2 Temmuz 1934 Tarihli Haber Gazetesi Sayfa 11

2 Temmuz 1934 tarihli Haber Gazetesi Sayfa 11
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

senüacisİN ZĞ RAAE İSeealirete - B Ar. D andkedk G L A L AAA 5 HASAN Zeytinyağı ile upılmıı gKayet kuuı ve Postası “HASAN tuvalet ve gliserinsabunları Çoptancılara tenzilâ Aman... ne sıcak... Bununla beraber evinize geldiğiniz zaman soğuk bir şey içmek imkânını bulamıyor— sunuz | Fakat komşularınız "Frigidaire” sayesinde bütün meşrubatını gece gündüz 2 Temmuz 1934 10 ve 15 kuruşa HASAN Ecza deposu — Kimyager HUSAMEDDi Bilâmum tahlilât, şısında İzzet Bey Hanı 60 Tam idrar tahlili 100 kuruştur. » Bahçekapı, | Emlâk ve Eytam Bankası kar- t a l ” ; ASAUA AUAĞ AAA a S SAA e e ll lleenladBDanar z Sigortasıdır Avrupanın en yük- sek markalarile muka- yese edilmelidir. Mün- hasiren kibar mağa- zalarda satılır. Halepli Sünnetçibaşı Zade Sünnetçi Ahmet Mahmut Sirkeci Beşir Kemal Mahmut Cevı& eczahan (si karşısında. Telefon 22445 Tayyare Piyangosu 3 üncü Keşide 11 Temmuz 1934 tedir Büyük ikramiye 50.000 liradır Ayrıca:; 10.000, 5.000, 4.000 tiralık ikramiye ve 20.000 liralık bir mükâfat vardır. soğuk olarak içiyorlar. Siz de sıcağa daha fazla tehammül ede- “cek misiniz ? FRIGIDAİRE Genersi Moter mamalâlı İstanbul ikinci iera memurlu - ğundan: İpotek cihetinden paraya çev » rilmesi takarrur eden ve tamamına dört bin altı yüz — yirmi beş lira kıymettakdir. olunan — İstanbul- da Babı Caferde Ahı Çelebi ma - hallesinin Yoğurtçu ve Bardak ve Yağiskelesi sokağında — eski 35, 133, 135 mükerrer 7, ilâ 27 ve ye- ni 35, mükerrer 135, 11, 29 Numa- ralarla mürakkam yazıhaneyi müş temil —mağazanın tamamı 8 — 934 tarihine müsadif cumar. tesi günü saat 14 - 16 ya kadar da- iremizde açık arttırma ıuretıyle satılacaktır. Arttırma bedeli lny- meti muhammenenin yüzde 75 ni bulduğu takdirde — mezkür gayri menkul müşterisi üstünde- lacaktır. Aksi halde son arttıranın taahhüdü baki kalmak üzere 19— 8— 934 tarihine — müsadif pazar günü saat 14—16 yakadar — keza, dairemizde yapılacak olan ikinci| açık arttırmasında mezkür gayri| menkulençok arttıranın uhte- sine ihale olunacaktır. — Arttırma ya iştirak etmek isteyenlerin kıy - meti muhammenenin yüzde 7, 1-2 u nisbetinde pey akçesi veya mik Ili bir bankanın teminat mektubu - nu hâmil bulunmaları lâzımdır . Hakları tapu sicillerile sabit olmı- yan ipotekli alacaklılarla diğer a- lâkadarların ve irtifak hakkı sa- hiplerinin bu haklarını ve hususiy- le faiz ve mesarife dair olan iddia- larının ilân tarihinden itibaren 20 gün zarfında evraki müsbiteleriyle birlikte dairemize bildirmeleri lâ- zımdır. — Aksi takdirde hakları ta| pu sicilleriyle sabit olmıyanlar sa- tış bedelinin paylaşmasından ha - riç kalırlar. Müterakim vergi va » kıf icaresi, tanzifiye ve tenviriye- den mütevellit belediye — rusumu müşteriye aittir. Daha fazla ma- lümat almak istiyenlerin 8 — 7— | Z 934 tarihinden itibaren dairemiz - de açık bulundurulacak - arttırma z şartnamesiyle 933—162 numaralı dosyasında mevcut — ve mahalli —— mezkürün Evkaf, mesaha, ve sai> |— resini havi vaziyet ve takdiri kıy- e met raporunu görüp anlıyabilecek- F leri ilân olunur. — (178) Kiralık Gayet havadar ve nezareti fev- kalâdeli Ayasofya Tramvay istas- yonıındı köşe başında 2 numaralı © | hava gazı, elektrik, terkoslu, dört EE odalı bir daire kiraya verileceğin- | 3 Bilümum Banka muameleleri. Kedmektupları. Cari bir Iıad. den kapıcıya ve altındaki mahal - lebiciye ve pazarlık için de Gala - ta Melek han 7 numaraya m BOURLA BİRADERLER w $- Günbul Posta (T : Istanbul ( Galala ve Istanbul ) Izmir Kiralık Ev iki odadır. Kumkapı Nişancası Havuzlu Mühre sokak No. (5) Bitigiğindeki 7 yahut karşısmdaki 4 numara- ya mürsenat. ! : a l TRELLELERAMLDİZİEDAMDEDANULT SERErDAŞE — Diş tab'bl di Bedci Hakkı * Kdıköy: Altıyol ağzındaki muayenehanesinde her gün bastalarını kabul eder. Telefon: 60760 HERERİRREEEEETRSÜZDRU TUWDODKiİYE ZIRA I BANKASI VEZTESEEEEEEEEEEEEARİEİRENRE TMAP. HYAYA #taradı BiRiK T iREN RAHAT-EDER Başmüdürlüğünden; Hurda vesaiti nakliye bilmüzayede satılacıktır. Talip olanların — teminatlarile 22/7/934 Pazar günü saat onda Galata Sarayında ' Beyoğlu Posta T.T. Merkezi binasında müteşekkil komisyona ve — satılacak hurda vesaiti görmekiçin de İs'anbul Posta Müdüriyeti — Nakliyat Kalemine müracaat eylemeleri. |3587) b YAK ALANAKAAAAAYAKACAKA AAA AYA OK KA AA AAA Selânik Bankası Tesis tarihi: 1888 Sermayesi: 30. 000. 000 Frank İdare merkezı : ISTANBUL Türkiyedeki Şubeleri : Samsun. Mersin. Adana Yunanistandaki Şubeleri : Selânik. Kavula. Atina. Pire SST NŞĞN UNER AA ları küşadı ar icarı. n Esham ve Tahvilât. Kasal, y

Bu sayıdan diğer sayfalar: