2 Temmuz 1934 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 1

2 Temmuz 1934 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

;Ğeııe: 4 — No: 1414 v son Posta —— PAZARTESİ — 2 TEMMUZ 1934 Tüere işleri telefonu 20203 Fiatı 3 kırııır Şehinşah ve Gazi Hz. Malitepe Piyade ve Atış Mektebinde tatbikatı takip buyururlarken Hitler, İçi Kokan Fırkasında Temizlik Yapıyor Mesele Nereden | z | Patlak * | Verdi ? Düs gelön'telğraf hâberleri, Almsank yada, bugünkü milli sosyalist reji- mine kargı bir isyan hareketinin baş gösterdiğini ve bastınldığını bildiriyordu. Bugün gelen telgraflar, bu hareketin noksan kalan tafsilâ- tını getirdiler. Bu suretle anjaşıldı ki milit sosyalizm rejimine muarız bazı kimecler, başta eski Başvekil Fon Şlayşer olmak üzere bir darbe hazır- lamışlardı. Esasan Fon Şinyeer, Hit« lerden evvelki Başvekil Fon Papeni de devirmeye — teşebbüs etmiş ve onun bu hareketi karşısında Mareşal Hindenburg Hitlerin başvekâletini kabul etmişti. Ayni adam, milli s08- lıllıı fırkası erkânından ve fırka ücum kıtaatı kumandanı Fon Röh- mi de kandırmıştı. Esasen bu hare- ket bir: müddettenberi sezilmişti. Bizim, birkaç gün evvel yazdığımız yazılar ve Alman propaganda nazıs tinin nutukları, böyle bir. akibeti tahmin ettiriyordu. Şimdi bu hareket bir vakındır - ve Almanya, yeni bir dönüm — noktasına gelmiştir. Son telgraflar ise aşağıda sıralanmıştır: Hitler Hâdiseyi Nesıl Öğrendi ? - Berlin, 1 (A.A.)— M. Hitler, hücum ordusunun erkânıharbiye reisi tarafından kendi aleyhine seferber edildiğini haber alır al- maz derhal bir tayyareye atlıya- rak Münihe gitmiştir. M. Hitler, Münihe sabaha karşı vasıl olmuş ve hücum or- dusuna şöyle bir emirname neş- redildiğini öğrenmiştir : “Hitler ve ordu bizim aleyhimiz. dedir. ,, . Bünun Üzerine Bavyera dahi- liye mazırı, hücum ordusu kuman- danlarını ve polis müdürünü tev- kff etmiş ve bunların apuletlerini bizzat M. Hitler kendi elile ko- Parmiştır. Hitler bundan sonra hücum ordusu kumandanı Haynes ile ırlılnıhırbiye reisi yüzbaş Röh- mün evine gitmiş ve “Röhmü İbllıı.t yatak odasında tevkif et- Miştir. Röhm — hiç mukavemet ( Devamı 11 inci sayfada ) Hitler, Milli sosyalist kıt'alara, Hitlerciliğin zaferinden sonra mühim nutuklarından birini söylerken.. Otel Cinayeti Sarışaban Otelinde Tüccar Nuri Beyi Nasıl Öldürmüşler ? Sarışaban otelinda bir cinayet irkecide, 9 sene üç ay evvel Sirkecide, ei z işlendi. Adapazarlı tacir Nuri Bey esraren; yok edildi. Nilrayet geçentörde atal te-4'-adilirkan lâğım borularının “üzerlide " belunan bir iş'mek eaiz değildir. İhtikâr ""mlım_ gibi oldu. Polistin ve*Müddeiumur şaptığı —bir aylık lıhkğl_nl' hüdisdyi ' . Ve nihayet Peüe_vî Hazretleri ... Üniversiteyi Ve Atış Mektebini Tetkik - Ettiler Büyük misafirimiz İran Şehin- şahı Hz, dün Üniversiteyi ziyaret etmişler, öğleden sonra Maltepe- de Gazi Hz. nin huzurlarile yapı- lan .:dıı tatbikatında hazır bulun» muşl: b Şöyle ki: Şehinşah Hz, dün sabah saat on bire doğru refa- katlerinde maiyetleri erkânı ve mihmandar — paşalar bulunduğu halde Dolmabahçe sarayından ayrılmışlar, — Üniversiteyi — teşrif etmişlerdir. Rektör Noşet Ömer Bey, dekanlarla beraber kıymetli mi- safiri dış kapıda karşılamış ve Üniversite namına beyamı hoş- âmedi etmiştir. Misafirimiz ve maiyetleri erkânı, talebelerin ak kışları arasında birinci kata çık- ( Devamı 8inci sayfada ) Cağ Gazi Hz, dürbün Başında — —x — ı Her Zamanki Manzaralardan: ı B a aA — Benim yanımda başka kadınların lâfını ağzına alırsın ha VA öyle ise, — Ah karıcığım, senin yanında da çanağı çömleği bir yere kal- dırmadan naz - edilmez ki L.

Bu sayıdan diğer sayfalar: