15 Haziran 1934 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 4

15 Haziran 1934 tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 4
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

"Cumhuriytt ((Tanışalım!)) Edebı roman Yazan: MUAZZEZ TAHSIN 28 bağlandığı birseyi kalmazsa muvazenesiz bir aptal oluyor. Böyle ya şamak ne iyü Hayatımı Refikten ayırmağa karar verdim. Bu kararı vermekte neden bu kadar geç kaldım diye simdi kendi kendime soruyorum. Yüzüğümü anneme vermeden evvel son bir tecrübe daha yapacağım. Ta ki, ebediyyen bu kararıma acınmıyayıtn. Kendimi za > yıf bulduğum zamanlar bundan kuvvet alabileyim. Kapıyı ahçı açtı ve hemen mut • fağına koştu. Ortalıkta kimse yoktu. Gözlerimle etrafı aradım ve korkak adımlarla holü geçtim. Ge ne kimseler yok. Burası ölüler evi gibi bir yer... Kalbim, ğöğsümün içinde yabancı ve ağır bir külçe halinde giim güm atıyor. Şimdi bu ağır külçe boğazımı tıkıyacak, ağ zımdan dışarı fırhyacak. Salaman» dramn önüne, beyaz bir pamuk yığını gibi atılmış duran Vankedisi, beni görünce kıpirdadı, bir ayağını uzattı, tatlı tatlı gerindi, bir gözünü kırparak bana baktı: «Miyav!>. Ne ince, ne cana hüzün veren bir sesi vardı! Bir saniye durdum. Kedi, kıpırdamağa üsenen tembel bir kadın gibi başını eline dayadı ve tekrâr uyudu. Yumuşak halınm ü • zerinde gezen ayaklarımın sesini yalnız kendim duyarak yürüdüm. Salonun kapısı arkasına dayalı. llerledim. tçerde kimse yok. Mutlaka ahçı yanılmıs, Nermin evde değil! Halecanımı biraz durdurmak için hemen kapının dibindeki koltuğa oturacaktım. Uzak bir ses beni çekti. Salona açılan bir kapınm arahğından, yandaki odada kıpırdıyan bir gölge gördüm ve ona doğru yürüdüm. Artık kalbim çarpmıyor, dizlerim titremiyor, kulaklanm uğuldamıyor. Kendime hâkimim ve ne olursa olsun hedefine giden bir asker gibiyim. Hatta gözümün görmediği bu odayı hayalimde canlandırıyorum bile: Bu kapınm arkasında Nermînin hususî odasi... Kendinin dedi ği gibi «boudoir» i var. Yumuşak bir divan.. Sayısız boy boy kustüyü yastıklar.. Divanin yanında küçük bir masa.. Üzerinde ince bir vazoda bir tek kırtnızı lâle.. (Niçin bir?) Karşıda başka bir masada bardaklar, siseler.. Şam panya veya kokteyl .. ve... hayır, hayalim bundan sonrasını pek sonük görmüş, kendi kendimi aldat mışım! Refik, senden iğreniyorum. Sen nasıl bu çhrkefe düştün? Sana ne oldu? O kadın seni nasıl bu dere keye indirdi? Sen nasıl böyle zelil oldun Refik? Dünyada gurur ve izzeti nefis olmasaydı, bunca bedbahtlar, zaval • lılar, nekadar çabuk toprak olacaklarmıs! Söz, vait, yemin, gözyaşı. . Bunlar saçma ve günlünç seylermiş meğer! tnsanın hayatında înandığı ve Aralık kapıdan gördüğüm manzara başka idi: Divanın binbir renkte yastıklan arasında Nermin, kırmızı bir ipek yığını içinde, sarı bası Refiğin göğsünde, çıplak kollan boynunda... Beni gördükleri vakrt, korku ile büyüyen gözlerini görmemek için kaçtım. Arkamdan bir çığlık: Feriha Sonra bosluk! Bu boşlukta ben koşuyorum. Biri kırmızı kimonolu, biri yesil pijamah iki adam beni kovahyormus gibi koşuyorum, kaçıyorum. (Mabadi var) Slovonun Hariciye Vekilimîz hakkındaki makalesi Sofya (Hususî) Slovo gazetesi (Tamşalım) serlevhası altında neşrettiği bir haşmakalede Tevfik Rüştii Beyin Bulgar matbuatına verdiği uzun beyanatı zikrettikten sonra şunları yazmaktadır: «Bulgaristanın Ralkan misakma gîrmesi için Tevfik Rüştü Beyin teklifini olduğu gibi kabul edip etmi • yeceği ayrı bkr meseledir. Fakat hakikat olan birsey varsa o da Tevfik Rüştü Bey beynelmilel siyasetin bütün inceliklerini gayet müsbet bir surette ve açık olarak meydana koymaktadır. Tevfik Rüştü Bey için kanşık mesele yoktur. O tereddüt, karanlık meseleler ve mürur edl • lemiyecek manialar tanımaz. An • karanın bütün itimadmı haiz bü yük bir teşebbüs sahibi olan bu çok iyi diplomat Türkiyenin haricî si • yasetini öyle idare etmektedir ki buna bugün birçok memleketler yalnız gıpta etmektedirler. Namdar Türk diplomatimn Sofya geçişinden ve yaDtığı kıymetli beyanattan biz su süinmez intıba • lan aldık: Yeni Bulgar kabinesile Tevfik Rüştü Bey arasındaki görüsmeler daha sık olsun ve daha sa mimî bir hava içerisinde devam etsin ve bu görüşmeler müşterek bir ça İTşma havası yaratsın. Bizim yegâne arzumuz da ancak budur.» » ^ » ^ • Iktısat Işleri RADVO aksamki program j İSTANBUL: 12,30 plâk neşriyatı 18,30 plak nesrlyatı . 19,20 AJans haberleri . 19,30 Türk musikisi neşriyatı, (Mes'ut Cemll, Ruşen, Cevdet, Lâvtacı Ovrik Beyler, Veclhe, Mediha, Nazan Feridun Hanımlar) 21,20 Ajans ve bcrsa haberlerl . 21,30 radyo orkestrası tarafuıdan çığan musiklsl ve hafif musikL VlYANA: 18.30 cifte piyano llc konser 19,05 spor haberleri 19,25 Avusturya tarihlnden parçalar 20,15 radyo orkestr&sı 21,05 Tirollilerin hayatmdan bir plyea . 23 05 haberler ve mllll neşriyat 23,25 orkestra konseri. 7 VARSOVA: 17,05 hafif musiki konserl 19,20 musahabe: Piyano sonnelerlnin tarihl ve blJ sonne 19 55 musahabe. muhtelif . 20,20 kafekonser havaları 20,55 spor, musahabe 21.17 senfonik konser . 22,05 Gdy« nladan nakil 22,17 konserin devamı . 23 05 tefrika . 23 20 kafekonser bavalan. BUDAPESTE: 18 35 taganni konseri 19,05 stenog • rafi dersleri 19 40 Bura Çingene orkes' trası . 22,55 Bachmann orkestrası tara ' fından konser . 23 35 opera orkestrası tarafından konser 24,35 Çingene orke*. trası. MÜNİH: 18,35 taganni, org konseri 19,15 mu» sahabe Mecmualara dair 20,05 Laypzlgden naklen piyes 20,25 annonlkle taganni . 21,05 Berlinden naklen siyasl haberler, Stutgarttan naklen şarkılar . 2150 Berlinden naklen Şillerin «Don • karlos» piyesi 24.05 Nürenbergden naklen çece musikisi BÜKREŞ: 19,05 ikindl konseri 20.35 Ünîversite dersi, gramofon 21,05 konferans 21,20 viyolonsel konseri 21.50 konferans . 22,05 taganni konseri . 22,35 çlfta nlvano konseri . 23,05 radyo gazetesi. ROMA: 17,35 cocukların zamanı 18,05 tagan ' nl ve orkestra konseri 19 haberler, muhtelif, gramofon 21,35 fırka haberleri . 21,50 «Çanlar memleketi> operett, arada mizah ve tiyatro haberleri . 24,05 son * haberler LONDRA (Re*ional)v 17 35 Metropol otelinin orkestrası . 18 20 cocukların zamanı 19,05 haberler 19,35 Reçional Midland programı 20 35 keman korreri . 21,05 B B C orkestrası ' TULUZ: 20,35 haberJpr nneret tvarcalan . 21 05 masal, muhtelif solcflar, melodller 21.50 Vlyana orkestrası 22.05 Mînyon: Opera komlk 22 50 org, filim parçalan 23 20" haberler, konser, opsret parçalan 24,05 Havaiyen gitar 24 20 dans havaları. 15 Hazîran Itaiyada ziraî krediier Ziraat programı muazzam sermayeleri toprağa çeken malî bir nizam vücude getirmiştir Ziraî kredilerin çiftçileri ikdar hu • | susunda son senelerdeki ehemm'yeMi rollerini izah etmiş, ttalyada bütün köylü tabakalarına teşmil edilen bu kre dilerin eşkâl ve envaını ve tatbikstını okuyuculanmıza hulâsaten bildirece ğimizi yazmıştık. Bugünkü idare tarafuıdan 1927 se nesinde çıkanlan bir kanunla memle ketin en küçüğünden en büyüğüne varmcaya kadar bilcümle malî miiesseseleri, ziraî kredi isile alâkalandınlmış tır. Şimdi en ıssız köylere kadar çiftçilerin ziraate müteallik pra ihtiyaçlan gayet müsait şartlar altında tahnin e di'mekedir. l*alyanın m'Jî kudret bakımından en kuvvetli cephesini teşkil eden ve mecmu mevduatı 2 milyar Türk lira sından fazla olan tasarruf sandıkların dan başhyarak; zir?at sandıkları, emniyet sandıkları, köy sandıklan, halk bankalan, vilâyet kredi sandıklan ve • nahiye sandıkları gibi bütün p?ra mii esseseleri hükumetin çizmis olduğa e • saslar ve salâhiye'Ier dahilinde ve alâkadar nezaretlerin murakabeleri altın • da gayet koUvlıkla ttalyan çiftçUeri • ne lâzım olan kredileri açmaktadır. Mesaiyi muayyen bir hedefe tevcih, teksif ve tedvir gibi 3 esaslı gayeyi takip eden ttalyan ziraat programı memlekette mu^zzam sermayeleri toprağa çeken teknik ve malî bir nizam vücude getirmişMr. İtalya, ziraî kredilerde başlıca on mıntakaya aynlmışhr. Bu mıntakalarda icrayi fa'liyet eden ve münhasıran ziraî ikrazat yapan müessese • lerin yalnız sermayeleri mecmuu 800 milyon liret ( 9 0 milyon lira) dan zi yadedir. Bunlardan başka çiftçüere ziraî krediier açan birçok müesseseler ve na • hiye sandıklan da vücude getirilerek ziraî ikrazahn dairei sümulü tevsi ve teksif olunmuştur. Aynca müteaddit mslî müesseselerden murekkep bir Consorfa'um Nationale Pour le cre dit agraire (ziraî krediier için millî konsorsiyom) teşkil edilmiştir. Bu konsorsiyomun sermayesi 250,000,000 Hre'h'r. Sermayesinin iki misli kıymette faizli bonolar ve sermayesinin 8 misli kıymette tahvHât ihracına salâhiyettar kılmmıştır. Böylece mezkur konsorsi • yomun ziraî krediiere tahsis edebildi ği meb'âğ miktan 2 milvar 750 milyon lirete yani 302 milyon Türk lirasına baliğ olmaktadır. Çiftçilerin belkemijn mesabesinde olan bu malî müesseseler teknik teskilât itibarile birbirinin aynidir. Bu sîstem altında ve cok müsait sartlarla muaz • zam mebaliğ toprağın verimli işlerine dökülmekte, ziraî faaliyetler müsmir bir tarzda nemalandınlarak memleket iktısadiyatı tutumlu bir inkişafa doğru sevkedilmektedir. Refiğin hile ve yalanlarına inanmış gibi görünmekten pek hoşlanıyorum. Onun beni seviyor, ihmal etmiyor gibi görünmek için kendi • ni soktuğu kahp ve sekiller neka • dar iğrenç ve bayağı oluyorsa ben onlan o kadar tabiî görüp ona hiç »ikâyet etmiyorucn. Bilâkis »en ve lâkayt bir tavır takınmıyorum. Bazan bıma canı sıkıhyor ve bunu belli ediyor da... Ne âdi bir komedi bu! Istırap ve aa!.. Bunlan duymamak, bu yasadiğnn günleri yasa mamak için ben neyi feda etmez dim! Fakat ne bir sikâyet, ne bir damla gözyası! Benden kaçan bir kalbin pesinde koşacak kadar ben alçaldım tnı? Bu acı ile öl»em bile kimse benim ağzımdan bir fikâyet kelimesi duymıyacak. Bu, izzeti nefsimin bende bırakhğı biricik kuvvet. Bunu da kaybedersem suyun üzerinde dalgalara kapılan bir mantar parçası gibi aciz içinde çırpınacağım. *•* Babamla Refik arasinda uzun bir münakasa oldu. Meğer babacığım neler biliyormus ta benim habe rim yokl Meğer Refik bir zamandır yalnız mesleğile uğraşmıyor mus. Bazi ticaret ve kumusyoncu • luk islerine de girişmismis. Bu ka • dar zengin olduğu o yüzden imiş! Babam, çok mukni bir tavırla doktorlugun nekadar yüksek bir meslek olduğunu, doktorlann ha • yatlannı nasıl yalnız fenne bağlamalan lâzim geldiğini, baska is • lerle ugrasırken a*ıl kendi mesle • gini, ilmrai ihmal etmekte olduğu • nu, ilâh... aöyledi. Refiğin cevaplan acınacak ka dar bosrnı Amca, bugün artık eski örümcekli fikirleri bırakmak zamanıdır. Dünyada yalnız para, yalnız para var. Ve onu nerede bulursak orada aramalıyız. Doktorluktan kazanamazsam kumusyonculuk, tiiccarlık, avukathk yapanm. O da olmazsa baska çareler diişünürüm. Bu asırda h&kim oIan biricik kuvvet paradır amca. Bunu kazanmak için de herhangi bir yola başvurmaktan bh saniye çekinmemek lâzimdır. Fırsata ka çırdık mı bh daha onu ele geçir mek için pesinden nekadar koşsak nafiledir. Oğlum, sözlerini hiç beğen pisman ola • miyorum. tstikbalde Londranın havadan müdafaası fBîrinci »ahifeden mabctt) Vazifeleri, Londraya hucum vaki olduğu takdirde mukabele bflmisil ola rak düsman arazisini bombardıman etmek olan bu filotfllâlan, merkezleri Londranın şark ve cenubunda bulunacak olan avcı filotiUâlan him;ye edecektir. Diğer taraftan Deyli Heralt, hava nezaretinin Londranın hava müdffaa sma aît diğer bir projeyi de tetkikle meşgul olduğunu yazmaktadır. Bu proje, gayet ince çelikten yapılmı» muaz zam ağdır. Ağ, binlerce metre yüksekl'ğe, yeni model balonlarla asılaccktır. Profesör Marks dün Viyanaya gitti Konservatuvar Şehzadebaşında yapılacak tstanbul Konservatuvannm ulahı meselesile meşgul olan Viyanah mii tehassu Profesör Marks şerefine dün saat on iiçte Vali ve Belediye Reisi Muhittin Bey tarafından Perapalasta bir ziyafet verilmiştir."' 11 '* ^ s ' : Yemeğin sonuna doğru Vali Bey bir nutuk irat ederek, Avrupada ta nınmı» ve yüksek bir musiki mütehas sısı olan Profesör Markstan Türk musikisi ve Konservatuvar işleri hakkın da çok isb'fade edildiğini söylemij ve kendis'ne teşekkür etmiştir. Viyanalı profesör bu nutka hararetle mukabele ederek, tstanbulda fay dalı olabilmek için çalışuken kendi sine gösterilen kolaylıklardan memnuniyetle bahsetmiş ve Türk musikisinin çok inkişaf edeceğinden ve dünya musikileri arasında ehemmiyetli bir mevki alacsğından ümitvar bulundu • ğunu söylemiştir. Profesör Marks dün akşamki tren le Viyanaya hareket etmiştir. Üniversitedeki teskilât Lâyiha nihayet üç sene zarfmda hazırlanacak Ankara 14 (Telefonla) Kanu > na bazı maddeler ilâvesi lâyihası tnn cibince Maarif Vekâleti Unrvershenin teşkilâbna ait iâyihayı nihaVet 1 na ziran 1937 tarihine kadar Büyük Millet'Meclisine verecektir. Ayni lâyiha ile 1 ağustos 1933 tari hinden 31 mayıs 1937 tarihine kadar dev?m edecek olan muvakkat devre için icap eden tedbir, idare ve ecnebî müteha«ıs!ar kadrolarmın tanzimi Maarif Vekâletine verîîrcektedir. 34, 35, 36 malî seneleri zarfında tahassül edecek varidat mezkur senelerin muva • zenei umumiyesin^ irat kaydedilecektir. Bulgarlar da tedbir almaga başladı'ar Gelen haberlere nazaran Bulgaristanda afyon istihsal eden bütün müstahsiller bu aym nihayetine kadar hükumete, hashaş ektikleri arazi ve istihsal ettikleri afyon hakkında tam ve kat'î malumat ver • meğe mecburdurlar. Müstahsiller bundan başka mallarını ancak S<hhiye müdiriyetinin ruhsatiyesini haiz olan eşhasa satabileceklerdir. Bu eşhas herşeyden evvel ticaretha • nelerîni sancak mahkemelerine kaydettirmeğe mecburdurlar. Böyle bîr muamele yapılmadıkça Sıhhiye nrüdiriyeti kendllerine ruhsatiye vermiyecektir. Hükumet şimdiye ka • dar verîlen bütün ruhsatiyeleri keenlemyekün addetmiş ve tüccarlan yeni baştan ruhsatiye almağa mecbur kılmıştır. Bütün bu sıkı tekayyüdat Bulgaristnada Afyon, mocfin, eroin kaçakçılığı yaıpıldığı hakkında son zamanlarda Avrupa matbuabnda yapılan şiddetli neşriyat üzerinedir. C Askerlik Işleri ^ ) Askerlik yapmamış efrat çağrılıyor caksın. Kazandığin para seni biraz serhos etmiş, muvazeneni kaybet missrn. Üsküdar H4LE snemasında H ATA Mümessili Helene Ha\es ilâveten Dünva Haberleri M. Marksın söyledikleri Viyanalı mütehassıs, hareketinden evvel kendisile göriişen bir muharriri mize ju izahatı vermiştir: « tstanbul Konservatuvannda iki sene evvel yeni teskilât yapılmış, dersler değiştirilmiş, talebe yeni bir şek'lde tasnif edilm'şti. Geçen sene intikal devresi olduğundan çok müşkül geçmiş • tir. Bu îhzarî mesainin neticesi olan bu seneki imtihanlar, tatbik edilen yeni usullerin çok işe yaradığını göster miştir.» Istanbul Porsası kananış fiatleri 1 4 6 9 3 4 | N UKUT Sterlın Dolar Fransız lî. Lirer Belçika fr. Drahml Isviçre fr. Leva Honn Çek krono Isveç kronn Avıısturya şıl Peçeta Mark 1 Zlotf 2C) Lev ) Dınar RuMe Yen Turk altmı Mecidive Panknot Os P ı I 20 20 20 20 20 20 t 20 Alis 630 122 166,50 212 114 23,50 814 23,50 82 95 31 22,50 16 45 21.50 25 19 53 32 . £24 36 235 ^atıs 633~ 125 168 214 116 25 818 25 84 100 33 24 17 47 23 27 19 55 34 925 3f,50 237 ı Müessif bir irtihal Ankara Ziıraat mektebi müdürü Muhittm Beyin duçar ol • duğu hastahk • tan rehayap olamıyarak ve fat ettiği tees sürle haber alınmıştın Mu hittin Bey memleketimizin nadk* yetiştirdiği zir*^ mütehas • sıslarındandı. Muhtelif ziraat mektepleHnde uzun müddet hocalık etmiş, müdür lüklerd*e bulunmu<tur. Mücadelei Milliyede pek çok hizmetleri seb kat etmiştir. Talebe ve meslektaş larına kendisini sevdirmiş faal bir iâ&re ve ilim adamımızdı. Vefatı derin teessürümüzü mucip olmuş • tur. Kederdide ailesine beyani taziyet ederiz. Fırka Askerlik dairesinden: 1 Nisan 934 celbinin noksanını ik mal etmek uzere bir buçuk ve lkl senelik sınıflara aynlmış efrattan (deniz ve jandarma hariç) hiç askerlik etmemiş aşağıda doğumlan gösterilen efrat celp ve sevkedlleoektir: K\ 327 ve daha evvelki do&umlulardan talime gelmemiş bakayalar. B) 328 ve 329 doğumlular. 2 Bedeli naktî 2576 934 aksamma kadar cezasız olarak kabul olunacaktır. 3 Şubelerde toplanma günü 26 haziran 934 tür. 4 Alâkadaranın toplanma gunünden evvel islerinl bitirip mezkur gunde şu belerine müracaat etmeleri ilân olunur. Fikir hareketleri Hüseyin Cahit Hüse>in Cahit Bey tarafından neşredılmekte olan "Fikir Hareketleri, mecmuasının 34 üncü sayisı çıkmiştır. Bu sayida : Faşızmın KavnakUn llk Mıislümanlar, Dünyavı kaplıyanbir kuvvetm doğmasi, Masallann ve menkıbelerin amelî kıymetleri ısimli ma kalelerden başka Hüseyin Cahit Bevn tdebî hatıraian ve tenkitieri vardır Tepebaşı bahçesi dün gece açıldı Muhittin Beyin izahatt Vali Muhittin Bey, Profesör Mark • sın, Konservatuvan Beyoğlunda yap mak fikri hakkında şunları söylemiş • tir: « Konservatuvar Şehzadebaşm da yapılacaktır. Mütehassıs M. Marksa, bina yerini gösterdim. Hiçbir iti razda bulunmadı. Zaten binanm yerini tayin etmek hakkı, kendisine değil, şehre aittir. Yalnız binanm şekline ve dahiline ait plân şartnamesi hakkında esasa taalluk etm'yen bazı tadilât teklif etti. Bunlan kabul ederek şartnamenin son şekUni bugünlerde tamamlıyacağız ve 3 ay zarfmda plânın yapüması için bir müsabaka açacağız; plân yapıldıktan sonra da binanın inşası için münakasa açılacaktır. Şehzadebaşı İstanbulun merkezî bir yeri olmak itibarile Konservatuvar için en müsait yer ol duğu kanaatindeyiz. Tiyatro yeri he • nüz kararlaştınlmamıştır.» : ÇE K L E R Londra FsevYork Parıs Milano Bmksel AtlDd Cencvre Sofya Amsterdaro • ras Stokholm Vıyana Madrit Berlın Varçova Bndapeşte Bukreş Belgrat Yokohama Moskova Açılış 631 0,796887 12,06 9.251 3,4075 C3.7282 2,4M 64,77 1.H37 19.1» 3,065 4,305 5,825 2,09 4,^25 3,9494 79.7Î88 35,071 2,659 1087,25 Kapanış 634 0,795784 12,045 9,2325 , 3.4l>5 83,625 2.4448 64.6912 1,1718 19,1012 3.0S8 4,30 5,8136 2,09 4,22 3,9145 79,68 35.0275 2,655 •088,50 KARİLERlMtZE KOLAYL1K Aylık abone Hususfle vilâyetlerdeki bir çok karflerimiz gazetelerini munta • zaman kendi adreslerine alabü • mek için bizden bazı kolaylıklar h temektedirler. Bu aziz karilerin arzulannı yerine getirmek Sıere Cumhuriyet için aylık abone usulü ittihaz etmege karar verdik. Ay lık abone bedeli yalnız Teşekkür Uzun zamandanberi muztarip bulunduğu «cihazi hazmî» hastalı • ğmın tedavisi içm Ankaradan ts • ^tanbula gelecek Cerrahpaşa hastanesinde tahtı tedaviye alınan birakonmuştur. defim Muhittin Beyin üfulü münaBurada balet heyeti tarafuıdan muhsebetile cenazesinde bulunan ve teltelif balet rakıslan oynanacakhr. Bahgraf ve telefonla beyani taziyet eçede çay, kahve, limonata, dondurma gibi meşrubat vardır. Büfede içilecek den bilcümle ehibba ve eviddasına ve yenecek hersey ucuz olarak satıl • aile namına arzı teşekkür ederim. maktadar. Doktor Mustafa Htılusi 150 kuruş... tan ibarettir ve tabiî pesin olarak gönderilmek Sâzımdır. Bu usul idarece fazla mesaiyi icap eden külfetli bir meşgale olduğu için abonelerinin inkıtaa uğramamasını istiyen karilerimîzin paralannı idareye vaktinde yeti şecek veçhîle göndermekte devam etmeleri iktiza edecektir. Belediye Şehir tiyatrosu artistleri kooperatifi tarafuıdan isletüecek olan Tepebaşı bahçesinde bütün hazırhklar ikmal edümiş ve dün saat 19 da bahçenin kusat resmi yapılmıshr. Bahçe de yeni yapılan tertibatla sahne kısmı tamamen değistirilerek yeni bir hale 1 S T İ K RAZLAR Açılış 1931 Türk borcu tahvıli 1 . . 2 ıkramıyelı Istıkrazı Istıkrazı Dahıll ı933 28,85 Kapanış 28,65

Bu sayıdan diğer sayfalar: