5 Temmuz 1934 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 2

5 Temmuz 1934 tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

^CStttn flBTİVilt Casuslar Arasında 69 Nakili: A. DAVER f Şehir ve Memleket Haberleri ) Siyasî icmal Elektrik tarifesi Fiatlerde tenzilât pılması muhtemel Elektrik tarife komisyonu bugünlerde Elektrik şirketi nezdindeki Nafıa komiserî Civansir, Belediye komiseri Hakkı Beyler ve Şirket mümessilinin istirakile toplanarak yeni tarifeyi yapacaktır. Nafıa ve Beled'iye komiserleri, iktısadî vaziyetteki değisikliklerin tarifeyi tesbite esas olan formülde nazari dikkate alınmasmı teklif edeceklerinden elektrik fiatinde mühim tenzilât yapılması muhtemel görülmektedir. Bu formülle tarife için müessir olarak kabul edilen şirket masarifi umumiyesi, isçilik, kömür masraflan ve sirket sabit tesiMtınm amortisman bedeli esaslı bir tetkike tâbi tutulacaktrr. Mukaveleye taalluk eden cihetlerin Ankarada Nafıa Vekâletile şirket ara smda müzakere mevzuu olacaği ve mukavelede, ftatlerin lâyık olduğu hadde inmesine imkân buakmıyan sermayenin ecnebi parası olarak gösterilmesi gibi noktaların ıslahı cihetine gidileceği söylenmektedir. Var Sinemalar meselesi Belediye, eski alacağı için de dava açacak Dün Maliye Vekâletinden, tstanbul smemalarının kaptaılması me selesi hakkında Vilâeyete bir tez • kere gelmtstir. Bu tezkerede, sine • malann kapanması hazinenin za ranm mucip olduğu ileri sürülerek bunlann açılması ve Belediyenin Darülâceze hissesmin temini için diğer kanun! teşebbüslerde bulunması lüzumu bildiırildiği soylenmektedir. Vali ve Belediye reisi Muhittin Bey bu hus'uta bir muharririmize demiştir ki: « Maliye Vekâletile aramizda cereyan eden muhabereler hakkında hiçbir şey söyliyemem. Fakat sînemalartn, kapanması hususundaki noktai nazarunız değişmiş değildir. Sinemalann açılabilmesi için Da rülâeeze hissesini vermeleri veya mahkemeden Iehlerine bir karar çıkması lâzımdır. Bu iki sıktan biri olmadan sinemalar acılamaz.» Beledive Hukuk isleri müdürü Muhlis Bey, sinemacılar aleyhine, sinemalar kapatılmadan evvel. Darülâceze hissesra! vermed!kleri zamana ait paralarm tahsîli icin de btr dava açmağa hazırlanmaktadtr. Belediye Muhasebe müdürliitü dün jreç vakte kadar b<u müterakîm Darülâceze hısselerinîn hesa«plarmı ckannakla mes«rul olmustur. Gandiye atılan bombalaı indistandaki istOtlâl hareketini vücude getiren ve en büyük siyasî fırkanın, Hint milli kongresinin lideci olan Gandi son. günlerde sırasile üç defa suikaste uğradı. Son iki suaikastte bomba • lar kullanıldı. Garip bazı tesadüflerin eseri olarak Gandiye bu suikastlerin üçünde de hiçbir zarar gelmedL Şimdiye kadar tngUiz memurlanna ve zabitlerine atılan bombalarm artık millî kahramana tevcih edilmis bulunması Hindistan meselesine bütün cihanm nazari dikkatini tekrar celbettL Bu balin esbabına gelince: Gandi vaktile yaptığı hatalan şimdi tamire çalışıyor. Halbuki taraf tarlarından bir kısmı bu hatalar* da hâlâ ısrar edilmesini istiyorlar. Harbi Umuminin sonunda Hindis tanda Gandinin başma geçtiği is tiklâl hareketine Hindu olsun, Müslüman olsun mümtaz, yahut a>ağı sınıfa mensup bulunsun her türlü halk iştirak etmiş, bütün Hindistan hakkım talep ederek tngilizlere karşı müttehit bir cephe almıştı. tstiklâl haceketi ilerledikten sonra Hindulann bu mümtaz sınıfı, »ervel arazi ve maarifin kendi ellerinde bulunmasından bilistifade Müs4ü nun unsurüe kendilerile temas edilmesi yukarı sınıf Hinduların içtimaî an'anelerine muhalif olan (Harcan) yani (Parya) lara tahakküm etn\ek istemişlerdir. Müslümanlar asrrlarca Miialü man devletlerine mahkum yaşayan Hindulann tahakküraü altına girmek istemediklerinden ve Paryalar dahi hukuksuz vaziyetlerinin ilelebet devam edeceğinden korktuklarından intihap haklarının muhafazası içm Ingiltereden isttmdat et mişlerdir. logiltere Başvekilî Mister Makdonalt meselede hakem olmuş, Müslümanlar ile Paryalann Hindistanın umumî ve eyalet parlâmentolarına gönderecekleri meb'uslan kendi aralarında intihap etmelerine hüküm vermişti. Hindıstanda Müslüman unsuru seksen, Paryalar yetmiş milyon nüfuslü gayet mühim birer unsurdur. Bu unsurların müzaheretinden mahrum kalan Gandi tngilizlere karşı itaatsizlik hareketinin devamına imkân bulamadığından umumî meclî« v* ^yj»lef Tnedîsiertne istîrak edilmesini millî kongreye kabul et tirmiştir. Fakat intihaplan idare için teşkil olunan konriteye Müslü manlardan tek bir mümessil intihap olunmadığı gibi teşekkül eden ko mite Müslümanlarla Paryalara a y n hakkı intihap veren Mr. Makdo • naldın hükmü aleyhinde bir vazî yet almıştır. Hindistand'aki tslâm ittihat teşkilâtı komitenin gerek tar. zı teşekkülünden, gerek ayn hakkı intihap aleyhinde aldıği vaziyetten memnu^îvetsizliğini izhar etmiştir. Fakat Gandi, Müslüman unsurunu Hindulardan aoğutmamak için Makdonaldm karan aleyhinde bif vaziyet almadığı gibi açık bir su rette hasmane bir vaziyet alan Malaviya ve diğer kongre rüesasını bu hareketten vazgeçirmiştir. Di ğer taraftan Gandi, Paryalara içtîmaî müsavat hakkı verilmesi için bütün nüfuz ve gayretile propa • ganda ve mücahedeye giriçmiştlr.' Gandlnm bu faaliyetüıden memntm olrmyan Hindulann yukan smiflarına mensup politikacılann mü/ritIeri Gandiyi bomba ve silâhla susturmak istiyorlar. Bu suretle Hîndistaa meselesi yeni bir sa/hayaı girmiştir. MUHARREM FEYZİ Çar Ferdinant, diplomatları pek nadiren ve gizli olarak kabul ederdi! Mareşal von Makenzenîn ku • •nandasmdaki ALman ve Avustur ya kolordularile 1915 sonbahannda bu plânı ne parlak bir muvaffaki • yetle tatbik ettiği malumdur. Bu zamana kadar, komitacılar, harp cephesi gerisinde çete muha rebelerine devam ettiler. Fakat Bulgarlann hepsi, Makedonyalılann fikrinde değildiler. Papazlar tarafından kuvvetle tutulan büyük bir fırka vardı ki halkm hal ve vaktî yerinde olanlanndan mü • rekkeptL Bunlar, Rusyanın mütte • fiki olan bir millete karsı harbe girmeği çirkin bir nankörlük addediyorlardı. Bu fırka, memleketin mukadderatı Rua Çartnın elme teslim edilmesmi istiyor ve mazinin meş'um tecrübelerine rağmen Bulgar mil • letinin bütün emellermin tahakkukunu ondan bekliyordu. yorlardı. Maaşlı casuslann yanıbaşında, birçok kimseler de sırf kendi arzularile bedava çahşıyor, se • firlere ve ataşemiliterlere sokulma* ğa uğraşıyorlardu Bunlar, ekseri • yetle, az çok meşkuk ve karanlık insanlardı, çoğu yabancı ve uzak milletlerdendî. Aralarında Hintliler, Cenubî Amerikalılar ve tspan yol Yahudileri vardı. Harp bu adamlar için, para kazanmak yolunda,çok istenilen ve aranılan, bulunmaz bir fırsattı. Kendilerine teklif edilen herhangi bir işi, parası bol olmak şartile, kabulden çekinmiyorlardı. Bunlann bazı çok cür*etkârları vardı ki, vücudtt ortadan kaldınlmak istenilen herhmgi bir adamı öldürmeğe hazır olduklarmı »öylüyorlardı. Bir gün, tunç renkli, dalgalı si • yah saçlı, karagozlü müthiş bir tafcssubun ateşile yanan muhakkak Brahmaputranın sıcak vadilerinde doğmuş, toy bir delikanlı mu • kavemetime ragmen daireme kadar geldi ve bana, Times (Tay • mit) gazetesinin Sofya muhabir • liğini yapan, zararsız, sevimli ve nazik bir ihtiyar Efendiyi, otelinin odasında bomba ile öldürmek tek • lifinde bulundu. Adatncağızm katli için de yalnız 50 tngiliz lirasi Uti • yordu. Bu genci bir müddet yanimda ahkoyarak haberi olmadan da • •et ettiğim polis memuruna teslim etthn. Bizim gibi resmî vazifeleri olanlar için, (muharrir Almanyamn Sofya atasemilheri idi) bir takim meçhul adamlar tarafından yapılan casusluk tekliflerini kabul etmek, son derece tehlikeli idi. Çünkü bu kiraselerin düsman casusu olup olma dsklan meçhuldü. Düsman istihbaratnun, bizi hassaten alâkadar e • den mesele ve mevzulan öğrenip bunlardan niyet ve maksatlanmız hakkında büküm çikarmak için, kendi adamlannı bize gönderdik • leri vakidir. Ha5nrperver biı ! müessese! fsm! ve adresi bizce bilînen bir talebe, dün matbaamıza gelerek Şark Demiryollan kumnanyasmm kendi sine yaptığı garip bir muameleyi şoylece anlattı: « Tatili ebeveynîmîn yanında geçirmek îçin Çorluya fdtmem lâ zım. Mektepten, hüviyetimi bildiren ve şrrketten tenzilât rica eden bir vesika aldım ve bir gun evvelden Sirkeciye giderek şirkerin bu işlerle uğrasan memurunu gördüm. MemuT bey, ilk söz olarak, bana hangi mektebîn talebesi oldufumu sordu. Galatasaray LJsesinde oku • duğumu soylevince: c Sizin mektebe tenzilât yap mrvornzî» Dedi. Merak edip sebebini 8g • renmek istedim. € Sizin mektebinîzin talebesi zengin çocuklandnr, eevabını verdL Şirketimiz ise talebeye resmen ten • zilât yapmaya mecbur olmadıfh halde, sırf bir hayir olsun diye fakir talebeye yardım eder. Size fam muhai olarak bir tenzîlât yapılması kabul edilse bfle, vesikanızı mutlaka mudür beyin îm zaiaması lâzımdır. Bunun için de bir kaç gün beklemeniz icap ederl» Nicin? diye sordum. Direk t8r bey burada yoklar mı>.. « Buradadırlar: fakat yanina Svle tenzilât için filan ve her zaman girip çıkılmaz, formalitemiz boyle dir. Rirkaç gun bekliyeceksiniz.» Talebeye yapılan her nevi kolay • lıklar, dunvanm her verni«îe sadeee talebe oMuVlan içradir. Mrktep ta • leb<»smi, babalannm servetlerîne ROre îkîye ayırmak dojrn olmadığı gibi, Galatasaray Iisesinde sadeee zengin çoenklpn deM. birçok var dıma muhtaç memleket evlâdı da bukmmaktadır. Şark »tmendîferler! knmpanyasî talebeye karşı bu muameleyi yap • tıktan sonra urun soz« ne hacet Sofyada atılan bombalar Bu birbirine zıt iki cereyanm talihlileri, muhtelif harp cephele • rindea gelen haberlere ve muhariplerin yaptıklan propagandalann •nuvaffakiyet derecesine göre de • £ifip durnyordu. Marne meydan muharebesi, Alman taraftarlanna şiddetli bir darbe olmussa da müteaddit Ru* hezimetleri, merkezî devletierle ittifak ediknsine taraftar blanlann hakhniytmi temin etmistir. Makedonya komitacılannra yaptıklan çete harbi haricinde, millet Ve hükumetî, Sırimtana karsı ta arruza sürüklemek için bir hayli şiddet ve cebir tesebbüsleri de yapıldı. Bunlardan biri olarak 1915 senesi başmda, Sofya belediye kazinosunda verilen bfr miisamerede müthiş bombalar patladı ve bir hayli insanın ölümüne ve yaralanma • nna sebebiyet verdi. Bu bombala • nn ahlmasından maksat, dana eden ve zevk ve safaya kapılan insan • !ara esir bir Bulgaristan olduğunu ve onun kurtulmasmı düşünmek lâxım geldiğini hatırlatmaktı. Makedonyanm Bulgaristana ilhakı aley • hinde bulunan muhalif fiTkalar erkânmdan birçok kimse katledildi. MÜTEFERRÎK Gelecek seyyahlar 22 temmuzda Pragdan şehrimize 200 kişilik bir seyyah kafilesi ge • lecektir. Seyyahlar 24 temmuzda sehrknizden hareket edeceklerdir. Seyfi Paşa şehrimize geldi Gumruk Muhafaza Umum Kumandanı Seyfi Ps., şehrimize gelmis ve muhafaza teşkilâhnda teftislere balşamıstar. Dün ogleden sonra Istanbul muhafaza basmudürü Hasan Beyin nezdinde bîr toplantı yapümıs, Seyfi Pasa ile Hasan B. ve Gümrük Basmudüru Seyfi Beyin bulunduklan ba içtnnada gümrüğü ve muhafaza teşkilâhnı alâkadar eden meseleler göriişühnuştür. Sokak köpekleri Son zamanlarda sokak kopklerînin fazlalasman üzerîne bunlarla eidd! şekîlö"e mücadeleye giriştlmesi hususunda aMıkadarlara emir ve • rilmiştir. Bu mevanda bilhassa son bir ay zarfmda Beyo$lu mintaka • smda üc yüze yakm köpek öldii • rühn"«tür. Yen;den 500 vanaın musfugu konu'acak Belediye fen işleri mudüru Ziya Bey, mühendislerden mürekkep bir heyetle birlikte dün Terkosa giderek tamam • lanmak üzere olan tesisah ve mecra tamiratmt tetkik etmiştir. Terkosun bu seneki ıslah programı tatbikah eylulde ikmal edilecek ve şimdi günde 28,000 metre mîkâbı o Ian su tevzratı 36,000 metre mikâbına çrkanlacakhr. Şehrin muhtelif semtlerîne, bu program mucibince daha 500 yangın musluğu ve bunknn yerlermîn kolaylıkla bulunmasını temin edecek işaret lev • halart konulacaktrr. Bu musluklara merbut su borulan genişlerile değisti • rileceğinden itfaiyenm su gıkıntısı çekmesinin onüne geçilecekfa'r. Kadın'ar Birliğinde Kadmlar Birlİği heyeti idaresi dün haftahk içtimaını yapmışbr. Beynelmilel Kadmlar Birliğine iş • itrak için teşekkül eden komisyo • nun içthnaı gelecek haftaya kal • mıştır. Vaır Para kazanmak için çalışanlar Bu elektrikle dolu hava rçinde, siyasî ihtiraslar ve entrikalar ara«nda muhtelif mîlletlere mensup diplomatlar açıktan açığa, muhtelif Utihbarat dairelerinin adamı olan casuslar ise gizliden gizliye çahşı Alman diplomatları ve casuslar Harpten evvel, Alman dîploma »isi, keodi azasını casusluk iflerine karışmaktan kat'î surette menediyordu. Harp olunca bu memnuiye te riayet edilmediği zamanlar ol • du. (Mabadi var) Lâleli apartımanlarının kira bedeli tenzil edilecek tstanbul Tayyare Cemiyeti vilâyet idare heyeti dün Nakiye Hanımın riyasetmde içtima etmisih*. Bu içtimada cemiyet tarafından idare edilen Lâleli Harikzedegân apar tımam kira bedellerinden tenzilât icrası için merkezi umumiye tek lifte bulunultnası kararlastmlmıştır. Kendine mahsus bir muhit teşkil eden ve ikamete çok elverisli olan apartımanlara çok rağbet vâki olmaktadır. Apartıman içinde kış bahçesi, telefon santralı ve saire gibi yenilikler de yapılacaktın İhtikâr meselesi Belediye İktısat müdürv münakaşa açılmasmı istiyor Muhtelif gıda maddeleri üzerinde ihtikâr yapılıp yapılmadığı hakkındaki münakasalar devam etmektedir. Şehrimizde ihtikâr olmadığını ileri sürmek suretile bu münaka salara yol açmtş olan Belediye İktısat müdürü Asım Süreyya Bey dün sunlan soylemiştir: * Ihtikârdan müphem bir se kilde bahsedilecek yerde meselenin açıkça konuşularak bir münakaşa mevzuu yapılmasından çok mem • nunuz. Herkes fikrini söyler, bunları tetkik edince hangi noktai nazarın doğru olduğu da meydana çıkar. Bütün alâkadarlan dinledikten sonra icap ederse biz de tekrar söyliyeceğiz. thtikârla mücadele için esnaf cemiyetlerinden fiat listeleri alınması ve ilân edilmesi hakkmda Abdülkadir Ziya Bey tarafından ya • pılan teklifin tatbik kabiliyeti yoktun Çünkü perakende eşya fiatleri bu suretle tesbit edilemez.» Doçentlerin maaşı I Tramvay otobüs Bugün umumî bir içtima yapılacak Edebiyat ve Hukuk fakültelerile T>P fakültesine bağlı disçi mektebi doçentlerin dün hususî surette toplanarak maaslannın arttırılması me•elesile mesgul olmuşlar ve son kadro ile 35 liraya indirilen aylıklann, eskisi gibi 55 liraya çıkanl masi için bir istida ile Rektörliiğe tnüracaat etmeğe karar vermisler dir. Maaşlarmm tezyidini ve aksi takdirde çalıstnağa imkân olmadığını ileri süren doçentler diyorlar ki: € Geçen sene 55 lira maaşla Onhrersiteye getirilen doçentlerin ço • ftunun aylıklan bu defa bareme itlıal edilmeleri dolayısile kıdem natan dikkate alınarak 35 liraya indhilmiştir. Halbuki bu doçentler, cvvelce çalıştıklan yarlerde daha yiiksek maas aldıklanndan bu vaziyetten zarara uğramışlanhr. Bütçenm, maaşlan lâyık olduğu hadde çtkarmağa müsait olmadıği doğ • ru değildir. Baretnle, alâkadarlann fstihkaklannı temine imkân olmadığına göre, Heyeti Vekile kararile manslar maktu ücret şekline konularak fazla para verilebilir ve biz fcunu istiyoruz. Universite Rektör Hiğu de, müracaat eden doçentle • rin isteklerini muhik görmüstür. Mnaşlan indirilen doçentlerin Istedikleri 130 Iiradrn ibarettir. Halbuki evvelce bulunduklan isler» «Ie ekserislnln kazançlan 200 lira kadardı. Kıdemleri az doçentlere 55 lira maas verilmeğe imkân buİunamazsa hariçte daha kazançli iş aramağa ve Universiteden çekilmefte mecbırr olacaklardır. tstediglmtı fazla birşey değü, Uoiversiteye girerken veri Be'ediyede maaş Son zamanlprda Belediye.ıin gay • rimelhuz masraflan artmış ve Belediye bazı yerlerdeki alacaklanm tahsil edememif olduğundan Belediye memur • lannın maaslarmm verilmesi teahhura uğramıstır. Maaşlar ancak pazartesi gunü verilebilecektir. Bir Alman müessesesinin yaptığı teklif Avrupada otobüs yapmakla ta • ninmış büyük bir Alman müessesesi rfün tstanbul Belediyesine müracaat eder^Jc su teklif te bulunmuştur: «Belediye için bir milyon lfradan fazla masrafı mucip olan UsküdarKadıkoy tramvay hathndan vazgeçilerek otobüs işletilrrse bn işi yanm milyon lira ile başarmak mümJ.ündür.> Belediye erkânından bir zat de • miştir ki: « Avrupada tremvaylan sökerek yerine daha seri, daha rahat ve daha ekonomik olan otobüsleri koyduklarını işitiyoruz. Belediye her sene Üsküdar tramvaylan için 35 bin lira vererek bütçe açığım kapabyor. Şebekenin Suadiyeye kadar temdidi kâr temin edemiyecek, bi lâkis zaran artıracaktır. Çünkü bu hatta vapur, tren ve otobüs servis • leri de vardır. Fakat otobüs rçletmek için yapılan teklif, artık trnmvay insaatı ilerlediği için nazari dikkate al'namıvacaktır.» len maasm kesilmemsidir!» Bütün Fakültelerîn doçentleri bugün saat on sekiz buçukta müşterek bir toplantı yaparak son kararlan ittihaz edeceklerdhr. Tıp fakültesinde istifalar tevali etmektedir. Dün kimya doçenti Saip Bey de, istifa ederek Sıhhat Vekâletindeki 200 lira maaşlı eski vazifesine iadesini Utemiştir. Diğer bazı doçentlerin de çekileceklerinden bahsedilmektedhr. Diğer taraftan söylendiğine go • er, Vekâlet, maaşların tesbiti hu • susunda, Universiteden gönderilen fişleri ve kıdemleri esas tuttuğun • dan doçeatlerin teşebbüslerile va ziyetin değisthilmesine pek ihtimal Şirketi hayriyen n yaz tarifesi Şirketi Hayriye bugünden itiba • ren yaz tarifesinin tatbikına başlamış ve yeni tarife matbu bir halde neyıredilmiştrr. Arabacılarla kamyoncular arasında ihtüâf çıktı Yiik arabalan sahiplerile kamyon • cular arasmda, rekabet yüzünden şiddetli bir ihtilâf çıkmışhr. Yük araba • cılan Belediyeye müracaat ederek, kamyoncularm kendilerine iş bırak madığmdan şikâyet ehnişlerdir. Bele diye tktuat Müdürliiğü, bu iki esnaf zümresinin iş böliimünü tanzim için bir talimatname hazırltyarak Belediye Daimî Encümenme vermiştir. Talimatname bugünlerde çıkarak şikâyetlerin önune geçüecektir. Mübadiller komisyonunda faaliyei Muhtelit Mübadele Komisyonun tesrinievvelin on dokuzunda tamamen Iâğvedüeceğinden bütün işlerin tasfi yesi faaliyetme devam edilmektedir. Encümenlerde muallâkta kalmış me» seleler Törk heyeti umumî kâtibi Ra • sih Bey ve Yunan heyeti umumî kâ ttbi M. Çatalastan mürekkep bir ko misyona havale edi'miştir. Kâtibi umumiler hergün birlikte çalışarak dosya • Ian tasfîye etmektedirler. Prensip iş lerine taalluk eden meseleler yeniden ' karar alınmak üzere bürolara gönderil j mektedir. \ Türk heyeti tstanbulda kâin olup ta j sahiplerinin firarî oldugu anlaşılanlara ait mallara vazıyet etmek için korais • yon umumî heyetinden tasvip karan istemiştir. Umumî kâtiplerden mürekkep ko • mite bu meseleyi de tetlrik etmektedir. ADLİYEDE Otomobiile seyahat eden Çek gazetecileri 116 yaşında bir adamı dövmüşEer mi ? Beyazıtta oturan yüz on alb yaslannd'a Ali baba isminde biri Müddeiumumiliğe müracaat ederek Sıvash Mehmet tarafından dövüldüğünü tddia etmiş, bu hususta tahkikata başlanmıştır. Maamafih, bir taraftan da Ali babanm Tıbbı Adli' ce muayenesine lüzum görülerek kendisl muayeneye sevkedilmiştir. Rapor alındıktan sonra tahkikat noticelenecektir. VÎLÂYETTE Vilâvete teblig edilen kanunlar Divanı muhasebat ve Ankara yüksek ziraat enstitüsü kanunlannm bazı maddelerinin değiştirilmesine dair olan kanun, memur m kanununun 85 ici maddesinin tefsiri kanunu ile gümrük tarife kanununun dördüncü maddesinin tefsirine dair olan kanunun musaddak nüshaları dün tstanbul Vilâyetine tebliğ edilmiatir. Dan fehrimize gelen Çe koalooakyalt gazetedler M. Alan ve M. Bohonail isimli iki rek bu memleketlerin vaziyetleri Çekoslovakyah gazeteci hususî otohakkında tetkikatta bulunacaklar mobillerile dün Pragdan şehrimize ve memleketlerine döndükleri vakit gelmişlerdir. Çekoslovak gençliğini seyahat et • M. Bohonail ve M. Alan buradan meğe teşvik edeceklerdir. Ankara, Suriye, Şam, Musul, BağÇekoslovakyah gazeteciler bu sadat, Kudüs, Arabistan ve trana gide bah Ankaraya hareket edeceklerdir. Cumhuriyet Nüshası 5 Kuruştur 1400 Kr. Senelik Altıayhk 750 Üç aylık 400 150 Bir aylık şeraiti I jj Türkiye Harîç için 170Ö K 1450 60Û yoktur

Bu sayıdan diğer sayfalar: