5 Haziran 1934 Tarihli Haber Gazetesi Sayfa 4

5 Haziran 1934 tarihli Haber Gazetesi Sayfa 4
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

HABER — Akşam Postası “Türk teklifi muhtelif muhitlerde | Halepte nümayiş ayol iyi bir surette karşılandı Yugoslav gazeteleri; “Böyle bir teklifi küçük itilaf ve Balkan anlaşması devletlerinin kabul etmeleri Zagrep, 3 (Hususi) — Burada; çıkan yarı resmi “Novosti,, gaze- tesi Türkiye Hariciye Vekili Tev- fik Rüştü Beyin silâhsızlanma konferansında yaptığı teklif hak- kında yazdığı bir baş makalede diyor ki: “Tevfik Rüştü Beyin dün ak- şam silâhsızlanma konferansında söylediği sözler (| silâhsızlanma konferansının yenilenmesi ve kur- tarılması hususunda çok kuvvetli bir adımdır. Türkiye baş murahhası gayet Kuvvetli delillerle emniyet mesele- sinin ehemmiyetini anlatmış ve hattâ buna taraftar olmıyanların bile şimdi taraftar olduklarmı göstermiştir. Tevfik Rüştü Beye göre Milletler cemiyetinin varlığı emniyet meselesinde (O mündemiç olup ( silâhsızlanma konferansı Lokarno ve bunlara benzer daha bir çok anlaşmalar emniyet arzu- sundan doğmuşlardır. & Şimdi de İngiliz ve Amerikan murahbasları prensip itibariyle, emniyet temina Hna taraftar olduklarmı bildir.) #nişlerdir.,, Gazete Tevfik Rüştü Beyin tek Mfin telhis ettikten sonra diyor “Böyle bir teklifi küçük itilâf ve Balkan anlaşması o devletleri- Bin kabul etmeleri tabifidi. Bu bam. Wüşüle itilaf ve Balkan an İaş devletlerinin ilk müşterek adımlarını ifade eder, Bu hâdise Balkan anlaşma misakının haiz bulunduğu muvaffakıyetli mef - humun samimi bir tezahürüdür. Bu misak, düşmanlarımızın iddia ettikleri gibi hayali değildir. Kü - gük itilâf devletleri ittifakı esas « ları ile tezat halinde değildir. Ve hattâ silâhsızlanma konferansı - nm kurtarılması için Cenevrede yapılan tekliflere bir nümune teş kil etmektedir. Şarkım Cenevrede yaptığı il - ham, bütün iyi niyetlere rağmen ve inat yüzünden muvaffakıyetle hecelenmezse bizim vicdanları - mız müsterih olacaktır. Ve ihti - mal bu esas dairesinde kendimizi zühuru melhuz © fenalıklardan kurtatmağa muvaffak olacağız.,, Paris — “Le Journal” gazetesi si- lâhsızlanma konferansı hakkında Tür- kiye Hariciye Vekili Tevfik Rüştü Bey tarafından yapılan teklife dair neşrettiği bir makalede bu teklifi yal- nız herkesin kabal edebileceğinden de Zil, onun konferans mesaisini fevka - lâde kolaylaştıracağından bahsetmek - tedir. Gazete diyor ki: “ Bu teklifin münakaşasının uzun zamana mütevakkuf olduğu tabiidir. Fakat bu fifir Tevfik Rüştü Beyin, tek fifin sulhün samimi dostlarına büyük | bir İstinatgâh olduğu telâkkisini katiy yea tebdil edemez.” “Le Journal” Fransanın Tevfik Rüş jtü Beyin teklifini tamamen kabul et « tiğini ve ayni teklifin diğer murah - kabulünün kuvvetle ümit edildiğini yazmaktadır. Belgrat, 3 (Hususi) — Burada çıkan (Politika) gazetesinin siya- si muharriri M. A. Milosavlyeviç Cenevreden telefonla gazetesine aşağıdaki malümatı vermektedir: “İngiliz baş murahhası Sir Con Simon Londraya gitti. İngiliz murahhas heyetinden alman ha - tabii idi.,, diyor. Cenevreden ayrılması sil zlan-| ma konferansını terkettiğini ifade| etmemekte ve Londraya gitmesi| İngiltere hükümetini bizzat vazi- | yetten haberdar etmek arzusun 2 dan ileri gelmektedir: Maamafih bu hareket İngilte - renin (o konferansın tadili arzu - sunda bulunduğuna © ve emniyet teminatları konuşmalarında ta 2 ahhüt altına girmek istemidiği su retinde tefsir olunmaktadır. Bun- dan maada, İngilterenin dahili va ziyetini bilenler M. Makdonald! hükümetinin yeni teslihat kredi - lerini efkârı umumiyeye karşı hak| İ: göstermek maksadiyle Okonfe- yansın sonbahara kadar tehiri ga-| yesini takip ettiğini beyan etmek- tedirler. İngilterenin bu tayzı hareketi konferansta hazır bulunan murah has heyetlerinin çoğunun tasvibi- ne mazhar olmamaktadır. Hali- hazırda Rus — Fransız tezi hâ - kim bulunmaktadır. | Bu tez, em-| niyet teminatı hakkındaki müza - kerelerin devammı icap ettirmek- tedir. Bu hakikatı (O konferanı reisi M. Henderson dahi takdir ve tasvip etmiştir. Zira, önümüzdeki çarşamba gü-| nü müzakeratın devamı hakkm - daki kat'i hareket tarzı başka su- retle tefsir olunamaz. Lord Eden gazetecilere beya - natta bulunarak, memleketin mü-| Macaristan teamil âdetlere sadık kalarak bir haftalık istirahata gideceğini söy- lemiştir.. Buna göre, konferans encüme- nin toplanacağı güne (kadar ve hattâ ondan sonra da İngiliz mu- rahhas heyetinden ber şey bekle - nemez. Fakat ekseriyeti (teşkil eden murahhas heyetler müzake « relere devam hususunda ittihat ederlerse İngiltere murahhas hey- eti azlıkta kalmak (tehlikesine maruz kalabilir. İngiliz murah- has heyeti buna müsaade edebilir! mi? Her halde edemez.. Bütün görüş ihtilâflarma rağ- men İngilizlerle birlikte hareket lüzumunu hisseden Fransızlar da İngilizleri böyle bir muvaffakı - yetsizliğe maruz kalmaktan koru» yacaklardır. Bunun için Tevfik Rüştü Bey tarafmdan yapılıp küçük itilâf , Balkan anlaşması devletleri, Fran sa ve Rusya murahhas heyetleri tarafından tasvip olunan teklifin, umum komisyonda verilecek ka - rarlar için esas ittihaz olunması hususunda gayet ciddi bir sürette| tetkik ve münakaşa edilmesi bek- lenmektedir. Küçük itilâf ve Balkan anlaş» ması devletleri tarafından müza- heret edilen Tevfik Rüştü Beyin teklifi hakkında © diğer bir çok murahhas heyetleri beyanı şük - ran eylemişlerdir, yeni bütçe- sini tesbit etti Varidat sarfiyattan 66 milyon pengö eksik olduğundan yeni vergiler ihda- sına lüzum Budapeşte, (Hususi) — Macar meclisi mebusanınm son içtimam- da yeni sene bütçesi müzakere ve kabul edilmiştir. Yeni sene bütçe-| sinin varidat kısmı, devlet tarafın- dan işletilen müesseseler varidatı dahi Odahil Oolmak © üzere 1.084,500/000 pengöye; sarfiyat kısmı da 1.150.700.000 pengöye baliğ olmaktadır. Varidat ve sarfiyat bütçeleri a-| rasında 66.200.000 pengölük ak- ge vardır. Hükümet yeni varidat kaynakları bulmak suretiyle bu a- çığı kapatmağı düşünmektedir. Budapeşte hükümeti, Macar toprak mahsullerinin başlıca piya- salarından olan Çekoslovakya ile| mal teatisi işime büyük bir ehemmi| yet vermektedir. Bugüne kadar,| kontenjan çerçevesi içinde Maca- ristandan Çekoslovakyaya gönde- rilen malların sürümünü temin et- mek kolay olmuyordu. Bunun için Macaristandan (o Çekoslovakyaya yapılan ihraca* malları satılmadı» ğı halde Çekoslovakyanin Maca ristandan alacağı paranın miktarı günden güne ziyadeleşmektedir. Bu yekün bugüne kadar 54 milyon! berlere göre Sir Con Simonun krona baliğ olmaktadır. Bu mesail ... seye görülüyor hakkında iki hükümet arasında müzakerat yapılmaktadır, Bu haftalık sanat mecmuasının ü- çüncü sayısı mütenevvi münderecat « la, gürel resimler ve karikatürlerle çıkmıştır. Tavsiye ederiz. öereeren sera rasrnrapean isen örer enerenpesı 1 ereaa veren Şah Hazretlerini karşılıyacak heyet Trabzon, 4 (A. A.) — Anado- lu ajansının hususi muhabirin - den: İran şahını karşılamıya git- mekte olan heyet, bugün saat 13 te buradan hareket etmiştir. He - yet bu geceyi Gümüşhanede ge - çirecek ve yarın Erzurumda, ayın sekizinci günü de Gürcübulakta bulunacaktır. Şah hazretleri a - yın dokuzuncu günü akşamını Makuda geçirdikten sonra onun - cu günü saat 10 da hudutlarımız- dan girecek ve Gürcübulakta hü- kümetimiz namına karşılanacak- tir. Trabzon, 4 (A. A.) — Anado- lu ajansının husust muhabirin - den: Şah hazretlerini Makuda karşılamak üzere gitmekte olan Iran büyük elçisi Sadık han, bu sabah şehrimizden hareket et - miştir. S Haziran 1934 122 kişi tevkif edildi | Bunların “muhakemesini dinlemek üzere Şam, Hama Beyruttan yüzlerc€ insan gelmiştir Halep, 3 (Hususi) — Halep | dün heyecanlı bir gün yaşadı. Bu! gün gene çarşı dükkânları kapan-!| dı. Devriyeler bütün gün ve gece sokaklarda dolaştılar, ne kadar sivil polis memurları, varsa hal - kın arasına dağıldılar, Bütün bu tedbirlerin sebebi Halep eşrafın-| dan, geçen nümayişte tevkif edi-! len yüz on yedi vataninin muha-) kemelerine gene lise (o binasında başlanması esası idi. Fransızlarla son manda mu - kavelesini imza eden başvekil Şeyh Taceddin efendiye Suriye » liler, bilhassa Halepliler pek ziya de kızmışlardır. Netekim Tacettin efendi bun-| dan bir müddet evvel Halep lise- sini ziyaret etmek istemiştir. Mek tep talebesi bu ziyaretin vukuu -| na mâni olmak için çok şiddetli! bir nümayiş yapmişlar ve mekte - bi terketmişlerdir. Bu hâdise ü - zerine mektep talebelerinden 14| efendi tart ve muallimler de tev - kif edilmişler mektebi de kapa - mışlandır. Bu haberi alan diğer mektep -! ler protesto makamında mektep - leri terkederek grev ilân etmiş - lerdir ve lise açılmadıkça mektep lerine devam etmiyeceklerini ma ârif memuruna bildirmişlerdir. Halebe gelen reisicümhurun cuma namazını kılmak için camie | gireceğini haber alan halkın bir vak'a çıkarmasına mâni olunmak için çok sıkı ve çok kesif bir za- bıta tertibatı alınmıştır. Camie gi! den bütün yollara asker ikame o- lunmuştur. Hatta bu aralık cami kesif bir islâm askeriyle doldu - ruldu. Reisicümhur ve başvekil! bu sırada camie gelerek askerle - rin arasında bir yer alarak oturdu lar. Halk bu sırada gene muhte - Viyana, (Hususi) — Burada son bir kaç gün içinde şiddetli ba- zı hareketler görülmektedir. Bun- dan bir kaç gün evvel Salsburg'ta katolik episkopluğu saraymın ko- ridorlarından birinde bir bomba patlamış ve maddi zararları mucip olmuştur. Bundan maada Froral berg'te Feldegirhe mahallinde ka- tolik ruhani reisinin oturduğu bi- nanın tavanında da bir bomba patlıyarak duvarlârı yıkmıştır. Ay- ni günde Sankt - Paulda katolik papasının evinde de bir bomba ha disesi kaydedilmiştir. Bu bapta yapılan tahkikat bu sui kastların Naziler mi ve yahut ameleler ta- rafmdan mı yapıldığını meydana çıkaramamıştır, Bu bomba hadiselerinin en mü- himmi Viyana borsasında, telgraf « masma meydan verilmeden çözü- ajansı dairesine konulan ve patla-| lif tarzlarda nümayişlerde bult' muştur. Hatta bu sırada vatani fırk reslerinden Sadullah Cabiri bff minbere çıkarak halka hitab sok heyecanlı bir hitabe söylem tir. Bu sırada İbrahim (Hans bey de camie gelmiş bulunuyof du. Cami etrafında nümayiş wi panlardan 122 kişi tevkif olunö”U Bunlar meyanında vatani fıkas”? nın mütebariz simalarından S8 dullah Cabiri beyle İbrahim nano beyin de oğulları vardır. Derhal mahkemeye verilmişl#'! dir. | Bu ve diğer nümayişçilefi| muhakemelerinde maznunların vi valarını deruhte etmiş olan bir” çok avukatlar Şam, Hama ve ruttan gelmişlerdir. Bu muhakel nin çok heyecanlı olacağı tah?) olunabilir, dinlemek için her 18”) raftan birçok kimseler Halebe 89) mişler. Otellerde hemen hem yer yoktu. Mahkeme binası xgfi gelmiyeceğinden muhakeme İl binasında yapılacaktır. i Salona ancak mahsus er olanlar girebilecektir. binası sıkı bir inzıbat ve si altındadır. Halep, 4 (Hususi) — sil başlıyan muhakeme akşama N dar ve akşam yemekten sonra v rar devam etti ve ta sabaha dar sürdü. Henüz karar bildi” medi. Umumi kanaata göre 1 nunlardan bir çoğu mahküm “ caklardır. Nümayiş günü camide bulur lardan birçok kimseler bu nü yişte hazır oldukları ve kendi! rinin de mahkemeye celbedilm? leri hususu için istida ile mür# at etmişlerdir. Avusturyada vaziyet | günden güne kar Viyana borsasında telgraf ajansı daf) resine konulan bomba tesadüf esef olarak patlamadı ıyor' len bomba teşkil etmektedir. | Pratz'ta postahane binasi” 2 ve Lintz'te de lise binasında ?” bomba patlamış ve fakat ins*” zayiat olmamıştır. Mayisin otuzuncu gecesi hat ile Bruk Nöydörf arasın” telgraf kabloları bilinmiyen seler tarafından bombayla va edilmiş ve muhabereler ve miştir. Ayni gün: zarfında cenubi vusturyada Stampesdof civ wi şimendifer hattı bombalarl& rip edilmiştir. # Göz Hekimi Dr. Süleyman Şükrü Pabıdli, Ankara caddesi No: Telefon ; 22566

Bu sayıdan diğer sayfalar: