15 Haziran 1934 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 1

15 Haziran 1934 tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Bütün Türkiye Mehmet Efendi Mahtumları Kaavesini içîyor tst Mısırçarşısı kapısı karşısmda ı N n QRQn İSTANBUL CACALOÛLU ,R p J. IHJ. 0 0 0 U Telgraf ve mektup adreal: Cumiurlyet, İstanbul Posta kutusu: Istanbul, No. 248 uUma 10 Telefon: Başmuharrlr ve evl: 24290, Tahrlr heyetl: 24298, îdare ve matbaa kısmlle Matbaacüık ve Nesriyat Şirketi, 24299 Bütün Türkiye Mahtumları Kahvesini içiyor [st. Misirçar$ısı kapjsi karçtsinds Mehmet Efendi 1934 Şehinşah Hz. hoşgeldiler, sefalar getirdiler • •••»•••a.. ,•.•.•,..,.. •• • • • • • • „ ••••••• ' ...•.•...»..,••««•.«..«••».»....•••.....„. • Bütün dünyanm anlıyacağı hakikat: Türkiye, Iranı • /ra/ı Türkiyeyi Ikmal etmektedir ünler var Id komşu ve kardeş • tran devletinin muhterem re • isi Şehinşah Rıza Pehlevi Hazretleri karasında ve denizinde Türk vatannun mesafelerini ala ala flerüyorlar, ve seyahatlerinin aııl menzfli olan devlet merkezimiz Ankaraya hergün biraz daha yaklaşıyorlar. Vatanımı • ım havau milletimizm hürmet ve n n • habbet hissiyatile meşbu olarak bfi • yok misafirimizi sarmışbr. Bizim »Sy iemekligimize ne hacet, kendüeri go • ruyor ve duyuyorlar: Bu, mületten mfllete hergün daha ziyade sağlaşan dosthık ve kardeşlik bağlannm en *on ifa deti olarak emsalsiz bir sevgi ve say • gıdtr. Yenî Turirîye ile yeni lran Yaktn şarkta, yani Avrupanm şarkında ve Aıyanın onünde, biribirini takiben doğmuş iki güneş gîbidir. tnsanlık tarihi nin tekevvün ve teşekkül yerleri olan memleketlerimizdeki kadim ve asil iki mület kendilerinl yeniden bu taribm istikbal sahifelerine nakşetmek üzere temafasına doyum olmaz hamlelerle tekrar ayaklanmıslardır. tran Şehmşahı Hazretleri tarafından îhtiyar olunan ba kıymetli seyahat ve ziyaret cereyan haÜndeki yeni tarihin parlak hulâsasını teşkil eden yüksek bir HareKetnr. . .. . ^ ' Milletlerimîzin yeniieşme ve yük»elıtıe yohmda göstermekte oldnklan kabiliyet ve kemal, yalntz millî ve mün • ferit gayretlerden ibaret olmaym beynelmilel ve beşerşümuldür. Hiç ol • mazsa işte her ikisi inkılâp hengâmelerile kendilerine mütemadiyen yükselen yepyeni istikametler çiznv'ş iki kom şu milleti biribirlerini anlıyan çok de • rin bir muhabbetin heyecanlan içinde sarmaşdola* olmuş gorüyoruz. An karaya kadar gelmek zahmetini ihti • yar bnynran tran Şehinşahı Hazretleri tarihe yeni siraasmı vermekte olan bu vakıayı kendi yüksek şahsiyetlerinin farik alâmetile bariz bir surette tesbit etmiş bnlunuyorlar. Manzaranm bS yükluğünü ve yüksekliğini yann dev • !et merkezimiz de Şehinşah Hazretle • rini karşılıyacak olan ev sahibi bizim devlet reisimizin samîmî ve azimlî şahsiyeti ikmal edecektir. Yann iki kom • şu milletfn kardeş dostluğu devlet re • islerimizin saf ve samimî telâkilerin • de en yüksek ifVdesini bulmuş olacaktır. Iskân kanunu dün kabul edildi Bu münasebetle gene Mecliste hararetli münakaşalar oldu Ankara 14 (Telefonla) MecIis busrün ReU vekili Hasan Beyin riyasetinde toplandı. Üç kanun lâyihasının ve Sinop meb'usu Hulusi Beyin Sinop vilâ yetine dışandan getirilecek elek trik tesisatınm yümrük resmin • den muafiyeti hakkındaki kanuni teklifin geri verilmesi hakkındaki tezkere ve takrir okunduktan sonra ruznameye geçildi. Şark mmtakalan dahilmde muhtaç zürraa tevzi edilecek araziye dair kanunun dördüncü maddesi • nin tefsiri ile askerî, mülkî tekaüt kanununun 66 ve 68 mci maddeleril* memuTİn kanununun 73 ve 85 mci maddelerinra tefsiri hakkındaki tezkereler müzakere ve kabul edi • lerek Ukân kanun liyihasmın müzakeresine feçildi. Lâyihanın birinci maddesi evvel(Mabadi besinci sahifede) M. Suriç geliyor Sovyet sef iri Ankaraya giderek veda edecek Mezuniyet mikL detini Moryen bad kapİTcala rında gecir«n Sovyet sefki M. Suriç bu sabahki ekspresle şehrnnize gelecek tİr. M. Suriç bu akşamld trenle Ankaraya gide • cek ve îı« 3» hinşahı Hz. şe ' M. Suriç refine tertip edilecek geçit resminde bulunacaktır. M. Suriç, Ankarada bir hafta kadar kalacak ve Şehinşaiı Hz. ne mah*us merasimin hitammdan sonra Gazi Hz. tarafmdan kabul ediIerek, Berlin sefirliğine tayini münasebetile, arzı veda edecektir. Bunu müteakip Berline hareket e decek olan M. Suriçin yerine ge!e cek zat hakkmda Sovyet sefaretinde henüz matumat olmadığı beyan edilmektedir. Eski Sovyet »efareti maslâhatgüzan M. Potemkin ile sabık Sovyet Hâriciye Komiser muavini M. Kara hanut tsimleri mevzuu bansolmakla beraber diğer bir zatın tayini ihti mali de mevcut bulunduğu söyleh • mektedir. Şehinşah Hz. Samsuna hareket ettiler ,*»:• Muhterem misafirimiz dun Trabzöndâ Hâriciye Vekilimiz tarafmdan karşılandılar ve coşkun tezahüratla Yavuza râkip oldular TraJbzon 14 (Sureti mahsusada gönderdiğimiz muharririmizdeoı) Büyük misafirimiz, kardeş tnan Şehinsahı Rıza Peblevi Hz. bu sabab beşi kırk beşte Gümüşaneden hareket buyurdular. Şehinçah Hz. asker, mekteplil«r ve »porcular tarafın civanh coğrafî vazryeti hakkmda, AJi Sait Pafadan izahat aldılar. Ş«ktnsah Hz., bu sahayı çok beğendiklerini cbir taWo gibi güzel» tavsi • Şehinşah Hdzreİlerinin foto i 8 e iznar buyurdular ve Şehinşah muhabirimize iltifatlart Yolda Ardasaharf it deresrne en • , Hz. nin seyaha.tl*rini benimle bir hâkim bir noktsda Şehm^ah Hz., likte takip eden gazetemizm An : dan merasimle' teşyî edildi. Gerek yollar, gerek güzergâhtaki köyler donanmtsta. 'kara hutusî foto muhabiri Cemal Beye bu sahanm fotoğrafisini ala rak kendilerine vermesini emir bu yurdular. Ali Sait Pa*a, Şehm*ah Hz. ne, buaahada cereyan etmis olan Türk(Mabadi beşinci tahifede) Garip bir iKtilâf Posta idaresile Denizyolları İşletme idaresi arasmdr çıkan ihtilâf yiizünden koliler sevkedilemiyor V e n e d i k mü 1 a k a 11 İtalya ve Almanya Başvekillesi dün Venedikte birleştiler ve müzakerelere bâşladılar • Venedjk .14 (A.A.) M. Hitleri tasıyan tayyare saat 9,55 te Lido ' tayyare m'eydaninda yere inmiştir. . Tayyare meydanma ttalyan bay • raklarUe biri gamalı salibi ihtiva eden üç Alman bayrağı asılı bulunuyordu. Venedik kolordusu erkâni 'İkarbîyesile beyaz üniformalı otuz tayyare zabiti ve piyâde, topçu,' bahriye ve milislerden mürekkep muhtelH bir kıt'a mızıka ile resmi ihtir&mı ifa etmistir. Saat 10,10 da, karaya irune işleri bittikten sonra, M. MusoUni ile M. Hitler uzun ve hararetli bir surette . el sıktşarak »elâmlamıçlar ve bu esnada mızıka Alman ve ttalyan millî marşlarırtı çalmışhr. Milletlerin büyük felâketleri daima terakkî içinde puyan olmak itiyadın da olan beşeriyet dünyasmda kendi benliklerini unutan bir gaflet uykusu na dalmalanndadır. Bunların kuvvetîeri ise kendi benliklerini dnyan bir a • yanıklıkla hassas ve şfiurlu ayaklan • malanndadır. Hiçbir kuvvet vasıtası birinci şıktaki felâketin izmihlâl neti celerini bertaraf etmeğe yanyamadı gı gibi ikinci şıktaki uyanıkhk ve an • layış kudretini mat edecek kuvvet dahi tasavvur olunamaz. Benliğini idrak etmiş miUet tarihe kendisini kaydet • tirmiş ve istikbale dofru önüne geçilemez hamlelerle yürihneği hakketmiştir arhk. Türk ve tran milletleri büyük refslerinin irade ve idarelerinde işte ba kendi benliklerinin idraki hakikatini en kat'î ifadelerile göstermiş buhınq yorlar. Millî anlayışlanmızın büyük • lüğü beynelmilel anlayularunızın ge • nişliğfle bütün dünyaya gözler kamaşfaran çok yüksek bir manzara arzet • mektedir. Beynelmilelin bütün küreyi şamil olduğunu biliriz. Fakat nazarı • nuzda Türkiye ile tran maddeten ve manen, hissen ve füen yekdiğerine en yakın iki millet oldoğundan bütün in sanlık mikyasmdaki inkılâplanmızm en büyük delilini komşularunızla olan mütekabfl münasebetlerimizin yüksekliğinde buluruz. Biz Türkler on Asyada tarihin için • de yuvarlanıp g:ttiği meş'um bir cere • yani durdurduk. Bu meş'um çereya Londranın havadan müdafaası Dün Venedikte müzakerelere bas. hyan M. Musolini ve M. Hitler yasî gcVüfinelere başlanmıştır. Ingilizler yeni müdafaa tertibatı alıyorlar Londra 14 (A.A.) tngilterenin havadan müdaf«ası, yeni bir bombar dunan fllotillâsile kuwetlendirilmişt:r. Bu füotülâ bu sene hava bütçesinde tasavvur edilen dört füotillâdan biridir. Bundan sonra bilhassa Londranın müdafaasma tahsis edilen filotillâlann sayuı on bir olacakhr. Bunlar, şehrin garbinde, şimali garbisinde, şimalinde bulunan hava meydanlanna takshn e dilecektir. (Mabadi dördüncü sahifede) ttalyan gazetelerinin yazdtklart İhtilâf yüzünden »evkedilmiyen Posta Başmüdiriyetfle Devlet Denizyollan işletmesi idaresi arasında bir ihtilâf çıkmış oldu§undan bu yüzden kolipostallar on gündenberi IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII kolipoatallart havi çantalar Siyasî müzakerelere başlandt sevkedilememektedir. Bu ihtilâfm sebebi şudur: Posta Başmüdiriyesti şimdiye ka(Mabadi ikinci sahifede) denebilir ki o tarihten itibaren biribirlerine sanldılar. Biz Şehinşah Hazret • lerini kardeş Türkiyeyi ziyarete sevke den güze! sebebi işte bu tarihî inkılâpta buluruz. Bu ziyaret o inküabın hakikaten emsalsiz bir ifadesini teşkü ediyor. Tamamen hur ve müstakfl iki mü letin kardeş dostluğu yeryüzünün en kuvvetli hâdiselerinden birini teşkil edeceğhıe şüphe yoktur. Bizim komşu ve kardeş tranla rabıtamız ise dünden bugüne tekevvün etmis tesadüfî ve bipaenaleyh geçici bir keyfiyet değildir. Venedik 14 (A.A.) M. Hitlerle maiyeti öğle vakti Stra şatosuna gitmislerdir. Orada saat 13 te M. Musolinî tarafmdan verilen otuz kîşilik bir öğle zivafetinden sonra siİki millet yekdiğerini ezeldenberi ta nır dersek mübalâğa olmaz. Bu ezelî tanışış şimdi ebedî bir kardeş dostlu ğile tahkim edilmiş bulunuyor. Şehinşah Rıza Pehlevi Hazretlerinin memleketimizi ziyaretlerinden bizim ve bütün dünyanın anlıyacağımız haki kat hulâsası şudur: Hayatta Türkiye tram, tran Türkiyeyi ikmal ediyor. Bu her türlü muzmer fikirden azade olan çok saf ve samimî mütekabil bir kardeş dostluğunun yüksek kıymetli bir tesanüdüdür. Biz şarkta iki millet he • Roma 14 (A.A.) • Gazetler Hitler Musolini mülâkatına sahifeler dolusu yazı tahsis etmektedirler. Bununla beraber, mülâkatı, Avrupa diplomasinin bu karışık devresind« bir salâh vücude getirebilecek çok mühim bir hâdise olarak telâk(Mabadi ikinci sahifede) sap ve kitabı gibi hududu dahi olmıyan muhabbet bağlarile yekdîğerile bağlanmış iki milletiz, ve arhk tarihte elele yüruyüp gideceğiz. Reisicumhurumuz Hazretlerile Şehinşah Hazretlerinin biribirierini »kacak elleri işte bu eller dir. Bu çok güzel hissiyatm heyecan lan içinde Şehinşah Rıza Pehlevi Hazretlerine memleketimize hoş geldikle • rini ve sefalar getrrdiklerini söylerken tereddütsüz bütün Türk milletinin en samimî hissiyahna tercümanız. YUNUS NADl nin ne olduğunu daha düne kadar Av rupa devletlerinin aslan pençelerinde bir nevi oyuncak hayah yaşamış olan tran da pek iyi bilir. Avrupanm şarka imtidadmda Mustafa Kemal insanlıgm millî benliğe mustenit yeni bir harika • sını gösterirken Asyanm garbi cenu • bisinde Şehinşah Rıza Pehlevi Han «yni muvaffakiyet sırrile tranı istiklâline kavuşturdu. Bu parlak meşalelerin ay dınlığile asırlarm önümtize yığagelmiş olduğu karanlıklar birden yırtddı. Maz« lum milletlerimiz kendi varlıklarmm yeni anlayıs heyecanlarüe samldılar, ve ııııınıııııııınmıınııııtiMinııııııııııııııııııııiMiıııııtııııııııımııtıııınııııiıııııııtıııııııiHiıııııııı IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIMHIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIUIIIIinll lran inkılâbı Komşu ve kardeş tranda yapılan inkılâp ve teceddüt hareketleri hakkmda Ağaoğlu Ahmet Bey gazetemiz için gayet kıymetli bir seri makale yazmıştır. tlk makale bugün Sçuncu cahife • mizdedir.

Bu sayıdan diğer sayfalar: