3 Temmuz 1934 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 1

3 Temmuz 1934 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Bütün Türkiye | Mehmet Efendi .Mahtumları Kahvesini içiyor İst, Misrçarşısi kapısı karşısında ma m — Sene 16 -— No: 5650 — Fiatı her yerde 5 kuruş — —— SALI — 3 Temmuz 1934 Bütün Türkiye N Mehmet Efendi Mahtumları Kahvesini içiyor İst, Misırçarşısı kapısı karşısında Telefon : 24240 (İdare) - 24249 (Tahrir) « 24248 (Matbaa) - 20113 (Klişe) Solda muhterem misafirimiz ve Gazi Hz Kınalıada vapurunda götüşüyorlar, ortada Ege Trabzona müteveccihen baraket ediyor, sağda - Gazi Hz. ve İsmet paşa Egenin gidişini takip ediyorlar “ Almanyada yeniden bir çok | Şahinşah Hz. dün akşam kimseler idam edildi Berlinde başvekâlet ve diğer nezaretler muh Paris 2 — Son hadiseler münas sebetile Berlinde resmi bir tebliğ meşredilmiştir. Tebliğde bir takım vatan hainlerinin çıkardıkları ha- diselere karşı cümârtesi günü baş- lanan temizlik hareketinin pazar akşamı bittiği bildirilmekte ve bü- tün milletin Hitlerin arkasında bulunduğu ilâve edilmektedir. Bu tebliğe rağmen Almanyada tabii vaziyetin avdet etmediği an- İaşılmaktadır. Havas ajansının al dığı malümata göre Berlinde ye- niden bir takım kimseler idam edilmişlerdir. Bunların isimleri henüz malüm değildir. Mareşal Hindenburgun yaki- nındaki bazı kimseltrin de tevkif edildikleri söyleniyor, Hücum kı- taları Prusya erkânı harbiyesine mensup - sabık Kayserin oğlu Öğüst Vilhelmin Berlinde nezaret Nezaret altında bulundurulan başvekil muavini von Papen altında bulunduğu iddia edilmek- tedir. Berlinde bir hadise çıkmasın- Kıyafet değişecek, zarif dükkânlar açılacak . Leblebiciler Avrupa ve Amerikaya ihracat imkânlarını araştırıyorlar «İş bilenin, kiliç kuşananın» derler. Biz ihracatımızı arttırmak için tedbirler düşüne duralım; İsbe lebicilir cemiyeti bundan bir müd- det evvel ta Habeşistana 36 tene- ke leblebi ihraç etmiştir, İstanbul leblebicileri hem de bu 36 teneke leblebiyi gayet zarif bir tarzda, gayet asri bir reklâm usu- lile Habeşistana göndermişlerdir. | Bundan bir müddet evvel Habe- şistandan İstanbul leblebicilerine bir müracaat yapılmış ve Türk leblebilerinin lezzetini anlamak için sekiz teneke nümunelik leble- bi istenilmiştir. Bunun üzerine leblebiciler sekiz şık teneke buk | muşlar, bunların içine tuzlu, şe- kerli ve sade olmak üzere leblebi. | leri doldurmuşlardır. Her tencke- Min içinde de Habeş dilile kâğıt- i lar yazıp bırakmışlardır. İstanbul leblebicileri bu kâğıtlara «afiyet olsun, leblebilerimizi çıtır çıtır ye- yiniz ve safanıza bakınız» cümle- sini yazmışlardır. Lezzetli leblebiler ve bu güzel cümle Habeşlerin o derece hoşu- na gitmiştir ki hemen İstanbula 36 teneke leblebi ısmarlamışlar- dır. Bu suretle «afiyet olsun, leb- lebilerimizi çıtır çıtır yeyiniz ve safanıza bakınız» cümlesi leb- lebicilerimiz için en asri, en mü- kemmel bir reklâm vasıtası ol | muştur. Küçükpazarda Leblebiciler ha- nındaki leblebiciler cemiyetine gittik, reis Arif usta ile, cemiyet umumi kâtibi Fehmi beyle görüş- tük. Sorduk: IDevamı 4 üncü sahifedel afaza altına alındı dan korkulduğu için başvekâlet ve diğer nezaretler muhafaza altı: na alınmışlardır. Şehir idarci ör- Fiye altında bir memileketö ben ziyor. * Doorndan gelen haberlere göre eski imparator, Almanyadaki son hadiselere şaşmıştır. Sabık impa- rator vaziyetin böyle bir şekil ala- cağını katiyen beklemediğini söy- lemiştir. Garip bir hareket Berlin 2 — Nazi hücum kıtaları eski erkânı harbiye reisi M, Röh- me intihar etmesi için bir silâh verilmiştir. M, Röhm intihar et- meyince kurşuna dizilmiştir, Bu ' hadise bir çok dedikodulara sebe- biyet vermektedir. Paris 2 — Hitler, eski arkadaşi ve senli benli görüştüğü yegâne (Deran 2 inci sabifedej Italyan filosu Draçtan ayrıldı Filo meçhul bir istikamete doğru gitmiştir Paris 2 (A.A.) — Havas ajan. sının Belgrat muhabiri bildiriyor: Henüz Draçta bulunan İtalyan ge- mileri dün meçhul bir istikamete doğru giderek limandan ayrılmış- lardır. Amerikada kuraklık Nev York 2 — Şiddetli sicak- lar devam ediyor. Sokaklarda bir çok kimseler sıcaktan düşüp ba- yılmıştır. Bir çok yerlerde susuz- luk hissediliyor. —— ————————— İlân sahiplerine Reklâmlarınız için en tesirli ve en verimli vasıta AKŞAM İğ sütunlarıdır. Çünkü: | Bütün Türkiyede en fazla satış yapan gazetedir. Trabzona hareket ettiler Iki devlet reisinin veda çok samimi oldu. Muhterem misafirimiz Istanbul halkının gösterdiği samimi hüsnu kabulden çok mütehassis olduğunu Muhiddin beye söylediler Şahinşah Hz. Kınalıada vapurundan Ege vapuruna geçiyorlar 5 Bir haftadanberi İstanbulun misafiri olan Şahinşah Hz. dün akşam Ege vapurile İstanbuldan Trabzona hareket etmişler ve bü- yük merasimle teşyi edilmişlerdir. Şahinşah Hz, dün öğleye kadar Edip rasıdır!.... Misafir — Ankarayı tanit masinız? Edip Dolmabahçe sarayında istirahat etmişler, bir tarafa çıkmamışlar. dır. Saat on beşte Gazi Hz, Sakar. ya motörüne binerek Beylerbeyi (Devami 2 inci snhifedel — Yeni yazdığım românin mevzuu Ankarada geçen bir gönül macs- — Evet, çocukluğumda, peder Halep vaksi iken oradan geçmiştiml...”

Bu sayıdan diğer sayfalar: