15 Haziran 1934 Tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 1

15 Haziran 1934 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

—ĞS&| HAKİMİYETİ MİLLİYE ON BEŞİNCİ YIL. No, 4631 Her gün Ankara'da gi SAYISI HER YERDE 5 KURUŞ Amerika'nın alacakları. 1Ç SAYIFALARIMIZDA İyran Şahinşahı Hazretleri bugün Samsun'dan Ankara'ya hareket ediyorlar. Dünkü içtimada iskân kanunu kabul edildi. Üçüncü Sayfada Bizde pirinç işi: Kastamonu mebusu! * N Tahsin, tesviye sureti gösteriyor. 4 (AA) —M. Özdilimizle: Eski ve yeni — M.N. Şahinşah Hazretlerinin yarın şehrimize muvasalat- Dördüncü Sayfada: larında tatbik edilecek programı neşrediyoruz. Memleket ve yabancı Postaları. Trabzon, toplar ve Beşinci Sayıfada: Bizim Akdeniz: Falih Rıfkı Gündelik. İKİ HADİSE, Dahiliye teessüs bir ehemmiyeti gayet cü 1097 mecbufiyeti M. Dolfus. tayyare ile Budapeşte'ye gitti Viyana, 17 (A.A.) — M. Dolfas bu Zigananın Bel noktasına takviye saadetlerini sulhta ananesidir. 7 Avrupa ve cihan siyasetinde, ve gibi a altında uzanıp Trabzon ifİsE emiş olduğum, yet ve muvazene hayalinin her kara ekmek Tüm E inci sayıfada) —— .——— devri demek olan tarihinde, içeride sây - Mevsimin son at yarışları bugün yapılacaktır . Bugün yarışlarda Gazi koşusu ve binicilik mektebi zabitlerinin yapacakları konkur ipik vardır. başvekili dün te vardığı M. Musolini tarafından karşılandı. Türkiye bisiklet turu. dün saat 15 kilmoetre M. Hitler Venedik'te. Venedik, 14 (A.A) ve efradiyle URAĞAT FALİH RIFKI Yarın 6. ımcı sayıfamızda 5 | B'zim Akdeniz. Antalya'ya 15

Bu sayıdan diğer sayfalar: