5 Temmuz 1934 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 1

5 Temmuz 1934 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Bütün Türkiye Mehmet Efendi Mahtumları Kahvesini içiyor İst, Miifçarşım kapım karşısında —— Sene 16 — No: 5652 — Fiatı her yerde 5 kuruş “Almanyadaki ihül PERŞEMBE — 5 Temmuz 1934 Bütün Türkiye Mehmet Efendi Mahtumları Kahvesini içiyor İst, Mısırçarşısı kapım karşısında Telefon : 24240 (İdare) - 24249 (Tahrir) - 24248 (Matbaa) - 20113 (Klişe) âlin hakiki sebepleri nedir? Hitler sosyalist proğramını tatbik etmeğe başlıyacak mı? Paris 2 — Pariste çıkan Petit Parisien gazetesi, son Alman ih- tilâlinin sebepleri hakkında ibti- dâl başlamazdan evvel, Zürihten aldığı şayanı dikket bir mektubu neşretmiştir. Bu mektupta denili- yor ki: Başvekil muavini von Papen tarafından 17 haziranda Mar- burğda irat edilen nutkun metni haftalarca evvel hazırlanmış, ve başvekâlet müsteşarı Meissnere, Ridhwechr başkumandanı ceneral fon Frişe, büyük sanayi örba- bina ve nazırlardan iki üçüne gösterilmişti, Almanyada muhafazakâr un- surların bir plânı vardır. Muhafa- zakârlar Hitleri bolşevizm akın» tısıma kapılmak tehlikesine ma rüz görüyorlar. Bunun için Hitle- #i ve Hitlerciliği, doğru yola iade IDevamı ikinci sehifedel Berlinde BaşvekAlet: binası önünde nöbet bekleyen polisler arüşşafaka hersene Ah met Rasim günü yapacak! Kiymetli bir irfan ocağımız olan Darüşşafaka mektebi ve «Ce- miyeti tedrisiyei 5 iye» çok yerinde bir şey düşünmektedir: Darüşsafakada her sene bir «Ah- met Rasim» günü yapmak... Ah- met Rasim Darüşşafakanın yetiş tirdiği büyük edebiyat üstatların- dan biridir. Kendisi yüzlerce ya- zısmda eski mektebinden uzun uzun, tatlı tatlı bahsederek «Da- rüşşafaka» yı Türk edebiyatına sokmuştur. Hattâ Ahmet Rasim Ortaya bir «Darüşşafaka edebi- Yatış çıkarmıştır. Ahmet Rasimin oluyuculari onun yazıları sayesinde hiç Darüş- #afakaya gitmedikleri halde bu mektepte hayatın nasıl geçtiğini, Meşhur hocalarını, meşhur mubas- sırlarını, ceza usullerini, mükâfat usullerini, mektebin yetiştirdiği kıymetli mezunları, o zamanki ted- risatı mükemmel surette © öğren- mişler, anlamışlardır. Diyebiliriz-ki-hiç bir edip ken- di mektebile bu derece alâkadar olmamış, o kendi. mektebinden, kendi : sınıfından, arkadaşların. | dan, hocalarından bu kadar çok bahsetmemiştir. > İşte Darüşşafaka mektebi Ah. met Rasimin müesseseye .karşı gösterdiği bu yüksek merbutiyete bir mukabele olmak üzere her 46- | ne bir Ahmet Rasim günü yapma- ğa karar vermiştir. Bugünleri bütün talebe ve Ah- met Rasimin hayatta kalan mek- Tarih sahifeleri Istanbulun su derdi Yazan; Ahmet Refik 5 inci sahifemizde okuyunuz Merhum Ahmet Rasim bey tep arkadaşları, eski Darüşşafaka mezunları mektebe davet edile ceklerdir. i O gün Ahmet Rasimin i ie lacak, hakkında yapılan tetkikler, üstadınDarüşşafaka için yazdığı yazılar okunacaktır, Ahmet Rasim bilhassa (Muhar- vir bu ya, Fuhşu Atik, Gülüp ağ- ladıklarım, Kitabei gam, Falaka) ismindeki eserlerinde Darüşşafa- dan çok büâhsetmektedir, Radyo programları Ankara 3 — İstanbul ve Ay. kara radyo programlarının ıslahı kararlaştırılmiıştır. Matbuat umum müdürlüğü bu hususta bir prog- tam bazırlamıştır, Buğday alımı Adanada ziraat bankası mübâyaata devam ediyor Adana 2 — Şehrimiz Ziraat bankasının müstahsilden buğday alma işi hararetle devam etmek- tedir, Dün 1 temuz olmasına ve bankaya yeni alım fiati hakkında bir şey gelmemesine rağmen ban- kuruşa almıştır, Banka memurları sabahleyin gün doğarken pazar yerinde bulu- narak pazar dağılıncıya kadar mübayaa işile meşgul oluyorlar. Bankanın düne kadar aldığı yerli ve Kıbrıs buğdaylarının miktari | tahminen 1,200,000 kiloya yak- laşmıştır. Eski Şinasiler fabrikasi depola- rının bir iki güne kadar tamamen dolacağını nazarı dikkate alan banka, çifçinin her hangi bir zor. Tuğa mâruz kalmaması için elinde mevcut diğer depolari hazırla- makla meşguldür. İlân sahiplerine Reklâmlarınız için en tesirli ve en verimli vasıta AKŞAM sütunlâridir. Çünkü: Bütün Türkiyede en fazla satış yapan gazetedir. ! kil ederler, Bu zümre ikinci | 3,5 kuruşa patates satar. İkinci el ka eski şekilde yani Kıbrıs buğ. | ,Jöktelmesine sebep şudur: Yerli d armı 3, yerli cinsleri de 2,75 İ Geçinme masrafı Toptan ve perakende fiatler arasındaki fark Mutavassıt rolünü oynıyan birliklerle mücadele etmek lâzım Yiyecek fiatlerinden bahseder- ken toptan piyasada geçen sene ile bu sene arasında umumiyet iti- barile bir fiat fazlalığı olmadığını yazmıştık. Böyle olduğuna göre, İ perakende satışlarda bazı yiyecek €şyası geçen seneye nazaran ne den pahalıya satılıyor? Bunu bir kaç kalem erzak üzerinde tetkik edelim: Geçen sene okası 4,5 kuruşa sa: | tılan Adapazarı patatesinin, bu | sene toptan kilosu 3,5 kuruşadır. Halbuki perakende olarak bu pa- | tates altı kuruşa satılıyor. Toptan | ve perakende arasındaki mühim farkın sebebi şudur: Her malın sa- | tişında olduğu gibi, patates tica- | retinde de arada mutavassıtlara tesadüf edilmektedir, Adapazarı, Bolu gibi yerlerden patates alan | bir kaç tacir vardır. Bu tacirler, patates ticaretinde birinci eli teş- ele de, üzerine bir kâr ilâvesile, kü- çük tacirlere, -bakkallara tevzi eder. Asmaaltından, her hangi bir semte nakliye ücreti, bakkalın dükkân kirası, vergisi, çırak üc- reti ve diğer masraflar bunun üzerine biner. Patates çok fire ve- ren ve çürüyen bir maldır, bakkal çürüyen patateslerin de ücretini, çürümiyen patateslere zammeder, Bundan başka halkta iştira kud- | yeti azalmıştır. Bu vaziyet karşı. sında bir mal daha uzun bir za- manda sarfedilmektedir. Uzun bir | devrede satılacak olan bir malın fiatinin kabarması da tabii bir ti- caret kaidesi diye kabul edilmek- tedir. Pirinç fiatlerine gelince, bunun — «Genç kızlar klübüz açıliyormaşlu pirinç müstahsilleri, yerli pirinç- lerin ihtiyaca kifayet edeceğine dair İktisat vekâletine teminat ver- mişlerdir. Bu vaziyet karşısında hükümet pirinç ithalâtını tahdit Tahdit hareketi münasebetile, 14 kuruşa satılan Mersin pirinçleri 19 kuruşa kadar fırlamıştır. Tos- ya, İzmit, Urfa pirinçleri de ayni sebep yüzünden yükselmiştir. Yağ fiatlerine gelince, toptan piyasada geçen sene ile bu sene arasında bir fark yoktür. Fakat piyasada Trabzon yağlarını topl yan bir grup, fiatleri o artırmaks tadır. Yaptığımız tahkikata göre top- tan 60 kuruşa satılan Trabzon te- reyağları, perakendecilerde 80-85 kuruştur, Perakendeciler bu yağı, daha karışık bir halde ikinci eller- den satın almaktadır. Belediye iktisat mü, etmiştir. riyeti, ih- | tikâr işlerile alâkadar daireler, bü gibi hadiseleri tetkik ederken, piya sada muhtelif malların fiatlerini kabartan, tröstler yapan ticari bir. liklerin teşekkülüne meydan ver- memelidir. Toptan tacirlerle, bak- kallar arasında bu tarzda teşek- kül eden mutavassıt rol oyniyan birliklerle mücadele etmek lâzım- i dır. Bu birlikler ortadan kalka- cak olursa, hayat pahalılığı nisbi bir surette azalmış olacaktır. 4 cü cilt (forma 67-86) Bugün çıktı Fiyeti : Heryerde BO kuruş Tevzi yeri YALNIZ AKŞAM KITAPHANESİ — Kadın birliğinin adı mı değişiyor acaba?

Bu sayıdan diğer sayfalar: