2 Temmuz 1934 Tarihli Yeni Asır Gazetesi Sayfa 1

2 Temmuz 1934 tarihli Yeni Asır Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

EA | | El Ni Na, B0B4 f Yeni Asır | A sır 44 - ai BULVARI - IZMIR - 44 ll az sahibi ; ALI ŞEVKET | Bile ve umumi Kiş müdürü : ISMALL HA ABONE Devam müddati Ze , OTUZ 417 İNCU SENE PAZRRTESI 2 -TEMUZ z Yeni Âsı Cumhuriyetin ve Cumhuriyet eserlerinin bekçisi, sabahları çikar siyasi gazetedir 1034 r a e — e BUGDAY Mahsulümüz 2 Mil- yon TondanFazladır miştir Ür em Mühim Nutku Bekleniyor geri. Sa nümayişinin tesirleri tamamen zail değildir. Avrupada sinirler « haddinden fazla gerilmişken bu kabil mayişlerin zehirli bir hava'Ya rattığından şüphe edilemez.Göz- lerimizi yirmi sene evveline ir ettiğimiz. zaman - Balkanlarda nüfuz asetinin “ne korkunç facialara © sebebiyet * verdiğini paratol stan arasın- ü luğu ile Kü Sır! daki köklü kinleri infilak ettiren Sarayova “vak'asi büyük harbın de sebebi ştu. Bug iler değişmiştir. Habisburgların Sırp düşmanlığını Faşist Italy. Yugoslav rekabeti istihlâf et- iştir. Italya a e br ie gölü halin koym erken o Dalı i atatik Simi kis Eş sâ Üniversitede genç- e. İliğin h ah HZ. üniversitede ençlik Tarafından Coşkun Tezahüratla Karşılandılar ereline Verilen Zi Istan İ (Hususi) — “İran Şahinşahi ugün Öğrendi ziyaret "ettiler. Yollarda ii çok coşkum mi tezahüratile karşı'a- dılar, Öğe hakinda verilen izahata alâkadar oldular. a İstanbul Matbuat Cemiyetinin İran Gazeteleri Mümessili yafette Nutuklar Söylendi Almanyada Ikti yu Azlederek erlin, 3i Jansı b v Görünüşe Dağâran hükümetin istihdaf O etmektedir. e Yüzbaşı Rohm'un tevkif edildiği ve hü cum kıtaatında izinlere nihayet verildiği söylenmektedir. gerard e Berlin, 30 (A.A) — Bm s0s- yalist matbuat bürosu, M. Hitle- rin İmzasını aşağıdaki lâl Teşebüsleri Hitler Erkanı Harbiye Nazırı Rohmu- Tevkif Ettirdi General Von Şlayşer Ve Zeveesi Tevkif Esnasında öldür rildi - iler Hasımlarna Mtoş Püskürüyor Öldürülen Cenerat ından tarda Şiayş da buldu. Yugoslavya ki A- “İve ha muhakemi vustur. min Adriyatik denizin Başvekilimizin Nutku Beki dp olunacaklardır deki kıyılarından mühim bir k Ankara, 1 ( Hususi ) — BM. Meclisinin Gu- Jta Gi Fim Milisler mını ve küçük Karadağın: sahil-İ martesi günü mesai iz tatil etmesi muhtemel: Tevk Edilecek lerini tevarüs etmiş bulumuyor. |dir. Başvekil İsmet paşanın. Ankaraya © avde. Berlin. S0.CA,A ) — Alman tinde Fırka. gurubunda. harici işler kkında istihbarat bürosu bildiriye Büyük harpten evvel Bal Da izahata büyuk “ehemmiyet atfolu- »tler “milli sosyalist hü- larda sesini en fazla yükselten!nuyooı (Sonu ,3 üncü sahiröde) cum kj& ati erkâmı harbiye reisi Avusturya siyaseti idi. Oematiri Romtü'u yi a aslede- imparatorl Ri ör rek, hücum kıtaatı milf sösyalisr olan Arnavutluk e e — gi rethiş E ti fırkasından tardetmiş, ve yerine Ann Parmağıca bulsak mezür kıtaatın grup kumandanı abildi. Bal : Kü d Yı di Mi hi hi Lutzeyi tayin etmiştir, Yeki De? lake ii üesd an e i u ım d si- Hitler M. Lutzeyin emrine e İ Parçasını terkettikten, bü- etmiyen bütün milislerin te pit ham nie ew yeli Dün Kurşuna Dizdirdi fi ve mahkemeye vermelerini eni imparatorluğu tarihe ka emretmiştir S ii riştiktan ölürini Tevkit Ediren Kapiler. Röhm — Devamı beşinci sahijöde — Armarulağa dt Arsatığı Şansölye Vekili Von Papen'De Tevkif Edilmişse De — — — - — Zi mm m B. Millet Meclisind med ğa inçe Bırakıldı indenburgun Mutemedi Tevkif Edildi ille eclısinde Arnavütlukta Italyan - Yugoslav e e e e rek Şahit Alm Beş Idam Cezasına Ait Zogo. Arnavutluğun — Ee ima hâkim olunca mez iltip Şe Kabul Edildi he e ka Se yeti ML 2 BG ln me a güne genişledi, Millet vaeb bugün 5 telkındaki 1918 sayılı kanunun 37 d rler “konfer: d reis vekili Hsat'beyin Mi ve 60 ıncı maddelerinin değişti- 9 Teştinisani İ921 tarihli ikaz innlimmığt Belediye kannna-|rilmesine (ve bu kanına bir tluk üzerinde İtaly mou Diaddesinin 26 ınor) madde ilâve edilmesine, Müdafaa üfuzuni MENİ etmiş gibiydi. Tie müze); eyyel kanun teklifi | ş, ayy. resmi Harının Daha sonra Faşist ye > irene eakereleri.. Ml damga pulmu bayileri, KASANIZ Teşrin. 27 ; adliye #ncümenine evdi ve 26) sattırılacağına ve yüzde 5 beyiye vutlukla bir. ittifak e mart 931 tarihli ve 1m 8 Numa-| aidatı vı rileceğine, 28 şabat 1340 aktederek bu nüfuzu ral kanunun ci maddesine|tarih ve 423 Numaralı belediye devletlerin baiz oldukları salâ- bir fıkra ilâvesine dmir katun| yergi ve resimleri kanununa bir biyetler derecesinde genişletmek yihası ile aydını Çine kaza-|madde ilâvesine, ceza elerile hevesine düştü. Muah. mucis iş sının Bolontlu Kayi Mehmet | mah binaları inşasi karşı- bince Italya, icap ederse Arna.) Hüc: tı Boya beli lığı olarak alınacak harçlar: vutluğun tamamiyeti mülkiyesini|radı iğfal edilmiştir. piten Röhm, Kron Prensi ve diğer Nazi reisleri bir ai Dün ünden Yusuf milini ei Ml silâh kuvvetile de” müdafaa hareketin başında sabık baş-| be adi aleyhine ka a lere aj olğiteri Başvekil ba p pie meği deruhte etti. Arnavutluk |Vekiİ M. Şlayşer bulunmakta|seferber edildiğini haber rafın n ken di elile sökülmüş en Mah- cayi idaresi içkili bakkın- te; ül devresinin en zorlu yıl- idi. almaz, M. Hiti İçi sabahın sa: be me n M. Hitler ikmali mutla, NE Gele kö-İdaki 23 mayıs 933 tarih ve 2208 ai Kayi pahasına olarak, Ihtilât Vi ağa dördünde Münihet gitmişti. Bu|olduğu “odada Yüzbaşı Rohmu|yünden Yusnf oğlu Hai an çay Nu Gal kani Ni e mad. İtalyadan ödünç aldığı paralarla Londra, | (AA) — Royterlsirada Da hiliye veri bizzat, |tevkif etmiştir. n ye Malaiyanın Komik kö:İdesine bağlı, bir Nu e ik Bordür arttıkça Italyan |9j2051 Berin ii ediyor:! Münih polis müdürü Hücum| ( Roh ili vilây ei Yi lr nüfuzu da arttı, Bir aralık er lr hüc e m tının |kıtaatı reisini he ül vw — Sonu beşinöi Sh — İölüm le e KO pe asına dair Mz “e vutluk sahillerinde İtalyan mu-İleket arası ie ki münasebetleri bu eni dişeleri izah eder. Diğer) dolayısile Avrup yi hakkındaki m e ka-İları müzakere ve kabul edilmişi acir kolon'arının Sele soğuttu. Arnavutluk Italya -İkaraftan he Yugoslavyanın müt-İlikeye soka Billsede gli Bişebinbi Hali ğinden bile bahsedildi. i ve meyda:|tefiki olan Fransa, ne de Adri- aşındadır. e Draç nümayişinin : ki iki memleket yatik ae Lr gölü ha- e derli ali ika da an- : Hâdıselerin tabii şekilde müelr dost müt-|line kon aklen izdeki| cak sasiyete atfedilmeli- i kişafı Arnavntluk milli; yete. tefil eket arasındaki bu|emniyeti ehli keden vareste| gir. ? - wi onan ai : hin gözlerini açmağa kâfi geldi. eamiyatalelie havasına ayal görmiyen ei Arivut Tuklaltında görüşmekten © çekinen ” Bu hususta geç kaldılar bile..)recede mühim sebepler Arnavutluğun mali sıkıntı > Nihayet anladılar ki Italya Ar-|katıldı. miyetle alâkadar sil bir e vA|karşlamak maksadile Fransa havutluğu kendisi için hazır bir) (o Yugoslavya ve hatta Yuna-|olarak mi etmekten hali kal-İbir istikraz akdetmek üzere bu- Jokma yapmak niyetindedir. İtal- | nistanın Yk atli pie mamışlar: lunması, Tiranda. siyaset ibresi- yah mektepleri meselesile -Ital |yerleşm ek a AN imara nci nın hai tevet Yan borçlarının faizlerini ödeme| Karde leri aba al e yeri harpten evvel olduğu | alan an AS anlar. ve "inde çıkan ihtilâflar iki mem- r ” lm. kanlar Balkanlılarındır ;, ii saza

Bu sayıdan diğer sayfalar: