3 Temmuz 1934 Tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 1

3 Temmuz 1934 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

/ A HAKİMİYETİ MİLLİY ae anna İÇ SAYIFALARIMIZDA e e tlar: süs ve sanat — Nuruli an ek im bir kaç 5: Dördüncü Memleket ve li Postalari Beşinci Sayıfada: Bizde demir sanayiinin kuruluşü. Fennin hayret verici bir eseri — Ş.N. Altıncı Sayıfada: Sabun, bakır ve zi nasıl keşfedildi. İ. KEN Gündelik. MÜDDETLİ PR OGKAM Kendimizi zorlayarak, yanlış ve geri alın- İsi e ip İRAN ŞAHI HAZRETLERİ Büyük misafirimiz dün Ege vapu- rıyla Trabzona hareket etti. ye etmek üzere e Lab En bagla in şeh - Fakat biz müddet olarak beş seneyi bi- “İle uzun buluyoruz. Çünkü Türkiye'nin sana- Yileşme programını, bir iktisadi #stiklali ta- mamlama plânı olarak telakki ediyoruz. Bü- | pük sanayi memleketlerinin müstemleke fi - Sahinşah Hazretlerinin avdet program - Şahinşah Hazretleri üniversitede imtihanlarda hazır bulundu. i|telif teşekkülleri temsi elen zevat sıralan - mışlardı Hergün Ankara'da çıkar şlardı. ahinşalı Hazretleri Gazi Hazretleriyle birlikte saat 13.45 te Dolmabahçe sarayın- «| Belgrat'ta imza edilen Mecliste. Hakimler kanun Layihası müzakere edildi. Büyük Millet Meclisi dün reis vekili Hasan riyasetinde toplandı. Pulluk üncü maddesindeki çödeme hanelerine prim verilmesi ve ikrazattı ması ha kkındaki hükümlerin kaldir. an kanun layih: ilke lunulmi asın > ve latmda ihtısasa yer verilmiş olduğu! (Sona 5. inci sayıfada) Türkiye - Yugoslavya dost- luk; iğ ademi tecavüz| na 1. Belgrat, 2 (A.A) — tü eş ve Şahinşah Hazretlerinin mihman - (Sonu 2. inci sayıfada) i o amaaa ALMANYA HABERLERİ tasdik etmiştir. edebi, Meclis, 1933 te İnat âleminin k — Yugı dostluk, hakem ve ademi tecavüz a! | SAYISI HER YERDE 5 KURUŞ. İsi Vekilleri bedii tinde değişiklik olmıyacaktır Ankara, 2 (A.A) — İcra Vekille- e bazı ilat hr sıl a se telezibe mezünd İsmet Paşa a gene, 2 (Telefon) — Başvekil İsmet Hözretleri Ş. akalanmznda hazır Mümine mişi zevat tarafından teşyi olunmuştur. Fransız edebiyatında Türkiye.. 5 rTansa'nın zekâsına, sözüne ve taziletine derin bir iytimat besledi- ğı M. Eryo, Ori, yatı, beymelmilet fikir ve sax gi : atlarına esir olan iptidai bir ham maddeler çeden Taphaneye ie olan mesafede bi- çok yayılmış bir dil olmasına atfet- Hepa olmaktan rtulmadıkça, yi mek doğru değildir. Fransızca ki . v v kizaf bul ve li bayrak temi dar, a daha fazla konuşulan ve diğın ene yay ii ii mesele | çenkli bir şerit halinde uzanan yol, hmca Resmi tebiğe göre izleme hareketi okunulan diller olduğunu Biliyoruz. bar Endaze emle - | hmç bir ball lm Mp BE dün bitmiştir. ransız kaleminiğ yüksek iytibari ketlerinin ir ve e inkişaf halini ai binaları ençetel le bile boş-bir y. bu memh ği ; i u memleketin hür fikirli ve insa; edebilmeleri için, dünyanm büyük bir kıs - a iirinler saraymdan ei Berlin, 2 (A.A) — Alman istihba | miştir. Berlin'de de Prusya Başvekili M. Gö- | vero; unsurlardan ir han bacasızığ ia malikin edilmesini iddia ima ai alin me li askeri x sel) rat bürosu resmen tebliğ ediyor: Te < o m reyi vasi karşı en şi ddetli | aram & Kaarış olmal Japonya Man- Tebeleri b J izleme hareketi dün bitmiştir. Bu | tedbirleri almı manya'yı azim Sg 5 3: n bi a, sir de bundan sonra başka icraat (elâketlerden kartarmak lâzımdır. İktidar ein Beran br dara âle guri'yi aldığı vakit, bu memlekete ilk ceb - ettiği re sana) yi pmamak eser in duğu h halde ihtiram kıtası vaziyet ni bu- Vunuyorlardı. Bura İa büyü İm malı < - bun reisi Bu suretle Alman- emniyet in tizamın iadesi | b olmayı, buhrana ve iz e ika letmek hırsi ile lela Banayileğmesine yardım edil - amerikalı gösterilebilir? Tü:kiye'nin sanayileşmesi, Türkiye'nin beynelmilel piyasalarda — girişmek maksadından ileri gel- 7 kiye'de tütmeğe başlıyan ba- ü türk toprağında olduğu gibi, iye'de anayileşme progra- mi, bir milli müadfaa geden Bu pro: dı gramm vücut bulmasına yardım eden kir. leri, bize on seneyi aşan tecrübelerimiz öğ- retmiştir. v ran geçmedi. Darlaşan ve sıkışan yi ve maliye âlemlerinin yarm öbürgün, ümitli ümitsiz, ne İp tecrübelere baş racaklarını kim; edemez. Avrupa ve öm ya, onların fatlar & bam e vee re > - sana; vali a Bey, sehir meclisi e ai — ———— İtalyan gemileri “İDraçtan gitti. ansının Bel- Yaris, 2 ÇA A) — yi i i Di — rin yi için eril icraat yirmi dört saat sürmüştür. Bütün Almanya'da sü - kün ve nizam !.iküm mekte ve Pe halk göiülmemiş tk e deİy M. Hitler'le beraber yürümektedir. M. göbels fesadın mahiye - Eni anlatıyor - 2 (A A) — Propaganda | mazırı Elazize varan iİilk tren nasıl sevince. karşılandı. Elaziz, Dün nik trenin şe- de imira ll a Il ke li temleke kalmağa yaçlarımız, müddeti ise maddi takatımız ta- yin ettirmiştir. Beş seneyi kısaltmanın çare- lerime bakmalıyız. Hadiseler yürüyüş değil, eği adiselerin cereyanmdaki sürate mete Si RE Timandan m sanayi mamulatı | dır. | | mevküni ele almak is istiyen, caniler plânları - - boğucu tilmemiş bir sefahatla hücum (kıtalarımı bir devletle münasebata girişmişlerdir. 1 - namus ve şerefini ihlâl etmişlerdir. Hitler Sa le, Fransa'da hür tefekkürün insani- n | vetçi sesi duyulabilir. Türkiye hakkı: ndaki yeni . © İ yatın başka bir kıymeti üstünde rar etmeliyiz: den birkaç sene ev kadar büt yz kr türk niâz bir “ht bi nutukta mürteci asilerin ikiac.. bi karşı kıyam yapmak bahanesiyle Hitler'e ettiklerini, ecnebi bir me ünasebet te bulunduklarını ve Hitler'in icabı 2 mer- harsetsizce hareket etmesini bilen bir adam |! Bu v: yar bulunmak ayın nail ie şark pito- reski gerçeveii içinde el hee daha öğrendik. Da Me A isterdi. Piyer Loti m. r i. Bizi ğ ia in vee Tür miş iş ve demiştir hiz iye'de her manya'da dahili ihtilâflar üzerinde le sp: ileri Rİ Bu sales düğü ayn ni çok beyhudedir. ne o si Gi endiyşe eder olmüş* “ Hitler sına girerek hainleri yi es tevkif et Röm cezasını kendi elile tur. Şefin bu hareketinin Teleme iğ e ei eg “Anadolu ihtilali zamanında Anka- a'ya gelen muharrirlerden, Mösyö edi sekiz makalesini türk- emeğe, hattâ sevilmiyerek bilin» meyi tercih ederiz. 5 Fransız edebiyatının; ihtilal za pile, Herbet'i in Emi gere ayımı cümhuriyet tarihinde. 2 e el lâzımdır. FALİH RIFKI Halk-son derece sevinç içi Tezahürata gece de istemi edilmiş, iel yazılı idi, ir istasyonuna girmesi dolayısile veremedi ç Yt ekler ” büyük tezahüra Berlin, 2 (A.A.) — Alman ajansı tebliğ | © iie Bütün E- lal ö iz halkı, ve bil i YA “Milli sosyalist hücum kıtaları eski er - umum etraf köy- & - a “ Er lüler, © önlerinde ii pi diğ şehir bandosu ve i yapi davul zurnalar ol ei gu halde İstas yona geldiler. Eski veliaht e rl ren halkın an çıktımı? coşkun © meserret avâzeleri e eye” 2 (A A. iu Dün gece Al- i many, mobili i Dani - z ihzar - edilen ke) kan ni ik istasyon binası |diye a hafıa mühendislerile mü BEİ im hee Ti Mi Sürme önünd şa ve alkış sesleri etra- |teahhitler şere alkevi salonunda 70 | mektedir. Diğer taraftan umumiyetle doğ ir ein — sırada kurbanlar ke-| kişilik bir zi se verilmiştir. Bu mesut | ya haber alan bi adan bildirildiğine sildi. Müteaddit hatipler halkın minnet güne kavuşan Elaziz halkının minnet Ve | göre dün Ali "da Flensborg' il dağa ve şükranlarını #ikışlar arasında söyledi- | şükranları büyüklerimize ye ar2- | 500 danimarkalı milli sosyalist alman arka ler. Şehir tarafından ere ayran m dilmiştir. İstasyon binası takın | daşları tarafın dan Danimarka'ya ME içindedir, | üzerinde a İyran'a mi ai mişlerdir. esaslı bir 7 Zutmuştur. E baht hadiseler “bile Fransa” di Mi bizi Fr. yansa edebiliyor. biri e aışmağa lık h

Bu sayıdan diğer sayfalar: