3 Temmuz 1934 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 1

3 Temmuz 1934 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

u HALKIN*GÖZÜ a 3 TEMMUZ 1934 eee —a Fiatı $ kuruş Kıymetli misafirimiz, İran Şehinşahı Pehlevi Hz. dün Ege vapurile aramızdan ayrıldılar, samimi? selâm ve alkışlar arasında Trabzona mütevweccihen hareket — ettiler, resimler, kıymetli misafirimizin ayrılış intibalarını tespit etmektedir ai Terazilerin Hilesi | Meğer, Şimdiye Kadar Alış Verişimiz Bozuk Terazilerle Oluyormuş İktısat Vekâletinin bir tebliği Üe menşursuz el terazilerinin kub Tanılması menedilmiştir. Belediye piyasadaki bütün el terazilerini muayene etmiş, neticede hemen bütün terazilerin menşursuz oldu: ğu görülmüştür. Piyasada on bin menşursuz el terazisi bulunduğu sülaşılmıştır. Bunların hepsi top- vereeremAR AAA Eski Veliaht Göz Hapsine Alındı, Hitler edilecektir. | daceşak meüşür ilâve Çünkü menşursuz — el terarzileri hileye çok müsaitmiş. Belediye esnafa bu hususta muayyen bir mühlet vermiştir. Fakat bu sefer de kantarcılar ihtikâra başlamışlardır. Menşursuz el terazileri (120) kuruşa - satılır- iken, menşurlu el terazilerinin fiatı (4-5) liraya çıkarılmıştır. Bun- dan dolayı esnaf belediyeya mü- racaat ederek şikâyette bulun« anuşlardır. İhtikâr yapan kantar- cılar şiddetle tecziye edilecekler: Monşurla terazi Böyledir dir. Bundan başka torazi gözleri, terazi okuna ip ve kaytan gibi şeylerle değil zincirle bağlı bulu- nacaktır. Çünkü zincirsiz el tera- zileri eksik tartmak için çok Müsaitmiş. Nazilli Halkevinde Konferanslar Nazilli ( Hususl ) — Halkevinin konferans — faaliyetleri — devam ediyor. Bu hafta da doktor Vehbi Bey terafından ( doktorluk — ve sıhhat ) mevzuü etrafında fay- dalı bir konferans verilmiştir. Genç Hitlerciler, Berlin, 2 (Havas) — Cümhur- relsi Mareşal Hindenburgun ma'l- yeti hakkında, tahkik ve tevsiki mümkün olmıyan heyecanlı şayla- lar dolaşmaktadır. Hitler hücum ordusunun Berlin erkâmbharbiye heyetine mensup prens Ogüst Vilhelmin yabancı bir memlekete kaçtığı veya Berlinde nezar> al- tına alındığı iddia ediliyor. Sabı'r Vellaht Serbest Sabi. Veliahtın son hâdiseler esnasında — rahatsız — edilmediği söylenmektedir. Manmafih bir şa- yiaya göre de göz hapsi altındadır. Ayrıca Kopenhağtan bildirildiğine göre dün gece dört lüks otomo- bil Danimarka hududunu geç- miştir. Bunların birinde eski Alman — Veliahtının — bulunduğu söylenmektedir. Başvekâletin ve diğer nezaret- lerin bulunduğu yerlerde inzibat kuvvetleri arttırılmıştır. Berlin, 2 (A.A.) — Yeni şa- ylalara göre, Berlinde, bazı kim- seler daha idam edilmiştir. Berlin, 2 (A.A.) — Alman Devlet bankası müdürü M. Şaht ile Saksonya Başvekili Fon Ki- lingerin kurşuna dizildiği hakkın- dak şayialar tamamen asılsızdır. Röhm Kurşuna Dizildi Berlin, 2 (A.A.) — Hitler or- dularının sabık Erkâpiüarp Reisl * Y A #B. ğ M. Röhme, hiyanetinin cezasmı bizzat kendisinin tatbik etmesi için fırsat verilmiş, fakat Röhm bu fırsattan istifade etmediği için kurşuna dizilmiştir. Göbbels Diyor Ki .. Berlin, 2 (A-A.) — Propagan- da nazın M. Göbbels dün akşam radyoda — söylediği bir nutukta, ihtilâl çıkırııl( isteyenlerin ecnebi bir devletle temas hâlinde olduk- larını, fakat Hitlerin icabında merhametsizce hareket etmesini bilen bir adam olduğunu ispat ettiğini söylemiş ve nutkuna şöyle devam etmiştir: “Hitler cesaretle suikastçilerin yuvasına girerek hainleri bizzat kendisi tevkif etmiştir. Berlinde de Prusya Başvekili M. Göring mürteci suikastçilere karşı en şiddetli tedbirleri almıştır. Fakat Almanyayı büyük felâketlerden kurtarmak lâzımdır. İktidar mev- kiini almak isteyen caniler plân- larını daha sür'atle tatbik ede- bilmek için ecnebi bir devletle münasebata - girişmişlerdir. İşitil- memiş bir sefahatle hücum kıta- larımızın namus ve şerefini ihlâl etmişlerdir. Hitler ve ona sadık olanlar imar eserinin — tehlikeye düşürülmesine müsaade edemerz- ler. Hitlere ve onun hareketlerine karşı kıyam eden hor kim oluraa Vaziyete Hâkim kendilerine verilen bir vazifeyi telâkki ederlerken olsun başı tehlikededir. — Bütün Almanyada sükünet avdet et- miştir. ( Devamı 11 inci sayfada ) I İki Kat Suçlu Bir Adam, Ötekinin Karı- sını Kaçırdı, Kendini De Öldürdü Düzce (Hususi) — Birkaç gün evvel Çilmide eski bir kin yüzün- den bir cinayet olmuş, Salim isminde biri tabanca ile öldürük müştür. Cinayet gece yarısı ol muştur. Salim, bir müddet evvel karısını kaçıran Osmanı öldür« meye karar vermiş we nihayet bir gece Osmanın oturduğu evin önüne gelerek pencerelere ateş etmiştir. Bu sırada Salimin kara- yattığı pusudan Salime ateş et- miş, çıkan kurşunlar Salimi can- sız olarak yere sermiştir. Katil kaçmış, takibine başlanmıştır. Vekiller Heyetinde Değişiklik Olacağı Haber- leri Doğru Değil Ankara, 2 (A.A.) — İcra Vekilleri heyetinde bazı tebed- dülât olacağı hakkındaki şayinlar her türlü asıl ve esastan Aridir. Anadolu Ajansı bu şayiaları tek- zibe mezundur. Belediye Zaro Ağaya Mezar Yaptırmıya Karar Vermiş — Gazeteler — Zaro Ağa merhum — Yahu beni sağlığımda arayıp sormadınız da, şimdi antika gibi öldükten sonra mı kıymetim bilindi |.. osfta | İdare işleri telefonu 202b3

Bu sayıdan diğer sayfalar: