15 Haziran 1934 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 2

15 Haziran 1934 tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

tCumhariyet Casuslar Arasında 50 Naküi: A. DAVER Şehir ve Memleket Haberleri Mezardan Morga Mezara gönderilen cenaze Morga naklediîdi Fatihte oturan Ahmet Bey namında bir zat evvelki gün vefat etmis ve cenazesi Fatih camisine getirilerek na man kılınmışbr. Fakat biraz evvel bir hanım Muddeiumumiliğe miiracaat e derek Ahmet Beyin zehirlenmek suretile öldügü hakkmda bir ihbarda bu • lunduğundan derhal hâdiseye Müddeiumumî muavinlerinden Ekrem Bey vazıyet ebniş ve tabut metfenine nakledilmek üzere musalla tasmdan kal • dınldığı sırada çevrilmîs ve Morga naklolunmuştur. Bu hususta tetkikat icra edilmektedir. Morgtan ahnacak rapo • ra göre hareket olunacaktır. Siyasî i Musolini Hitler mülâkatı flahlan bnakma konferansı nın, asıl maksadına doğru iler* lemek için değil, belki siyas manevralara saha olmak üzere zoraki toplanmasının vahim netictleri şimdiden belirdi: Avrupa devletieri Harbi Umuminin arifesinde olduğu gibi tekrar flu büyük ve muhasun grupa aynkyorlar. Bunun başhca delili Almanyanm mukadderatuu elinde bolandu ran M. Hitlerle ttalyayı yeni bir atiye doğru sevk ve idare etmekte bulunan Musolininin alelâcele görüşmeğe ka • rar vermif ohnalandır. Avusturyadaki Hitlercilerin ortalı gı bomba ve ateşle altüst ettikleri bir zamanda ttalya ile Almanyanm mü nasebah gayet gergin obnası lâzım geldiği halde ttalya Başvekili Cenevre konferansınm neticesi olarak ttalya • nm ve bütün Avrupanın atisini âcil bir tehlike karşısmda gördüğünden yeni vaziyeti müttehH bir cepheyle karşılamak üzere Avusturya meselesini bir tarafa bırakmağa ve mevcut siyasî ahval ve serait içmde mevkileri bir olan Almanyanın Başvekili ile müzakere de bulunarak iki büyük devletin takip edecekleri müşterek hattı hareketi tayin e karar vermiştir. Avrupadaki yeni vaziyet Fransanm fltizam ve müzaharetile Sovyetlerin Avrupa siyasetmde faal bir rol almağa başlamasmdan fleri gelmiştir. Moskova hükâmeti şarkta Japonyanm ve garpte Almanyanm Sovyet arazisine göz düctSderme ve bunu parçalamak için haznlandıklanna kani bulundu • ğundan hiç ohnazsa garp cmeünden emtn olmak için Fransaya yakmlaş • nuştır. Fransa ise kendismm selâmetîni ve emniyetini Almanya üe uyuş • makta değil, beDd sflâh cihetmden gayet kuvvetli ve faik bulanmakta ve müttefiklerinm artmasmda gordüğün den Sovyet hükurnetinin, Harbi Umomiden evvelki Rusya hükâmeti gibi Fransa ile birlikte Avrupa siyasetm de faal bir rol oynamasma elinden geldiği kadar çalışıyor. Diğer taraftan Fransa hükumeti roüttefîki Küçük ttflâf devletlerini Sovyetleri tanunağa ve ihtimal onunla teşrtld mesaKİ* I>ıı1'mm«5» t»$vîk »• tahrik etmistir. Sovyet Hariciye komiserinin teklif ettiği ve Fransanm hof gördü ğü mütekabO muavenet misakı askerî bir ittifaktan başka birşey degildir. Sov yet hükumetinHi Avrupada tekrar Fransa üe birlikte nafiz bir rol oyna • masma muhalefet eden başhca devlet Lehistandır. tngütere dabi bunu hoş görmemekte fakat daha ziyade kendi imparatorluğunun müdafaasmt düfündüğünden bOfül müdahalede bulun • mamaktadnr. Maamafih yeni siyasî tertibe karst vaziyet alacak herhangi devlet ve devletlere müzaharete hanr bulunuyor. Fransanm Rusya ve Kfiçük ttOâfla birlikte mStekabil muavenet yahut diğer bh namla askerî ittifak aktme çahsması karşısmda ttalya kendi vaziyetini tehlikede gördüğünden ayni vaziyette bulunan Ahnanya ile bir cephe birligi vücude getirmek zaruretmi hissetmistir. Venedik mülâkatmda M. Musolini ile M. Hitler bu cephe bîrli • ğinrâ eseslarnn kararlasuracaklardu'« M. Hitler kendisi ttalyaya giderken iki mühim muavininden biri M. Gob belsi Lehistamn merkezme göndermisı tir. Burada dabi yeni vaziyet gorüşü lecektir. ttalya hükumeti yeni vaziyet karşısmda kaybedecek vakit olmadı • ğmdan donanmasmı dünyacun en bfi yük zarhhlarfle takviyeye karar vermîştir. Bu suretle Avrupa devletleri yek diğerüe anlaşmak suretfle değil askert ittifak ve sflâh kuvvetile sulha muhafaza yoluna girmiş buhınuyoriar. MUHARREM FEYZİ 75 lira kefaletle [Maden sanayicileri tahliye edildi Çırağandaki facianın muhakemesi gayrimevkuf devam edecek Bundan btrkaç gün evvel idare etti • ği hususî otomobilile Ortaköyden gelmekte olan eski Sadrazamlardan Sait Paşanm oğlu Vehbi Bey Çırağan ön lerinde bir tramvayla karaılaşmış v« tramvaydan inen tnegöllü Osman kar şı tarafa geçmek isterken otomobilin altında kalarak ölmüştü. Bu kaza bakkındaki adlî tahkikat devam etmek tedir. Besiktaş sulh hâkimligi kararile tevkif edilen Vehbi Beyin tahliye ta • lebi Ağırceza mahkemesince tetkîk o lunmuş ve kendisuım yetmiş beş lira kefaletle tahliyesi muvafık görüierek dün serbest bırakdmışhr. tstmtak hâ • kimliği yakında tetkikatmı bitirerek ev« rakı mahkenseye verecektir. La Hey konferansı, esirlerin isticvap edilemiyeceğine karar vermişti, ama bunu kim dînler kL.. tkinci tedbir Emmanın hizmetlerînden mahrumiyet demekti. Ewelâ birincisme teşebbü» etmek, tnümkün olmazsa ikmcismde karar kılmak münasip görüldü. Viyanalı kadm âşıkına ihanet etmek istemiyordu, öyle mi? öyle ise âsıkını ona ihanet ettirmek ve adsinin aranm ebediyyen bozmak lâzundu lnteüicens Servisin elindeki güzel kadınlardan bir beşkası, genç Al man erkânıharbine musallat edildi. Prusyalı zabit, zaten bir dalda durcnıyan, zendost idi. Bir çiçekle ba • har olmaz diyerek öteki çiçeği de koklamak istedi. Bir akşam Emma, sevdiği zabiti, bir otelde, meslek taşı olduğunu bilmediği bir esmer kadınla basbata yakaldı, daha doğrutu tngiliz casus teskilâb, bir cürmü meshut tertip ederek Emmaya haber •erdiler. Viyanalı güzel kadın, uğradığı bu bıyanet karşısın da bütün askınm yıkıldığım gördiL Ben, bu kadar erkek içinde yakuz ona sevmiştim. O da, bana ihanet ettL Ben ona gösteririm, dedi, ve bu Alman zabitinden intikam ahnak için yeminler ettL Vefasaz sevgilismden değil ı m m ı Alman • lardan intikamını aldk Daha büyük bir uıdakatle tngilizlere hizmete deyam etti. cağını sanarak bildiklerini söylü yordu. Fakat çok geçmeden bu korkutma usulü de, doğrudan doğruya Utiçvap usulü gibi, iflâs etti. Bunun yerine «tatlı tatlı ha»bıhal> usulü ikame edildi. Esir, istihbarat zabi tinm yanına getiriliyor, muhafızlar çekilip gidiyor.. Zabit ona neza • ketle bir iskemle gösteriyor, otur • tuyor, bir sigara veya bir kadeh likör ikram ediyor, gayet dostane ve samimî sözlerle gönlünü alıyor. Kahramanca harbettiği için tebrik ediyor, ailesine mektup filân yaz • mak isterse, hemen yazabileceğini söylüyordu. Bu usulde, ilk prensip esire em • niyet ve ithnat telkin etmekti. tstihbarat zabiti, ona havai sualler sormak, cevaplanna ehemmiyet ver • miyormus gibi davranmak, kat'iyyen not tutmamak ve açıkça askerî mahiyette sualler sormamak suretile onun itimadını elde etmeğe çahfirdı. tkinci prensip, esirlerin izzeti nefsini tahrik etmekti. Meaeli esirleri söyletmek hususunda emsalsiz olan bir Fransiz istihbarat zabiti, onlan yemeğe davet ediyor: Buyurun beraberce yemek yiyelim, diyordu. Esir zabit, ekseriya, tebessüm ederek cevap veriyordu. Tesekkür ederfan. Fakat beyhude zahmet ediyorsunuz. Benden hiçbir sır oğrenemezsiniz. Vata • oama kaf iyyen ihanet edemem. Sizden vatamnıza ihanet et menizi kim istiyor ki? Sizi yalnız arkadasça yemeğe davet ediyorum. Bu tath sözlerle benden lakırdı alamazsmız. Bu vaziyette sizinle konuşmanın manası ne olduğunu bilirkn. Tekrar ediyorum. Vatanı • ma muzır olabilecek söz çıkmaz agzimdan... Onun için beyhude yo • rulmayın... Peki efendim, hiçbirşey söy • lemeyin. Benimle beraber yemek yemek ve şu enfes Porto sarabm • dan bir iki kadeh içmekle de vatamnıza zarar vermiş olmazsınız ya... Siz de benim gibi zabitsiniz. Benim yerimde olsanız bu teklife ne cevap verirdiniz? Teklifinizi kabul eder ve kadehimi bu mukatelenin bir an evvel bittnesi için kaldırdım. Allaha şü kür, bu cehennemî hayat yakında hitam bulacak, çok geçmeden, hepimiz, evlerknizde, çolukçocuğu > muzla beraber yemek yemek saa detine kavusacağız. Belki haberi • niz yoktur. Suîh arbk bhr gün meselesi olmustur. Çünkü gördüğü • müz bütün deliller ordunuzun bu • tün kahramanhğına rağmen, artık kuvvetinin son haddine dayanmış olduğunu gösteriyor. Son günlerde, siperlerde on bes metroya ancak bir adam koyabilmeniz bunun en bü • yük delilidir. (Mabadi var) Yerlimallar Sergisîne iştirak edecekler Sehrimizde maden işliyen fabrika ların sahip ve mümessilleri dün öğle den evvel Sanayi Birliğinde toplan mışlardır. Maden sanayicileri bu top lanhda açdma zamanı yaklaşan yerli mallar sergisine iştirak meselesini görüşmüşlerdir. Maden işliyen fabrikalar, meydana genrd3deri mamulâtı halka teşhir için ba sene sergiye daha genif mJkyasta iştirak edecekler ve müşte • rek bir paviyon tutacaklardır. Yerli mallan sergisi münasebetile Sanayi Birliğinde de hazırlıklara de • vam edilmektedir. Sergi sahası yakında teselHim edilecek ve 20 haziran dan itibaren paviyonlarm inşaahna başlanacakhr. MÜTEFERRtK 400 Yugoslav seyyahı geliyor Bugün sehrimize Kraliçe Marya vapurile 400 Yugoslav seyyahı gelecek tir. Seyyahlar tstanbul Halkevine misafir edileceklerdir. Halkevi seyyahlar şerefine Perapalasta bir çay ziyafeti verecek, aksam saat 9 buçukta ta Şehir b'yatrosunda koro heyeti tarafından bir konser verflecekar. MAARtFTE Rana B. in tetkikatı Dün Vekil Beyin riyasetinde bir içtima yapıldı Evvelki gün şehrimtz* gelen Gümrük ve tnhisarlar Vekili Ali Rana Bey dün de tnhisarlar Umum Müdürlügünde meşgul olmustur. Vekil Beyin nezdinde, tnhisarlar erkânımn iftiraküe bir toplantı yapüarak vaziyet tetkik edilmiş ve varidafan v • tmlraaH çareleri gorüsuunfiştür. Ali Rana Bey, tnhisar müdürlerin • den bu hususta esash izahat ahmştır. Vekil Beyin yarra Ankaraya döamesi muhtemeldir. Az numara alan talebenin imtihanı Uç numaradan aşagı kanaat notu alan Use ve orta mektepler talebesinin tmtihanlannm prograralan tesbtt edilerek mektepler dfvanhanelerine asıl • nsftnr. tmb'hanlara gelecek haftadan Hfbaren başlanacakbr. Hangi degirmenler vergiye tâbi? Bugdayı koruma kanunu mucibtnce vals tertibatmı havi değirmenlerle ticaret kastüe ifletilen kâçfik motorla degirmenler vergiye tâbidirler. tstanbal vüâyeti dahilinde 12 vals ternbabm havi degirmen, 3 t« motorla kSçük de» finnen vardır. Münhasıran köylü bugdayını oguten degirmenler vergive tâbi degildir. Vergiye tâbi degirmenlere, kftfl miktarda kurşunlu kukaç tevzi edilmtstir. ADLÎYEDE Bir katil mahkum oldu Bundan bir müddet evvel aralarm • da sarboşlok yüzünden çü*aa bir kavga neb'cesinde arkadaşı Earisi Sldfir mekle maznun Halilm muhakemesi dim Agncezada bitmiştir. Cürüra sa bit gorüldügünden maznanun dört sene bapsine ve maktulün ailesine bin lira tazmmat vermesine karar verflmiştir. Esirleri söyletmenin yolu Emma, budalaca tutulduğu Al man zabitinin aşkmı kalbinden çı • kanp attiktan sonra, mühhn bir vasife ile Almanyaya gönderildi. Vi yanab olduğu için, bir müddet or tadan kaybolduktn sonra Almanyaya gitmesinde hiçbir mahzur yok tu. Kendisine verilen vazifeler arasmda, Almanlann müttefikin esirlerini söylettnek için kullandıklan nsulleri de oğrenmek vardı. Müttefikler, bu usulleri oğrenip ona gö • re tedbir almak, efrat ve zabitana •sir düftUkleri zaman nelerden içtmap etmek Iftzim geldiğini öğretmek btiyorlardı. Harpten evvel toplanan La Haye konferansı, esirlerin kendi isirole rile alaylannın numaranndan fazla birşey söylemeğe icbar edilemiyeceklerine karar vermişti ama böyle mukarrerata kim dmler kî... Onun için Almanlar da düsmanlan da esirleri söyletmek için her ça neye ba* vuruyorlardı. Bidayette «sirler, bir istintak ve isticvap şeklinde sorguya çekilirdi. Esfrin lisa•nu bilen, yahut ta bir tereüman kullanan istihbarat zabiti sualle • rini sorar. Eshm verdiği eevaplan bir kâtip kaydederdi. Fakat bu kayit muamelesi esirlerin dillermi rntmalanna sebebiyet veriyor, hiç birşey söylemiyorlar, yahut pek az söylüyorlardı. Bazilan da masamn üstüne bir tabanca koyuyor, sonra gözlerini •çarak tehditkâr bir tavırla esiri İsticvap ediyordu. Zavallı, cevap vermediği takdhde, eamna kıyıla Yeni bir büro teşkil edildi Bugdayı koruma kanunu mucibin • em fabrflcalar hesabatma bakmak uze • re tstanbul varidat tahakkuk müdiri • yeti emrinde çaltfmak özere yeni bir büro teskfl edibniftir. Ba bâroya di vam muhasebat murakıpügmdan mü tekait tsmafl ve KadıkSy tahrir komisyonu reisi Sadullah Beyler tayin edilmtslerdir. Çocuk elbisesi çalan bir ermeŞEHİR İSLERİ meni mahkum oldu Beşle sekiz yaş arasmdaki altı ço • Yarın Terkos akmı acak! euğun elbiselerini çıkanp çalmakla maznun Kirkorun muhakemesi dün irinei ceza mahkemesinde bitmiş; on ay, on beş gün bapsine ve uç yüz lira para cezası vermesine karar verihniş • tir. tsale tesisatmda yapılacak ıtlakata ait mühim bir ameliye dolayısile yann ögleden ra'baren Terkos suyu kesile • eektir. Suyun tevzüne pazartesi gunüa* den itibaren başlanacakhr. Otobüslerin muayenesi bitti Bir hazirandan itibaren sehir dabi • linde işliyen otobâslerin fennî muayenesi içm Belediyece konan mühlet dün aksam bitmiştir. Bugünden itibaren muayeneye da • hil obnıyan otobüslerin teftişine baş • lanacakhr. Muayeneden geçmiyen otobüsler seyrüseferden menedilecektü*. Arap Osman mahkum oldu Kuçükpazarda Yunus isminde biri • ni yetmiş kuruş yüzünden çakile yara • lamakla maznun Arap Osmamn muhakemesi dün tkinci ceza mahkemesinde neticelenmiş, dört ay, yirmi gün hap • sine karar verflmiştir. Sovyet fen heyeti gitti Kayseri mensucat fabrikaonm ku • rulmasile mesgul olan Zolotarev Yol dasm riyaseti altmdaki fen heyeti dün Iimananızdan Novrosiski vaporile O • desaya hareket etmistir. Mühendisler birliginin Istanbul Paris belediye reisi bir teşekşubesi tesis edildi kür meKtubu gönderdi Müheredisler Bilrigt tstanbul şubesi ilk içtimamı dün saat 17 de Halkevi salonunda yapmışhr. Kongre muvakkat idare heyeti riyasetine mühendis Vasfi Bey, kâtipliklere RüşHi ve Mukbil B e y ler seçilmiş ve mtiteakıben içtimada Ankara Mühendisler Birligi merkezi nm nizamnamesi mucibince herhangi bir şehirde yirmiyi teeavBz eden mü hendislerin merkeze merbut bir şube açabileeekleri hakkındaki madde Sze rinde konuşulmut, tstanbuldaki mü • hendislerin adedi yüze bah'ğ olduğundan birliğin şubesi tesis edıimiştir. Bir müddet evvel sehrimizi ziyaret eden Paris Belediye reisi M. Fike son günlerde Belediyeye bir mektup gön • dererek ziyareü esnasmda gösterilen hüsnü kabule tesekkür etroekte ve bu tarihî güzel şehirde geçndigi günlerin hahrasını unubnıyacagını ilâtve etmek tedir. ; Nakledilen adliye daireleri Adliye Ticaret mahkemelerile SicilK ticaret bürosu da dün Yenipostane binasma nakletmtşlerdir. Yann da müfetnşiac dairesi nakledecektir. tcra dairelerinin de gelecek cuma günü yeni daireye almmalan hususunda hazırlıklar yapılmaktadar. tcra daireleri de geldikten sonra neMl işi tamam olacakhr. Kasımpaşa aha!is nin şikâyeti Son günlerde Kasımapaşa deresi dolduguncon fena kokular neşretme • ğe başlamıştır. Bu hal dere dvannda oturanlan fena halde rahatsız ettiginden Kasımpaşa ahalisi namma Belediyeye üç bin imzah bhr şikâyet mazbtası verilmiştir. Belediye derhal vaziyet hakkmda tetkikat yaparak derenin ağız tarafını temizlemege karar vermiştir. Temizleme ameliyesi için bir tarak dubası a ranmaktadır. 10 sene evvelki cinayetin tahkikatı Bundan on sene evvel Sirkecide San Şaban otelinde öldürülen Nuri Efendinin kenukleri geçenlerde bir hafriyat esnasmda çdtanlmış ve ba hâdise o zamandanberi esrannı muhafaza etmişfa*. Yeniden yapıhnakta olan tahldkt uzerine tzmirde bulunan Mü • nire Hanım isminde bir kadınm sehrimize eelbine karar verümistL Ba ha • mm on sene evvel dnayet yapddığı vakit zabıtaya ilk ihban yapan şahit • tir. Münire Hannn tzmirden gehniş ve bizzat Müddeiumumî başmuavini tsmafl Hakkı Bey tarafından ifadesi alın • mışfar. Münire Hanım eski ihbarmın doğru olduğunu söylemektedir. Kendisi kefalete rapten serbest bırakdmışbr. Katillerin yakmda meydana çıka • nlmalan muhakkaktır. Garip bir ihtilaf (Birinci sahifeder» mabat) İJar sevkettiği kıymetli kolflerle beraber, bir de memur göndermekte îdi. Bu koliler vapurlann ekseriya birinci mevkilerinde muhafaza e dihnektedir. Bunlarm muhafazasına memur olanlar da esyanm durdugu yerde yabp kalkmak mecburiyetinde bulunmaktadırlar. Fakat Denizyollan idaresi son günlerde ba memurlardan vapur ücreti istemişth. Posta ve Telgraf Başmüdi riyeti, tahsisab olmadığından ve simdiye kadar da usul ittihaz edilmedigmden bu ücreti vermekten imtina etmis, bu yüzden günlerdenberi bilhassa Karadeniz ve havali«Ine sevki lâzım gelen kıymetli pakeüw sevkedilememiştir. Bunlar arasmda ayni mıntaka dahilindeki viltyetlere gidecek pul ve sair kıymetl! evrak ta vardm Hâlen bu paketler iki daire arasmdaki ihtilâftn halline intizaren bekleyip durtnaktadırlar. Gerek ticarî noktai nazardan gerekse resmî muamelât itibarile hemen sevkleri lâzım gelen bu paketlerm sevkedflmemesi birçok zararlar tevlidine sebep olmakta Üır. Bu ihtilâf hemen hallolunmah ve halkın paketleri sevkedümelidir. ?unu da söyliyelim ki devlet daireleri arasında çıkan böyle ihtilâfl* ra şafmamak elden gelmiyor. Venedik mülâkatı (Birinci sahifeden mabat) ki eden Massagero gazetesi, mustes • na olmak üzere, dlğer gazeteler tefsiratta bulunmaktan istinkâf etmekte ve yalnız hariçte bu hususta toplanan mtıbalar hakkmda muhabir • lermden gelen telgraflan kayitle iktifa eylemektedirler. Içki düşmanlarının gezintisi Bugün Yeşirhilâl Cemiyetinin yeşil gün bayramıdır. Her sene tes'tt olun dugu gibi bu sene de yeşil gün bayra • mmm sekizmcisi Yeşîlhilâl azalan ve mefkure arkadaşlan tarafından tes'it edilecektir. Bu münasebetle cemiyet azalan, bugün saat 8,15 te başhyarak 19,30 a kadar devam edecek olan bhr Yalova gezintisi yapacaklardır. Alman gazetelerinîn neşriyatı Berliiı 14 (A.A.) Alman îstihbarat bürosu bildiriyor: Gazeteler, bugün M. Musolini ile M. Hitler arasında Venedikte vuku bulan mülâkatm tarihî ehemmiyetini bilhassa kaydetmektednler. Ciban hâdiselerinin mihverini döndü ren iki devlet adamı, demokratik kabiliyetsizlik ve yıkıcı marksizm yüzünden uçuruma gitmekte olan Avrupayı harabiyetten sıyanet et mislerdır. Deutsche Allgemeine Zeitung, Venedikte Avrupa siyasetinin mulâk meselelerinin halli için musterek yolun bulunacağı kanaatini izhar etmektedir. Berliner Lokalanzeizer, M. Hitlerle M. Mussolinin bütün kuvvetlerini halisane bir sulh siyeseti uğruna has • rettiklerini kaydeylemektedir. Darülâceze vergisı vermiyen sinemalar kapatılacak ŞehrimJzdeki sinemacılar Darülâce • ze vergisi vermemeğe karar vermişler ve bu hususta teşebbüsata girmişlerdi. Belediye lâzım gelen kanunî ihzaratı hazırlamif ve kaymakamUklara tebli • gatta bulunarak Darülâceze vergisi vermiyen sinemalann kapatümasuu bü dirmiştir. Anneler Birliginin gez'ntisi Himayeietfal Anneler Birligi bugün bir gezhıti tertip etmistir. Davetliler hususî bir vapurla Yalovaya gidecek lerdir. Hava hücümlarından koruma cemiyetinin ilk kongresi Hava hücumlanndan koruma ce miyeti dün Halkevinde ilk kongresini açmış ve cemiyetin idare heyeti inti habı yapılmışhr. D grupunun sergisinde san'at günü 16 haziran cumartesi günü saat 18 <fe D grupunun resimlerini tes • hir ettiği Taksim bahçesinde Dağcılık kulübvnde şair Necip Fazıl Bey san'at ve san'atkâr hakkmda bir konferans verecek, bunu Peyami Safa Beyin «Şarktan garbe bakış> isimli bir konferansı takip edecek ve ressam Abidin Dino Bey de yeni resmm doktrinleri hakkmda birkaç söz söyliyecektir. Ayni güne mahsus olmak üzere san'atkâr karikatürist Cemal Nadir Bey de bir karikatür köşesi kuracaktır. Bu san'at gününe her istiyen serbest ye ücretsiz olarak davetlidir» VİLÂYETTE Polis mektebinin yeni mildUrd Zonguldak Polis MüdürS Bahri Bey tstanbul Poli» Mektebi müdürlüğüme tayin edilmiştir. Binalar nasıl boyanacak ? Yapı ve yollan kanununa göre her caddenin binalaruun cephelerile bahçe parmaklıklanna vurulacak boyalarm renklerini Belediye tayin edecektir. Uumumî caddelere nazır binaların yüz taraflan birbirlerine pek aykın renk • lerle boyandıgmdan Belediye bu hususta caddelerdeki binalarm renk • lerini tespit ederek alâkadarlara bil dirmişth*. Bundan sonra binalarm cephelerine ve bahçe parmaklıklanna Belediyenin gösterecegi renklerde boya sürülecek • tir. ECNEBÎ MEHAFÎLDE Cumhuriyef Nüshası 5 KurustuT M. Musolini hcarp gemilerini teftiş etti Venedik 14 (A.A.) M. Musolini faşist üniformasile, limanda toplanmıs olan harp gemilerini teftis etmistir. Mumaileyh motöre bindiği vakit bütün gemiler tarafından hep birden top atımıyla selâmlanmifbr. Ingiliz sefiri geldi Bhr müddet evvel mezunen Londraya gitmis olan Ingiliz sefiri Sir Persi Loren dün sehrimize gelmiştir. tngiliz sefiri ve sehrimizde bulunan sefaretler erkânı, tran Şehinşahı Haz • retlerinin sereflerine yapJacak büyük geçit resminde bulunmak üzere bugün Ankaraya gideceklerdir. Senelik 1400 Kf. 170Ö Kr. Altı aytık 750 1450 0ç ayhk 400 80Û Bir ^ylık 150 foktur Abone ı T G r k i y e şeraiti! ıv° J

Bu sayıdan diğer sayfalar: