5 Haziran 1934 Tarihli Haber Gazetesi Sayfa 3

5 Haziran 1934 tarihli Haber Gazetesi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

ner yan bu- we Dün e bir ek '_t,' * t ıv.—*..*_ serklr — |Türk kültür birliği,, ismiyle - te-| ari" min g; bir mhu eklif k,"mdü resmiye ile sabittir. Git-! tır. ığın! | BU |N kayıtları tetkik etsinler, İ d S W 5 Haziran 1934 üsevi Türkler, m. Nermi beye ne diyorlar? M. Nermi Beyin musevi Türk- aleyhinde yazdığı şiddetli açık uplar — Son günlerde çıkan mecmuanın hücumları üzerine ve edilince — tanıdığım birçok HWsevier üzerinde hazin ve en- uyandırmıştır. Fakat, bu vatandaşlar, rejimi- | Bizin ruhunda taşkmlıklar, çoş-| _luklır olmadığını, Türk mille- in kendi tabasına girip Türki- Te hayatını benimseyenler hak- da ötedenberi şefkatli ve tasa- tpkâr davrandığını bildikleri i- lin, teselli bulmaktadırlar. M. Nermi Beyin mektuplarına ir, tanınmış avukat ve iş adamı iz Kohen Beyle görüştüm. Bu Satın Tekin Alp ismini aldığını ve nyaya bazı Türk mallarını | ettiğini, museviler arasında & Rkkül eden cemiyete reis olduğu- * herkes bilir. - Kendisine sordum: "—.——. Nermi Bey, buradaki mu- tevilerin Alman malları ı!eyhînel bropağanda yaptığını, bunun da | iksülâmel uyandırdığını yazıyor. mudur? — Böyle bir şey olsa, evvelâ nbulda duyulur, hissedilirdi... malları aleyhindeki propa- dayı Türkiyede kimsenin işit- fğ teyip te Dresdende M. Nermi Be- İN duyması gayet gariplir! 3- Belki museviler, propağan- ğ da yapıyorlar, Buna çalışıyorlar, '*l muvaffak olamıyorlardır. “> Musevilik aleyhtarı olan ma- m mecmua, Alman firmalarının yahudi iko- isyoncular kullandığından şikâ- Vet ediyor. Demek oluyor ki, boy- |Pt şöyle dursun, Alman malları- * sürmek için en ziyade çalışari hudilerdir. | — Bakalım, bu doğru mu? Ney- | ispat edilir? Şseriyet itibariyle, Sinemacıların Darülâceze his-| sesini belediyeye vermekten imti-| na ettiklerini dünkü ııyımızd.sı yazmıştık. Sinemacılar yüzde yedi buçuk Darülâceze resmi yüzünden belediye ile sinemacılar arasındaki ihtilâf Belediye veznesi, Darülâceze resmi ile verilmesi mutat olan belediye vergisini almayınca sinemacılar bu vergiyi kâtip adillere yatırdılar Çünkü belediye vergisile bir likte Darülâceze resminin de bir-| likte verilmesi lâzımdır. Belediye veznesi, belediye vergisini kabul etmeyince — sinemacılar — derhal nisbetindeki belediye vergisini be-|notere giderek belediyeye bir pro lediye veznesine yatırmak istemiş-| testo çekmişler, ayrıca belediye lerse de vezne bu vergiyi kabul et-| vergisini de yatırmışlardır. Sine- eee nni aa memiştir. * eirmamremnenı Birlik mecmuası aleyhindeki dâvâ Talebe Birliği Mecmuası aley- hine açılan davaya dün üçüncü ce- zada devam edilmiştir. Dava, Bir- Tik gazetesinin 7 — 12 — 933 tarih Ki ve 6 numaralı sayısının (Tram- vay şirketi ile mücadele) başlıklı yazıdan dolayı açılmıştı. Dünkü celsede dava - edilenler, dava mevzuunu teşkil eden yazıda suç mahiyetinde sayılabilecek sa- tırlar bulunmadığını ileri sürmüş- lerdir. Muhakeme başka güne bı- rakılmıştır. üüüi Amerikaya şarap İnhisarlar umum müdürlüğü Tekirdağ şarap fabrikası istihsa- İâtının bir misli arttırılması etra- fında tetkikat — yaptırmaktadır.. Bunun sebebi Amerikadaki içki kooperatiflerinin şaraplarımıza ta lip olmasıdır. e ştiğisemet Tramvayların süratı Tramvayların süratini arttırmak ,, — Alman mallarını Türkiyeye| için şirket bazı tedbirlere baş vur- hal etmek için takas muınıleıi! maktadır, Bu meyanda muhavvile (Ardır. Alman takasını alan müş- | merkezlerinin takviyesi için Avru- in çoğu musevilerdir. Bu da | , yA yeniden kable — ısmarlamış- r, takas komisyonundaki res- | Vaz geçildi Gayri mübadiller namına — M. Nermi Beyin diğer itham- na karşı ne dersiniz? bir “antisemiti i-| Peyetin para tevziatı işi üzerinde z — Baunlar, “antisemitism,, deni- di $i ';l::â' |a yahudi aleyhtarlığı edebiyatı- teşebbüslerde bulı.ııunık üzere miş - H0 Avrupada kütüphaneler do- Ankaraya gönderilmesi kararlaş- u bu nevi neşriyat vardır. M.| mıştı. Alâkadar makamlarla yapı- sinin Çi Bey, buna bir kaç sütunluk| lan muhaberelerden sonra bundan ai e etmiştir. Maamafih, antise-| vazgeçilmiştir. Hetki cevap v;reı:ı gene k:lüp- — ğ heler dolusu edebiyat vardır. S . ;::: — Peki, yahudi — aleyhtarlığı Belç'kı heyeh geıebek ndaki fikriniz? Belçika Kralının tahta çıkma-| — Antisemitism, hıristiyan ta- Ubunun mahsulüdür. Bu hıris- sını resmen Romanya kralına teb- liğe memur heyet Romanyadan şehrimize gelmiştir. Heyet bu ak-| lans Pan taassubuna, eskiden, müslü- : Ç redh tlar dahi yahudilerle beraber şam Belçikaya dönecektir. | 'İ, n olmuşlardır. Bu cereyan, Diger taraftan Belcika kralı, tedof' | *li malr değildir. Türkiyede re-| hazretlerinin tahta çıkmasını reisi » N bulamaz.. Cumhurumuz Gazi Mustafa Ke-| mal hazretlerine tebliğe memur ayrı bir heyet de Haziranın yirmi- sine doğru şehrimize gelecektir. ——— Bir senei devriye Dün İngilter Kralının doğumu- nün senei devriyesi idi, Bu müna- sebtele sefarethanede bir garden parti verilmiştir. , k'ıı, fakat vazıh beyanatından Yı Moiz Kohen Tekin Alp Be- , &ekkür ettim. Şehrimizde bu 2üun günün meselesi haline h ğini gördüğüm için, diğer a- Adarlarla da görüşerek yarın- öbür günkü nüshalara öğ- rimi yazacağım. (Vâ-Nd ) X cürmü meşhut halinde yakalanmış macılar üç gündenberi üzerlerinde Darülâceze damgası bulunmıyan bilet kulanmaktadırlar, Diğer ta- raftan Darülâceze müfettişleri he- men bütün sinemalar — hakkında damgasız bilet kullandıklarından dolayı zabıt tutmuşlardır. Belediye, sinemacıların kara - rından çektikleri protesto ile ha - berdar olmuş ve keyfiyeti tetkik e- dilmek üzere belediye hukuk işle- vi müdürlüğüne havale etmiştir. —| Hukuk işleri müdürlüğü kısa bir zamanda protestoya verilecek cevabı hazırlayacktır. . Darülâce-- ze resmi senevi yüz bin lirayı bul-| maktadır. Bu para ile bin kadar aceze, fakir, kadın, erkek, çocuk- lara bakılmaktadır. Belediyenin noktai nazarına göre Darülâceze € LEN YAK SRLANGE YESLEYYE N YeLseLAn Su yüzünden Taksim bahçesi sırasındaki çeş- me başından su almak yüzünden,| saka İsmail ile Eyüp arasında| kavga çıkmış ve neticede Eyüp, İs maili başından bir demirle yara- Tamıştır. İamailin yarası — ağırdır.| Eyüp yakalanmıştır. Lavhayı asarken Galata — Rıhtim — caddesinde Kostantinidis acentasında açlışan! Simon dün acentanımn kapı lâvha-| sını asarken çıktığı ıııerdivenden; düşmüş ve yaralanarak Sen Jorj| hastahanesine kaldırılmıştır. Otlar tutuştu Şişli arpa suyu sokağında Nest- le çikolata fabrikasına ait bahçe- deki otların bir kısmı tutuşmuş ise de derha! söndürülmüştür. Bahçıvanların paraları Yenicamiden geçmekte olan bahçı van Ömerin ceketi cebinden on iki Hirasını aşıran sabrkalı Muammer bır. Denize düştü Romanya muhacirlerinden Sa- lim Efendi bu sabah köprü altında denize düşmüş ise de kurtarılmış- tır. Sinema açmak İstiyenlere: Az — kullanılmış 100 — 300 liraya muhtelif maki- nalar, 100 kişilik kanape, 1 para kasası ve ucuz filmler metrosu 1 kuruştan itibren satılıktır. Tafsi - Jât: Galata Yüksek Kaldırım alt başında İzmirli oğlu Han No, 15 (66) | resminin kâzanç kanununun 37 n- ci maddesi ile teşkilâtı esasiye ka- nununun 84 üncü — maddelreinde sarahatla zikredildiği cihetle ergeç sinemacılardan alınacaktır. İki sene evvel Şehzadebaşında bir tiyatro Darülâceze resmini ver-| memiş, neticede resmi vermeğe ra- zı oluncıya kadar kapatılmıştır. Vapurcularlaşilep- ciler arasında Vapurcular ile şilepçiler ırıımğ da bir ihtilâf çıkmış ve mesele İk-| tisat Vekâletine aksetmiştir. — Şi- lepçiler, vapurculuk şirketinin va- purlarından bir kısmını şilepçilik- te kullanmalarına itiraz etmişler- dir. Diğer taraftan vapurculuk - şir- keti tarafından posta vapuru ola- rak İngiltereden alınan Dommnika| vapuru da şilep çıkmıştır. Bunu va puru teslim etmeye giden — heyet buraya bildirmiştir. Meseleyi ya- kından tetkik için şirket müdürü Mustafa Beyle Hukuk müşaviri Cevdet Beyler İngiltereye gitmiş- lerdir. — Matbuat cemiyeti kongresi! Matbuat cemiyeti fevkalâde kongresi dün yapılmış, bina ve âza nım sigorta meseleleri görüşülmüş- tür, Müzakere neticesinde âzanın sigortası işsiz âzaya yardım edil-| mesi, cemiyet için bir bina ılın—İ ması kararlaşmıştır. İ Muhittin Bey geliyor | Vali ve Belediye Reisi Muhit-l | tin Beyin mezuniyet müddeti bu bafta sonunda bitecektir. Muhittin | Bey Cumartesi günü nhrimiıtj gelecektir. Sreaegğeikiiki “Otobüslerde muayene Bir kısım otobüsler fenni mua- yenelerini yaptırmamışlardır. Be - lediye bu gibi otobüslerin hazira - nın on dördüne kadar fenni muaye nelerinin kat'i surette yapılmış ol- ması mecburiyetini koymuştur. Bu müddetten sonra muayene vesika: sr olmıyan otobüsler görülürse iş- lemekten menedileceklerdir. Srüküğğüleidk Ihtiyat yoklaması Eminönü askerlik şubesinden: Şubemize mensup ve mukayyet ih- tiyat zabitan yoklaması 3 Haziran 934 tarihinden itibaren başlamıştır. Bir ay devam edecektir. Birinci haf. | ta ümera binbaşı ve muadili rütbe, i- | kinci hafta yüzbaşı ve muadili memur | lar. Üçüncü hafta mülâzım ve muadi- | Ki memurlar. 4 üncü hafta zabit vekil. leri ve muadili rütbedeki memurlar- dır. Etibba ve baytar sımıfına mensup olanlar hangi şubede mütehassıs ol - duklarını tevsik edeceklerdir. Fevka- lâde muazeret dolayısiyle bizzat gele- miyeceklerle taşrada olanlar mektup- la müracat ederler, Şehir Mektubu Bu gidişle Türkçeyi Zor öğrenirler Bir cuma, yıhul cumartesi veya pazar günü Taksimden otobüse atlayın, Yenimahalleye kadar şöy- le bir uzanın, ve akşam üstü gene ayni yoldan otobüsle dönün! Gö- receksiniz ki otobüsün içindeki bazı delikanlılar, bazı genç kızlar şişhane karakolu şivesile sade Fransızca, sade almanca, fakat en çok fransızca konuşuyorlar. Pek sıkılırlarsa, pek başları dara gelir- se, yâni para verip bilet alırken, yahut yabancı birisinden yer — is- terken falan lütfen biraz Türkçe söylüyorlar, Bilmem, bunların için | de biletçinin Türk olduğunu unu- tup fransızca, yahut Almanca bi- let istiyen, para bozduran da olu- yor mu? Bir gün,cuma, cumartesi, yahut pazgr günü öğleden sonra, akşama doğru Kasımpaşanın üstündeki Tozkoparan bahçelerine giderek | oturun. Oradaki kalabalığın ara- | sında bir tek Türkçe kelime işite- bilirseniz aşkolsun size! . - Kadın, erkek, ihtiyar, orta yaş- hlar hep şu acayip diller söyleşi- yorlar: — Enel bahçe ay munço kalaba lık, haydi vamoz una otr bahçe! (Manaşı: Bu bahçe çok kalaba- hk, haydi başka bahçeye gide- lim!) Gençlere ve cacuklara gelince tıpkı Taksim - Yenimahalle oto- büslerinde olduğu gibi Fransızca ve Almanca, fakat en çoğu Fran- sızca (!) dilleşiyorlar, Dün bu bahçelerden birindeki garsonlardan biri beş yaşından sekiz yaşma kadar görünen kala- çe: — Rahat durun, sandalyaları devirmeyin, yaramazlık etmeyin! Sözlerini manasını bir türlü an- Tatamayınca adamcağız pandomi- ma oynar gibi onlara el, kaş ve göz işaretlerile meramını anlatın- cıya kadar akla karayı seçti. Benim anladığım, onlar bu gi- | dişle Türkçeyi zor öğrenirler! Seyyar Haberci Kırk çeşme suyu Belediye, kırkçeşme suyunu es- kisi gibi çeşmelerde bol, bol akıt- tırmamaktadır. Bunun da sebebi bu sene az yağmur yağdığı için yazın ortalarına doğru susuzluk sı- kıntısı çekilmesinin önüne geçmek tir. bereğnlree Valinin mezuniyeti Yirmi gün mezuniyetle Yalova- ya giden Muhiddin beyin izin müd deti bu ayın onunda, bitmektedir. Muhiddin bey gelecek haftanın başında vazifesi başına gelecek- tir. Ü Gelenler gidenler Belediyenin 934 bütçesi henüz Ankaradan tasdik edilip gelmemiş tir, Belediye memurlarının hazi- ran maaşlarının avans hesabından verilmesine çalışılmaktadır, M. Yoanides gitti Balkan ticaret ve sanayi odası, Yunan heyeti azalarından — sabık nazır M, F. Yoanindes ve M, Kris- tialis, Romanya vapuru ile Yuna- nistana hareket etmiştir. balıkça bir çocuk grupuna Ti'ul(-:_

Bu sayıdan diğer sayfalar: