4 Temmuz 1934 Tarihli Yeni Asır Gazetesi Sayfa 2

4 Temmuz 1934 tarihli Yeni Asır Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Sahife 2 Fikir Hareketleri İNKILÂPLAR Yeni Asır ŞEHİR HABERLERİ Da eçhul Cim) CEYİZ az bir iyoruz. Sa ei a pa- 'n bize ibane r ve bi ii eriyor. NE devrinde inşa edilmiş tahin bir köprünün ir kemyoslaraltnde çök mesi kabilinden, basit ler igin tasarlanmış olan siyasi sistemleri Ki keyi iktisadın o yikine tah etmek için çol « zaiftirler, il ti çekmek Me ır. Hiç eti muvazene halinin Midi, e ir a “İmadığı için, sol tarafına donen, be-İbir kaç P .İradur. yil addel le. siri e-|si ye bese şa inşa etmek po İ pr ree sıkın. bir e rin namite- nahi ee SE ariyor ni kavrayabilecek kad genin en : Muzaftfe 0 aş etmek, senelei acağını önce- de: eye imkân yok- tu. Tahmin edilebilecek olsu ye- ine şeş # olduğu Gi ' ya tarafında ra ni bir uyku bala dakika tm dönerel çare bulduğunu sana: ma benzetmişlerdi. Teşbih İnsanlar sıkıntısını ei tikleri ifratlara Sl .İderler; tamamiyle “İtecriibe ederler; bu m müba leğaya, emerek kadar götü r ve böylece yeni sıkıntılar ila bir ısinhat iktisat Je idareli Fiatlar ve Orta çağ bir rejimi tanımıştır. ücrel aha son de mayı fazlasının ratif kontrolden çok daha m ini bir inşaya i- ve safdil bir oğram asla bir a yi Tup e 2 rn ti ie âdil deği, melerii temin edeceğini Ni ettikleri bir an geldi. insan kendi menfaatleri bince | bareket muci» şahsi -İyatına başlıyacı an mlİtil sırası a po etleri serbest e de- m ye a i ön gem: a nn ba fikirlere tikleri. iktisatçıla- ca arının bir kor- Ay Sonunda inkiserler Afyon Afyon Müba- yana Başlıyacak şlurnen maddeler inhisarı ai sonurida afyon müba- ktır, Bunun için hişap eden ilimatnasme de alâka- afyonları iki nev'e acauley,in | 560, d gibi, ba |* bulunacağıy- | © ei inana-| der: beşeriyeti, sağ |d: -İderece soft ve drogist 1120 a ruştar. i Adliyede tiline başlıyac. | Bağ Potasalerı ile memle. &den bağ Hususi müsaade kete ithali tekarrür pılmasına “mani © olunacaktır. Vali Konağında |; Bir Toplantı Dün vali konağında vali EN , |derilmesi takarrur etmiştir. erleri Değiştirildi Mm rr tarafından beledi: taka ik in bir Aİ i cemi, ia AN © Yapmak için i ME senelerce tecrübe heyi Mi umumi a. intibak ede- — Son Gncı Sahifede — meşe Ew değiştirilmi; ah. | > alan la bir -|fe ile parası olaral YAPİ veni tarafından bu hüsi İni Vi nayır işleri hakkın: Tenzilât Su Şirketinin Vekâletinden verilen ine Sa ve Elektirik oki en tetkikine Nafia ir emir üzeri b Hilâl başlanmıştır. baş müfettişi ei Emi İlel Talüsi rek- kep bir komisyon besabatı tetkik Görürken Par Mahtarlığın ilgasından sonr: a Ya atik > ye > sesi yeler bunun TA k bir üctet vi ia rdı, m arasında bir ib ve vilayetten «de intikal etmişti. Devlet şürasının mülkiye dai- usta. İtti- e it şnra: niyetine edek nun 70 inci maddesinin 8 bei idi tev- Panayı Iktisat Vekâ âyette bugün ve yarın Pa- da mek üzere bir ilme “yapılacaktır. Bugünkü he ifeleri töspit için Natin Tirede eği baz kaymaka.Jıa'ı üzden > i tilâf çıkmış ve kia vöiye ve devlei Su Tarifesinde Yapılacak İstirdattanberi Hesapları Tetkik Olunuyor ile me olmaktadır. şirk t iki tarifede de a. esinde ehemmiyetli te zilât ilmi mümkün in lağ zannedilmektedir. Mühim Bir li Belediyeler Muhtarlık İşlerini a Alamazlar... Mürebbiyeer feylet Bi zara kamal hiç şe bi -İolan bağ tler|cak ve Vekâlete, bil İeL Perin zevklerinin önüne dik rakip kesilir! Böyle bir iyim bakır m garip düşün- celer güdüy “ Kız çocuk- tan sa rl e daha iyi. , Niçin dedim? mı lâzım siz kar: gılı okurlarım! Gaya kız çocuk on, oniki HN olmakla kalmazmış, her “ edilerek tarifeler cak ücretlere müteallık cak ve halbuki 2205 numa kanunla mi namesine nazaran resim ifası ae kabul edilmemiş olduğun: ran ediye di anünunun Gi bulunas| belediyelere bir "İs us tez- bir o şahit zihniyete ne im na gelince kendi kendilerin mn niim. Böyleleri üzüntü hiç » Her an bir nne sevgisine muhtaç keresini ri rsiniz söyliyel e bu üküm sürecek olsa bir değil.. Amma. ne yazık ki mürebbiye almak Msi yan: 1 göçen 70 Tnet tonddesinin fıkrasıle pipe biameterden madut olmi azile en arat in Ki mkân görülm sp tanzimi icap b e İE altına alınmıştır, r işleri eti on iki bin lira yardımı ediyor dirilmiştir İ Iş bankası 15 ir > Bişi ii bankasının 9 öl im “İüç yüz keci davet an Vekâletin yardı iL n bir a ekli panayır için etin 12 bin lira yardımda lunması kabul olunduğu bil. panayırına v. işa sderek Iktisat la Celâl elde iyasetine ge-)ltaly. m etmiyecekleri ve yalnız propagi çagı alâkadarlara hildirilmiştir. tar, Henüz sevilmek, “ans ve ons iti-| tâDL bırı m bu“ ağır e maktır. Çoc — ikğhai ilk şi rimizde alm. tara de heri Di ie Me e hi inc: rinden beklemelidi Anne Kadin a Tipleri Ural kahveciye seslendi: kırmızılı beyazlı pe: kem koşarak iile la en havlusile tozlanmış ma- üstünü eği isterseniz bu durakta çaylarımızı şu İkiye önündeki ağaçlar altında alırız. Sencan dalgın: — Haydi inelim e ma dem ki istiyorsı — Ney nım? — Hiç! Tatilden istifade eden iki mektepli başbaşa yaptı- © ğımiz şu seyahatı düşünüyorum! ie — Bu nda bir mahzur min gö-|d lak. Sencan ha- Re aş zi ik şa A ems betli münasebetsiz rziyeler yü-| kapıyı uzatmaları can sika; #riri; Mebia Ural ciddiyetle: Me bu faraziyelere ga- bir şekil vermek sizin Arif yet t elini izdedir. in diği e çizdi! mii, size üye ile il itima: olsun oktorun rl kendi iste-)'* urumda > közü gönlü rahat ineanlar k gibi güler, geçerim. ral cevap vermedi. Sa-İneyi çevirdi; geniş meydanlıkta otoyu sola çevirerek durdu. Ve açtıi w —Joğlum! 5 tabii) © Aman öyle acıktım ki doteri| e pe nı pek Alek diyordu. kendn arkaya b tı: Güneş ığır yükseliyoı sildi, a mi dei Ve m na sarkıta, e beyim? — Nevar? — Halis. süt, tereyağ peynir, — Âl! Side bir de ederek hepsinden getir eleri m ağ altında gender Dokt “Maki | Etle: galibal, a kadın başına ağır ge- hası, kasın: çil Sencan yere milede yürüdü- — ün hatları bir ük ile » | derinlikleri Keli Ea ge eni i araştır: eski e gi izah EN ni kar, Kahveci k ei bir tepsi ile görün. Ural uyanır gibi döndü: bayılırım di. iy a Or. mia insan rü edi i İade sizi tİJisterdi — Sencan çay geldi. — Ob! Ne güzel bir sabah! Bu havaya, bu güzel manzaraya) doktor. —Evet iyimi bu tabii man- zara gibi bir öle bahusus sizin Ze yazabilse.. & ruhun İisanını mevkiin Lin bilmesi beceren bir ipsiniz. Duygı açan bu dinlemesini | pel eridiği letafetini şu nefis kiraz- il istiyorum! erse i dinlemeği m. seyisderkön k Tam — Sütlü mü olsun Sencan? — Evet... Dört şeker ve Ural çayı hazırla e Sen zümlü taze ekmeğe erer sürerek Ka 'koyul r size de bErlayini j im emek e oş! ağ Sin kahvesin: iel e |yorlar imren ei Biraz ötede iki köylü onları denk bir çift doğ- rusu diyorlardı. Kumrular i bal Ni eli yapmağa gelmiş 4 deniz zamanı ge e adaş, i ihet <gelilrdcik Çeşeye Kepli . Bende şuracıkta n böyle çiftlere hayr. encan son kirazı da ye” miş emi Haydi A saat az olmuş! ncak banyomuzü alabileceği; Ural hesabı gr kalktılar: sonra Çet esi Ve nihayet bir saat dok meye gelmişlerdi Sonu Var —

Bu sayıdan diğer sayfalar: