3 Temmuz 1934 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 10

3 Temmuz 1934 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 10
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Sahife 10 pd Anadoluda Akşam Edremidin çam ormanları ve güzel köyleri Edremitte su meselesinin halli ve lağım yaptırılması lâzımdır Edremit ln Ayvalıği mlerile bir ara ada Edremit Çnumi muhabirimiz- göl n nın tehlikeli södlileren pe şelâlenin e eldik. Bir oraya, bir ir de etraflara > rak bir mü iddet sakin ve samit bir halde hilkat ve tabiatin şu azim a karşısında hareketsiz kal- dım Hi Kızılkeçili köyüne uğ- radık. Bu köyde (140) 600 bir ilim rekl vardır. tarı Nam pederidir. Beş ; ei vi mekiep ve (80) ka- dar talebe mi Köyün ki 150 senelik bir çınarın dalları şemsiye gibi et- rafa uzanmıştır! Bu ağaç yeniçeri- lerin ilgası zamanında İsmail ağa namında bir zat tarafından dikil- miştir. Bu e rakı Er ve ahlâ- ka mugayir bir hal olmaz. Köyün mahsulâtı zeytindir. a armu- 1 da çoktur. Al ei öyün üreme uzaklığı (12) kilomet- ui” tinlik köyünde Karanlık bastıktan sonra bura- eldik. Burası adeta bir kasaba ie Köyün suyu havası çok iyidir. 800 evde (2500) kişi milyon kilo zeytin çıkar. Azami dört okkadan si a yağ a olunur. ortasında bü; “ 5 a e E 5 z & Pi eö E E 5 3 g 5 > g 5 Edremit cennet olur fakat? ne evvel Edremite geldi- ii İsi . Şehrin içinde aklara akan Tiamin; çirke! kef zn gene olduğu duruyor! hir! niz arasında (60,000) e ortalığı aman serim olan hükü- met konağı ikmal edilmiş ise de olduğu yer, mahalle arasında ve çok sapa bir sokakta olduğundan hem o güzel binaya yazık olmuş şehrin imarı noktasından bü- Si bir hata ln 'ni ka; ymakam M that Bey sur ursa suyun getiril- m mesi muhakkak gibidir. projeler yaptırmıştır. Köy bütçe- lerinin iştirakile beledi fından bu iş işlerle beraber çirkef sular lâğ pi da Beraat tırılacak olursa Edra et gibi olacaktır. Ende nel ve hüsnü ni- yet sahibi bir belediye reisi var- dır. Gece gündüz uğraşıp yor. Ka; am beyle elele ver- miş ii di. şu bir iki sene mitte mühim deği- şüphe zarfında Edre şiklikler kaz yoktur. Edremit ahalisi akşam üzerleri parka v luna doğru ge- kaskla buralarda gerek rüzgâr ve gerekse ötomobiller pek ziyade tozlar kal- r. Bunların her e sulan- ibni lâzımdır. Rip Remi BANKA KOMERÇİYALE İTALYANA Sermayesi Li 000,000 İhtiyat akçesi Liret 144 244 493 085 Merkezi İdare MİLA vw pey a imei Mİ a Macar i, O Çekosi lo iL Bi Yugoslavya, manya, Bulgaristan, Mi- “e i Amerika Üz Müttehidesi, rezilya. Şii, Uruguay, Arjan , Eka a v Kölimiyada" YBUL . ŞUBE Merit Galata Voyv köy Palas Üllet ii Bl) Şehir dahilindeki acenteler: İstânbulda; Alalemciyan hanında Telef. 2821. Beyoğlunda: İstiklâl mi e 1046. Kambiyo dairesi Mİ AKŞAM KiTAPHANESİ'nde SATILAN KiTAPLAR Çocuk kitapları Kuruş İstiklâl O Karbinde o Türk Ömer Hayyam çocuklari Behzat 25 Fuzuli Büyük adamların çocuk- Nabi luk hayatı Lütfiye Rüştü 10 Nedim Gazinin El ordusu Aka Gündüz 25 aran Ge m cukları Nureddin so emir elin hikâyeleri Aka Gündüz 25 Ahmet Vefik paşa BE anın Sani acibesi M. Doğa 25 Recai zade Ekrem Türk wi teşkilâtı ii 5o amik Ki Çocuk kitabı 25 Tevfik Fikret Çanakkale pie Muallim Tam 15 Ahmet Mithat at bilgi Fuat Gündüz Alp 100 Şinasi Mualli a 0 Abdülhak Hâmit Türk isikli harbi Ahmet 75 Koca Ragıp paşa ve Fitnat Faydalı bilgiler ein “Ga s0 im ii Tarihin küçük kızlari 25 isi ikmet Çocuklarıma hikâyeler, Saracedi EYER Çocuk şiirleri İbrahim. Sakaddi n vE vi Pinokyo amim ve Suat B.ler 102 İnatçı nn ağa Kemaleddin Şükrü büny Mrerüe Ast yek 25 isik O antolojisi 44 ünde devri ülem Sedat Simavi islim Naci yaümın defteri arava, un, geniş, keskin gi 1s amla damla ir farenin seyahati > 25 öpüklü den Kiri bir muhakemesi z 40 er pa Hayyam lneceimi > 10 ke İSİB e Sa yn hiküyesi © Naime Hali 2 ynbakar armler ir M Sal Rav 50 a deği dayar bilgisi i 2. pe a Eeee veni il ayat bilgisinin resimle 7 in varis İifikakiman" Kii S0 ; -” Emre divanı UÜ Molla Mehmet Sinan 0 iL Örümcek Dede ,, Halide le. Nü Mehli- 75 a badi güdük evlânanın 'rubaileri arih bakalarya el kitabi 1 elişi, Ahmet Hali 50 Ge (ekeöp oyu: A. İlhami İnar mısra obi çöl ME Yk > Öneren se ir ve su imsesiz ipa ki sene eski tal i s0 e YN korsan Yusuf İsmail 25 Menekşeler Dünyayi 'dolaşiyorüm , in Reşat so ramlar O * en kaptan oluyorum > 75 ocuk Kıllı tavuk 0 Selma 50 ialkonda saatler Tabiat hikâyeleri 1- 6” |—— 25 debiyat ve sanat bahisleri EPİ ez 10 e hikây AKŞAM KİTAPHANESİ, Ankara caddesi No. 721 — Istanbul i Edebi ve manzum eserler 3 Temmuz 1934 İbrahim Alâeddin pi > 5 k İsmail Hikmet Yves » a Sadeddin Nüzhet » » “Yusul .Hi > Azmiye Âsım Feyzullah Sacit Nabedit Hasan Âli Hali Nahit m Mithat | bey bataklıkları da kurutmak için | SURP AGOP HASTANESİ mük Pangaltıda Cumhuriyet İdesinde No. 7. Tü Zi ermeni katol likleri Surp Agop hastanesi polikliniklerin. e gös- teri günler de Semi edecek has- taların muayen tedavileri mütehas- sıs doktor beyler Gara meccanen açilerikt tadır. Cumartesi : Saat 11- a eş has- talıkları mütehassısı Dr. Manara Bey ta dar m. Cumartesi : Saat 9-12. Dahiliye hasta- lıkları mütehassısı başhekim, Dr. Ven- gi yan Bey tarafın 'umartesi ze 10-12. Nisaiye ve ve- lâdiye mütehassısı Dr. Mukadder Bey tarafından, Cumartesi : Saat 11-12. Göz ak ları ya e Bey ta fından göz Mey Saat Ti az Bige bei . Kenan Hasan Bey t pri muayenesiz. Pazartesi : Saat 10-12. Asabiye ve ak- , Ethem liye mlilakağii Vessaf Bey tarafından Sa ei 10-12 Em hastalıklari Manara Bey indi ak Sk e 12. yak hastalıkları mütehassısi bi ensan Ka- sapyan Boy tarafınd. Saat 10:12. Asabiye , akliye lakin Dr. Ethem Vessaf * tarafından. Perşembe : Saat 10-12. Hariciye mü- tehassısı Dr. Manara Bey tarafından. hukuk dairesinden: u ilâmın Zeliha Nasi; 1 ilânen tebliği tesbit edilmiş ve tebliği makamına kaim olmak üzere ilân süre tinin mahkeme divanhanesine talik kılınmış olduğu ilân olunur. Yüksek Mühendis —— Satınalma Komisyonundan : Mektebin Mayıs 935 gi 28/6/934 tarihinde icra srye fazla rl a ığının 34 Çarşamba günü saat 14,30 da nee ilân olunur, (3567) ve Bey Bari im birinci hukuk mahkemesinden: t Turhan ksn 7 Yusuf paşa mektep caddesinde E No.lı dükkânda mukim iken halen ametgâhı meçhul bulunan Osman | »umara bedi aleyhine açtığı vadesi hulül ea etmiş bir gm muhtevi a yad Ea Hacı Tapu ve kadastro umum İİ li a Mirahur İlyas bey ma- Manol sokağında 64 lı “Despinadan metrük haneni: in 17-7-934 ta- yetmiş beş liranın tahsili e a vanın anin yakın in e Li li le kılınan muhakemesinde davacının tale- — E e bile iddiasının müste yi m senet ei a LE La altındaki imzanın mü Osman lir & enli Paralar bi ile iştikdeni | See sne eriş me iezncif de Men ve te iii nda my, |, kadar vesai elerile beraber eler sE e DİR vi mahallinde bulunacak memuruna biz- deialeyh mazereti olmadığı halde mah- kemeya gelmezse İstikdap yapılmasın. Sİ Yan NN yle hazır dan kaçınmış bulunacağına ve işbu 8e- nede karşı tediye iddiası varsa davar kayi mii İN Mid El m teklifine hakkı olduğuna e Mei ma dor. ve meye “gelmediği halde işbu | De” ein Mi ismi Si eklinde pu haktan iekak |. 15 Nev h kini sa dümiş olacağına 10-7-934 tarihinde pazartesi günü katk 402/406/408 cı aile Ek ie bili ihalesi yapılacağı ilân edi ise desine ; tevfikan ittihaz işbu pazartesi, olmayıp salı günü olduğu tas- me ZAP kararına Ki rik A | İstanbul asliye mahkemesi - üncü ndan itibaren vas gün zarfında itirazların yazılı olarak mahkemeye bildirmesi ve mhkenesin pie saat 10 a talik ındığı ilân ol ein Nahiyesi 0 Memur luğundan: Ki paşada Akbaba yoku- şunda 12 5 hı ge kayıtlı Fatma Ruv: hanım “i: a Balde o) ayda i Fatmi rak sail Dr Dil olunur. kulak, Mi kle mütahassısi İhya Salih Cağaloğlu: Hamam sirasinda 24 erer - Cumadan başka la; öirilinesine mukarrer > murabbal çini ve saire men cümartgsi günü, çar on ikiden ve yalısı namile marti alı Hayri Arap oğlu ve aiki lek va ya buçuk metro on kadar a bi camii er gün - ler sonra saat içel elinde çini fabrikasında birli Açık Van icra AĞA ilinrin bii hastalarını ka- mi ve'sasil isskürda mahallin ham bu erer Tüolilüş üne imi ları hih Istanbul Asliye kura hukuk mahkeme:

Bu sayıdan diğer sayfalar: