazretlerine, Meclis Relan bir ihbarla, haydaki Çin gazetelerinin verdikleri isi ve Başvekil Pasal>r Havetlerine, Mustafa Nazım tafsüâta göre Japonlar Çahann şark Fırka muraî K&tibi Recep Beye ve isminde bir genhududundaki Dollonor ile garp hudndiğer birçok sevata telgraflar çe cin kaybolduğu dundaJd Suyüan arasmda askerî bir şo kerek, harmet ve tazimlertni iblâğ bildirilmişti. Bu etraişlerdL se yapmışlardır. Şimdi Japon kamyongenç, dün TürBu telgraflara gelen şu cevaplar, lan Suyüana hergün külliyetli miktareski Galatasarayhlann sevinç ve be civannda buda harp levazum tafnnaktadırlar. heyecamnı bir kat daha artırmış • lunan bîr otele Japonlar bir taraftan dabilî Moğohr: gelerek müş listanı istUaya haznlanırlarken diğer «Galatasarayhlarra hakkimda terisinin kayboltraftan Çin hükumeti üzerinde hâkim gosterdikleri temîz duygulara te duğunu zanne • bir vaziyette bulunmak için şimalî Çinsekkfir ederim efend<'m.> den otel idare Nıçln kaybolduğunu de ve Fukiyen eyaletinde mevkilerini Reisicumhur sine, hastanede muharrirtmUte anlaGazi M. Kemal nüfuzlaruu artırroaktadırlar. olduğunu haber tan Nazım Kfendi «Cemlyet azalanmn hakkımda Gene bu gazetelere göre Japonlar vermiştir. izhar ettikleri samimt duygulara Formoz adasuun karştsuıdaki Fakiyen teşekkür ederim efendim.» Mustafa Nazım Efendi, dün keneyaletmi nfifuzlan altına almak için n » B. M. MecHsi Reisî disini gören bir muharririmize de • hallî hükumeti sıkıştmnaktadular. Kâzan miştir ki: «Münevver ve değerli varlığı o • Hatta bu eyaletin en mühim limanı « Birkaç gün evvel tedavi o • Amoyu eski istikrazlara mahsuben islan Galatasaraylılann senelik topIunmak üzere Kayseriden tstanbuticar etmek arzusunu beslemektedirler. lantılarmda gBsterdikleri samimî la gelmiştim. Kadıköyde ikî doktora bisleri muhabbet ve tesekkürle karJaponlar Çinin Fransız müstemlekesi • müracaat ettim. Beni cuma gtinB sılanm efendlm.» ne çok yakın olan Hayyan adası sevayanlanna alarak Ortaköy şifa yurBasvekü bitinde harp gemileri bulundurmak duna götürdüler ve boğazımdan aIsmet hakkuu da istemişlerdir. meliyat ettiler. Orada bulunanlarm «Menleketin yetişkin evlâtian Velhanl Japonyanm Çini her ta • rica ettiğim halde, telefon numa • arasmda kıvmetli bir varlık teskil raftan süaformağa ve kunddıyamıya • eden Galatasaraylılann sevgisile rasinı bulatnadıklan için otele hamflft«»hirim, rozlerinîzden oper'm.> cak bir hale sokmağa çalışuğı anlaşüı ber vermemişler. Cumartesi günü C. H. Fnkası U. Kâttbi, Kütahya meb'usuyof. gazete okurken kaybolduğuma da* Recep ir havadiıi gorfince, doktorlarm izSovyet matbuab Japonlann Çinde • ni ohnadan hastaneden fırladım ve ADLtYEDE Id faaliyetini pek yakından ve ehem • otelcileri mandırmak için gidip nuyetle takip etmektedir. Çünkü Ja kendilerine goVündüm. Birşey de • ponyanm asü gayesinin Çini her m ğil, ailem de işitip merak içinde retle kendisine ramederek Mogolis • üvey baban Refet Efendiyi öldür • kalmıştır!..» tandaki teşebbüslerinde ve Sovyetlere mekle maznun tsmailin muhakeme Cemal Paşa ile sıkıfıkı dost olduğunu iddia eden Aronson neler anlahyor? 9 Filistinde İngilizlere su bulan yahudi casus Gene Sir Bazil Tomson anlatı • yor: Bir sabah, dairede çalışırken garip tavırlı bir adamm intizar salonunda beklediğini, ismini söylemekten ve ziyaretinin esbabını bildir • mekten istinkâf ettiğini ve kim ol âuğunu, ne istediğini yalnız bana eöylemek istediğini haber verdiler. Şaka ederek sordum: Uatümle tabanca var mı? Birkaç dakika sonra yabancmın tistübası arandiğmı, silâhı olmadı • ğını, fakat benımle hususî bir mülâkat yapmak için urar ettiğini bildirdiler. Pek âlâ, getirm bakalım şu adamı? dedim. îçeriye kısa boylu, bknaz, kırk yatlannda kadar bir adam getirdiler. Saçlan, kaşlan ve bıyiklan a çık kızıldı. Bu renkte olan insanlar, ekseriya soluk beyazdırlar. Halbuki içeri giren adamın tunç reokli çehresi, kızıl saçlan ve bıyıklarile ga rip bir tezat teşkil ediyordu. tlk bakişta yahudi olduğunu anladığım bu adanu, alçak koltuğa oturttum ve ziyaretinin maksadını sordum. Yabancı, şüpehli bir nazarla stenografım olan genç kıza bakarak ondan çekindiğini anlattı. Işaretim üzerine genç kız, içeriki odaya geçti ve sözlerini oradan habersizce not etaneğe başladı. Kırmızı saçh adam su hikâyeyi anlatb: tsmi Aronson imiş, Filistinde, Hayfada doğtnuş, ebeveyni Ro» manyadan Hayfaya hicret etmiş olmakla beraber kendisi Osmanlı tebaası imis. Gençliğinde ziraat tahsil etmiş ve Berlinde tabsilini ta • mamlamif. Filistine avdet ettiği zaman, Kudüstekl Yahudi ziraat enstitiisüne müdür olmuş. Filistinde dokuzuncu Türk ordusuna kumanda eden Cemal Paşa, (Mersinli Cemal Paşa olacak) ziraî ve iktisadî meseleler hakkmda kendi fikirlerini almak itiyadında imiş. Filistindeki bütün Yahudilerle hı ristiyanlann amele taburlarına alınarak çahştmldıklannı, bunlara yol yapbnldıgraı, Alman ve Türk zabitIerinkı kumandasi altında geceli gündüzlü işledikleri halde çok az tayın verildiğini söyledi. 1915 te filistin, bir çekirge isti • lâsma uğramış ve 1916 da 35 senedenberi görülmemiş derecede fena bir mabsul olmus, binaenaleyh halk, çok sıkmtıM bir vaziyette imiş. Aronson, Filistin ve Arabistan kumandanı Cemal Paşanın (Bah riy« Nann Cemal Paşa) siyaseti, halkı açhktan öldürmek olduğunu zannediyordu. Çünkii Cemal Pasa katliâmlan taavip etmiyor, Filiati Vemal faşa ni gayrimüslim anaMrdan temizlemek için kıthk ve açlıği daha iyi bir vasıta addeyliyormuş. Aronsonun sözlerine bakılırsa Cemal ve Enver Pasalara karsı müteaddit suikastlar yapılmış ve Cemal Pasanm yanağtna bir kurşun bile isabet etmişti. Yahudi ziraatçi, bu iki Türk kumandam arasmda • ki münasebetleri garip bir surette şöyle anlattı t Birbirlerme tesadüf ettiklerl zaman iki yanaklanadan öpüşü • yorlar ve ayni otomobilde dolaşıyorlarsa da yanyana oturduklan za • man ikisinin de eli ceplerinde ve tabancalanndadır. Enver Pasa hayatnu muhafaza için yanmda* altı ytiz kişi taşıyor. 1916 da kendisine karsı bir suikast hazırlandığı mey> dana çtkhğı zaman, bil&muhake • me kırk kişiyi kursuna dizdirdL Aronson, Türk ve Alman zabit • leri arasında geçimsizlik ve münm « feret bulunduğunu da ilâve ediyor ve Alman zabitlerinin önden ziya • de arkadan yiyecekleri bh* kursunla ölmekten korktuklannı söylü yordu. Yahudiye manmak lâzim gelirse zafere itimat eden Türk za • bitleri pek azdi. Türk zibi • tanı, bu harbin kendileri için son harp olduğunu ve mertçe öl mekten baska hiçbir ümitleri kal madığmı da söylüyorlarmış. Cemal Pasa ile stkı fıkı dost olduğunu iddia eden, (Cemal Pasa ile birçok defalar, başbaşa yemek yediğini de söylüyordu) bu Yahudinin, gizli bir vazife ile tavzif e dilmedikçe Filistinden çıkmasma müsaade edileceğine pek az ihti • mal verdiğim için kendisine de dim ki: Anlattıklannız îyi ama tngiltereye niçin geldiğinizi söyler mi siniz? Ama uydurma bir masal değil, hakikati soyleyiniz. Aornson su cevabı verdit Uzun zamandanberi boyle bir seyahat yapmak tasavvurunda idim. Nihayet Cemal Pasayı ikna ettim. Nasıl ikna ettmiz? (Mabadi var) Ovey babasını öldüren.. MÜTEFERRÎK GömOş jıaralar bu aydan sonra bası'abfecek Darohanedeki bGtun raaliyr» jrönlerde yeni pnHan basmağa hasre • dfmtş olduğundan, gSmSs para tab'ı î«Terme, ancak bunlara nihayet veril • dikten sonra baslanacakhr; maamafuı basılacak paramn sekB de benflz tes • bit etfnmemîçtîr. D*rp!ıane Vtî<î8rtt Fuat B'v bu munasebetle bir mubarri • rimrze «fenristir kis « Basılacak paranin şfklim tes • bft tçm ressamiar arasmda bir m6sa • baka acılacak, matiuba en muvafık olan sekil seçilecektir. Bu ay somma do$ra para basmağa bffflnmnk ihtimaB mevcut değfldir.» srae dün Agıreaza mahkrmesinde de • vam edflnriş ve yaşmra tesbiti için dava başka bir gfine birrkümısur. Arap Ahmet yaka'andı Sabıkau hırsızlardan Arap Ah met isminde biri zabıtaca aranmakta idL Arap Ahmet dün yakalanarak Sultanahmet sulh birinci ceza mahkemesine teslim olunmus ve hak • kında tevkif karan verilmistir. karşı yapacağı hareketlerde serbest kal mak istediğini pek iyi biliyorlar. Zaten son günlerde Mançuri hududunda Sovyetlerle Japonlar arasmda zuhur eden muhtelif hâdiseler yeniden tehlikeli bir vaziyet ihdas etmistir. Japon askerile yüklü bir vapurun Amur nehrinin Sovyet sahilinde ateşe tutulması ve Sibcryada Habarovski tefa rindeki Japon konsoloshanesinin ta • arruza uğraması son günlerin vahim h&iliaeleriiMİen «ayüıyor. Amerikada ŞEHlR tSLEKİ Boğuîarak öldUğü anlaşıldı Geçenlerde Kâğıthanede tuğla harmanlannda bir havuz içinde Ali Osman isminde birinin cesedi bu • lumnuf ve bunun bir cinayet eseri olmasindan şüphe edilerek ceset Morga gönderilmiştir. Yapı lan muayene neticesinde Ali Osmanın boğulma neticesi öldüğü ve olümünde haricî tesirat bulunmadığı anlaşıl mıştır. ÜsküdarKadıköy tramvayı Üsküdar tramvaylannm Kadı • köyüne uzatılması faaliyetine de • vam edilmektedir. Üsküdardan gelen yolun bir ucu Kızıltoprağa kadar ilerlemistir. Raylann ferşiya • tında yollann tahrip edildiği hakkında bazı sikâyetlerde bulunul • mustu. Belediye, alâkadarlara ray döserken yollan bozmamalannı tenbih etmistir. bu hâdiselerin bir harbe müncer ol masından korkulmaktadır. D'ğer taraftan Japonya tekrar ka bine buhranı geçirmektedir. Sovyet matbuabnm aldığı malumata göre askerî mehafil kabinenin Mançuriye ait meseleleri toptan ve birden halletmeyip teferruatla meşgul bulunmasuıdan hoşnutsuzluk göstermeğe baçlamışür. Yeni kabineyi azim ve şiddetüe maruf Kora valii umumisi Jeneral Ugakinin deruhde edeceği tahmin olunuyor. Ahvalin bataetle mkisaf etmesine karsı Japonyada sabmudık gösterfldiği ve hükumetin bugünkü kanşık va ziyete nihayet vererek azira ve şid istiyenlerin detle hareket eylemesmi Gayrimubadiller heyet cöndermekten vazgeçtüer GayrimübadHIer namma bir he yetin para tevziatı isi üzerinde te • şebbüslerde bulunmak üzere Anka raya gSnderilmes! «vvelee takarrür ermisti. Ai&kadar makamlarla yapılan muhaberat+an sonra bu bevetia gonderilmesinden vaz geçilmr«ıtir. Verilen malumata gore hüku • met yüzde yanm nisbetinde nakit tevziatınm Scrasım esas itibarile kabul etmistir. Simdiki halde bu tevziata tahsis olunacak 25000 tngiliz lirasının ne suretle ve istihkak erbabmdan hangi sınıfa tevzi edilmesi muvafık olacağı meselesi tetkik e • dilmektedir. Nakit tevziatı emrinin bugünlerde geleceği söylenmekte dir. VtLÂYETTE Kırkçeşme suyu azaldı Şehir dahilinde temizlik isleri için kullanılan Kırkçeşme sulan havalann son derece kurak gitmesinden azalmıstır. Belediye suyun büsbü • tün kurumaması için Kırkçeşme tayu kullanılan yerlerde Terkos «a • yu kullanılması için alâkadarlara tebligatta bulunmustur. Muhititn Beyin mezuniyeti bitiyor Yirmi gündenberi mezunen Ya • lovada bulunan tstanbul Valisi ve Belediye Reisİ Muhittin Bey bir İki güne kadar şehrimize avdet ede > seslerint iyice yükseltmiş olduklan asikârdır. Binaenaleyh son hâdiseleri möbim vaktalann takip edeceğine intizar olunmahdır. * Şu kadar var ki Sovyetler son » manlarda Avrupadaki siyasî mevki • lerini oldukça tahkim etmiş bulun • duklanndan Uzakşarktaki tehKke üe uğraşabüecek bir vaziyettedirler. MUHARREM FEYZİ Reşadiyede Kooperatif bayramı İNHÎSARLARDA Muayene kaçagı otoblisler tki ay evvel şehir dahilinde işleyen otobüsler muayene edilmis ve neticede bazılarınin seyrüseferden men'ine lüzum gorülmüştü. Bu yoklama esnasmda bazı otobüs sahiplerinm otobuslerini sakladıklan ve hiç muayene ettirmodikleri anlasılmıstır. Son ya • pılan tahkikatla bu kaçak otobüs lerin on dört tane olduğu te*bit e • dilmistir. kaçak otobüsler muaye • nelerini bu günlerde de yaptırmazlarsa sef erden daimî ve kat'î surette menedileceklerdV. Şarap fsthsalâ ımız artırılacak Son aylarda Amerikadan mem • Ieketim<zden şarap mübayaası için birçok teklifler yapılmış olduğun dan şarap istihsalâtımızm artınl • ması lüzumu hasıl olmustur. Tekirdağı şarap fabrikasmda bu husus için tertibat alınmMtır. Amerika içki satış kooperatiflerile Inhisar tdaresi arasmda bu sene memleketimizden külliyetli miktarda şarap mübayaası için müzakereler cere • yan etmektedir. Bir Hanım borsacı olmak istiyor Âli tahsil görmüs bir Türk hanımı Istanbul Boca komiserliğine müracaat ederek borsacılık yapmak istediğini bildirmiştir. Eski kanun kadınlann borsacılık yapmalarmı menetmekte ise de yeni borsa ka nununda böyle bir kayıt yoktur. Müracaat tetkik edilmektedir. Muvafık gBVrüIdüğü takdirde ilk borsacı hanım da bu sahada çalışmağa baslıyacaktır. Yeni Sovyet elçisi kim olacak? Nemzetler arasmda Ka* rahanın ismi de geçiyor Sovyet hükumetmin Ankara sefirl Suriç Yoklaşm Berlin sefaretme nakledildiği yazdmışa. Suriç Yoldaşm ye rine kunin geleceği henüz malum de • ğOdir. Maamafih Karahanla Potemkin Yoldaşuı isunleri mektedîr. evvelce söylen Sovyetlerin tstanbul baskonsolosa olan POLÎSTE Mitafirler Germencikten ayrtlmadan evvel Reşadiye (Hususî) Geçen sene temalh Havva kızlarile lâakal iki «Aydm incir müstahsQleri ortaklığı» nın bin beş yüz kişinin toplandığı bir Reşadiye. Germencik, Erikli, Karagardenparti hasıl olmuştur. pınar, Köşk depolarmm bîrer müsYemeğüı sonuna doğru Nazmi takil satış kooperatifi haline inkılâTopçoğlu Bey ilk defa tes'it edilen bile eski büyiik kooperatifin Izmirbayramm mana ve mefhumu hakkınde «Ziraî satıs kooperatifleri itti • da kısa bir mukaddemeden sonra hadı» namile bir ittihat şekline ko memlekette, Aydm muhitinde koonulduğu ve bunun 25 mayıs 933 te peratifçiliğin niçin ve nasıl doğup tesisi heyeti umumiyesi aktedildiği büyüyüp yaşarfığmı anlattı. zaman, 25 mayısın kooperatif bayAkşamüstü, fzmirli misafirler ramı olarak her sene tes'idi kabul motokarlanna binip döndüler. Reedilraişti. şadiye ortaklarmı bir tren alıp götşte bugün bu bayram ilk defa türdü. Sonra koca bir tren de bini mütecaviz halkı Nazilliye* kadar isGermencikte, tes'it edildi. tasvonlara tevzi etmek üzere aynldı Bes incir kooperatifinin sekiz yügitti. xü asan ortağı, hayat ortaklan ve Kooperatifçiliğin bu ilk bayramı bir haylı da çoluk çocuklarile bin şuur ve ciddiyet itibarile nisbet •ekiz yüzü bularak Germencik koomuhafaza edilmek şartile Cumhuperatifinin geniş plâtformu üzerine riyetin 10 uncu yıl bayramından «fökülmüsler, İzmhden ve Aydından sonra ikinci muvaffak bayramıdır. davete icabet eden vali ve kuman • Çünkii bu bayramla da iktısadî Cumdan ve refikalan, erkâni memurin, huriyetin bir yıldöni'mü yapılmıştır. Germenciğin alelumum kırmın r Akil Koyanca ÜNİVERSİTEDE Bir arabacı ajır surette yaralandı Evvelki gece Davutpaşada feci bh tramvay kazası olmustur. Gece saat 22 de Sirkeciden kalkan 56 numarah Yedikule Sirkeci tramvayı Davutpaşaya geldiği za man iki arabaya çarpmış ve ara bacılardan biri çarpışmanın şidde tinden yere yuvarlanarak iki ara ba arasında kalmış ve çok tehli • keli bir surette yaralanmıştir. Kazayı yapan tramvayın vat • man Salihattin Efendi nezaret altına almarak tahkikata başlanmıştır. Fakültelerde imt hanlar devam ediyor Üniversite Fakültelerinde imtî • hanlara devam edilmektedir. Hu • kuk Fakültesmdeki hanlar dün bitmiştîr. lacaktır. Şifahî imtihanlara da bugünden itibaren baslanacakbr. Hukuk Fakültesinin imtihanlan on temmu • za kadar devam edecektir. tahriri imti fmtihanların Esnaf Bankasımn sabık müdürü Esnaf Bankan sabık müdürü Faîk Beyin İzmire avdet ettigi, ölçüler basmüfettişliği dairesine giderek maka mında işine basladığı, fakat odastnm kapısına «Faik Bey mezundur» diye bir levha ashrdığı Izmir gazeteleri tarafından yazdmaktadır. neticesi birkaç güne kadar belli o Cumhuriyet Nüshası 5 Kuruştur Senelik 1400 Altı aylık 750 Üç aylık 400 Bîr ajük ısd MAARtFTE LtMANDA Elişleri sergisi Şehzadebasındaki Akşam Kız San'at mektebinin elişleri sergisi dünden itibaren ziyaretçilere açıl mıştır. Akay müdürü Ankaraya gitti Akay müdürü Cemil Bey yeni sene içind'e tatbik olunacak tejkilât ile müessesenin bazı işleri üzerin de Iktısat Vekâletile temaslarda bulunmak üzere Ankaraya gitmistv. Dalgınlıkla denize düştü Romanya tnuhacirlerinden Sa • lim Efendi dün nhtımda dolaşırken dalgınlıkla denize kurtanhniftır. düsmüsse de " * , Abone ı T ü r k i y ı şeraiti I {vn içînt 80Q jroktur 1700 &. 1450

Bu sayıdan diğer sayfalar: