5 Haziran 1934 Tarihli Haber Gazetesi Sayfa 1

5 Haziran 1934 tarihli Haber Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

KURUŞ M—m Telefon 23872 5 Haziran Salı 1938 SAYIFA Sene 3 Sayı: 754 ngıltere ve Fransada harp hazırlığı — 'Alman hududuna yakın imgiliz tayyareleri son günlerde Hendukde büyük bir nümayişte bulunmuşlardır. bu nümayişten alınmıştır. İngiltere, adalarını korumak ö ' ""“çaresını arıyor 1914 de Ingiliz hariciye nazırının bir kaç günlük bir tereddüt göstermesi büyük harbe sebep oldu 'Terki teslihat konferansı müna- tebetiyle bugünlerde Cenevre'de - ç him müzakerat cereyan etmekt , Butmüzakerat yalnız. terki — teslinot ü için değil, bütün dünya mil- Kadıkö letleri için bir dönüm noktası teşkil et- mektedir, Şimdiye kadar bu meselede mühim bir Tol oynamış olan İngiltere, pek e- 5â5 VC Nâzik kararlâr vermek arifesin: tramvayları ağustosta işliyecek Şirket üsküdar &amvâylarımn bilet 5 ücretlerini de karar Uılcidır tramvaylarının Kadı- geçirilmesi ve hattın Bos- ftancıya kadar uzatılması işi faa - BMIC devam etmektedir. İlk kaz Ma 30 nisanda vurulmuştu. Bir .Fşıîxndı Selâmi çeşmeden İh -| kadar olan kısmın raç dö- | Benmesi bitmiştir. Kızıltoprak, | | 1 istikamelinde de çalışıl M ır. Hattm resmiküşadı 29 | Mrintevelde yapılacak - fakat iş- İ 'kıyc bir ay evvel başlıvabile - İ hür. Şirket tarafından Avrupa- | sipariş edilen 20 tramvay ara- 'Ber temmuzda İstanbula gelmiş, Mnacektır. Şirketbilet ücre hallettirmiye verdi rini çok ucuz olarak teebit ede - cektir. Şimdiden hesaplar yapıl - maktadır. Şirket Kadıköy ücretlerinden başka — Üsküdar tramvay ücretlerini de hayli in - direcektir. Bostancıya doğru ray döşenirken şirketin asfalt yolları bozduğu ileri sürülmüştü. Şirket- rayları asfalt yolların - yanımdaki hendekleri doldurmakta ve bura- dan geçirmektedir. Museviler ne diyo Türk tabasındaki Yahudilerin M. İNermi Beye cevabı 3 ncli uyfanum t nej sütunundadır. '3 go RlLde bile:| I gdedir.. Şubat ayı içinde, Fransada cereyan eden malâm vekayiden sonra mevki ik- tidare gelen Dümerg kabinesi teslihat işlerinde on senedenberi muhtelif Fran- sez kabinelerinin takip ettiği idarei mas lâhat siyasetini terketmiş ve İngiltere hükümetine 17 Nisan tarihinde tevdi ettiği bir notada Fransanın emniyetini katileştirmedikçe silâhlarını araltmıya- cağını bildirmiştir. | | | | | Alt tarafı 2inci saylada siyaset sutu- nunda P.anastasyo Mecliste intihabat müca- Atina, 5 (Hu - susi) — Bu sabah |& 5 mecliste, — intiha - bat kanunu zakeresi olur - ken söz alan M Papanastasiyu Ce neral Kondilis aleyhinde haka - retamiz sözler mMmü- söylemiştir. P. Anastasyo Bunu üzerine ceneral Kondilis fırkasına —mensup meb'uslardan Anlknoıkopld“ı kürsüde bulu « nan Pıpıııquıxuıun üzerine delesi olurken yaralandı!| Paris, 4 (A.A.) — ihtiyat efrattan mürekkep 15 bin kişilik bir fırka Ey- lülde Şampanya'da manevralar yapa- caktır. Efrada tam harp techizatı ve- rilecek ve efrat seferberlik zamanım- da olduğu gibi hareket edecektir. Manevraları idare edecek olan Pa- ris mıntakası kumandanı Jeneral Pre- telat, manevralar hakkında şu beya- natta bulunmuştur: “ — Mesele, şimdiye kadar - yapıl- mamış olan kısmi -bir seferberlik tec- rübesidir. Bu projeyi 1926 dan beri düşünüyor ve fakat kâfi miktarda büt- çemiz olmadığından sekiz senedir te- hir etmiştik. 1914 senesinde kâfi mik- tarda talim ve terbiye görmemiş ihti - yat efradımız yoktu. Halbuki Alman - ı ların cepheye sevkettikleri ihtiyat ef . | rat muvazzaf efrat kadar talim ve ter- | biye görmüşlerdi. Eylül tecrübesi ne- ye istinat edebileceğimizi bize vazih o- larak bildirilecektir.” Jeneral, sözlerini bitirirken, bu L 15,000 ihtiyatın davet edilmesinin, bir kuvvet gösterişi olarak telâkki edilme- * Köpek I Sağdan itibaren: Matmazel mazel Viktuvar, Gedikpaşada Eminsinan ma -| hallesinde Tülbentçi han sokağın da perşembe günü iki komşu ara- sında vukua gelen ağız kavgası neticesinde bir çocuk düşürme hadisesi olmuştur. Bir muharririmiz meselenin iç yüzünü şöyle tesbit etmiştir. Un ve undan mamul maddeler| hakkında buğdayı koruma kanu-, nuna tevfikan verilmesi lâzım ge- len beyannamelerin müddeti - bit- miştir, Yalnız yanlışlık dolayısile veriemiyen beyannameler bu ak- şamak kadar kabul edilecektir, Beyannamelerde yazılı — olan| “maddelerin mahallinde tesbiti ve| Fransız manevraları Bu manevralardan maksat kısmen bir seferberlik tecrübesi yapmak ve askerin vaziyetini anlamaktır mesi lâzım geldiğini söylemiş ve de - | miştir ki: “Rhin'in öte tarafından - gittikçe yükselen müthiş bir çizme ve silâh güs rültüsü, bizi her hangi bir tarruz ihti- maline karşı hazırlamağa mecbur edi- yor. Milli müdafaa sistemimiz, talim ve terbiye görmüş ihtiyatlarımız üze - rine istinat etmektedir. Binaenaleyh emniyetimizin bu nazik uzvunun iyi çalışıp çalışmadığına emin olmamız lâzımdır.” Panama, 4 (A.A.) — Son iki ay zar fında Panama kanalından demir, çelik, kurşun, pamük ve sair mühimmat yük« lü ve Amerikanın Atlas Okyanusu li manlarına mensup 32 gemi geçmiş - tir. Bugün de gene mühim miktarda gdemir ve Amerika mamulâtından top- lar hamil gemiler geçmiştir. Bunlar San Fransisko'dan Japon - yaya gitmektedir. Bu mühimmat Dok amelesinin grevi yüzünden doğrudan doğruya San Fransiskodan Jwyıyı sevkedilememiştir. yüzünden Mm. Salmına ço»uk düşürdü Mari, annesi Karolin, mat- ortada köpekleri Tülbentçi sokağında 29 numaralı evde madam “Karolin,, isminde bir kadın, kızları Mari ve Viktu- ar ve bir de oğlundan maada dört kimsesiz yetim çocukla birlikte oturmaktadır. ; Madam Karolin gerek civar (Devamı 9 ncu sayfada) Be);ânr'na;neler için veri- y len mühlet bugün bitiyor | (Küçük esnafın verecekleri vergi mik- 'tarı komisyonlar ta rafından kararlaştı kontrolü için heyetler teşkil edil- miştir. Kaçak un ve mamulâtı satanlar la saklıyanlar hakında zabıt tutu- lacaktır. Toptancı ve perakende tabiri- nin kimlere şamil olduğu hakkın- daki tereddüller zail olmuş ve bu- —Aİt tarafı 9 uncu sayfadam—

Bu sayıdan diğer sayfalar: