4 Temmuz 1934 Tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 1

4 Temmuz 1934 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

ON BEŞİNCİ YIL, No, 4650 Gündelik. SIYASİ TERTİPLEK. cihan sulhu bakımından en di sİyrah Şahinşahı Hazretleri Âlâhazreti Hümayun Rıza Han AKİMİYETİ MİLLİYE > Hergün Ankara'da çıkar © TEMMUZ ÇARŞAMBA 1934 SAYISI HER YERDE 5 KURUŞ. Hakimler kanunu münasebetiyle | Adliye Vekili Millet Meclisinde a e w mi zl Amıpa sins Pehleviyi donanmamız boğaz açık büyük bir nutuk söyledi. miyet derecesi itibariyle diğer kıtaların üs- larına kadar uğurladı B. M. Meclisi dü di kları hukuk kültürü bu kanun: tünde n bir kıtanm arzettiği bu ka- — desinden maddeleri Kabul edi- | ları irca hiç de yardım etmedi, Türk rışık ve tehlikeli manzara hakikaten hayr Ege vi 3 (A.A.) — İyran Şahinşa, - Ege'de bulunmakta olan Yavuz bando- |len 1I— 1053. ae hâkimler kanun layi- kr leri yeni kanunları ile karşılanacak bir şeydir. Avrupa'nın bün | bı Pehlevi | Hezretleri ala ayrılır. > Fiğ Pi hasnm mü di idi ir yesindeki hastalık, onun ne teknik kudre- | ken Kmalrada vapurundan Egeye geçtik -| pajı re tı | beti , ne de ilerlemiş medeniyetinin millet- | ten sonra Yavuz ile Adatepe ve Kocatepe|, ,,. BE iŞ en sulh ve. refahı ii için hakiki b teş- | Ege'nin k fındı d zi Muhterem Beyfendiler, rd muşta. d Jdıl Âlâ gâhlarından Ege'nin geçişi selâmlanıyor Büyük inklabımızın içtimai sahada vü- başka b ein EE ve vapurlar nik öttürüyorlard deriyle. in sn ml er Dün- toplanan “Cümhrijet Dek dışma kadar şi ye iğ Ne medeniyeti, ihtira: ryalizm ğ lan yı Mac daha fi m zl sebil Halk Fırkası grupunda Başi | kadenize döğrü seksini İöyin “Yarisi - ni olamış gibi görünmekted vekil “İsmet Hazretleri ik üzere Eşe) atolen Gİç Siki gösizi Avrupa'nın bu ei “bali me isi İyran gari Hazretlerinin İk Mümizdi lerinin selâ hakiki ve samimi bir beraber çalışm ziyaretleri ha Giz e ip Kİ bi GiDein bile uşlardır. kkında beslenilen ümit zamanlarda daha ziyade izi üzerine artmış ve Avrupa'yı yeni rene sistemine doğru sürüklemeğe iyetlerin esas ve sulhun koru! işi mrazene politikasma istinat eli şu iki tedbire müra- kalmaz. retler ile takviy kişafı için de hummalı bir faaliyet ile çalı- şılmaktadır. Şimdiye kadar Avrupa'nın umumi iza > kımda iyzahat vermiş ve gr men suyunda gelmekte olan Yayaz efradı. reisliği . şu tebliği eli tir: Başvekil Paşa Hazretleri İyran Şa hinşahır Hazretlerinin memleketimiz- Alâhazı üç defa “yaşa, diye ei eee Yavuz Ege'nin baron istika si selâm borsunu müteakip iz Âlâ: e Kocatepe ile geminin takribe: metre ilerisinde eze li Bu vmada Za- ei lin gezahürerinden müte - has; oldukl. bei ye fer ve Ti e'nin nünden BE ve aynı ihtiram lar. a Egedü rasimesini yaptı Adliye Vekili Saraçoğlu Şükrü Bey. cut verdiği deği; Türk dukları şenel ve ee men si 'afer ve al tepe olduğu ei Yer aleti ve Kocatepe'yi is “yaşa,, avaz€ - Reisicümhur rine izhar ve beyan buyurduklarını! işikliklerin bü; adliyesine düzen vazifelerin ehemmiyetini pek çok artırmış bulunuyor. e — —— ikrama ana leri ile Bane Şimdi artık Y a n bir dve cih L söyledi. Ba: Paşa Hazretlerinin. bu beyanatı fırka grupunda alkışlarla ai ir ve Şa binşak Haztetleriyle; z vekil Boğaz'a gi- riyor ve biz engine dalıyoru: Şabinsah. erleri mil daha uktan oynanan ne ve dostane temennilere yesile oldu. ile geçen Ege iki sahil boyunca birikmiş olan halk tarafından “yaşa, varol, yolun açık olsun,, avazeleriyle uğurlanmakta ve lele çekildiler, Boğaz'dan 65 mil açıktayız. Güzel bir (Sonu 5. inci sayıfada) bayrak ile büyük misafir selâml mal idi. Küçük büyük muhtelif deniz na vasıtaları ile sahillerden ayrılan ve ii kuşatan halkm gösterdiği coşkun : SİM Belgrad, 2 ecikmiş- devamlı bir surette kurmak için tü teşebbüslerden hiçbiri neticelenmemiş oldu- Zuna göre yeni vaziyetten de hayırlı netice- der Gar kolaylıkla ihtimal verilemez. Çihanşümul cemiyeti akvam fikri ve bu fik. Ye e nizam çoktan terkedilmiş gibi- dir. Avrupa birliği fikri ümit edildiği gibi ürümemiştir. Musolini'nin dörtler diktatör- ti in uyanıl bugün her zamandan ziyade lüzum- İu ve zaruri görülmektedir. retleri mütemadiyen mukabelede bulun - l elli sikminie Yara k Mebusan gi Re ya A | şington büyük elçi - Acı bir kayıp. Muhtar Bey dün öldü. Türkiye arasında aktedi ın sonra 4 oyununu takibettiler ve 8 de dai- | der e asri İz devreye sarsmtısız intikal e Düş ki hâkimlerinin şeriat derini m bi bir anda;hiçe indi, Ve bir dn Türk adliyeleri bam- - il en ilham alan yepyeni| saslara İnen b Atiyor mecmuasmı Türkiye - Kuyuda dostluk mi - sakının tasdiki münasebetiyle M. Yerli büyük bir nutuk söyledi. â . Yevtiç Sale Türkiye ile BLOĞUN bipsiz bir baik azifesi da bulundular. On vi arı r arda mesai ve tatbika- Firiç encümen raporlarını okumuş ve müte: akiben söz hariciye nazırı Yi 'evtiç'e verilmi miştir. nutkunun başlangı- inkişafma mani olan bağlardan alamaya rlardı. et Düşününüz ki, eski devrin, şeriye pek. eriyle, be mezhebi im- aa > — hâkimleriyle bübirinin dinden n hâkimlerden müte; rin na di üncü sayıfada.) amam Gazi Hz. Dün Yalova'yı teşrif etti. iie dö — Reisicümhur Hazretleri İ buğün sasi da Ertuğrul“ yatı ile Ya: ||| | lova'yı > iü baş (AA) Cümhuriyet Halk - Fırkası Gurupunda uriyet Halk Fırkası dün (3. 7. sala ye öğleden ime Reis Vekili Cemil Be- yin riyasetinde to; 1.— ekil e Hazretleri İran Şar hinşahı Mizrllerikin memleketirmizdeki mi. safereti hakkımda ez verdi. (Tebliğin uğurlar u fıkrası Şahinşah maları hakkındaki Smmm İz e İdarelerin ——— teb roşt erkânı ve diplomatlara ait lo- monu me - si Muhtar Bey kısa j i rahatsızlıktan © ü- tün muhitlerinde de rin bir acı uyandır - mıştır. Merhum Muhtar B. Büyük türk ihti - lülinin ilk yi : den beri Vekili, mebus ve ve büyük elçi sıfatiyle bu kad Kİ MESUT ——a. Başvekilimiz ün gel Başvekil İsmet Paşa Hazretleri dün sa- bah İstanbul'dan şehrimize avdet e muşlar ve istasyonda, heyeti vekile azal riyle mebuslar, Cümhuriyet Halk ya “emumi kâtibi Recep, Başvekâlet müsteşarı | e vali ve belediye reisi Nevzat ve em- müdürü Salih Beyler tarafından “flm sen let ik rms milletimizi taziye ederi. Mütareieden evel muhtelif hariciye va - zifelerinde bulanmaş ve yi yılında i - nba | mebus — 1 ', derek Büyük MEL M. Yeviiç. lisine En elmiş ve bir az sonra rar bu - | Yugoslavya'nın küçük itilaf devlet- olmadığını ve A- DE Fransa, Lehistan, Birleşik erika, Belçika ve Fransa ile aktet- Kik | ve tesbit etmek ü üzere GT edilen gu. rup Maliye Encümeninin müzakere (Sone 2. inci sayıfada) gazetelerinin ordunun Göring ikinci ihtilalin bittiğini yeni başlamış olması daha ziyade Paris, 3 (A.A) — Tan gazetesi Alman h ki: edildi. Raporda teklif mn li aynen ve müttefikan tasvip olun: Almanya hadiseleri ve dünya mütaleaları. Hakikat şudurki bundan sonra Hitler ancak zahereti hakim olabilecektir - Lö nisbetinde vaziyete söylüyor; halbuki ikinci Mtil muhtemeldir — teenie Görünüşe nazaran başvekil Hitler, mali in iktisadi buhran ve içtimai mahiyette | ikin ci bir nazi ihtilâli teh. likesi karşısında (ordunun muzahareti- ni temin için sağ ie uyuş - mağa mecbur yk Fakat Sürlağ ir. Ha cada Türkiye elçisi Haydar Bey il ürki lük V Ve kâle Me i deruhte etmişti ve Anadol ln ihti- Yunan ve Romanya elçileri ve hariciye ne- ti yüksel ri ei ğ bih ein ve rm takbih sa de > “ milli s5: Ge de nazarında iaşe tir. sonra Hitler ancal Ri m nisbetinde vaziyete hâkim mez Amerikan matbuatı şiddetle nkit ediy: terecektir. Mâamafih hayret edilecek bir şey : inin zaf kaldırılacaktır. luş davasına elinden gelen hizmeti yapmıştı. | m Jardı. 5 — ğ > İrini temin Encümen mazbata muhatriri M.

Bu sayıdan diğer sayfalar: