2 Temmuz 1934 Tarihli Haber Gazetesi Sayfa 1

2 Temmuz 1934 tarihli Haber Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

“KURUŞ — olofoıı 2382 HABER gA O 15934 Pi 12 SAYIFA Senc 3 Sıyı: İsyan, imparatorluğu kurmak i için mi? Misafirimiz Tahrana donuyor[ Şehinşah Hz. bugü 76 da yola purumuza iafer ve 'T'ıııaı torpi(olırımıı refakat | |edecektir. Resmimiz Zaferden alınmıştır. ik misafirimiz Şehinşah Hazret. leden sonra Gazi Hazretleri törle Kadıköyüne geçmiş- Paşa Hazretleriyle diğer örle Kadıköyüne gitmişler. Heğ devlet reisi Kadıköy meydanını otWĞl binlerce halkın alkışları ara- ! #İK otomobile binerek doğruca Malte- | pe piyade atış mektebine gitmişlerdir. ı Reisicumhur Hazretleriyle Şeşihşah pılan ıuş talimlerini temaşa buyurmuş- lardır. Ayrıca kendilerine harita üıe- Finde izahat verilmiştir. Müteakiben gene otamobillerle Uı- pküdarda Çamlıca tepesine gelinmiş, hırl ııııddıı bir gazinoda oturulduktan son- kra Üsküdara imilmiştir. Üsküdarda so- akları dolduran halk iki büyük devlet çıkıqorlar l l j | İ reisini çılgınca selâmlamışlardır. Şehinşah Hazretleri ile Gazi Hazret- leri Sakarya motöriyle Saraya geçmiş- lerdir. Dün gece Şehinşah Hazretleri mem- leketimizi ziyaretleri safahatına ait ©-| larak hazırlanmış olan filmi seyretmiş- lerdir. Büyük misafirimiz bugün saat on altıda Tahrana müteveccihan şehrimiz- Eğe SAPaTİYİe Trabzona ve orudan -coîî mobille hududa gideceklerdir. Tımazte- pe ve Zafer torpito muhripleri de Eğe- ye refakat edecektir. Hariciye Vekili Tevfik Rüştü Bey Şehinşah Hazretleriyle birlikte Trabzo- na kadar, mihmandarları ise hududa kadar gideceklerdir. Denızkonferansı nıhayet Hikinet Bey doğmadan ölüyor Amerika Ingilterenin teklifini reddetti Vast'i; dünya silâhlanacak mı? İngilterenin, deniz kuvvetini art tırmak istemesini, bu hususta —A- merikaya yaptığı teklifi, Amerika reddetti. İngiltere, Maksadının! yanlış anlaşıldığına h“km!derek Amerikanın Londradaki sefirine |derhal ve yeniden izahatta bulun- du. Lortlar kamarasının hususi bir içümmda. Hava Nazırı, silâhsız. lanma konferansından artık ümi- 'din kesilmiş olduğunu sarahatle | söyledi. Her milletin, kendi başı - nn çaresine bakmak günlerinin yaklaştığı ve bu meyanda İngilte- renin de tedbir alması lâzrm geldi- ğini ileri sürüyor. İngilterenin, bahren — silâhlan - Mak istemesine karşı, Amerikanım vet cevabı şu yolda olmuştur: İngiltere, yakında toplanması Prens Ögüstün .V' edildi Iği söy tevkif lenıı]or Kronprinz ve Fon Papen nezaret altında YALMDL A İN Sabık Kayzer ve Kronprinz sağda: Alman ordusu efradı yemin ederken ve Münihte | Nazırı Fon Blömberg Bugün Almanyadan gelen ha- | berler Hitler rejimine karşı vaki o- lan isyanın zannedildiğinden da- ha vâsi olduğunu gösteriyor. Ge- len telgraflara, ve tahakkuk etme- si-kuvvetle muhtemel olan bazı ri-| vayetlere nazaran isyan yalnız Hiı) leri devirmeği değil ayni zaman- da İmparatorluğu iadeyi istihdaf| etmiştir. Sabık Kayserin oğulların dan ve evvelce Hitlere iltihak et - miş bulunan Prens (Auguste Wil- helmin firarveya tevkifi,Kronprinz ve Von Papenin nezaret altında bulundurulduğu hayadisi isyan- da Kayser taraftarlarının da — bir| rol oynadığını teyit edecek mahi - yettedir. Dün de söylediğimiz veçhile Al- man ordusu son hâdiselerde mü- mukarrer olan Bahriye konferan - sının resmen içtimamdan evvel, A (Devamı İkincide) 6 Temmuz l Vekâletten çekiliyor mu ? Ankara, 2 (Hususi) — Burada kuvvetle söylenildiğine göre Maa- rif Vekili Hikmet Bey vekâletten | çekilerek Riyaseti cümhur umumi hazırlıkları Maarıf Vekili mi olacak? T Maarif Vekili Hikmet Bey kâtipliği vazifesini deruhte ede- cektir. Ayni rivayetlere nazaran Hikmet Beyin yerine Maarif Ve - kâletine Roma Büyük Elçisi ve sa- bık Maarif Vekillerinden Vasıf B. Ne olacak? Londra, 2 — Berlinden bil- dirildiğine göre vaziyet henüz müphemiyetini muhafaza — et- mektedir, ... Viena, 1 — Berlinden gelen haberlere göre son isyanda ölen lerin miktarı zannedildiğinden daha fazladır. Von Papenin ya kınlarından Von Tirski ve Von Bosse ölenler arasındadır. Kron- prinz ve Von Papen nezaret altındadırlar. Prens Auguste'un! tevkif edildiği söyleniyor. him bir rol oynamış, ve bilhassa (Münihte) ki isyanı bilfiil bastır- mıştır.Ordunun bugünAlmanyanın mukadderatma hâkim olduğu mu- hakkaktır. Almanyadaki vaziyetin atisini şimdiden takdir etmek güç olmak- la beraber Hitlerin dahilt ve hari- «t mühim müşkülâtla karşılaşacağı şüphesizdir. ... Berlin, 2 (A.A) — Berlinde do- laşan şayialara göre dün yeniden Berlinde bir takım idamlar olmuş- tur. Bu idamlar listesinin bu —ak- şam neşredileceği söylenmektedir, ... Doorn, 2 (A.A) — Eski Kayser Almanya hâdiselerinden çok mü- tehayyir kalmıştır. Vaziyetin böy« le inkişafını kat'iyyen beklemiyor- du. * Hin ; Börlin, 2 (Â. A:) — Almin Üü Jansı tebliğ ediyor: Milli sosyalist hücum kıt'aları eski erkânı harbiye reisi M. Röhm e ihanetinin cezasını bizzat kendi- —Aİ tarafı 10 ncu sayfadam | 1 aa ŞN aüi ğ d v d aai ai

Bu sayıdan diğer sayfalar: