4 Temmuz 1934 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 1

4 Temmuz 1934 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Biğtün Türkiye Mehmet Efendi Mahtumları Kahvesini içiyor İst. Mısrçarşısı kapısı karşısında Bütün Türkiye Mehmet Efendi Mahtumları Kahvesini içiyor İst, Mısırçarşısı kapısı karşısında — cü e Seve 16 — No: 5651 — Fiafı her yerde 5 kuruş ÇARŞAMBA — 4 Temmuz 1934 ——— —— Telefon : 24240 (İdare) - 24249 (Tahrir) - 24248 (Matbaa) - 20113 (Klişe) — © Almanyada yeni hadiseler çıkmasından korkuluyor Kurşuna dizilenlerin miktarı henüz belli değil, yeni idamlar olacak Evinde esrarengiz bir surette öldürülen eski başvekli von Schleleher Londra 3 — Berlinden gelen haberlere göre Almanyada sükün yardır. Fakat herkes büyük bir heyecan içindedir. Bu sebeple het dakika yeni hadiseler çıkmasın- dan korkuluyor. İdamlar devam ediyor, Şimdiye kadar kaç kişinin kurşuna dizildi- ği belli değildir. Bu hafta içinde yeni idamlar bekleniyor. Elyevm 200 kişi mevkuf bulunmaktadır. 1932 senesine kadar Nazi fır- kası umumi kâtibi olan ve bir nok- tai nazar ihtilâfından dolayı o ta- rihte fırkadan ayrılarak ticaretle meşgul olan Strasserin de kurşu- na dizildiği tahakkuk etmektedir. Berlin hücum kıtaları matbuat bü- rosu dağıtılmış, şefi idam edik miştir. Von Papen dündenberi serbest £ | bırakılmıştır. Dün Goering, başve- kil muavininin evine giderek ken- disile görüşmüştür. Von Papenin * Reisicumhur ile görüşmek üzere | Neudecke gitmesi ihtimali vardır. Hindenburgun vaziyeti henüz belli değildir. Bir rivayete göre Hitler ve Goeringe telgraf çeke- rek azimkârane hareketlerinden dolayı tebrikte bulunmuştur. Bir rivayete göre ise von Papenin mevkuf tutulmasını şiddetle pro- testo etmiştir. Son hadiselerin İç yüzü Cenevre 3 — Almanyadaki ha- diselerin içyüzü şudur: Nazi de- nilen Alman faşistleri iş başına geldikleri zaman ameleyi elde etmeğe çalışmış ve kendilerinin sosyalizmi tatbik edeceklerini ilân etmişlerdir. Diğer taraftan çifçi- lere de arazi verileceğini vadey- lemişlerdir. Bunun üzerine amele ve çifçi- Münihte dizllen nazil hücum Kıtaları erkânı harbiye reisi yüzbaşı Roehn lerden bir çoğu nezi bücum kıta- lârina girmişlerdir, Fakat Hitler yadini tutamamıştır. Ne sosyalizm esasları tatbik edilmiş, ne de çif- çiye arazi verilmiştir. Bu hal hü- cum kıtalarında hoşnutsuzluğa sebep olmuştur. Diğer bazı sebeplere bü da in- zimam edince Münihte son kıyam hadisesi vukubulmuştur. Yük arabası ve kamyon- lar tahdit edilecek mi? Belediye iktisat müdürl üğü bu huz asta bir talimatname hazırladı © Bir yük arabasi Belediye iktisat müdürlüğü şeh- rimizde yük taşıyan araba, kam- yon ve kâmyonetler hakkında ye- hi bir talimatname hazırlıyarak tetkik edilmek üzere daimi encü- mene vermiştir. “ İktisat müdürlüğünü bu yolda bir talimatname hazırlamağa sev- keden sebep bir çok yük nakliye Yasıtalarının işsiz kalmasıdır. Mü- düriyet araba ve kamyonetlerin ihtiyaçtan fazla olduğunu gör- müş, bunun üzerine bunların mik- tarını tahdit etmek için yeni tali- matnameyi tanzim etmiştir. Talimatname mucibince iskele- lerde nöbet bekliyecek araba ve kamyonların miktarı, o iskelenin nakliyat faaliyetine göre muay- yen bir hadde indirilecek ve bun- dan fazla kamyon veya araba bu- (Devam 2 inci sahifedel Viyana belediye dairesi yanıyor Yangının sebebi henüz belli değil Viyana 3 (A.Aâ.) — Renter ajansı bildiriyor: Bu sabah belediye dairesinde yangın çıkmıştır. Sebebi henüz belli değildir. Ateş devam et- mektedir. Takas meselesi Bir tütün işi hakkında da tahkikat yapılıyor Takas meselesini tahkik eden heyet, bu işle alâkadar revatı dinlemiştir. Bu arada ticaret odası idare heyetinden bir iki zat ta bulunmaktadır. Diğer taraftan — söylendiğine göre, heyet yalnız kereste mesle- sile meşgul değildir. Işe İlk baş- lanıldığı zaman ortada yalnız kereste meselâsi var zannedili- yordu. Heyet, kereste meselesinden başka bir de tütün meselesi bul- muştur. Heyet, tahkikat esnasında bulduğu yeni ip uçları hakkında &zami derecede ketum davra maktadır. Edebi alzahabe Ders ve Eğlence B Yazan: Halit Ziya Uşşaki zade Sinci sahifemizde okuyunuz. Geçinme masrafı Yiyecek fiatlerinde ihtikâr var mı yok mu? Toptan fiatler değişmemiş gibidir. Perakendeye gelince... aa pal TEK *rer b idL Lb ML Bir bakkal dükkânı Yiyecek fiatlerinde ibtikâr var mıdır yok mudur? Bu mesele etrafında omünakaşalar (devam ediyor. Ortada iki cereyan var- ke Haşim âzalarından bazıları, geçen seneye nazaran Be ve ibtikâr olduğunu iddia ediyorlar. Belediye iktisat müdürü Asım Süreyya bey ise bunun tamamen aksi fikirdedir. Bu zatın kanaâtine göre gıda fiatleri normaldir. Piyasada ihti- kâr hareketi yoktur, Asım Süreyya bey geçinme masrafının ucuzladığını söyliyor. Delil olarak da Istanbul ticaret odasının yaptığı hesaplari göste- riyor. Bu hesaplara göre hayat gittikçe ucuzlamaktadır. Asım Süreyya beye göre, bele- diye iktisat müdüriyeti tarafından gıda fiatlerine müdahale edecek bir sebep yoktur, eğer müsteh- likler daha fazla ucuzluk arzu i ediyorlarsa kooperatifler açmak suretile mutavassıtlara karşı teş- kilâtlanmalıdırlar, F Bu mesele hakkında ticaret odası cetvelleri üzerinde ve piya» sada tetkikat oyaptık. Ticaret odası cetvellerine göre başlıca €rzakın geçen ve bü seneki fiat- leri şudur. 1 Temmuz 938 1 Tommuz 934 Okkası Kilosu Trabzon yağı 8085 60-70 Yrourta sandığı 17-418 15-16 Prinç Bombay 3640 3283 Patates 46 83,5 Zeytin 15-18 2123 Aradaki okka, kilo farkı na zarı dikkate alınacak olursa Trabzon yağı, patates fiatlerinin değişmediği görülür. Pirinç, zeytin fiatleri biraz yükselmiştir. Et fiatleri geçen seneye naza- ran pahalıdır. Geçen sene okkası 55 kuruşa satılan vet bu sene kilo itibarile ayni fiate satılmak» tadır. Zeytin yağı fiatleri de ge- çen seneye nmazaren pahalıdır. Geçen sene okkası 40 kuruşa salılan zeytin yağının bu sene kilosu ayni fiatedir, IDevams ikinci sahifedel — Het zaman etrafındakilere nezaketle muamele et yavrum, Battâ vapuz öskelelerinde bilet alırken bilet...

Bu sayıdan diğer sayfalar: