14 Haziran 1934 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 4

14 Haziran 1934 tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 4
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Cttmhonytt 14 Haz'Van r Edebi Toman fazan: MUAZZEZ TAHSM Allahın, Âdem evlâdının içine koyduğu en büyük îşkence ve azap vasıtası şüphedir. Bu muhakkak... Kendi kendime: «Acaba?» derken duyduğum ıstırap, eminim ki hakikat karşısında bugünkü kuvvetini kaybedecek. Acaba, diyorum; günlerce, gecelerce bu acaba? ya ce vap vertnek için çırpınıyorum, kendi kendimi didikliyorum. **• Kalyoncukulluğundaki terzime kitmiştim. Bu yabancı sokaklarda kendimi kaybolmuş zannettiğim bir sırada, nereden geldiğini anlıyamadığım bir otomobil kornesi kulaklarımda, beynknde öttü. bir çığlıkla kenara çekilirken otomobilin için de Nermin ve Refiği gördüm. Gü • lerek birşeyler konuşuyorlardı. Beni görmediler bile... Akşam Refik geldi. Gözlerinde birşey okurum, ümidile bos yere onlara baktım. Refik sen, mes'ut, memnundu. Bizde misafir olan ablamla ve küçük Jale ile şakalaştı, oyna dı. Benden nekadar uzakta idi! Bir ara kalbimi ellerimle sıkarak, du daklarımda dolasan suali sordum: Bugün ne yaptın Refik? Bütün gün göz açmadım yavrum. Sabah hastanede, öğleden sonra Kadıköyde ağır bir hastamm yanında kaldım. Sıkışan ciğerlerime daha büyük bir azap vermek için vahşî bir inatla sordum t Bütün öğleden sonranı Kadı köyde mi geçirdkı? Hiç kızarmadan, duraklamadan: Saat üçten yediye kadar! dedi. Halbuki ben onlan gördüğüm zaman saat beşti Alçak yalancı a • dam! • * • Bitenler ) Avrupanın alâka ile beklediği mülâkat Pahalıya malolan elmas 27 Pariste gfizel . : V % *!. C ,* i ' liğile meshur Mu zik Hol artistle raden Jenni Dol linin başına p4 acıkh bir vak*t gelmistir. Matmazel Dol • li 1928 senesin • de, Niste, hari • kulade güzelliği vr san'ati sayesin • Matmazel Dolli de dünyalar kadar para kazan dığı bir sırada, 52 kırat buyüklüğün • de tektas bir pırlanta sahn almıstı. Fransada Iüks eşya hususî ve oldukça yuksek bir vergiye tâb'dir. Artist, sahn aldığı taşın 450,000 frank tutan bu vergisini vermemek için, ban dost larının tavsiyesile, bunun Fr^nsa dahi • ; linde kuDanılmayıp ihraç ed leceğini beyanla tası tngiltereye yolladu Oradan da, gene lutüfkâr bir desttra yelek cebinde, tas tekrar Fransaya döndü. Bu sefer de tkinci bir cürüm islen • mi?, gümrük k?çakçılığı yapılmış olu yordu. Kulağı delik olan Maüve möfettîş leri bu isten haberdar oldular. Ve bundan bir hafta kadar evvel, gözel artist, meşhur bir avukatın par'.ak müdafaa sına rağmen, üç gün haoisle beraber on bir buçuk milyon frank para cezasma mahkum oldu. Halbuki, son zanrnlarda ragbetten düserek malî vaziyeti fenalaşmıs olan Matmazel Dolli bütün mucevheratmı sahlığa çıkarmıs ve bu nadide pıriantasına ı>ncak 1,600,000 franga müşteri bu'abilmisti. Mahkeme, Sç gunlük hapis cezasmî tecil etmisse de, şimdiye kadar hiçbir yerde emsali kaydedümiyen bu yrman para cezası, kaçakçı artistten, müm künse, tahsil olunacakbr. RADYO M. Musolini ile M. Hitler bugün görüşecekler Roma 13 (A.A.) Havas Ajan sı bildiriyor: Hitler Musolini mülâkabnm an • fesinde Italyan matbuatı, Cenevrede aktoîunn Fransız tngiliz Amcikan itilâfmm ferdasmda baslamıs olduğu mücadeleye şiddetle devam etmekledir. Bu nesriyzhn istihdaf ettiği gaye Avrupaya bloklar siyasetinin hâkim ol duğunu ileri sürmektir. ttalyan gazele lerine göre bu siyaset Avrupa için bir tehlike teşkil etmektedir ve tabiî neti • cesi de muKalif bloklann teessü'ü ola cakhr. M. Muso'ini ile M. Hitîer aresnda vuku bulacak mülâkatm mevzuu t • talyan matbuabnca t?mamen meçhul olmakla beraber bu nesriyahn havayı hazırlamak maksadile yapıldığı intıb?ı mevcuttur. CUMHVRtYET M. Hitlerle M. Musolini arasındaki mülâkatm bu iki devletîn bir cephe birliği vücudle getirmeleri maksadile hazırlandığı mülâkatta gorüsülecek mevzulara ait programm mündericahndan anlasılıyor. M. Musolini sflâhları bırakma konferan • sında Fransanm bir grup vücude ge tirmesmden münfail olmuş ve derhal Almanya ile ttalyamn bir başka grup vücude getirmeshıe lüzum görmüstür. Bu gJcsamki program J Bir zamandır Refik'bize daha tok geliyor. Hiç' beklemediğim bir gün ve saatte onu karşımda göru yorum. Bazi akşamlar tam yemek vakti geliyor ve yemekten sonra der nal gidiyor. Bazan gece saat dokuzda geliyor, annemi ve beni sinemaya götürüyor. öğle vakti, hastaneye giderken, muayenefaanesine gitmeden evvel bize uğruyor. Onu eskisinden daha sık görüyorum. Ni • çm istediğim kadar memnun değiKm? Nerminin kocası öldü. Zavallı tdam, tanımadan ona ısınmış ve aamıştım. Kim bilir o san çiyanın elinden ne işkenceler çekerek öl • dü! Nermin şimdi bir «şendul» ol du. Sözde kocasının matemini tutacak diye ecnebi kadınlan gibi siyahlar giymeğe özendi. Halbuki ma tem değil, siyah kendisine çok yakışıyor da ondan... Siyah elbisesi îçinde bütün davetlerde, çaylarda, toplantılarda ortalığı altüst ediyor. Güzelliği ve parasile. Yemek odasına girerken annemle babamm ciddî birşey üzerinde konuştuklannı anladnn. Evvelâ beni görmediler. Annem diyordu ki: Peki... Fakat arbk çok iyi karanıyor.. Niçin evlenmiyor? Beni görünce sustular. Kimden bahsettiklerini anhyamadım ama içimde acayip bir hisle kalbim burkuldu. Refiği kaybetmekte olduğumu hissediyorum. Bu, nasıl oluyor? Bilmiyorum. Onda bana yabancı olan birşey var. Gözlerini, bir kitabı okuyor gibi arbk açıkça okuyamıyorum. Onlar benden kaçıyorlar sanki... Çok zavallıyım. Yalnız kendime değil, eski Refik olmaktan kaldığı için ona da aayorum. Ne yapıyorsun Refik? Bu büyük aşk mabed'^. bizim mabedimizi yrkmak tnı iitiyorsun? Onun çöküntü»ü altında nasıl yaşar, nasıl nefes ajhrsın Refik?. Bunu düşihıemiyor musun? Kalbimin içînde mim inim inlî • yen bir acı doğdu. Beni unuttun mu Refik? Artık senin için hiç hiç yok muyum? Bu ısbrap hiç mi dinmiyecek? Hiç mi elini başıma koyupı Feriha bana inan.. Ben seni nim!... Demiyeceksin artık. Seni cidden kaybediyor muyum Refik? Sonra nasıl yasarım ben? Bir sersem, yaşamak makinesi kınk bir zavallı olurum. Bunu yapma refik. Sana bağladığın gençliğime, hayatıma acıtnıyor musun? Bunun günahından, acısından korkmuyor musun? Bana artık hiç, hiç cevap vermiyecek misin? Gecelerce çağırdığım halde her zaman kollanm boşluklarda mı çırpınacak? Seni düsünen basım, bir bunak gibi sallanarak omuzlarımın üzerinde lüzutnsuz bir sey gibi mi kalacak? Ne yapıyor • •un? Bu yaptığıtîdan kork muyor musun Refik? (Birinci »ahifeden mabat) çekinmeğe çalışacaklan tahmin edil mektedir. 2 Almanyamn Milletler CemiyeHne dönmesi meselesi. Bu mesele, si iâhlan btrakma meselesine bağlı ola • cakbr. M. Musolini galiplerle mağluplar arasmdaki farkı kaldıracak b"'r şe kilde ıslah edilmiş bir Mîlletler Cemiyetme ALmanyamn dönmesini tavsiye edecekt'r. 3 Avusturya meselesi. Bu üç meseleden en dikenlisi olan bu mesele de mevzuu bahsedümeden olamaz ve Italya, muhakkak surette, Almanyanm Avusturyadaki Nazi hareketine yardım etmekten vaz geçmesi • ni istiyecektir. Roma 13 (A.A.) Hitler Musolini mülâkatında bulunacak olan ttalyan murahhaslanmn ekserisi dün ak • şam Venediğe hareket etm'ştir. M. Hitler persembe sabahı yanmda Har'ciye Nazın M. Von Noyrat olduğu halde tayyare ile oraya gelecektir. Almanyamn Roma sefiri M. Von Hassel de mülâ katta bulunacakhr. M. Musolini şündi oturmakta olduğu Rocca Camitateden doğruca Venediğe gidecektir. Harp hazırlıkîan (Birinci »ahifeden mabat) hücum kıt'alan ve hücum fırkalan namı altında bir nevi müsellâh kuvvet vücude getirilmişti. Bunlann adedi gayet çok olduğundan adeta Almanya bu milis kuvvetlerin elinde kalmışb. Lâkin dünyanm en yüksek ordusu addolunan Reichsvrehr erkânı ile ağır sanayi erbabı ve eski za • bitler memleketin dahilî ve kısmen dahilî müdafaasının talim ve ter • biyesi noksan olan milis kuvvetlerin elinde kalmasından memnun değillerdL Londrada münteşir «Daily He • rald» gazetesinin istîhbanna nazaran ordu erkânı ile ağır sanayi patronları nihayet ağır bastmslar ve memleketin haricî ve dahilî müdafaasının tnünhasıran Reichswehre tevdi edilmesine M. Hitleri razı etmişlerdir. Hücum kıt'alan ile hücum ka • demelerî mensuplan yaz tatili münasebetile terhis edilmişlerdir. Bunlara tatilde ne para ne silâh verilmiyecektir. Tatii bittikten sonra bunların işsizler kamplarında çah • şacaklan tahmin olunuyor. tngiliz gazetesinin mevsuk istihbarına göre bugün Almanyamn askerî mukadderatı ve müdafaa iş • leri münhasıran Reichsvrehr ordu • su başkumandam Jeneral von Fritcsh (fon Friç) in eline geçmiştir. Almanyamn bütün müdafaa işlerinin mes'ul ve tecrübeli meslekî ordunun eline geçmesi Almanyamn tekrar büyük ve korkunç bir askerî devlet olmak istediğine delâlet ediyor. Bir Çin heyeti geldi (Birinci tahifeden mabat) Maksadımız Avrupadaki yeni devlet sistemlerini ve yeni rejimleri, mkılâp • lar ve ihtilâller geçirerek kuvvetlen • miş memleketlerin vaziyetlerini tetkik etmektir. Gördüklerimiz, öğrendikle • rimiz îçinde şüphesiz ki Cin için kaoili tatbik olanlarmdan istifade olunacak • hr. Tetkik edeceğhnîz memleketler î • çinde geçirdiği büyük mkılâplar ve athğı büyük terakki ham'eleri itibarile bizim en ziyade nazarı dikkatim'zi celbeden Türkiyedir. Bu memlekette başta Dâhi bir Şef ve etrafında çok kıy metli elemanlarla vücude getirilen e seri bizzat ve yakmdan görmek biz<m için çok lüzumlu îdi. Seyahatimiz müşkülâtsız geçti. Singapur ve Süveyş kanalı yolile Akdeni ze geldik ve ttalyaya uğradık. ttaryada iki ay kalarak faşist sistemini tetkik ettik. Yann Ankaraya gideceğiz. Orada üç, dört hafta kadar kalacağız. Anka • rada icap eden tetk'klerde bulunarak, hükumet ricalinizle temaslar yapaca • ğız. Ankaradan tekrar tstanbula dö • neceğiz. Burada daha az kalacağız. Türkiyeden sonra Almanya, tspanya ve diğer bazı memleketleri ziyaret ede • ceğiz. Bu seyahatimizi ikmal ettikten sonra müşahade ve tetkiklerimizin neticesini ihtiva eden bir rppor hazırlı yarak Nankin HaricıVe Nezaretine vereceğiz. Bu raporumuz üzerine hüku • met icap eden ıslahat tedbirlerini ala • cakhr.» tSTANBUL: 18.30 plâk neşrlyatı 19,20 AJans haberleri 19,30 Türk muslkl nesrlyatı, (kemençe Kemal Niyasd B., ot Hayrlya Hanım, Azml Bey, Muzeyyen Hanım) 21 Selim Sırn Bey tarafmdan konferan* 21,30 stüdyo caz ve tango orkestrası. VÎYANA: 17,15 valsler 18,05 ziraî musahabe . ı 18 35 Ucarî ve smal malumat 19,30 Rl \ chard Wagnerin operası: «Zlegfrled» birinci istirahatte: Haberler, ertesi gunktt program, hava raporu, lklncl İstirahatte fl Mıllî neşriyat. VARŞOVA: 17,35 koro konsert . 18,20 haflf mustti konseri 19,05 kadınlann zamanı 19,20 piyes 20,20 gramofonla «Rosenkavallert den parcalar . 21,05 spor, musahabe, tt. yatro haberlerl 21,17 Katovİçten: Konser 22,05 Odynladan nakil . 22,1? halfc konseri 23,20 dans havalan. BUDAPESTE: 18,35 flüt konseri 19,35 konser 20,55 musahabe . 21,40 milli musikl mektebinia konseri . 24,05 Ostende kahvesinden nafe» len Veres Çingene orkestrası. • PRAG: 18,15 konferans 18,50 ziraî musahab 19 almanca neşriyat 20,05 haberler, musahabe 20,30 Ostravdan nakil 21,11 musahabe, sonra facia 23,05 haber, gramofon . 23,35 Çek bestekârlarından halk musikisi parçalan. ROMA: 17,35 çocuklann aamanı, gpor, kadın ların zamanı . 18,05 taganni ve orkestra konseri . 19 haberler, muhtelif, gramofon» 21,50 taganni ile blrlikte aenfonik kon ser 23,05 dans havalan 24,05 son haberler. 18,55 konser . 19,35 musahabe 20.05 gramofonla konser . 20,45 iktısadl musahabe . 21,05 haberler 21,20 Slegfried Wagnerin doğumunun 65 ind ytfdönü mü münasebetüe sarkılar 22,05 Nürenbergden naklen mizahl parcalar 23,55 gece musikisi. LONDRA (Regional): 17,10 İskoç orkestrası .'17,20 çocuklann zamanı . 19,05 haberler 19,35 ta gannl ve orkestra 20,35 gramofon 21,11 Rossininln «La Cenerentola> operasuıın 1 İnci perdesi 22,20 Regional Mldland programı 23,20 haberler 23,35 dans ha. va'an. MÜNİH: Meğer insan herşeyden kuvetli îmiş. Kalplerimizi birbirine bağlıyan tel, altın değil, çelik bile olsa onu da koparabilecekmişiz. Refi • ğin yüzüğü parmağımı yakıyor. Onu artık lüzumsuz bir »üs gibi gör. meğe başladım. Refiği kaybeder • ken bu maddî bağ ne mânasız bhsey! KUçülüp alçalmaktansa ölmeği tercih ederim. Kimse benim nasıl ıstırap çektiğimi bilmiyecek. Bunu kendimden bile gizliyeceğim. Def terhne bile yazmıyacağım. Fakat Refik Beni niçin artık sevmiyor? Yalnız bunu bilsem! Bugün ona dedim ki: Zavalh Refik! Ben senin bu kadar karaktersiz, seciyesiz bir insan olduğunu bilmiyordum. Kim • den ve neden korkuyorsun? Niçin bana: Feriha, seni artık sevmiyorum! diyecek kadar kendinde cesaret bulamıyorsun? Anlamamıç gibi yüzüme baktı. Birdenbire aptallaşıvertnişti. Cevabım beklemeden kahkaha ile gülerek odadan çıktım. Onun gözlerine baktığım zaman hayatımm solan ısığını görüyorum. Yazık oldu bana? (Mabadi oar) Filistinli futbolcular Cumhuriyet abidesine çelenk koyacaklar r \ Yarin Besiktaş ve pazar günü de Galatasarayla Taksim stadyomunda maç yapmak üzere şehrimize gelmis olan Filistin şampiyonu Hapoel takımı oyunculan, yarın Taksim meydanına giderek Cum huriyet abidesine çelenk koyacak lardır. Musevi futbolcular, evveiki gün Taksim stadyomuna giderek ekzersis yapmıslardır. AltınoTdululara: 1 hazlran cuma günü lhzarî kongTede görüşülen mesel«ler pek müstaceliyet lktlsap ettifinden 15 haziran cuma günü saat 14 te umumî kongreye Altmordu aileslne mensup arkadaşlann teşriflerl rlca olunur. tkhsat sutunlanmızda îtalyanın ziraî kredi teşkilâh hekkmda neşrede ceğimizi haber verdiğimiz yazılann ilkini bugün mündericahmızın çok luğundan dolayı koyamadık. özür dileriz. İtizar Acı bir ölüm Almanyada orman amenajman tahsilinde iken pek genç yaşta hastalanarak vatanma dötıen ve fakat dermanını buiamıyan orman ame • najman mühendislermden Nuret • tin ÎTısan Bey vefat etmiştir. Cenazesi Moda caddesinde Mu ratbey sokağında (30) numaralı haneden bugün saat 11 de kaldınlarak medfeni mahsusuna defnedilecektir. Allah rahmet eylesin Kongreye daveı Küçük san'atler kanunu (Birinci sahifeden mabat) beyaz Ruslann vaziyeti meselesi de ortaya çıkmıstır. Kanunen bunların tabiiyeti mesküktür. Bunlaır Rus olmadıkları gibi Türk tebaası da değildirler. Gerçi kanunun bir maddesinde tabiiyeti meşkük olanların vaziyetlerinm tesbitine kadar kat'î bir karar verilemiyeceği kaydi varsa da beyaz Ruslann vaziyeti bu maddenin şümulüne dahil görülmemektedir. Beyaz Ruslar muvakkat pasa • portla ikamet etmektedırler. Halen sehrimizdeki beyaz Ruslann mik • tarı yedi, sekiz yüz kadardır. Bunlar hakkında yapılacak muamele Dahiliye Vekâletinden sorulmustur. Besiktaş nüfus memurluğundan: Fener Elvanzade mahallesi Ye • filtulumba sokağında 21 hanesinde mukayyide Ayşe Şayeste H. 205934 tarih ve 934505 numaralı asliye besinci hukuk mahkemesinden alınan ilâmile ismi Ayşe şahsene Hanım olarak tashihine karar verilmiş olduğundan gazetenize yazılarak bir nüshası dairemize gönderiltnesi rica olunur. Besiktaş nüfus memurluğundan: Beşiktaşk. Ortaköy m. büyüka yazma sokak bilâ 2/16 da kayitli Ömer Efendi oğlu Gani Efendi. Bu kere 25/3/934 tarih ve 934/ 125 numaralı asliye besinci hukuk mahkemesinin ilâmile ismi Ganiye Hanıcn olduğu karar verilmiş ol duğundan bu kere gazetenizle ilân edilmesi ve bir nüsha dairemize irsali rica olunur. Vefat Pul tetkik memurluğundan mü • tekait Yervant Efendinin zevcesi Mannik Hanım uzun müddet hasta yattıktan sonra dün vefat etmiştir. Cenaze merasimi cuma günü öğleden sonra saat ikide Boyacıköy Ermeni kilisesinde icra edilecektir. Dostlannın o günü kiliseye teşrif • leri rica olunur. SEYAHAT7EN AVDET Mösyö MARCEL, Avrupa seya hatinden avdetle kemafissabık muhterem müşterilerinm emrine amade bulunduğunu arz ve beyan eyler. Fransız gazetelerinin iddiaları Londra 13 (A.A.) Fransız matbuatmm yazdığma göre, çahşma kamplarına sevkedilmiş olan Alman işsîzleri, bütün Almanyada yeralh tayyare meydanlaruu ikmal için köle gibi çahş • brılmaktadırlar. MÜZAYEDE İLE SATIŞ 1934 haziransn 15 inci cuma günü sabah saat 10 da Beyoğlu Tak•im bahçesi istasyondan sonra Garaj istasyonunda Surp Agop apartımanınm 7 numaralı dairesinde mevcut ve bankalar âleminde pek maruf bir şahsa ait mükemmel eşyalar müzayede ile satılacaktır. 9 parçadan mürekkep Lui Kenz oy malı som cevizden mamul mükem mel yemek oda takımı; ine masif yatak oda takımı takriben 100 a det plakaları ile gayet iyi Sahibinineesi salon gramofonu; Zenith markah duvar saati; pıluş sofra örtüsü; meşhur Krupp fabrikasının gayet zarif bir çay takımı; kadife perdeler; tüller ve tstorlar; paravanlı çini soba; hasır kolhıklar; 2 adet fngihz san karyolalan; AEG hali süpürgesi; Singer dikîş makinesi; Bavarya çay takımı; 116 parça tabak takımı; elekrrik abajur. ve avizeler; kristal bakara tuvalet takımı; AEG elektrik fınnı; tonet sandalyalar fcayli vazolar; biblolar ve saire; oyun masası; Portekiz ve sair duvar tabakları; kadife kanepe ve kol • tuklar ve saire. Schneider markalı mükemmel bir Alman piyanosu Anadolu ve Acem hahlan pey sü renlerden 100 de 25 teminat alınır. Sabs pesindâr. MÜZAYEDE İLE SATIŞ 1934 haziramn 15 inci cuma gün5 sabah saat 10 da Beyoğlunda Tünel Pasajı arka kapısı ittis?linde Zümbül sokak 11 numaralı Tünel Hanın 9 numaralı dairesinde mevcut ve çok ma ruf ecnebi bir aileye ait muzeyyen eş • yalar ve bib'ol'r müzayede sureb'le satılacaktır. Hakikî Chiopendale tngiliz mamulâh 10 sandalyeli ve vitrinli mavun yemek oda takımı; kristal baccarat renkli hayli p?rçalar; 2 adet ampir; lemsalsiz berjerler; hak:kî Vi"an'» ma muîâh gravet zarif yatak oda takımı; Koonag Royal. Meîssen, Saxe, Rosentbal. Dresden, Kapo di monte ve »«ir haylî porselen parcalar; antika çay ve ka*>ve fincan'an; bombe marketeri eski Fransız komodi; PlrcSan, Duxa ve saîr meshur imzIan havi tablolar; antika bir duvar saati; muşarabi hayli eşyalar; Albatr elektrik av'ze; arjanteri; portmanto; perdeler ve sair ev esysl°n. Meshur Petrof markalı mükemmel bir pivano (konser için). Anadol ve Acem hah'arı. Pey sürenlerden 100 de 25 tenr'nat alınır. Satiş pesindir. ( 4 0 3 ) Zayi Pederimiz. mülga maarif azasmdan merhum Osman Beyden muhassas maaş cüzdan ve senetle rimi kaybettik. Yenisini çıkaraca ğımızdan eskilerinin hükmü yoktur. Osman Bey kerimeleri Fatine, Şehime Amerikada reklâmcılık nerelere vardı idrar tahlili 1 0 0 kuruştnr. Bılumum tahhlât Bahçekapi, Emlâk ve Ey tam Bankasi karşısında lzz e t Bey Hant • Kimyager ~ Hüsameddin Üsküdar HÂLE s.nemasında H ATA Mümessili Helene Hayes ilâvetea Dünva Haberleri KARILERIM1ZE KOLAYL1K Aylık abone Hususfle vflâyetlerdeki bir çok karilerimiz gazetelerini munta • man kendi adreslerine alabfl • mek için bizden bazı kolayhklar is temektedirler. Bu aziz kariierm arzularmı yerine gehrmek üzere Cumhuriyet için aylık abone usulü ittihaz etmeğe karar verdik. Ay • hk abone bedeli yalnız 150 kuruşA Tterikada, Floridada müesneseler Asnmız reklâm asndır. (Hoş he j nüz bizde reklâmın kıymetini an • lıyan pek azdır ya neyse...) Bilhassa Amerika reklâma son derece ehemmiyet veıen bir memlekettir. Amerikalılar fevkalâde garip ve dikkati calip reklâmlar ba ntretle reklâm yaptyorlar meşhurdurlar. Yukand'aki resim, Floridada turizm faaliyetinin se > merelerini anlatmak ve bu vesile ile tekrar propaganda yapmak üzere müracaat edilen vasıtayı gösteriyor. Bu vasıta gördüğünüz gibi güzel kadınlann şırtlarıdır. tiü îbarettir ve tabü pesîn olarak gönderOmek iâzımdır. Bu usul idarece fazla mesaiyî icap eden külfetli bir mesgale olduğu için abonelerinin inkıtaa oğramamasım istiyen karflerhnizin paralarnu idareye vaktinde yeti şecek veçhüe göndermekte devam etmeleri iktiza edecekhr.

Bu sayıdan diğer sayfalar: