4 Temmuz 1934 Tarihli Yeni Asır Gazetesi Sayfa 1

4 Temmuz 1934 tarihli Yeni Asır Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

YZYeni Asır | 44 - GAZI BULVARI - IZMIR - 44 İmtiyaz sahih: ALI ŞEVKET Başmuharrir ve umum! Değriyat müdürü ISMAİL HAKKI 1 geçim ağa i ade No. 6686 UTUZ DOKUZUNCU SENE ÇARŞAMBA 4 TEMUZ Yeni Asır Cumhuriyetin ve. Cumhuriyet eserlerinin bekçisi, : nl Beyanatta Bulunmaları Muhtemel ii 27 | e ii mast. | nun mislini | b Z nkarâ , ii bakımdan hayatı ucuzlatmak, (Hususi) — Miz | vücut © veren vekil İsmet Pş. i bir) Hz' bugün Is- | at ucuzlatma, ik tanbuldan gel şürme diler. istasyon e etirilirken davanın baik vekiller; meb- i deği, müsbet şekilde kurulması unlar, devair ve lâzımdır halk tarafından Le NM alen İ rumundan fala ucuzu Jar eymeketikiği Si yabancı ii öğle: er meli mukayese “"Gazi Hz.nin Belgradı Ziyaret Buy uracakları Teey- yüt Ediyor - Nafia Vekilimizin Izmiri Z yareti Başvekil Pş. Grupta Izahat Verdiler Ucuz Hayat Davası Esmet Paşa Ankarada Başvekilin Yarın B M. Meclisinde rupa )— . Yevi il meclisi Yugoslavya ile Türkiye Mv Türkiye eri | arasinda aktedilmiş ik; hakem 've ade; va: bütün hüküm m ve ami 3lı pp 1034 -———— HUKUK | FAKÜLTESI DöRT SENE OLUYOR Yeni Asır matbaasında basılmıştır Türk - Yugoslav Misakı Münasebetile Yugoslav Hariciye Nazırnın Nutku “Türk Milleti Kendi. Tarihine | Lâyik Bir Kahramanı, Mustafa Kemali Bulmuştur, Türkiye Beyneli Mesai e imeriiz, a Bir niyet Siyasetinin En eyi kii ile Belgrat, 2 (A.A) Meb'usi vtiç yutkunun olan dost t- olan mu emi nasında, başvekil © Uzunoviç. ile; et er- edilem dar pahalıdır. rubunda Şabi Bü yük asi Gi nispet olen Tü ürkiye için lere göre, arada mühim farklar PİR memleke i vardır.Geçim muvazeı mem mizi ziyaretleri bütü; ü burada toplanmıştır. münasebeti; ile İ Hayatı ucüzlatmak isterken bu al a i erşemi ml w. vE te terek özlerimiz d yün ) Biri N di e Ke . ahsil, köylü iştira kabı.|0cYanatta o bu- Ali beyfendi de ile ia tmiştir. Zira mah. | vnmaları muh- kele e ın | bâta oki *M. Firiç, eme miş ve bu aadaki n M, Ruz- salünden eline geçen para ile temeldir. beşinden eyvel|men raporlarını okumuş ve mü. |veli tarafından bütün devletler pi şeker, kahve, geyim eş- Ankara 12 5 k hiza sakiben söz nazırı M İreislerine vaki mürâcaat ve Yu: ip N > evtiç'e m2 GE RESİ nu 3 dinci EN — tarim indirdiği halde karşı- bık © Vaşi into caklardır. di - üne iri i s s * mağa imkân bulamamıştır.Hal- sefiri © "Kast yep P d. 1 l baki Hlmt kanunları Birr meni > mebusu ri odemuşliter den ayrılmıyan bir kül teşkil Mk bey ve- LL da, Si D SERME ML 7 ederler. Köylün bn alma |fat etti allinde £ tetki ri SE re kabliyetindeki düşüklük, diğer | Gazi Hz.'nin iz Orduya rdüncü Bir ayya alara yek etmiştir.) Seyahadarı caklardır m Hediye Ediyorlar on emtia pazarlarında bu |, tanbul, 3 (Hususi) — Gazi Hiz nin Temmuz) TRABZON, 3 CA A) — İran Sahinşabı dee > e talebi, sonlarına doğru Yu ugoslavya > Aleksandr Hz.| Hazretlerini karşılamak için . ük ye LTAA)— Ödemiş oğlaklardan birer ve sığınlardan Sokar aman sebeiyt ver | ei e ar gmat. A ri. Hanya) satar larında mühim iişr karş Talk Tayyare GE e akları - i ini miğtir. Iç Anadolu sayesinde | etmektedir. o Reisicumhur Hz nin Moneta Ta Mel ayi 5 a köşkü GapARI AYR İz — barları miyetine vereceklerdir. Hami; geçinen tüccar, talebin gittikç, 6 r tayyar a stmeğe ka | yeti Ödemişliler şimdiye kadar azalması karşısında, kendi ihti şe > rar vermişlerdir. Bu tayyarenin|, .. ödemiş, diğeri ğ acını da, azalan nispe- © Almanyada, Heyecan Devam Ediyor Poe Şu suretle temin edile- e akim İ Si re e e k Di İİ, l ele ş berberleri, kundura: |isimlerile ordumuza üç tayyare u suretle köylerden şehirleı “ ” genişliyen İni Gabe bir urşuna ZI en ef er lan ve Mele birer gün-|hediye etmişlerdi. ve Ölem ka- A mesleğe mensup vatandaşı sar deliklerini, kasaplar da ber gün)rarla alınacak tayyar a iştir. di imış Kişiyi Buldu.. cekleri kuzu, koyun, keçi ye dör tayyı i |» toprak m ile. rinin kiymetten düşmesi parayı i kıymetlendiren © bir lasyon ? (hareketine yol açar. Bu şekild. n ç üyül ! alelumum Pazar Günü öğleden Sonra Hep idamlarla Uğraşıldı - Von Papen Nihayet Serbest Bırakıldı z 3 (Hususi i) — ieliğ imei ünü ki temizleme bareketinin o Pazar akşamı mi bildiriyor Her ti afta sükünet hükümfer. - G . n e isicumhur Mareşal Hindenburg tarafından kabul olunacağı söy- leniyor. 60 kişi ei dizildi Viyana 3 ( — Mev: suk a alman haberlere & i memlekette radikal tetbir köy Hitler Son. kararın verirken n 3 Üncü s ünün düşük olan ödeme ve sa-Jeder, ucuzluk muvazeneli şekil i fad e l tın alma kabiliyetini yükseltmek-|de teessüs ederse darlık azal- Kiymetlim Bu da üze |suretile e kabarik ten ibaret kalır © Pahalılığın)mağa ve yerini refaha terketme tırmalıdır. O zaman davanın zararlarını saymak kâfi değildir,/2© başlar. Yalnız iktisadi üspet şekilde kurulması kabil B, di 8 “T-|hayale kapılmanın yeri olacaktır. Talebin çokluğu, tek- Buzararların ne şekilde önlenece: | Platonik mahiyette tetbirler işin talebin çoğalmasını intaç “ östermek ica; . Yok İedebiyatı ibaret kalır. edecektir. bu d ka khezlez çakasin edebilir Küfe için en büyük zaruret toprak şekilde yürütmeğe imkân yoktur. bir kerre ni normala avdetİmahsullerimizin istihsalini ucuz-| bulmalı, teşkalktarzlığından isti- Ali Şevket | — Gemi yelkensiz yürümez. Biz se.. daha iyi yürümek için yelkenleri hazfederiz.

Bu sayıdan diğer sayfalar: