2 Temmuz 1934 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 1

2 Temmuz 1934 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Sene 16 — No: 5649 — fiatı Bütün Türkiye 1 Mehmet Efendi Mahtumları | Kahvesini içiyor İst. Mısırçarşısı kapısı karşısında her yerde 5 kuruş PAZARTESİ — 2 Temmuz 1934 Bütün Türkiye Mehmet Efendi i o Mahtumları Kahvesini içiyor İst. Mısırçarğısı kapısı karşısında Telefon : 24240 (İdare) - 24249 (Tahrir) - 24248 (Matbaa) - 20113 (Klişe) Muhterem misafirimizle Gazi Hz. nin Maltepe atış mektebi ziyaretinde yapilan talimlerden üç intiba: Solda muhterem misafirimiz Gazi Hz. ve İsmet paşa ile görüşüyorlar, ortada bir tayyaremizin talimi, sağda Gazi Hz, ve İsmet paşa © Muhterem misafirimiz bu akşam 16 da hareket ediyorlar Şahinşah Hz. dün üniversiteyi gezdiler, Maltepe atış mektebindeki talimlerd Muhterem misafirimiz bugün İrana avdet etmek üzere aramız- dan ayrılıyor. Şahinşah Hz. ve maiyetleri erkânı Ege vapuruna binerek bugün 16 da hareket edeceklerdir. Egeye iki tarpito- muz refakat edecektir. Vapur | doğruca Trabzona gidecektir. Oradan Kilis yolile dönülecektir. Muhterem misafirimize harici ye vekili Tevfik Rüştü bey Trab- zona, mihmandarları hududa ka« dar refakat edeceklerdir. Üniversiteyi ziyaret Türkiyenin ulu misafiri Şahin- şah Hz. dün saat'on birde İstan bul üniversitesini şereflendirmiş- lerdir, Şahinşah Hz. nin otomobille. | rinde ordu müfettişi Fahreddin | Paşa bulunuyordu. İ Şahinşah Hz. ni üniversite ka- pısmda üniversite rektörü doktor bulundular Muhterem misafirimiz üniversiteden çıkarlarken Neşet Ömer bey, Köprülüzade Fuat bey, Nureddin Ali bey ve bir çok profesörlerle, binlerce ta- lebe karşılaşmışlardır Neşet Ömer hey: Şahineelr Fiz. me doyriflesin- El terazilerinin istimali katiyen menediliyor Zabıtai belediye memurları el terazilerinin müsaderesine başladılar Kiloyu “okka fiatine satan es nafın yaptığ ihtikârı kolaylaştı- | ran âmillerden biri ve belki de | en belli başlısı, menşürsüz yani el | terazilerdir.Seyyar esnaf, bü el te İ Yâzilerini kullanırken,parmak do. | kundurmak, kefelerden birini da: ha ağır yapmak ve daha bin bir hile ile sattığı malı noksan tartar. Esnafın o kullandığı el terazi- İeri sayesinde, yapılabilecek hi- | ölçü müfetti i hale bir nihayet vermek İçin ehem- miyetle nazarı dikkatini celp et- | | ölçüler müfettişliği, ölçüler ni- İ zamnamesinin bu husustaki mad- miştik, Memnuniyetle © görüyoruz ki, desini ve neşriyatımızı, nazarı iti- bara alarak el terazilerinin kulla- nılmasını menetmiş : ve keyfiyeti bütün kazalara ve nahiyelere ta- mimen tebliğ etmiştir. Bu tamim mucibince, esnafın, seyyar olsun, sabit olsun menşur- süz yani el terazileri kullanma- lari yasak edilmiştir. Bu emir mu- cibince dün akşam zabıtai bele- diye memurları, Balıkpazarını bir kamyonla dolaşarak esnafın | elinde bulunan el terazilerini mü- sadere etmeğe başlamışlardır. Bu memnüiyet, peyderpey tatbik edi- lecek ve esnafın elinde bin bir tür. lü hileye müsait olan el terazileri tamamile müsadere olunacak ve bütün esnaf sabit teraziler kul- den dolayı İstanbul üniversitesi- nin şükranlarını arzetmiştir. Şa- belede bulunmuşlardır. , IDevams 2 inci sahifedel Kardeş Irana doğru.. Trenin Elâzize varması münasebetile tezahürat Elâziz 1 (Hususi) — iki gün evvel. trenin Elâzize vardığını bildirmiştim, . Bu münasebetle belediyenin hazırladığı program mucibince bugün büyük tezahü- : ratta bulunulmuştur. o Tren shat on yedide on binlerce halkın al- kışları arasında: «Kardeş İrana | doğru.» yazılı takin altından ge- ! çerek istasyona girmiştir. Halk Cumhuriyetin bu büyük eserinden dolayı minnetve şük- ranını izhar etmektedir. Şehirde büyük bir sevinç vardır. Beledi- ye bu akşam bir ziyafet vermiştir. Sıcaklar artıyor Şehrimizde sıcaklar | artıyor. Dün bararat 33 dereceye kadar çıkmıştır. Bugün de sıcaklık er- | kenden * ,serece idi. hinşah Hz. türkçe olarak muka- | yel tedir, Türk kadınlarının spora karşı alâkalarını arttırmak için birlik bazı yeni tedbirler almağa karar vermiştir. Bunun için de kadın birliği şimdi oturduğu binanın arka tara- fındaki büyük arsayı satın almak, burasını küçük bir spor yeri haline sokmak istemektedir. Bu arsa birliğin eline geçerse burada evvelâ güzel bir tenis yeri yapı- lacaktır. İstiyenlere burada tenis dersleri gösterilecektir. Aras.a da hanımlar arasında ufak tefek tenis maçları tertip edilecektir. a Hitlere kârşı isyan eden hücum kıtalarinın resmi geçidi Kadın birliği “kadınlarimizın | spor hareketlerile yakından alâ- | | kadar olmalarını faydali görmek- mn I Yazım ikineisahifemizde ) Kadınların spora rağbe- tini artırmak için tedbir Kadınlar birliği, genç kızlar kulübünün tesisi meselesile de alâkadar olacaktır Birlik binasının arkasındaki bu | spor bahçesinde hanımlar, kadın- | ların yapabileceği sporlarla meş- İ “gul olmak; niyakindedirler. Dü taraftan «genç kızlar klübü» nün | teşkili için de çalışılmaktadır, ! . Genç kızlar klübünü tesis ede- | cek genç hanımların ekserisi Mo | da ve Şişlide oturmaktadırlar, | Genç kızlar, kendi teşekkülleri- İ ni himaye edip etmiyeceklerini | kadın birliğinden sormuşlardır. Kadın birliği de genç kızlar teş kilâtile büyük bir memnuniyetle alâkadar olacağı cevabını ver- | miştir. Bunun özerine genç kızlar klübünü teşkil etmeğe çalışan ha- | mımlar bir nizamname yapmışlar , (Devamı 4 üncü sahifede)

Bu sayıdan diğer sayfalar: