7 Haziran 1934 Tarihli Haber Gazetesi Sayfa 1

7 Haziran 1934 tarihli Haber Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

KURUŞ Telefon 23872 — İK TAğadii © safmmıd şhAlekaan$i | HEMmüE HABER KURUŞ Haziran Perşembe 1984 Sene 3 Sayı: 756 — Bu yaralâyışta kast - var mi”? Matmazel Maryanos bir tabanca kur- şunu ile yere düşünce karabet kendisini sokağa attı fakat... 'ğ':..(..ı—ı.c LA Yaralanan M, Maraynos | Dün gece saat onda, Galata -| da oturan Maryanos isminde bir| genç kız tabancayla bacağından vurulmuştur. Yaptığımız tahkikata nazarar | vak'a şöyle olmuştur: Evvelce * bendeniz Bulgaristandaki tik sanayünin gene Bulgaristan — deri kö- sele ve ayakkabı — sa- nayiü üzerinde yaptı- lüs- ğt menfi — tesirleri (HABER) — sütunla- rında bir — memleket sevgisi ile izah etmiş ve canım kadar sev- diğim — ırktaşlarımın böyle ecnebi menla- atine dayanan lüzum- Suz bir istihsalât yü- Zünden işsizlik — gibi © büyük - bir, felâkete düçar olmalarına la- $ kayt kalmak isteme - Miştim. Fakat görüyorum ki bu tamamen bir | Memleket — merbuti - Yeti ve — sevgisinden ılıkı birşey olmıyan yanatım lüstikçi tekadaşların — men - üne dokunmuş ©- ki * beni bu hu- Müştür, ” Galatada Necati bey cadde - sinde vekilharç sokağında numaralı Mercan apartımanının birinci katında kiracı olarak Ma- dam Tomon ile kızları Mari, Ta- kohi ve Maryanos bir arada otur maktadır. Bunlardan Mari ile Takohi ev lidir, diğer Maryanos da Perşembe - pazarında Sindarma tütün mağazasında çalışır, ana - sını ve kendisini besler. Ana ile kızın Galatada Tokatlı birahane- sinde çalışan Ohanes isminde am calarının çocuğu ve Maryanosun süt kardeşi olan bir genç vardır ki, bu eve arasıfa gelir ve bir müddet kalır, gider. Geçenlerde Ohanes gene gel- miş ve briaz oturduktan sonra ev de bulunan Maryanosun ablası -| ()| Galata | T ga “ben Maryanosu demiştir. Kadın da sen bizim ak- yabamız ve kızın süt kardeşi olu- yorsun, kızimızı sana veremeyiz demiş ve bir daha da evlerine uğ ramamasını bildirmiştir. Ohanes de bu cevap ıııerıne* Devamı 8 nci sayfada— Museviler ne diyor? — 3 üncü sayıfada — Yahudi aleyhtarlığı niçin moda oldu? | — 2 nci sayıfada — Memleketimizde lâstik ayakkabı yapılmamalıdır Susta gayri verit ııutıloılır serdetmek- Je itham edecek kadar heyecana düşür- “Devamı 8 irci sayıfada), alacağım,, | | DNUT 'T gg gVS B yaypyaa ADi gyyganolİN FT yyyıgEAATR y Cenevreden bildirildiğine gö- re, İngiltere hariciye nazırı Sir Con Simon, Millelter Cemiyetin- deki Yunan, Bulgar, Türk mu - rahhaslariyle ayrı, ayrı ve uzadıya görüşmüştür. Bu müzakerelerin Çmıkkale ve İstanbul boğazlarınım tahki - mi memnuiyetinin kaldırılması hususunda Türkiyenin yaptığı teklif etrafında olduğu anlaşıl - maktadır. . . Gezinti Bilet satışır bugün saat 2 de bitti Gazetemizin tertip ettiği bü- yük deniz gezintisi yarın yapı- lacaktır. Akay idaresinin Kala- mış vapuru yarın sabah tam sa- at 8,05 de Köprünün Kadıköy iskelesinin Haydarpaşa cihetin-| den hareket edecektir. Gezinti- mize iştirak edecek okuyucula- rımızla davetlilerinin — (3) ncü sayfamızdaki tarifede gösteri-| len saatlerde iskelelerde hazır| bulunmalarını hassaten rica e- deriz. Çünkü vapur, tam bu sa>| uzun atlerde hareket edecektir. Bilet mevcudu “kalmadığı ıçın* boş yere müracaatta bulunulma-! Mast rica olunur. y Taymis, boğazları tahkim et-| mek için Türklerin ortaya attık - arı iddia hakkında şu dehllerı gösterdiklerini ilâve ediyor: “1923 senesinde Türkiye, bo- yanda silah, bir yanda konferans! Boğazların tahkimini istemek hakkımızdır! ğazlar mukavelesini Milletler Ce miyetinin gittikçe kuvvetlenerek büyük ve küçük bütün milletleri müdafaa etmek vaziyetine girece —Devamı 8 nci sayfada— Şah Hz. nin istikbali Heyet bü sabah Erzurumdan karsa hareket etti İran Şahı için şehrimizde - de hazırlıklar devam — etmektedir. Belediye tarafından Galata köp- rüsşünün Karaköy cihetinde bü - yük bir tak yapılmaktadır. Tak — Devamı 8 ücide —

Bu sayıdan diğer sayfalar: