7 Haziran 1934 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 6

7 Haziran 1934 tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 6
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Cumhariyet' 7 Haziran 1934 H A S A N Tıraş Bıçakları Fen ve San'atin Gayesidir Hasan tıraş bıçaklarınınl 2 3 4 numarah dort tarafı gayet kes kin ve gayet hassas taraflanm ayn ayn istimal ederek yinni defa ku! Ianmakla hem iktısat hem de rahat ve huzur ve zevk içinde tıraş olacaksımz. Hasan tıraş bıçağı kadar mükemmel bir tıraş bıçağı dünya nın hiçbir tarafında olmadığı gibi bundan daha mükemmel bir bıça ğln olmasınm da ihtimali yoktur. Piyasada kazandığı muvaffakiyetten dolayı herkes Hasan Beyi hararetle tebrik ediyor. Avrupada da ima birinciliği diplomalarla tasdik olunan Hasan müstahzaratına da hildir. Taklitlerinden sakımnız. Hasan markasına dikkat. Hasan Ecza deposu. l m ^ BÜYÜK ÇAMLICA Su başı gazinosu yannki cuma gününden itibarcn en yüksek sazende ve hanendelerle hakikf bir biilbül vnvasi haiini alacagım muhterem takdJrkârlannt arz ve tebşir eyler. En temiz hava, lâtif manzara, nefis memba suyunu tabiî güzelliklerle sfislü ağoşunda toplayan HORHORUNİ Hergün akşama kadar hastalannı Cmin önü Valide kıraathancsi yanmdaki oan avenehanesinde tadavi eder. Telefon ı 24131 Doktor Askerî Fabrikalar Umum Müdürlüğünden: Fabrikalar için muhtelif tezgâh ve diğer vesaiti imaliye ile kuvvei muharrike tesisatı sipariş edilecektir. Maruf ve mütehassıs firmaları temsil eden alâkadarların vekâletname lerini hamilen bu baptaki şeraiti anla mak üzere 15 gün zarfmda Umum Müdürlük Fen Şubesine müracaat etmelerı. Ticaret tşleri Umum Müdürlüğünden: Türkiyede yangm, nakliyat sigorta iflerfle çalışmak üzrre kanuni buk&raler dairesinde tesçfl edilerek bugün faaliyet halinde bolunan Zi Kornhfl binaen bu kere müracaatle Galatada açacagı acentalıia şirket Ensurans Kompani LJmitet Sigorta Şirkrtinm Turkiye umumî vekfli haiz olduğu salâhiyete nunma nakKyat sigorta iflerOe meşgul ohnak ve bu ttlerden dogacsk davalarda bStfin mahke • mrlerde muddei, müddeaaleyh üçüncü şahıs sıfatlarile hacır bulunmık üzere Yani Gaziyadis Efendiyi tayin eylediğini bildirmictir. Keyfiyet sigorta şirketlerinm tef • tif ve murakabesi hakkındaki 25 haziran 927 tarihli kanun hükümlerine nnrvafık görülmüş olmakla ilân olunur. (233) ürolog Operatör Dr. R E Ş İ T SAMİ Idrar yolian hasuiıklan tnütehassısı Beyoğlu Parmakkapı Istiklâl Cad. 61 Maliye Vekâletinden: Kâğıtları hazineden verilmek üzere tiç muhtelif boyda on sekiz milyon sekiz yüz üç bin adet muharrerat zarfının imaliyesi yinni gün müddetle ve kapah zarfla münakasaya konulmuştur. Şartnamesi lstanbulda Dolmabahçede Kırtasiye deposundan alınacaktır. Müna kasaya iştirak etmek istiyenlerin bin iki yüz elli lira teminatı muvakkateierile 14 haziran 934 tarihine musadif perşembe günü saat on beşte Merkezde müteşekkil Mubayaat Komisyonuna müracaat ey lemeleri. (2723) içki satıcılarına Istanbul İnhisarlar Başmüdürlüğünden: Beyannamesini Başmiidürlük Ticaret Şubesine verenlere birer numara ita kılınmışh. Bu numaralardan birden 250 ye kadar olanların 11 haziran 934 pazartesi, 251 den 500 numaraya kadar olanlann 12 haziran 934 salı ve 501 den 815 numaraya kadar olanların dahi 13 haziran 934 çarşamba günü Başmüdiriyet veznesine müracaatle vergilerini teslim eylemeleri ilân olunur. Beyannamelerini Takibat Âmirliklerine verenler semt itibarile ayrıca davet edileceklerdir. Bu ci hete dikkat buyunılmasını rica ederiz. (3033) İstanbul Dahilî Ticaret Gümrügü Müdürlüğünden: tdaremiz ambannda mevcut sahipsiz eşyadan iki adet eski ve müstamel otomobil 110 lira bedelle talibi üzerindedir. Bundan fazla fiatle talip varsa «5» gün içinde Satış Komisyonuna gelmeleri ilân olunur. (3013) tstanbul ahmcı hukuk mahkerae • sinden: Remziye Hamm tarafmdan kocan Sirkecide Ankara eaddesinde Amaıya Üskup otrlmde Hüsnü Yusuf Efendi a. leyhine açılan ve boşanmalarma dair 18 tesrinisani 933 tarîhli karann ye • ır'lenmesi davasmm ikametgâhmm meçhuliyetine binaen ilânen vaki tabligata rağmen gelmiyen müddeaaleyhin usu • kn gıyabmda yapıl'n muhakemesinde ve davacı sorulup dmlenflmiş ve büro heyeti huzurunda dinlenen fabitlerin şehadetleri zabrtJanna müracaat edilen ferdanm ifadenameleri okinrap tetkik kılmmif ve isba muameleden bahisle gryap karannın 15 gün müddetle ilâ • nen tebliği kararğir olmuş ve bu bap • ta im!â kılınan muameleli gıyap kara • n dah! m;hkeme divanhanesine talik kılmmış bulunduğundan tarihi Hânnt ferdastndan itibaren beş gün içinde 934/1475 dosya numarasile itiraz et mediğiniz v* yevmi muhakeme olan 4/7/934 çarşamba saat 13,30 da Yenipostane binasmda dairei mahsusun • da muhakeme yapan tstsnbul asliye mabkemesi altmcı hukuk dairesinde heyeti hâkime huzuruna gebnediğiniz takdirde iddia olunan vakıalan ikrar ve kabu] etmis addile giyabmtzda muha kemenm intaç olunacağı tebliğ maka • mma kaim obnak üzere ilân oHmur. (230) ıST. MR. KUMANDANLIGI SA. AL. KU. İLÂNLARI Merkez Kumandanhğma merbut kıt'a ve müesseseler ihtiyacı için 17 kalem yaş sebze 13/6/934 çarşamba günü saat 14 te kapah zarfla alınacaktır. Şartnamesini göreceklerin hergün, münakasa ya iştirak edeceklerin belli saat ten evvel teklif mektuplannı Topanede Merkez Kumandanlığı Satınalma Komisyonuna verme Ieri. «1139» (2440) *** Gülhane hastanesi için bir a • det bulaşık yıkama makinesi ve bir adet çamaşır ütü makinesi 16/6/934 cumartesi günü saat 14 te pazarlıkla alınacaktır. Şartnamesini göreceklerin hergün ve pazarlığa iştirak edeceklerin belli saatte Merkez Kumandan lığı Satınalma Komisyonuna gelmeleri. «120K» (2917) *** Merkez Kumandanl'Pina bag • h kıtaat ihtiyacı için 81 bin ki 10 meşe kömürüne verilen fiat pahah arörüldüğünden pazarhsi 14/6/934 pereembe erünü saat 14 te yapilacaktır. Taliplerin bel 1 saatte Topanede İstanbul Le 1 vazım Âmirlîği Satınalma Ko • misyonuna gelmeleri. (2965) Sahibinin Sesi başmu^arniyesi BONO Bonolarla ve tar stftmak emlâki mazbıua saemlâk. yurtluk ocaklık vesikası ahr istemiyenlere ve arazi alir. Balıkpftzar Maksudiye han No. 35 Mudanya Belecüye Reisliğinden: Kullanılmış 2. lokomobil, 1. kalbur makinesi, 1. ton kadar hurda , demir, 30. kilo tunç, 150. kilo hurda Ievka, 3. tane lüks lâmbası ve ' Iüks lâmbası parçası satıhktır. İstiyenlerin 20 haziran 934 saat on beşte Belediye Encümenine müracaatleri. (3012) I Emlâk ve Eytam Bankası ilânları \ Sirkeci Gümrüğü Müdürlüğünden: Miktarı Cinsi eşya Kilo Gr. 15 700 lpekli mensucat Yukarıda ismi ve miktarı yazılı eşyanm Sirkeci Gümrüğü satış komisyonunca alenî surette bilmüzayede satılacağı cihetle taliplerin pey akçelerile birlikte 4 temmuz 934 günü saat on dörtte hazır bu lunmalan ilân olunur. (3015) ^ Ugurlu zade M. Derviş ^ MÜZAYEDE 1LE SATIŞ 1934 haziranın 8 inci euma günö sabah saat 10 da Beyoğlunda Ayaz • paşanın en aşağısmda Dolmabahçeye inmeğe başlamadan sağda son sokakta Ekselsior aparhmanmm ittfsalinde Cam apariımanm 3 mımaralı dairesinde mevcut ve evvrlce kumandan Soi • dab'ye ait olan müzeyyen esyalar mfi sayede suretile sablacaktır. Aynalan tekmü grave olup gene grave kristal plâklaria müzeyyen en son model emsalsiz bir yemek oda taikımı; 11 parçalık kühök pek zarif kırmızı bir salon takımı; asrî pomye Lui Kenz ve sair müteaddit salonlar; meşhur ressam Tottinin 2 adet yağh • boya resimleri; hayli beyaz maden kristofli ve sair parçalar; 4 2 parçadan m8rekkep kristal sizile su takrrm; iki e n . salsiz fngiliz karyola'an; 69 parça • dan murekkep Saks tab?k takmu; 144 parçalık meşhur Knıpp fabrikasmm çatal bıçak takımı kutuda; Amerikan mamulâh çelik deftrr dolabı; blöblan ve sair vazolar; asrî elektrik lâmbala n; Şam işi mozaik esyalar. Çaprast telli demir çerçrveli meşhur Ring Al man piyanosu. Anadolu ve Acem halılan. Pey sürenlerden 100 de 25 temi nat alınır. Satış peşmdir. (239) LJdya onun odasma bir karyola koydurmuştu. Fakat ihtiyar Lidyanm ya • nmda ise basbyalıdanberi orada ancak bir defa yatmısh. Aparbmanm içinde lâmbalar sönüp te el ayak çekilince usulca kapıstnı açh ve gecenm mütebaki kısmmı eşik ustunde uyuklıyarak geçirdi. Lidya ertesi sabah uyanmca ihtiya nn bir saat evvel gittiğmî öğrendi. 17 Kiralık emlâk Teşvikiye Hamamcıemin sokak Teşvikiye apar tımanı 4 numarah daire 18 1/6 Teşvikiye Hamamcıemin sokak Teşvikiye apar tımanı 6 numarah daire 18 1/7 Teşvikiye Hamamcıemin sokak Teşvikiye apar tımanı 7 numaralı daire 21 2/2 Nişantaşı Harbiye caddesi Selçuk apartıman 2 numarah daire 18 3/1 Büyükada Rıhtım caddesi 32/34 numaralı dükkân 8 254 Galata Büyük Manokyan hanının \ hissesi 60 119 BüyükadaYorgolu kazino ve çamlık \ hissesi 10 457/1 Feriköy Cami sokak 2/4 Nolı baraka 5 634 Yenikapı Kâtipkasım mahallesi Yah sokak 25 numarah hane 5 635 Büyükçarşı Gülsüm sokak 7 • 9 numarah dükkân 10 Yukanda yazıh emlâk bilmüzayede birer sene müddetle kiraya verileceğinden taliplerin 18/6/934 pazartesi günü saat on altıda etıbemize müracaatleri. (3021) Esas No.sı 1/4 Mevkii ve nevı Teminat Lira PANORAMA Bahcesinde Beyoğlu birinci sulh hukuk hâkimliğinden: İstanbul Hazme muhakemat müdi • rryetmin Kasnnpaşada Bahriye caddesinde 23 numarah brrber HalO oğ!u thsan Efendi aleyhine ikame eylediği mukaddema poKs memuru tktn çıkan» Ian Recep Efendiye mütesebil kefil sıfatile maas v« eşya bede'inden on i • ki lira on bir kurusun tahsili davasında müddeaaleyh thsan Efendinm icamet* gâhı meçhul olduğundan ilânen yapı • Ian tebligata rağmen 31/5/934 tari h'nde mahkemede ispati vücut etme • diği ve müddei tarafmdan iki kıt'a vesika ibr?z cdildtğinden muameleH gı • yap karannm bir ay müddetle ilânen tebliğine karar veribniş olduğundan yev mi muhakeme olan 12/7/934 tarih sa?t 10 mahkemede hazır bulunma • nız ve muddeti kanunîyesi zarfmda i tiraz etmediginiz takdirde gıyabmızda hüküm vrrileceği cihetle muameleli gıyap karan m?kamına kaim olmak ü • zere ilân olunur. (225) hiçbir şey yapmamış, üstelik bir aralık evinden kovmaya bile kalkışmıştı. Şimcfi bunu düşündükçe utanıyordu. Fakat çok erken kalkmasına rağ> men Jogsu evde bulamadı. Madam Morgana telâsla sordu: Mister Jogs gitti mi? Bilmiyorum madam, gitmiş olacak. Giderken gördünüz mü? Hayır. Beş buçukta kalktım. Gitti ise ondan evvel gitmiş olacak. Bakın iskemlesini koridorda bırakmış. Zannederim onun üstünde uyukluyor. Lidya içini çekcrek söylendi: Zavalh ihtiyar!.. Ona karşı şimdiye kadar kâfi derecede nazik ve mültefit olamadığım için çok müteessirim. Ben Mister Joarsa çok şeyler borçluyum, Madam Morgan. Madam Morgan da müteessirdi. Jogsa hergün biraz daha fazla alışıyor, ona karşı yaşça kendisinden büyük olmasına rağmen bir ana şefkati beeliyordu. (Mabadi var) F I K R İ Y E Hanım fstanbul Millî Emlâk Müdürlüğünden: Fenerbahçede kadim bostan ve set mahalli; bostanla deniz ara sındaki kumsal, kazino ve eski banyo tesisatı pazarlıkla kiraya ve rilecektir. tsteklilerin 1/7/934 pazar günü saat on dörde kadar müracaatleri. «M.» " (3023) Eskisehir Nafıa Basmühendisliğmclen: Sivrihisar • Sarıköy yolunun mebdeinden itibaren 1 + 700 üncü kilometroları arası tamiratı esasiyesi «1523.80» lira bedeli keçifle 3/6/934 tarihinden 23/6/934 cumartesi günü saat on bese kadar açık olarak münakasaya konmuştur. Taliplerin, bedeli keşfin % 7,5 ğu nisbetinde teminat vermeleri ve bu işi başarabileceklerden olması meşrut olmakla ihale günü Daimî Encümen riyasetine müracaat eylemeleri lüzumu ilân olu • nur. (3028) fstanbul Adliye Levazımından: fstanbul Umumî Hapisane ve Tevkıfane hastanesi icin 7 fıaziran 934 tarihine musadif perşembe günü saat 14 te pazarlıkla süt ve y~ ğurt mubayaa edileceğinden talip olanlann Istanbulda Yeniposta nede tstanbul Cumhuriyet Müddeiumumiliği nezdinde müteşekkil komisyona müracaat eylemeleri ilân olunur. (3025) üstii eve gelince ona: Jogs, ben styabate çıkıyorum, biliyor musunuz? dedi. Fransa nm cenubuna gidiyorum, Oralan çok güzel yerlerdir, madam. Evet, ben de oyle biliyorum. Bu scyahat sizm birkaç hafta ta • til yapmanıza vesile olacakhr. Son günlerde çok yoruldunuz. Buna fazlasile hak kazandınız. Bu münasebetle sizden birsey rica edeceğim. Emrediniz madam. Size biraz para vermek isti • yorum. Bunu kabul etmelisiniz. Çok «ey... Bana mı? Fakat sîzin bana borcunuz yok ki madam. Bana avukat efendi para veriyor. Hiçbir ihtiyacım yok. Pekâlâ... Benim gaybubetira esnasında da ücretinizi vermesini tarafraıdan kendisine söyleyiniz. Ben size çok şeyler borçluyum, pek çok. Her halde bir hediyecik olsun ver • mek isterim. Kuzum söyleyrâ, en ziyade nasıl bir nediye versem memmın olursunuz? Jogs derin derin diisündü, sakalını kaftdı, nihayet güzel bir pipo • nun kendisini çok sevindireceğini söyledi. Fakat birdenbire pisman oldu. Bu hareketini arsızlık telâkki etmisti: tltifatınıza teşekkür ederim, madam, dedi. Bana o kâfi... Hiçbir hediye istemem. Lidya gülerek: Anlasıldı, anlaıfildı, dedi. Size Londrada bulunan en güzel pipoyu alacağım. Bu size karşı beslediğim sükran hislerinin ufacık bir delili olaeaktır. Jogs mabçup mahçup kekeledi: ö y l e ise madam, pipo Bruyer cinsinden olsun. *** İhtiyar Jogs, Lidyanm seyahate çıkacağı güne kadar bizmet etti. Lidya, hareket sababı pek erken kalktı. Maksadı Jogsla görüfmektL Bir gün evvel onun istediği cins pipolardan bir tane değil, muhtelif şekillerde tam bir düzine almısti. Bunlan verirken kendisine bir kere daha teşekkür etmek istiyordu. thtiyar iki defa hayatmı kurtarmışti. Bona mnkabil o »imdiye kadar ona ıazan: Edgar Vallas Tercume eden: Ömer Fehmi 39 seyrede ede kararstzca yapılan bir te nezzüh... Evet evet biliyorum, mutlaka benhn gittiğim tiyatro ile yemek yediğim ktuubSn etrarmda değfl mi? Madam bilmiyorum, bana göre bStun b'yatrolar ve bütün kuISpIer bir> birlerine benzerler. Çabnk soyun ve Madam Morgand?n elbiselerini kurutmasını iste! Fakat Jogs bu sozlere kulak vermedi. Lidyarun daha fazla urar ettiğini görünce nihayet ıslak kaputunu çıkar • mağa razı oldu. Topallıya topalhya odasma gitti. Seyahat Lidya Gürzon StrHte yeni aldığı evî döşetiyordu. Bu itfbarla çok telâsbydı. Bütün günlerini yorgancılar ve insaat kalfalanna meram anlatmakla geçiri • yordu. Kap Marten seyahatinm vekti geliyordu. O zamana kadar bu işleri tekmül«mek lâzımdı. Bu seyahat bir ay kadar sürecektL Geldiği zaman herşeym ha*rr olmaM lâzımdı. Bunun için Madam Morganı Londrada brrakmayı kararlasturdı. Seyahat hazırlıkları arasında Jogsu da unutmadı. Hareketinden birkaç gün evvel bir Lidya merhamet ve »efkat dolu baInslaria çıkısn: Jogs, bu ne byafet? Yağmor paçalanndan akıyor. Neredeydin? Şehird« biras serseriyane dolaş hm, M&dam.

Bu sayıdan diğer sayfalar: