15 Haziran 1934 Tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 7

15 Haziran 1934 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 7
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

da, Y şirketin iflas me Meclisi İdare olunur. 2 > 09 Nisan 1934 TÜRKİYE İŞ BANKASİ EN vi BANI 4 Umumi Müdürlük, “ Umumi Müdürlük Baki Hamit Sala ). Nari : ç Muammer” “Barut inhisar idaresinden: ihinden ee revolver v kiler ber tarlında e bayii in dükânında asılı bulunan carlarında (52) inci maddedeki sabr ekseriyet aranır, Madde: 86 - Sirer buftn fasa He iç daf essek m ilânnameye şirket dayinlernin yete e nihayet bir sene zar Gçüncü ilân tarihi intişarıdır. dar her şahıs m müracaata selin fesih n ale ış şe hakkını haizdir. i Tüm olmak üzere ilân ol e esas > mukarelmmmede seken yiz hitamında ve dv şk gl Di veya bük ey > İcra Vekilleri rularak ir Cümhuriyeti Riyasetinin Âli tasdikine iktiran eden ze kükürtleri ce) nin b esas 2.5.94 İktisat Vekili N, Müs Tmzâ Kali Tüiza 29.5.9324 Ticsret Işler U. Müdürlüğü :: SON Hüsnü Rza Ankara kız lisesi üdürlüğünden: Maarif Vekâl mimine göre, kaç dersten olursa olsun üçten aşağı not alan edecek şür bunların salâ ünferi eya müçtemian hareket etmeleri hakkında ittihaz karar eyler. Bu hususa ir kararlar tescil ve ilân olunur. Heyeti iş in EN tasfiye vezaifi Meclisi İdare tarafmdan 88 — Ak memurları vazifelerini rekl b muayyenenin ifası için içlerinden birini ve veni bi a en edebilirler el birkaçı ye na m e eş ei Talebenin imtihan günlerini öğren- 05 zere mektebe gelmeleri, (1178) 7—21 Ankara Vilayeti Nafıa Baş mühendisliğinden: listedeki fiatlar — Av eğ ve şevrotinlerin “yine memleketin het tarafında kilosunun elli iki buçuk ve yarım kilosu ve ii altı kuruş on pâfaya satılacağı ilânolus ir. (31 119 Ankara Valiliğinden: Neci addesinde 1 ve 2 ibai ide haziran 1937 ta sikime kar olan yafaza ile sarin itil dar üç sene müddetle ve E taliplerin şeraiti anlami ye müdürlüğüne ve alaplı pitüsibe günleri saat 15 te encümeni çiy e . << e Ziraat Vekâleti merkez Lâbora- tuvarları müdürlüğünden: üessese hayvanat iç ku ii 5 bin ki pa açık münakasa suretiyle alınacaktır. Taliple « in şar sini gö: 'k içi atuvarlaı kâlet muhasebe müdürlüğünde müteşekkil komisyona gel « (1177) 7—2104 meleri. lelere girişmekten memnuduvlr. Girştikleri takdirde bu muamelâttan tevllit | DOS b in enes 17 günü Gnc meri müm kene si Mir Mektepler alım satım Lg depozito akçesiyle birlikte muhasel > va Ki em ek bi e elllimcz dee İlinde mi Bi omisyonu reisliğinden: nama dahi idir ve salâliyeti tahsmekini:itimalde davam: edâr- Taifiye'me- | OUBUE wall at usta mektebi için. aşağıda iş 5 ül ba ai il kiri > e ins ve miktarı yazılı kereste yirmi gün müddetle ilândan Ankara Vilayeti Nafıa aleni münakasa suretiyle almacaktır. Bu işe girmek yüne öğ ie gel i ” şi şal istiyenler ihale günü 5 temmuz 1934 perşembe günü z li ba Baş mühendisliğ inden: saat 15 te yüzde 7,5 teminatlariyle mektepler a satım h di h b Jab zi komisyonuna, şartname Ve listeleri görmek istiyenler de pa parl gın kaldırı ları. (1188) il 1 er ami ak a çıkarılmıştır. Bede- z 868 m Kadron kereste a e tayin i 1 keş (31456) e (32) kuruştur. m 6-934 pazartesi 1. 6000 , © Tom ilacaktır. Tali HE 14000 O, © Marangoz kerestesi e Ayi hakkıda ae ittihaz edilmiş olan kararm izbe ei > e bei fenniye, itibarı mali, eskalarıı, tem inatı 7217 çalkiyrn ayet m3 arak ali Mec si türe elerini ve teklif mektplarını kanuna gi e Ir T a b ya a meleri izm | T ç Enstitüsü i Daha ziyade malümat almak istiyenler Vilâyet Nafıa ler ei kt b bk tl lem. Tae dem Başmühendisliğine müracaat edebilirler. (1025). 7—1879 müğürlüğüne peri lü . i essesemiz ihtiyacı için beşyüz kilo balık tozu ile bi RK Ankara Vilayet Nafıa adet ü: metre boyunda ve beş santim an kalınlığında fi- yüzle onu temsil eden hirsedrlar tarfından ii vukuunda e memur: dan sırıği pazarlık suretiyle satın alınacaktır. Pazarlığa işti z “ Baş mühendisliğinden: vak edecek tiplerin 30 - haziran - 1044 cumartesi günü saat meni ruznameye ithal etmeğe mecburdurlar. Tasfiye muam di i kesifli m beşte Ziraat vekâletindeki sat alma kı olu te - fazla devam eylediği takdirde tasfiye ey şirketin EE ve el vE e birlikte müracaat etrieleri. (1175) 7—2114 Tani d decekitir da öktoli heyeti iye İctimalı larının imzasını havi olması şi Madde: 91 — irki Ei ii bulunduğu zamanlarda şirket namına tanzim olunacak bileümle evrak ve seneda —. irketi ilzam edebilmesi * için hali hu Kül tasfiyede Mae (Keçihe A. Ş. tasfiye memurları) ibaresinin ilâvesile ii b tarafmdan imza e « Madde: 92 — Münfesih şirketin mevcat düyunu İyi edildikten ve ini. edilirler, bulunanların ri oldukları AM “İcabet etmi re bir itlü mektuplarla istifayı hakka düvet etmiyenlerin Sk a henüz mahtelifünfih ime bet a vali memurları Tali ve üçüncü in karşı müteselsilen den Bi ek aynı veçhile mes'ul olacaklardır. : — ii Vekâleti şirketin esas miukavelenamesinden mütevellit ei e şirket üzerinde imür: haizdir. Madde: 95 — Şirketin fesih ve e mütedair hey'eti umumiye karar- ları ticaret siciline tescil ve ilân olun DOKUZUNCU FASIL Mevaddlı Müteferrika ek fasliyeti ve gerek tasfiyesi &smasmda şirket Medile: 98 — Şirketin ger Hat şirk Kil hal ve faslolunur. Şirket ği kuna müessir olacak ihtilâfm halli dahi kezalik şirket merkezinin kali. — ele m Meler aittir, et merkezinin bulunduğu mahalde her güna tebliğatı ME ifası ini i ham ha kanuni indiap ve iraesine mecburdur. I e) ti di i di İikan ikamei dava olunabilir. Madde lü Şirket İşbu esa3 mukavelenameyi te abettirerek talep edecek gibi elli nüshasım bir defaya mahsns olmak üzere k el İnci hissedarlara ita eyliyeceği İktisat akil “İrsal edecekti. Madde: 99 e ket intak idaresince ita olunacak nümunesine tevfikan ber sene muamelâtma dair bir istatistik cetveli tanzim ve Vekâlete takdim eyli- eti yecektir. Madde: 100 — Şirketin bilumum memurin ve müstahdemini Türklerden ve tercihen Ticaret mektepleri mezunlarından mürekkep olacak ve ancak bazı ecne- a Metroat Vekâletinin müsaadesile şirketçe muvakkaten istihdam — Kanuna ve Şirketin b kaveli i m e 934 tarihine müsadif pi iyle talibine ihale ii taliplerin bele ki simi Ee e e lira (70) kuruş teminati ie 15 te muhasebei hususi; ile mike ae komisyonuna m Ni ŞE olunur, (ili . . Manisa Vilayetinden: Manisa Memleket hastanesine: li muhammen kıymetinde 115 Kaleti ecza ve - Sicak On Kuruştan 5000 metre tülbent. $ 50 muhammen. kıymetinde 15 bin kilo buz. Müne -asa suretiyle temin edilecektir. — ei tıbbiyenin nevileriyle vi. nin e e teslim ve tesellim” e yönte em ve münak- sortna meleri Ankara, İstanbul e zil ürlü a mevcut alkünelidin kl adini isyan merek Eler ve gerek Manisa sıhhat müdürlü 2m. yaaa LE iliği 17 inci pazar günü sa- rdır. A— imi yaya girmek tu nispetinde € bedeli muhammenin i yakar vermek “racaat oetmeleri 7.1821 Tam leri » Manisa vilayeti": ilan olm” (1909) İstanbak Deriz levaz: 1 satın alma komisyonundan: 10.000 ton va kömürü: Kapalı zarfla münaka - sasıl8 haziran e zat Ri ğa # ü saat (0.000 t Pei ze 934 e a Saat 14 te kanl ne in sin caktır. Şartnamesini örmek ictiyenleri er gün, müi ıma iştirak edecek - in de .yevm ve Ri mezkürda ln a kl Di (2675) Ani va Valiliğinden: Muhasebei hususiyeye — Necati Bey caddesinde Bir se- Yil icarları mü: e gi zi 3/B;20/6,. 33/34,3 31/30, 25/2 /10, 21/8, zalarla Öksüzce ei SR de Hanım medresösine talip çıkmadığından her paz: Gi perşembe günleri talibi. ne pazarlık! ale ii müzayede müddeti 18 ha- ziran oöi kadar u: Ee Taliplerin: eril cümeni mek ü tarihine en vilayete serniti anlama Ni tiyenlerin her gün muhasebeci hu- (986) 7—1778 Ankara Posta ve Telğraf ve Te- Iefah Baş Müdürlüğünden: a bedeli enli Şavrole kamyoneti ile 1 ira böle aile mz “Dölahi Kâmyonu müzayede ile sa- tılacaktır. Taliplerin yüzde ei teminat MD 1934 tari perşembe güni t on beşte a mü lük komisyonuna Ge (1190) Ankara askerlik şübesi . yua e 933 senesine ait Tütün ' ikr; iz lerini almıyan 54 Ma- lüle verilmek üzere ikramiye havâleleri Ziraat Bl gelmiş olduğundan 1 mayıs 934 alla itibaren 1 *yiğl 934 tarihine kadar 4 ay içinde tevzi edilecektir, 934 i z yeleri ise haziran 934 ten sonra tevzi edileceğinden yanlış Mmüracaatlara mahal kalmamak üzere 933 ikramiyesini ak amış bulunan malüllerin şul e müracaatları ilan olu- ur. (770) 7—1669 Erkek Orta Mektep talebesile talebe velilerine pa mr Orta Mektebi Müd eti celilesi ek günlerde imtihana gelmeleri lüzumu > eyan olunur, Si). —2097 Sümer Bank Umumi .. lü v Müdür Müğiindemi Ankara'da Sümer Hai ii vi inde vazife gi re kuv 2 almanca daki alınağaktır. Talip rasında Menoğiali ve türkçe a bilenler tercih edilecek virlara ehliyetleriyle nasip ücret eşek Yalipi Si en geç,20 haziran” ir Ankar Si e anbu vda Silmer Bar müracaatları. (1179) MN m

Bu sayıdan diğer sayfalar: